Sudski tumači i prevodioci Subotica

Na krajnjem severu Vojvodine, samo 10 kilometara od mađarske granice nalazi se grad Subotica, koji obuhvata čak 18 naselja: Bikovo, Stari i Novi Žednik, Ljutovo, Donji i Gornji Tavankut, Čantavir, Bačko Dušanovo, Mišićevo, Hajdukovo, Vinograde, Đurđin, Kelebiju, Malu Bosnu, Šupljak, Višnjevac, Bajmok i Palić.

Na osnovu materijalnih dokaza, naučnici su utvrdili da su ovi prostori bili naseljeni još pre tri hiljade godina. Tokom čestih seoba u prošlosti, mnogi narodi su se naselili na teritoriji Subotice i u njenoj okolini. Pored Srba i Mađara, ovde ima Nemaca, Slovaka, ali i Jevreja, Bunjevaca i Grka. Grad je više od 200 puta menjao ime, a prvo od njih bilo je Zabatak.

U pisanim dokumantima ime Subotice se prvi put spominje 1391. godine, za vreme ugarske vladavine, a posle mnogih vladara i osvajača koji su ovuda prošli, Subotica je krajem 19. i početkom 20. veka postala moderan srednjoevropski grad. Bogati trgovci, zemljoposednici, zanatlije i industrijalci gradili su prave palate, u želji da njihov grad dostigne lepotu Budimpešte. Iz tog doba potiče i čuvena Rajhlova palata, koja se danas nalazi nasuprot železničke stanice i u kojoj se održavaju najbolje izložbe u gradu. Tada je izgrađena i zgrada Narodnog pozorišta, velelepno zdanje sa 6 korintskih stubova, u kome je prva predstava odigrana daleke 1747. godine. Najveća i, možda, najlepša građevina u Subotici je Gradska kuća koja je izgrađena u, za to vreme, vrlo modernom stilu po projektu dvojice budimpeštanskih arhitekata. Grad, takođe, krase i brojne fontane, parkovi, crkve, đžamija i sinagoga.U Subotici ima 13 osnovnih, 10 srednjih i 7 viših škola i fakulteta. U njoj živi više od 100 hiljada ljudi, a, što se privrede tiče, razvijena je poljoprivreda, prehrambena, elektro, hemijska i metalska industrija, kao i uslužne delatnosti. Nedaleko od Subotice nalazi se Palićko jezero, koje je i izletište i lečilište i veoma privlačno mesto za turiste.

Glavna ulica Subotice je Korzo i nastala je na starom trgovčkom putu. Samo njeno ime govori da je tu smešteno omiljeno šetalište Subotičana. Ovde se nalaze mnoge palate iz proteklih vremena, ali i moderne građevine, pa, sasvim logično, i predstavništvo Akademije Oxford. U njemu, pored mnogih drugih stručnjaka, rade i visokokavalifikovani prevodioci i sudski tumači Subotica, koji stanovnicima ovog grada i okoline pružaju usluge prevoda i overe svih vrsta dokumenata.

Šta sve mogu da urade prevodioci i sudski tumači Subotica?

Prevodioci i sudski tumači Subotica će svakome kome je to potrebno uraditi prevod i overu bilo koje vrste materijala, a ukoliko je materijal već preveden, oni će ga, svojim pečatom i potpisom overiti, pod uslovom da ispunjava sve propisane karakteristike, odnosno da je istovetan originalu.

Ukoliko je potrebno da se određeni dokument i prevede i overi, prevodioci i sudski tumači Subotica će kvalitetno i u relativno kratkom roku obaviti i taj posao. Ne samo da mogu traženi dokument da prevedu na srpski jezik ili sa njega na neki strani, već su stručni i za prevod na i sa 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim onih za koje su najčešće traženi prevodi, poput engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, španskog ili italijanskog, naš stručni tim poseduje i eksperte za grčki, slovenački, arapski, turski, portugalski, holandski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, kao i za jezike naših suseda: mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, hrvatski i bosanski. Iako se za njih ne traže često prevodi, nudimo vam i stručnjake za sve skandinavske jezike, to jest, za norveški, švedski i finski, zatim za kineski, japanski, korejski, estonski, pakistanski, persijski, ali i latinski jezik, koji je i danas prisutan u dokumentima iz oblasti medicine i pravosuđa.

S obzirom na to da svaki ozbiljan prevodilački centar mora imati profesionalne lektore i korektore, nudimo vam i uslugu redakture već prevedenih sadržaja, ukoliko njima iz nekog razloga niste sasvim zadovoljni. Poznata je, naime, činjenica da osoba koja je pisala ili prevodila neki tekst teško može da uoči sve greške do kojih je došlo, tako da će naši profesionalci uraditi kompletnu ispravku prevoda, prema svim pravilima prevodilačke struke.

TESTOVI


Osim pomenutih usluga, sa ponosom ističemo da naši jezički stručnjaci, zahvaljujući velikom znanju i iskustvu koje poseduju, mogu da izvrše i prevod potrebnog materijala sa jednog na drugi strani jezik, a ne posredno prevodeći ga najpre na srpski, pa tek na kraju na željeni strani jezik.

U poslovnici Akademije Oxford, pored prevođenja i overe dokumenata, možete pohađati i kurseve svih jezika koje želite da naučite. Nakon rada sa našim stručnjacima, lako ćete položiti završni ispit i dobiti međunarodni priznat sertifikat o znanju jezika koji ste izabrali. Možete se, takođe, obučiti za rad na računaru ili, pak, kvalifikovati za neka od zanimanja III ili IV stepena stručnosti. Ono što je posebno zanimljivo za đake i studente je mogućnost da kod nas dolazite na pripremu za polaganje prijemnih ispita za razne srednje škole, gimnazije, više škole ili fakultete.

Bitne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Subotica

Imajući u vidu činjenicu da danas svi patimo od hroničnog nedostatka vremena, prevodioci i sudski tumači zainteresovanim klijentima nude mogućnost da na jednom mestu, u predviđenom roku i po povoljnim cenama, dobiju kvalitetan prevod traženog dokumenta, a potom i njegovu overu.

Materijal koji treba da se obradi nam možete dostaviti lično, dolaskom u našu poslovnicu u Subotici, na Korzou broj 1 ili nam ga, pak, možete dostaviti nekom kurirskom službom ili poslati preporučenom pošiljkom. Nemojte zaboraviti da nam, svakako, donesete ili pošaljete i originale dokumenata koja se prevode, pošto je neophodno da sudski tumač Subotica, pre nego što izvrši overu, detaljno i sistematično uporedi prevedeni i originalni dokument i potvrdi njihovu istovetnost.

Ukoliko vam je potreban prevod za veoma kratko vreme, što podrazumeva znatno kraće rokove od onih koje nudimo, možete dotični materijal skenirati i poslati nam ga na mejl. Ipak, u obavezi ste da nam u propisanom roku dostavite i izvorne dokumente, odnosno originale, pre nego što sudski tumači započnu svoj deo posla.

Kada vaša dokumenta budu prevedena i overena, odnosno spremna za dalju upotrebu u svim nadležnim institucijama, možete ih preuzeti lično, u našoj poslovnici u Subotici ili vam mogu biti poslata preko neke kurirske službe. Cena dostave, koju odredi dotična skužba, ide na vaš račun.

Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Subotica?

Prevodioci i sudski tumači Subotica mogu, na vaš zahtev, prevesti i overiti ili samo overiti bukvalno sve vrste dokumenata.

Za sklapanje poslova, otvaranje firmi, učešće na tenderu i razne druge transakcije potrebna je brojna i komplikovana dokumentacija. Sva dokumenta koja su vezana za poslovnu sferu mogu obraditi prevodioci i sudski tumači Subotica i to vrhunski kvalitetno i profesionalno, tako da ih odmah možete koristiti u daljem poslovanju i pravnom prometu i predavati ih u sve nadležne institucije. Ovde, pre svega, mislimo na sve vrste ugovora, faktura, bilanse stanja i uspeha, revizorske, godišnje, ali i finansijske izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, ali i kompletnu tendersku dokumentaciju. Građanima je, često, za ostvarivanje određenih prava potreban prevod i overa raznih potvrda i uverenja. Tako prevodioci i sudski tumači obrađuju, recimo, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se niko ne može venčati sa nekim stranim državljninom, zatim potvrdu o stanju na računu u banci, potvrdu o redovnom zaposlenju, kao i o neosuđivanosti, ali i uverenje o nekažnjavanju. Osim rada sa raznovrsnim sertifikatima i licencama, prevodioci i sudski tumači su osposobljeni da izvrše i prevod tekovina Evropske Unije.

Od pravnih i sudskih dokumenata koja nam možete dostaviti na prevod i overu izdvajamo sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, zatim overu potpisa, nasledničku izjavu, punomoćja, tužbe, zapisnike,pravilnike i izveštaje svih vrsta.

Prevodioci i sudski tumači Subotica će vam pripremiti i validan dokument koji se odnosi na svu tehničku ili medicinsku dokumentaciju, kao i onu vezanu za sektor obrazovanja, poput diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole ili potvrde o položenom stručnom ispitu.

U lična dokumenta koja nam možete poveriti spadaju pasoš, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna i vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i, naravno, lična karta.

Još nešto o uslugama prevodilaca i sudskih tumača Subotica

Cene prevoda i overe dokumenata možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, s tim što se jedna strana prevoda odnosi na 1800 karaktera, zajedno sa razmacima.

Stručnost, odgovornost i veliko iskustvo prevodilaca i sudskih tumača Subotica vam, pored kvalitetne i brze usluge, garantuje da će podaci koje nam u dokumentima dostavljate biti apsolutno zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe. Profesionalizam je, svakako, jedna od osnovnih karakteristika našeg rada, a kada se uzme u obzir da su svi naši prevodioci i sudski tumači visokoobrazovane osobe koje su, uz to, položile i zakonom predviđenu zakletvu, uspeh poverenog nam posla neće izostati.

Bitna informacija za sve zainteresovane klijente je da prevodioci i sudski tumači Subotica nisu obavezni da znaju koja je sve vrsta overe potrebna za vaš dokument, odnosno, da li je za njega potreban haški Apostille pečat ili ne. Ovo je izuzetno važno, kako bismo znali da li je potrebno overavati i prevedeni i originalni dokument. Zato vam toplo preporučujemo da se blagovremeno u nadležnom sudu raspitate o ovim pitanjima. Apostiliranje je, ustvari, legalizacija overenog prevoda, koji je uveden nakon potpisivanja međunarodne konvencije. Ovaj postupak se vrši u sudu koji je nadležan za teritoriju na kojoj je dokument izdat.

Dakle, iako je u najvećem broju slučajeva dovoljan samo pečat i potpis sudskog tumača da bi prevedeni dokument bio pravno valjan, postoje situacije kada se zahteva i overa višeg stepena. Pored pomenutog Apostille-a, tu je i nadovera dokumenata vezanih za obrazovanje, koju vrše Ministarstvo prosvete i Ministarstvo inostranih poslova, ili ličnih isprava, za koju su zaduženi diplomatsko – konzularni predstavnici zemlje na čijoj će se teritoriji koristiti dotična isprava.

Gde dobiti obaveštenja o Apostille–u i nadoveri?

Zainteresovani građani sva potrebna obaveštenja o overama koje su predviđene za njihov dokument mogu dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Subotici, koji se nalazi na Senćanskom putu broj 1. U sastavu ovog suda radi i sudska jedinica u Bačkoj Topoli.


Kategorije prevoda za Subotica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Suboticu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Subotica

Spisak sudskih tumača za grad SuboticaSudski tumači za grad SuboticaSpisak sudskih tumača za grad Subotica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Subotica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SuboticaSudski tumači za grad SuboticaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Subotica

Sudski tumači i prevodioci u Subotici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!