Sudski tumači i prevodioci Velika Plana

Na levoj obali Velike Morave, u Podunavskom upravnom okrugu, nalazi se Velika Plana, kroz koju prolazi auto – put Beograd – Niš, kao i železnička pruga koja vodi od našeg glavnog grada, preko Niša, do Skoplja. Osim najveće domaće reke, Velike Morave, kroz grad protiču i Rača i Jasenica.

U vreme austrijske okupacije Srbije, mesto se u dokumentima javlja pod nazivom Plana, a početkom 19. veka u „Geografijsko – statističkom rečniku Srbije“, koji je uradio Jovan Gavrilović, pojavljuje se ime Plana Velika.

Teritorija koju zauzima ovo gradsko naselje nije arheološki istražena, ali su se, tokom obrade zemljišta, pronalazili predmeti iz mlađeg kamenog, ali i bronzanog i gvozdenog doba. U obližnjem Starom Selu pronađeni su delovi rimskih vodovodnih cevi, novčići, delovi opeke, kao i bronzane figure rimskih božanstava. Dokaz da je područje bilo naseljeno i u srednjem veku je manastir Koporin, za koji se veruje da je počivše mesto Despota Stefana, a smatra se da ga je on i poigao 1402. godine.Deo naše zemlje u kome je opština Velika Plana oduvek je karakterisala migracija stanovništva. Polovinom 18. veka, ljudi koji su tu živeli otišli su na sever, preko reke Dunava, a zatim se ovde naseljavaju doseljenici mahom sa Kosova i iz Raške, Metohije i Vardarske Makedonije, a nakon toga i iz Bugarske. Veliko povećanje broja stanovnika zabeleženo je po završetku Drugog svetskog rata, kada se doseljavaju ponovo ljudi sa Kosova, ali i iz Jošaničke Banje i Crne Trave. Prema popisu iz 2011. godine, u Velikoj Plani živi oko 16 hiljada stanovnika.

Pomenuto gradsko naselje je bilo poznato po klaničnoj industriji, a posle Drugog svetskog rata proizvodnja se osavremenjuje u mnogim preduzećima, među kojima je bila i ciglana „Progres“, koja i danas daje svoj doprinos privrednom razvoju Velike Plane.

U gradu postoje tri osnovne i tri srednje škole – gimnazija, tehnička i ekonomsko – ugostiteljska, a tu je i konsultativna jedinica sa 30 studenata u okviru novosadskog Fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove. U Velikoj Plani se održava i tradicionalna poznata manifestacija „U slavu velikog Vožda“ , a posetiocima su posebno interesantni obližnji manastiri Koporin i Pokajnica, crkva brvnara u Krnjevu, kao i etno selo „Moravski konaci“.

TESTOVI


Svi stanovnici Velike Plane mogu, ako to žele ili imaju potrebe, da iskoriste veoma atraktivne ponude Akademije Oxford, koje podrazumevaju pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, ali i u gimnazijama i na fakultetima, zatim efikasnu obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika koje vode iskusni predavači i nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznate potvrde o stečenom znanju, te profesionalnu obuku za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme. Uz to, prevodioci i sudski tumači Velika Plana omogućuju dobijanje prevoda zvanične dokumentacije u okviru 40 jezika koji se govore širom sveta, ali i overu pečatom sudskog tumača licenciranog za jezik na koji se materijal prevodi.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Velika Plana?

Usluga koju možete dobiti od naših jezičkih profesionalaca podrazumeva prevođenje dokumenata i javnih isprava i overu prevedenog materijala pečatom ovlašćenog stručnjaka. Svi prevodioci i sudski tumači Velika Plana poseduju diplome osređenog jezičkog smera na Filološkim fakultetima, a mnogima od njih je radni, zapravo, i maternji jezik. Osim visokih profesionalnih kvalifikacija, iza njih je dugogodišnji rad sa zvaničnom dokumentacijom, kao i ogroman broj zadovoljnih klijenata. Sve su ovo dovoljni razlozi da nam poverite obradu vaših materijala, jer ćete moći, bez ikakavih peripetija, da na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i po zaista najkonkurentnijoj ceni na tržištu, da dobijete overen prevod koji ćete moći dalje da koristite u bilo koju legalnu svrhu.

Prevodilac i sudski tumač Velika Plana, kao što smo već napomenuli, može da ponudi prevođenje zvaničnih dokumenata sa ili na čak 40 svetskih jezika, među kojima su, podrazumeva se, srpski i jezici svih naših suseda – bugarski, makedonski, mađarski, albanski, hrvatski, rumunski i bosanski, ali i ostali jezici koji se govore u Evropi – grčki, italijanski, portugalski, španski, turski, slovenački, češki, poljski, holandski, kao i slovački, ukrajinski, finski, danski, švedski, norveški, a, podrazumeva se, i ruski, engleski, francuski i nemački jezik. Vaši materijali mogu biti prevedeni i u domenu arapskog, kineskog, japanskog i latinskog jezika, a prevodioci i sudski tumači Velika Plana rade i sa, retko gde u prevodilačkim centrima zastupljenim jezicima, hebrejskim, romskim, persijskim, estonskim, korejskim i pakistanskim. Za potencijalne klijente sa specifičnim potrebama, usled smanjenih slušnih i govornih sposobnosti, obezbedili smo i stručnjaka za znakovni jezik, uz koga će moći da završe sve potrebne pravne i administrativne poslove.

Iako je prevod sa ili na srpski jezik, logično, ono što se na našim prostorima najviše traži, susrećemo se ponekad i sa zahtevom da se pojedina dokumenta i javne isprave izdate na stranom jeziku prebace na neki drugi, takođe, strani jezik. Ustaljena praksa u ovakvim situacijama jeste angažovanje dva stručnjaka, jednog za primarni, a drugog za ciljani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Velika Plana može da udovolji klijentima ne samo u pogledu kvaliteta rada, već i u pogledu efikasnosti i cene, budući da je dovoljno profesionalno osposobljen i obrazovan u svakom smislu, da tekstualni sadržaj na stranom jeziku, bez međuprevoda na srpski jezik, prebaci na traženi jezik koji se, takođe, ne govori u Srbiji.

Ukoliko u to niste upućeni, dužnost nam je da objasnimo da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi tačno 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, pošto tako predviđaju zakonitosti prevodilačkog posla. Ovo se primenjuje i u slučaju obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava, uprkos činjenici da jedna njihova strana obično sadrži uočljivo kraći tekstualni sadržaj. No, ovo je, prosto, princip koji je uobičajen u prevodilačkim centrima, te ga se i mi pridržavamo.

Budući da je to najpovoljnije i najkomfornije, većina stranaka se odlučuje da nam poveri kompletnu obradu svojih dokumenata, tačnije, i prevod i overu, ali treba da znate da prihvatamo da uradimo i samo overu materijala, čiji ste prevod dobili od nekog drugog stručnjaka. U ovim, kao i u svim drugim okolnistima, prevodilac i sudski tumač Velika Plana će, pre overe, pažljivo uporediti prevod koji donesete sa primarnim, to jest, originalnim dokumentom i kada potvrdi da među njima nema razlika ni u sadržaju niti u ostalim bitnim aspektima, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način ćete materijal preveden na jezik koji ste tražili moći da koristite u svim pravnim transakcijama i u okviru svih institucija sistema.

Ako se kontrolom vašeg prevoda, međutim, ispostavi da nešto u njemu nije u skladu sa rigidnim pravilima prevođenja zvanične dokumentacije, naši vrhunski lektori i korektori će uraditi njegovu redakturu i ispraviti sve eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške, uskladiti do tančina prevod sa originalom i doterati njegov stil do perfekcije. Nakon njihove intervencije, overa sudskog tumača će moći bez problema da bude izvršena.

Koja sve dokumenta možete prevesti i overiti u našem prevodilačkom centru?

Blagodareći velikom iskustvu, obrazovanju i raznovrsnim interesovanjima, prevodilac i sudski tumač Velika Plana osposobljen je za obradu svekolike zvanične dokumentacije, bez obzira koliko su njeni sadržaji komplikovani i zahtevni.

Osim raznovrsnih izveštaja- godišnjih, finansijskih, revizorskih i ostalih, možete nam poveriti i rad sa svim tipovima ugovora, bilo da su oni poslovni ili se odnose na neki pravno zasnovani sporazum. Tako, prevodilac i sudski tumač Velika Plana prevodi i overava ugovore o prometu nepokretnosti ili drugih roba i usluga, o doživotnom izdržavanju, o saradnji, kupoprodajne i mnoge druge.

Overeni prevod se izdaje i za dokumente koji se tiču građevinskih ili tehničkih poslova, poput građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i za materijale vezane za međunarodno poslovanje, uopšte. To su, recimo, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ali i poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, te bilansi uspeha konkretnog preduzeća. U ovu grupu materijala koji se prevode i overavaju možemo uvrstiti i sve spise koji spadaju u tendersku dokumentaciju, kao što su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere, te grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Pored različitih vrsta potvrda, recimo, o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, kao i o neosuđivanosti, o stanju na bankovnom računu, te o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, ali i, često trežena u cilju sklapanja braka u stranoj zemlji, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, prevodilac i sudski tumač Velika Plana u domenu svoje profesije obrađuje i svu sudsku, odnosno, pravosudsnu dokumentaciju, koja, između ostalog, obuhvata prevod tekovina Evropske Unije, kao i rad sa svim pravnim aktima, tipa – zahteva za dobijanje vize, saglasnosti o zastupanju, različitih izjava, sertifikata, licenci i ovlašćenja, a uz to i punomoćja, izveštaja, pravilnika i sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka.

Overeni prevodi različitih dokumenata vezanih za obrazovanje neretko su potrebni klijentima zarad nastavka školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, te naši stručnjaci prihvataju rad sa diplomom i dodatkom diplomi, prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i sa nastavnim planovima i programima fakulteta. Prevode se i overavaju i uverenja o državljanstvu, o nekažnjavanju ili o položenim ispitima, zatim razna uputstva za rukovanje i za korišćenje lekova, kao i karakteristike medicinskih i farmaceutskih proizvoda, ali i sva ostala dokumenta potrebna radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih farmaceutskih preparata, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Osim tipičnih ličnih isprava – lične karte i pasoša, prevodilac i sudski tumač Velika Plana, nakon preciznog prevoda, overava i različite dozvole – saobraćajnu, vozačku, radnu, ili onu za boravak, ali i sve vrste izvoda iz zvanične dokumentacije, poput, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), te iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, u svakodnevnom govoru poznatih kao krštenica, venčanica i umrlica.

Još nešto o radu prevodilaca i sudskih tumača Velika Plana

Zbog čega se uopšte radi overa jednog prevoda? Zapravo, kada je reč o zvaničnoj dokumentaciji, od ključne je važnosti da dokument prebačen na naki drugi jezik bude detaljno proveren i dokazano identičan svom izvoru, budući da se koristi u pravnim poslovima jednog sistema i ima istu zakonsku snagu kao i original. Da bi materijal prebačen na traženi jezik postao validan, mora da prođe strogu kontrolu sudskog tumača, te se podrazumeva da mora biti preveden u skladu sa zahtevnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom i usklađen sa zakonskim terminima i stilom ciljanog jezika. Kada se na prevod stavi pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, upravo prevodilac i sudski tumač Velika Plana postaje pred zakonom odgovorna osoba koja svojim kredibilitetom jamči da je prevedeni materijal u svemu jednak svom originalu te da se, umesto njega, može nesmetano upotrebljavati u međunarodnim pravnim, administrativnim i svim drugim legalnim poslovima.

S obzirom na to da je jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford čuvanje poslovne tajne i poštovanje privatnosti klijenata, prevodioci i sudski tumači Velika Plana će strogo voditi računa o svim dokumentima koja obrađuju, a od bilo kakvih vidova zloupotrebe će zaštititi i podatke koji se nalaze u vašim dokumentima. Na to ih, uostalom, obavezuje i zakletva koji su položili pre stupanja na dužnost, kao i provera podobnosti koju su morali da prođu. Možete, dakle, biti sigurni da ćete, na siguran i bezbedan način, a efikasno i u finansijskom smislu povoljno, dobiti vrhunski prevod materijala i njihovu overu na temelju zakonski propisanog procesa.

Ukoliko se odlučite za angažovanje naših stručnjaka, materijale, odnosno originalna dokumenta, koji se prevode i overavaju možete lično predati koordinatorima u našoj poslovnici ili ih poslati na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Isključivo u slučaju da niste u prilici da prihvatite rokove koje vam prevodioci i sudski tumači Velika Plana nude i da zahtevate hitan prevod materijala, možete dokumentaciju skenirati i poslati nam na mejl, jer je to najbrži način dostave, što je u slučaju ovakvog prevoda od ključne važnosti za ispunjenje vaših uslova. Ipak, ako želite i overu urađenih prevoda, molimo vas da ne zaboravite da nam u što kraćem roku donesete ili pošaljete i originale, jer u suprotnom rad sudskog tumača neće biti moguć.

Kada prevodilac i sudski tumač Velika Plana završi traženi posao, originalna dokumenta vam se vraćaju, zajedno sa overenim prevodima, i možete ih podići u našoj poslovnici ili ih dobiti na navedenu adresu. Za slanje zvaničnih materijala angažujemo kurirsku službu ili Poštu Srbije, u formi preporučene pošiljke. Cena isporuke se obračunava prema zvaničnom cenovniku dostavne službe i plaćate je odvojeno od troškova prevoda i overe.

Cenovnik u kome su pobrojani troškovi za sve usluge koje nudimo dostupan vam je na našem zvaničnom sajtu, a o svemu se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u poslovnici.

Apostille overa zvaničnih dokumenata

Osim pomenute overe pečatom sudskog tumača, za neka dokumenta se zahteva i overa haškim Apostille pečatom, u cilju upotrebe zvaničnih spisa na teritorijama svih država koje su 1961. godine potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostiliranje ne isključuje overu sudskog tumača, ali ovu overu ne rade naši stručnjaci, već nadležne službe osnovnih sudova širom Srbije. Iako prevodilac i sudski tumač Velika Plana nije obavezan da zna sve o pomenutoj overi, on će vam preneti informacije koje o tome ima i uputiti vas na nadležnu instituciju u kojoj ćete moći da pitate sve što treba da znate, kako bi proces apostiliranja prošao bez problema

Ako ustanovite da se za dokument koji vam je potreban traži Apostille overa, morate se raspitati i da li se pomenuti pečat stavlja i na prevod i na original, ili je dovoljno overiti samo prevedeni materijal, a saznajte i da li se, pored prevoda dokumenta, traži i da sadržaj pečata bude preveden na ciljni jezik.

Za Apostille overu potrebno je da nadležnoj službi osnovnog suda podnesete dokument koji se apostilira, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

U Osnovnom sudu u Velikoj Plani, u Ulici Momira Gajića, broj 7, svi žitelji ovog i okolnih mesta se mogu raspitati o detaljima apostiliranja dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi. Možete pokušati da se o tome obavestite i na broj telefona 026-516-205, a u Smederevskoj Palanci postoji i izdvojena jedinica ovog suda, koja se nalazi u Ulici Vuka Karađžića 22, a tamošnji broj telefona je 026-310-355.

Verujemo da smo se dotakli svih pojedinosti prevoda i overe dokumenata i javnih isprava, kao i našeg načina rada, no, ukoliko imate još nekih pitanja, slobodno nam se obratite. Nastojaćemo da pružimo sva potrebna obaveštenja, a, u krajnjem slučaju, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Velika Plana

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Veliku Planu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Velika Plana

Spisak sudskih tumača za grad Velika PlanaSudski tumači za grad Velika PlanaSpisak sudskih tumača za grad Velika Plana

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika Plana

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika PlanaSudski tumači za grad Velika PlanaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika Plana

Sudski tumači i prevodioci u Velikoj Plani

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!