Sudski tumači i prevodioci Titel

Titel je gradsko naselje koje se nalazi u Vojvodini, i predstavlja sedište geografskog regiona Šajkaške, kao i opštine Titel. Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke, a teritorijalno potpada pod Južnobački upravni okrug. Mesto leži uz desnu obalu Tise, nasuprot tački gde se ova reka spaja sa Begejem. Nedaleko od Titela nalazi se najveća ada na reci Tisi, a iznad grada se uzdiže Titelski breg, jedno od uočljivijih uzvišenja u Vojvodini. Teritoriju opštine, pored pomenutog grada čine i seoska naselja: Gardinovci, Vilovo, Lok, Šajkaš i Mošorin.

Na području Titela bilo je ljudskih naseobina još u praistoriji. Tu su živeli Dačani, Kelti, Skordisci, Jazigi, Huni, Avari, Protobugari, Goti, Gepidi i Alani. Nakon toga, dolaze Rimljani i podižu svoje utvrđenje, koje se u istorijskim izvorima spominje početkom 12. veka. Sloveni se naseljavaju u ove krajeve u 6. i 7., a ugarska plemena krajem 9. veka. Titel se, inače, u istorijskim spisima prvi put javlja početkom 11. veka, u povelji ugarskih kraljeva. Tokom 15. i 16. stoleća bio je u posedu srpskih despota, a u doba turske vlasti postaje sedište nahije koja je pripadala Segedinskom sanđžaku. U vreme postojanja Potiske vojne granice, Titel je bio utvrđeni šanac, kao i sedište Šajkaškog bataljona. Posle Prvog svetskog rata, mesto ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.U Titelu danas živi više od 5 hiljada ljudi. Privreda nije dovoljno razvijena, a najviše je zastupljena poljoprivredna proizvodnja, koja bi uz značajna finansijska ulaganja mogla da se unapredi i razvije, kao i prerada poljoprivrednih proizvoda. U pogledu industrije, na opštinskoj teritoriji postoji nekoliko manjih i srednjih preduzeća, među kojima se ističu fabrika metalne galanterije, stolarije, plastičnih masa, zatim, fabrika konzervi sa hladnjačom, ciglana, štamparija, proizvodnja čamaca i ostali pogoni. U planu je i izgradnja teretnog pristaništa i uređenje priobalja reke Tise.

Mnogi kulturno - istorijski spomenici se nalaze u Titelu. Tu su, na primer, barutana i kasarna Šajkaškog bataljona iz 18. veka, rađene u baroknom stilu, kao i nepokretno kulturno dobro, nazvano „Kuća u Titelu“, koje je podignuto početkom 20. veka, u stilu poznog eklekticizma. U ovdašnjim crkvama nalaze se radovi slikara Dimitrija Popovića i Arse Todorovića, a u selu Mošorinu, u opštini Titel, rođeni su Isidora Sekulić i Svetozar Miletić, a rodom iz samog Titela je Mileva Marić Ajnštajn.

Budući da je jedan od primarnih ciljeva Akademije Oxford da usluge svojih stručnjaka učini dostupnim što širem krugu ljudi, i u ovom vojvođanskom mestu svi zainteresovani se za prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu obratiti prevodiocima i sudskim tumačima Titel i računati da će dobiti obradu materijala na vrhunskom nivou kvaliteta. Osim toga, u mogućnosti smo da ponudimo i prekalifikaciju i dokvalifikaciju, odnosno profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, obuku za rad na računarima, bez kojih je nemoguće snalaženje u savremenom svetu, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u željenoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu.

Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Titel?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod na neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Pored srpskog, prevodioci i sudski tumači Titel rade i sa ostalim slovenskim jezicima – ruskim, ukrajinskim, makedonskim, bugarski, hrvatskim, slovenačkim, bosanskim, poljskim, češkim i slovačkim. Veoma često se traži prebacivanje sadržaja u okviru popularnih i široko rasprostranjenih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski i kineski. Kvalifikovani smo i za prevode koji na jednoj strani uključuju holandski ili skandinavske jezike: norveški, finski, švedski i danski, te mađarski, rumunski, albanski, japanski ili neki od jezika koji se nude u malom broju ostalih prevodilačkih centara, poput, recimo, persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog. Iako se latinski već vekovima ne smatra živim, budući da se nigde ne govori, mnoga naučna dokumenta se i danas njime pišu, te prevodilac i sudski tumač Titel koristi ovaj jezik u prevođenju materijala koji se odnose na prava, medicinu, farmaciju ili veterinu. Sledeći savremene tendencije da se i osobe sa slušnim i govornim poteškoćama aktivno uključe u sve segmente društvenog života, u svoj stručni tim smo uključili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će ovim klijentima u svakom smislu olakšati snalaženje u administrativnim poslovima vezanim za obradu službenih spisa i javnih isprava.

Zahvaljujući visokim profesionalnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, kao i raznolikim afinitetima i interesovanjima koje imaju prevodioci i sudski tumači Titel, u okviru redovnih usluga koje pružamo, možemo da ponudimo i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, ukoliko, recimo imate potrebu da dokument sačinjen na, na primer, španskom prevedete na, neka bude, engleski jezik, možete očekivati brzu, efikasnu i kvalitetnu uslugu, budući da će naši stručnjaci raditi neposredno, to jest, odmah će vaš materijal prebaciti sa osnovnog španskog na traženi engleski jezik, a ne onako kako se obično praktikuje – prvo prevesti sa španskog na srpski, pa tek onda sa našeg jezika na ciljani engleski. Ovakvim načinom rada omogućujemo svojim klijentima da željeni oblik dokumenata dobiju za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da za opisanu uslugu kod nas nije potrebno angažovanje više različitih prevodilaca, te se tako smanjuju i troškovi rada.

Prevodilac i sudski tumač Titel nudi vam, dakle, mogućnost da na istom mestu, u razumno kratkom roku, uz uvažavanje vaših potreba i zahteva, dobijete kompletnu obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja podrazumeva prevod i overu, i sve to po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta brze i kvalitetne izrade, tako i u pogledu cena koje važe za vrlo pristupačne. Međutim, celokupna usluga naših stručnjaka nije za vas, kao klijente, obavezujuća, te nam se možete obratiti i u situaciji kada ste već na nekom drugom mestu dobili prevod svog materijala na ciljani jezik, a sada vam je potrebna samo njegova overa. Proces našeg rada se tada, pre svega, sastoji u kontrolisanju vašeg dokumenta njegovim detaljnim upoređivanjem sa originalom. To se, svakako, ne radi zato što smatramo da su prevodi urađeni van našeg centra manje kvalitetni, već je to, jednostavno, zakonom definisana procedura koju smo obavezni da poštujemo. Ukoliko se utvrdi da se prevedeni i izvorni materijal poklapaju u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilskom izražavanju, prevod se overava pečatom licenciranog sudskog tumača i postaje pravno validan materijal, upotrebljiv u svim legalnim poslovima.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač ne može da overi prevod koji ste doneli, budući da nije adekvatno urađen ili da se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom. U takvim prilikama, možemo da vam ponudimo usluge naših vrhunskih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu spornog teksta. To, naime, ne znači da će ga ponovo prevoditi na traženi jezik, već će u njemu ispraviti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, uskladiti ga sa osnovnim dokumentom i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Nakon toga, on će glatko proći kontrolu stručnjaka i dobiti zvaničnu potvrdu da poseduje zakonsku težinu koju ima i bilo koji drugi original.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Titel?

Sa neskrivenim ponosom ističemo da svi jezički stručnjaci koji rade u našem prevodilačkom centru imaju potrebne fakultetske diplome, a da su skoro svi prevodioci i sudski tumači Titel izvorni govornici svojih radnih jezika, što uslugu prevoda i overe podiže na osetno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan, kvalitetno i profesionalno urađen prevod. Zahvaljujući izuzetnom poznavanju propisa koji se odnose na materijale sa kojima rade, kao i stručne pravne terminologije, naši eksperti će vam omogućiti da dokument na traženom jeziku koristite u praksi kao i svaki drugi original, budući da pečat koji stavlja ovlašćeni sudski tumač praktično podrazumeva da su prevod i original identični, te da je ovaj prvi potpuno ispravan u očima zakona.

Prevodilac i sudski tumač Titel radi sa svim ličnim dokumentima, a posebno često prevodi i overava ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu.

Ukoliko želite da aplicirate za vizu, venčate se, nastavite školovanje ili se zaposlite u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi raznih potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti, te kod nas u tom smislu možete dobiti obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se, recimo, traži uvek kada je u pitanju sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, kao i potvrde o neosuđivanosti, različitih vrsta izjava pojedinaca i potvrde o redovnim primanjima.

Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i naučni i tehnički patenti, prevodioci i sudski tumači Titel, prevode i overavaju i sve pisane materijale koji su u vezi sa poslovanjem na međunarodnom nivou. Tako, recimo, obrađuju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnje izveštaje, bilanse stanja, a uz to i statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, kao i revizorske izveštaje, bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. U domen rada naših stručnjaka spada i celokupna tenderska dokumentacija, koja, u cilju učešća u nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda mora biti kvalitetno prevedena i legalno overena.

Prevodilac i sudski tumač Titel izdaje overen prevod i svih pisanih materijala koji se odnose na sudske i pravne poslove, a to su, recimo, zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i razni izveštaji, pravilnici, sertifikati, ovlašćenja, licence, punomoćja i pravno zasnovani sporazumi (ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični). Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod pravnih akata, odnosno, tekovina Evropske Unije.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i svoh ostalih službenih materijala koji su na naki način povezani sa obrazovanjem ili pojedinim institucijama obrazovnog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Titel za predmet svog rada često imaju i dokumenta koja su klijentima potrebna zarad lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, kao što su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumenatcija o medicinskim proizvodima.

U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Titel su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju imaju, položili zakletvu kojom su se, pred nadležnim državnim organima, obavezali da će u svom poslu uvek postupati prema važećim propisima, ali i čuvati i adekvatno se ponašati prema svim podacima sa kojima dolaze u dodir na svom radnom mestu. To znači da će sva vaša dokumenta i njihovi sadržaji biti zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vaša privatnost poštovana u svakom mogućem smislu. Ovakva diskrecija i kvalitetna i brza usluga, proširiće našu saradnju i na budućnost, te ćete nam se, nadamo se, uvek obraćati kada imate potrebu za profesionalnom obradom dokumentacije.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Titel?

S obzirom na to da se prevod službenih materijala tretira kao rad sa tipskom dokumentacijom, on mora biti obavljen u skladu sa strogo definisanim pravilima. To znači da se ništa ne sme prevoditi orprilike niti improvizovati, već se sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta moraju tačno izraziti na traženom jeziku. Ovo se posebno odnosi na stručne izreze i termine, koji zapravo predstavljaju osnovu zvaničnog dokumenta. Uz obavezno poštovanje gramatičkih i pravopisnih pravila, vodi se računa i o posebnom stilu pisanja ovog tipa materijala. Nakon samih prevodilaca, kontrolu urađenog teksta obavljaju i lektori, koji će stručno ispraviti i nepravilnosti koje su, eventualno, promekle, proveriti tačnost prevoda stručnih termina i sve prilagoditi duhu ciljanog jezika. Nakon toga, počinje proces overe. Prevodilac i sudski tumač Titel, najpre vrši sistematično fizičko upoređivanje dobijenog prevoda sa originalom, budući da jedino dokument koji je kompatibilan svom izvoru može biti overen i uvršćen u pravno važeće spise. Kada se, dakle, uveri da između ova dva materijala, osim jezika kojim su napisani, ne postoje razlike, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Sada on ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji drugi original i može se slobodno podnositi svim nadležnim institucijama.

Da bi, dakle, prevodilac i sudski tumač Titel mogao da kompletno obradi vaša dokumenta, morate nam omogućiti uvid u originale ili makar njihove foktokopije, koje ste prethodno overili u odgovarajućoj službi. Materijale koje treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih pojedinosti, a ukoliko vam je to zgodnije, možete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koju odaberete. Kada je potrebno da za vas uredimo „hitan prevod“, u znantno kraćem roku od uobičajenog, možete nam skenirana dokumenta poslati na mejl, budući da je to najbrži put do naših prevodlaca, a u pomenutoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena. Ipak, kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, moraćete nam ih naknadno, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak posla, dostaviti na neki od gore opisanih načina, kako bi vaši spisi, nakon prevođenja, mogli i da se overe.

Bez obzira iz kog razloga su vam potrebni overeni prevodi dokumenata, možete biti sigurni da će apsolutno svi prevodioci i sudski tumači Titel izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno, uz poštovanje vaših zahteva i rokova, i uz visok stepen kvaliteta i pristupačne cene vam dostaviti gotove materijale u skladu sa dogovorom. Možete, dakle, doći u našu poslovnicu i lično ih preuzeti, a mogu vam biti poslati na odgovarajuću adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. Ako vam se materijali dostavljaju na ovakav način, morate da znate da je to dodatna usluga i nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, tako da ćete je platiti prilikom preuzimanja, a prema važećem cenovniku službe koja vrši dostavu.

Sve cene naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenog koordinatora u poslovnici. Cena prevoda se formira shodno broju strana, pošto se uvek na velike količine materijala odobrava određeni popust. Jedna strana prevoda, shodno važećem prevodilačkom standardu, obuhvata 1800 karektera, sa sve uračunatim razmacima između reči i to važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nikada ne nalazi tekst naznačene dužine. Cena „hitnog prevoda“ je viša od uobičajene, budući da se tada na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnos, uslovljena dužinom postavljenog roka, kao i količinom materijala koji se obrađuje.

Šta je to Apostille potvrda?

Apostille potvrda je formalnost koja se, prema odredbama Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, zahteva da bi zvanična dokumenta izdata na teritoriji jedne države potpisnice pomenute Konvencije mogla da se upotrebljavaju i na područjima ostalih država potpisnica sa istom zakonskom snagom. Ova vrsta overe, međutim, nije predviđena za sve službene materijale, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Pored toga, Apostille potvrda nikada ne isključuje overu koji vrši licencirani sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata. Ima, na primer, onih gde je potrebno prevesti na traženi jezik i sadržaj podataka koji se nalaze u pečatu, te se tada prvo vrši apostiliranje, a zatim prebacivanje sadržaja dokumenta i pečata na ciljani jezik, kao i overa pečatom sudskog tumača. U drugim slučajevima se najpre prevodi materijal i overava pečatom sudskog tumača, a onda se vrši Apostille overa, ponekad samo na prevodu, a ponekad i na prevodu i na originalu.

Kako prevodilac i sudski tumač Titel nema službenu obavezu da bude upoznat sa svim pojedinostima apostiliranja, moraćete o svemu sami da se raspitate, a naši stručnjaci će vam s tim u vezi dati sva potrebna obaveštenja i uputiti vas na za to nadležnu instituciju u vašem mestu. U Republici Srbiji su, naime, za ove poslove zaduženi osnovni sudovi, koji se, prema novom zakonu o sedištima ovih ustanova, nalaze u svakom većem mestu. Veoma je važno da nadležnom službeniku kod koga se budete raspitivali o apostiliranju svog konkretnog dokumenta, tačno navedete njegovu vrstu, kao i to u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti. To je jedini siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije i da overa vaših materijala protekne bez nepotrebnih komplikacija.

Kako do obaveštenja o Apostille pečatu?

Sve podatke o pravilima apostiliranja vaših službenih materijala možete dobiti u nadležnoj službi Sudske jedinice u Titelu, u Glavnoj ulici 14a ili na broj telefona 021-860-068. Neposredno nadležna pravosudna institucija je Osnovni sud u Novom Sadu, koji se nalazi u Ulici Sutjeska 3, a tamošnji broj telefona je 021-4876-100.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili sa procesom obrade dokumentacije, slobodno nas kontaktirajte. Pokušaćemo da vam pružimo sve potrebne informacije, a u krajnjem slučaju, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Titel

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Titel


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Titel

Spisak sudskih tumača za grad TitelSudski tumači za grad TitelSpisak sudskih tumača za grad Titel

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Titel

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TitelSudski tumači za grad TitelCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Titel

Sudski tumači i prevodioci u Titelu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!