Sudski tumači i prevodioci Vlasotince

Vlasotince se nalazi u Jablaničkom upravnom okrugu u jugoistočnoj Srbiji. Administrativno je i ekonomsko sedište opštine koja nosi isto ime, a graniči se sa teritorijama Leskovca, Crne Trave, Babušnice i Gađžinog Hana. Osim samog Vlasotinca na teritoriji opštine nalazi se i 48 seoskih naselja. Stanovništvo ovih krajeva su uglavnom zanatlije, trgovci, zemljoradnici i vinogradari, budući da se tu nalazi nadaleko poznato Vlasotinačko vinogorje, gde se proizvode vina izuzetnog kvaliteta. Ljudi su se doseljavali kako iz obližnjih mesta, tako i iz udaljenih oblasti – vardarske, dinarske, kosovske i drugih. Danas u samom gradu ima oko 16 hiljada stanovnika, dok ih u celoj opštini ima blizu 30 hiljada.

U turskim pisanim dokumentima, naselje se pominje pod imenom „Vlašotinac“ i to kao deo Sofijskog sađžaka. Status varošice dobilo je 1878. godine, a Vasotičani su pružali vrlo jak otpor Turcima, te je ovo jedno od retkih mesta u kome nije podignuta nijedna đžamija. Nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti, varoš počinje da se razvija, dolazi do širenja tekstilne proizvodnje, otvara se prvi mlin, pa se uvodi i električno osvetljenje. Jačaju i trgovina i zanatstvo, te se osnivaju i nova udruženja i esnafi. U periodu između dva svetska rata život u Vlasotincu postaje još kvalitetniji, vinari organizuju sopstvenu zadrugu, počinje da izlazi lokalni časopis, otvaraju se prve banke, čitaonice i knjižare, a osniva se i Sokolsko društvo i mesni fudbalski klub. Počiju da rade i hidrocentrale na Vlasini, a obogaćuje se i kulturno – umetnički život.

Na području opštine Vlasotince, obrazovanje se odvija u 9 osnovnih škola, od kojih su dve gradske, kao i u gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi. Kada je u pitanju privredni razvoj, najvećim delom ga čini tekstilna, drvna, građevinska i metalska industrija, kao i proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih piće, trgovina i ugostiteljstvo.Osim reke Vlasine i obližnjeg Vlasinskog jezera, posetiocima je posebno zanimljiva i tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava u čast vinogradarstva, veoma bitnog za razvoj opštine. „Vinski bal“ je vreme postojanja izmišljene Nezavisne Kneževine Vlasotince, čiji se knez i boginja vina biraju iznova na kraju svakog leta. Osim degustacije lokalnih vina, posetioci mogu da uživaju i u defileu glavnim ulicama i bogatom kulturno – umetničkom programu.

Kako su se u prošlosti mnogi stanovnici Vlasotinca i susednih naselja često selili u druge zemlje u potrazi za boljim poslom i lakšim životom, a, usled opšte ekonomske i privredne krize, to je i danas tako, javila se potreba za prevodom i overom zvanične dokumentacije koja će se koristiti van granica jedne zemlje. Imajući to u vidu, Akademija Oxford, u želji da uvek i na svakom mestu bude dostupna svojim klijentima, i žiteljima pomenutih krajeva može da ponudi specijalizovane programe, kao i usluge vrhunskih jezičkih stručnjaka. Dakle, pored obuke za rad na računarima i pripreme za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, žitelji Vlasotinca mogu, ukoliko to žele, da nauče ili usavrše neki strani jezik ili da se prekvalifikuju i dokvalifikuju za obavljanje različitih poslova III ili IV stepena stručnosti. Prevodioci i sudski tumači Vlasotince su, takođe, deo stručnog tima Akademije Oxford, koji na jednom mestu i po vrlo povoljnoj ceni, uvek u roku koji je prethodno utvrđen, klijentima mogu da urade prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru 40 svetskih jezika, a nakon toga i overu materijala na zakonom definisan način.

Sa kojim dokumentima i jezicima rade prevodici i sudski tumači Vlasotince?

Svi jezički profesionalci koji čine stručni tim Akademije Oxford su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika sa diplomom određene grupe Filološkog fakulteta, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici. Pored toga oni su odlični poznavaoci pravnih i zakonskih propisa, kao i termina zastupljenih u radu sa zvaničnom dokumentacijom. Sve pomenuto ih čini kvalifikovanim za rad sa svim vrstama dokumenata i javnih isprava koje treba prevesti, a potom i overiti na propisan način.

Prevodioci i sudski tumači Vlasotince izdaju overen prevod za sve spise koji se u različitim situacijama podnose nadležnim službama, u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja određenih prava. Ovde spadaju sve potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, a najčešće se obrađuju potvrde o redovnim primanjima, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, naslednička i sve druge vrste izjava, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o neosuđivanosti, o kvalitetu proizvoda, uverenja o državljanstvu, kao i potvrde o prebivalištu i o redovnom zaposlenju.

Osim prevoda dokumenata koja su na neki način vezana za obrazovni sistem, poput diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, prevodilac i sudski tumač Vlasotince izdaje overeni prevod ličnih isprava, to jest pasoša i lične karte, ali i svih vrsta dozvola- saobraćajne, vozačke, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih.

Predmet prevoda i overe mogu da budu i krštenica, venčani list i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige ređenih, venčanih i umrlih, kao i izvod iz Agencije za privredne registre i svi pisani materijali koji moraju biti stručno prevedeni i zakonski overeni u svrhu obavljanja međunarodnih poslovnih transakcija, a to su: bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, a uz to i godišnji izveštaj, poreski identifikacioni broj (PIB), revizoraski izveštaj i sve vrste poslovnih ugovora- o prometu roba i usluga, o saradnji, kupoprodajni i ostali. Vrlo često se traži i overen prevod dokumenata koja su potrebna na tenderima, a to su: uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Klijenti koji se bave poslovima vezanim za tehniku i građevinu nam se često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, a prevodilac i sudski tumač Vlasotince sa posebnom pažnjom obrađuje i raznovrsnu farmaceutsku i medicinsku dokumentaciju, budući da se ona neposredno odnosi na zdravlje klijenata. Ovde mislimo, pre svega, na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih pravnih akata, odnosno, različitih vrsta pravilnika, ovlašćenja, licenci, sudskih odluka, izveštaja, punomoćja i sertifikata, kao i zahteva za dobijanje vize, sudskih presuda i rešenja i svih tipova pravno zasnovanih ugovora, kao što su, na primer, oni o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Na zahtev klijenta, prevodilac i sudski tumač Vlasotince može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno njenih pravnih akata.

Sva pomenuta dokumentacija obrađuje se u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima su i oni, retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, poput persijskog, estonskog, korejskog, hebrejskog, romskog i pakistanskog jezika. Nudimo prevod i u okviru svih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, bugarskog, makedonskog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i, naravno, srpskog, kao i sa i na gotovo sve ostale jezike koji se govore na području evropskog kontinenta- engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, italijanski, grčki, kao i holandski, albanski, rumunski, mađarski, turski i skandinavske jezike- finski, danski, švedski i norveški. Prevodioci i sudski tumači Vlasotince rade i sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom, ali i sa latinskim koji je, iako okarakterisan kao mrtav, i danas zastupljen u mnogim naučnim oblastima. Uvažavajući savremene tendencije da se i osobama sa ošećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima omogući aktivno učešće u društvenom životu, u svoju ponudu smo uvrstili i usluge prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Jasno je da se u našoj zemlji najviše traže prevodi u okviru srpskog jezika ali usluga po kojoj je prevodilački tim Akademije Oxford specifičan jeste neposredan prevod između dva strana jezika. Reč je o tome da kod nas, u slučaju zahteva za ovakvim tipom prevođenja, ne moraju biti angažovana dva jezička stručnjaka- jedan za bazični, a drugi za traženi jezik, već se ceo posao obavlja direktno, bez potrebe da se, između dva strana, sadržaj materijala prevede na naš maternji jezik. Ovakav načina rada ide na ruku svima koji sa nama sarađuju, pošto se obrada dokumenata radi brže i efikasnije, pa samim tim i po nižoj ceni nego na bilo kom drugom mestu.

Možete se obratiti na našu adresu čak i u slučaju da vam je potrebna samo overa zvanične dokumentacije koju ste već negde drugde preveli. Tada je nužno da uz prevod koji imate dostavite i originalna dokumenta kako bi prevodilac i sudski tumač Vlasotince mogao da ispoštuje zakonsku proceduru overe i, upoređivanjem prevoda i originala, utvdi da među njima, osim jezika kojim su pisani, ne postoje druge razlike. Reč je o tome da isključivo prevod koji ni u čemu ne odstupa od primarnog dokumenta može biti overen jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i time uvršćen u zvanična dokumenta koja se koriste u pravnom prometu.

U slučaju da se utvrdi da nešto u vašem prevodu nije valjano ili mu vi sami uputite neke zamerke, lektori i korektori, koji su takođe deo našeg stručnog tima, uradiće detaljnu redakturu prevedenog teksta uz jezički pregled originalnog materijala, uklanjanjem pravopisnih i gramatičkih grešaka i prilagođavanjem prevoda izvornom dokumentu i stilu ciljanog jezika. Ovako poboljšan prevedeni materijal postaje besprekoran po pitanju podudarnosti sa originalom i po upotrebljenoj pravnoj terminologiji.

Prevodioci i sudski tumači Vlasotince rade na sledeći način

Primarni zadatak naše ekipe izabranih profesionalaca je da vam omoguće da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i pod najboljim uslovima u finansijskom smislu, dobijete prevedeni materijal koji će postati validan u očima prava i zakona. Da bi se to postiglo, pre svega, se mora voditi računa da se sa osnovnog na ciljani jezik pažljivo prebace svi podaci iz izvornog dokumenta, uz poštovanje korišćenih pravnih termina, kao i duha traženog jezika, njegovih pravopisnih i gramatičkih pravila, a uostalom i stila pisanja zvaničnih dokumenata. Urađen prevod proveravaju lektori, budući da je poznato da osoba koja radi na nekom materijalu vrlo često ne može da uoči sve greške, a posle ovoga počinje proces overe. On se praktično sastoji iz dva dela, s tim što se drugi deo odnosi na samo stavljanje pečata sudskog tumača na prevedeni dokument, a prethodi mu detaljna kontrola i upoređivanje prevoda i originala koju, sistematično i sa velikom pažnjom, sprovodi prevodilac i sudski tumač Vlasotince, budući da se prevedeni materijal u svakom mogućem smislu mora poklapati sa originalom ukoliko će da zauzme njegovo mesto u pravnom sistemu. Overeni prevod ima zakonsku potvrdu da je potpuno pravno validan i da ga, kao takvog, mogu prihvatiti sve nadležne institucije.

Pored visokih stručnih kvalifikacija, zahvaljujući kojima prevodioci sudski tumači Vlasotince predstavljaju neprevaziđene eksperte u svom poslu, oni imaju i profesionalnu obavezu da strogo čuvaju tajnost podataka koji im se tokom rada otkrivaju, kao i privatnost svojih klijenata uopšte. Na to ih obavezije i zakletva koju su pre imenovanja položili pred nadležnim organima Republike Srbije, ali i principi rada Akademije Oxford, koji zadovoljstvo i dobrobit klijenata stavljaju iznad svega.

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim stručnjacima budite sigurni da ćete biti veoma zadovoljni obavljenim poslom i da ćete nam se i kasnije obraćati kada je u pitanju prevod i overa zvanične dokumentacije. Materijale koje obrađujemo možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom službeniku, te sa njim utvrditi i sve detalje, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja radi u vašem gradu. Iako prevodioci i sudski tumači Vlasotince uvek nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak posla događa se da je klijentima potreban hitan prevod materijala koji se mora završiti i za kraće vreme, pa u ovoj situaciji prihvatamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mejl, s obzirom na to da je od ključne važnosti da ona što pre dođu do prevodilaca, kako bi se ispunili traženi uslovi. Međutim, ukoliko je nakon prevoda potrebno i overiti dokumenta morate nam što pre doneti ili na neki od predviđenih načina poslati i primarna, to jest, originalna dokumenta.

Overeni prevodi se nakon završetka posla spajaju sa originalima i možete ih preuzeti u dogovoreno vreme u našoj poslovnici ili ih dobiti na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Isporuku vrši odabrana kurirska služba ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke, a cenu dostave, prema važećem cenovniku angažovane službe, sami plaćate, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i drugih naših usluga koje ste eventualno koristili.

Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na našem oficijelnom sajtu, a o cenama svih usluga koje nudimo možete se raspitati i kod koordinatora u našoj poslovnici. Visina troškova za prevod dokumenata određuje se prema principima prevodilačkog standarda, koji definiše dužinu jedne stranice prevedenog teksta bilo koje vrste materijala, što iznosi 1800 karaktera sa sve ubrojanim razmacima između reči. Cena hitnog prevoda se razlikuje od regularne, budući da se na osnovnu cenu dodaje i taksa za hitnost, na čiju visinu utiče broj strana prevoda kao i to koliko je kratak rok koji tražite.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim overe sudskog tumača postoji i potvrda koju za zvanična dokumenta, namenjena inostranoj upotrebi, izdaju osnovni sudovi Republike Srbije, a koja je uvedena na osnovu odredaba haške Konvencije. To je takozvani Apostille pečat, predviđen za legalizaciju zvaničnih spisa koji će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica pomenute Konvencije. Sam proces overe nije posebno komplikovan, ali se morate na vreme raspitati o njegovim pojedinim aspektima, budući da prevodilac i sudski tumač Vlasotince nema obavezu da bude sa njima deteljno upoznat. On će vas svakako uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj možete dobiti validna obaveštenja, a na vama je da saznate i obavestite svoje saradnike o tome da li je Apostille pečatom potrebno overiti samo prevod ili i njega i originalni materijal, kao i da li se, osim sadržaja pisanih materijala, traži i prevod samog pečata. Od ove overe su izuzeta dokumenta koja su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i ona neposredno vezana za neki carinski ili trgovinski posao.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Stanovnici Vlasotinca i okolnih naselja sve potrebne informacije o apostiliranju dokumenta mogu dobiti u sudskoj jedinici u ovom mestu, u ulici Marka Oreškovića 3 ili na brojeve telefona 016-875-335 i 016-875-324. Ova izdvojena služba radi u okviru Osnovnog suda u Leskovcu, čija je adresa Koste Stamnenkovića 16, a broj telefona je 016-242-825.

Budite slobodni da mejlom, telefonom ili na neki drugi način kontaktirate naše predstavnike, ukoliko smatrate da postoji još nešto što treba pojasniti u vezi sa uslugama koje nudimo ili sa procesom prevoda i overe dokumenata i javnih isprava. Nastojaćemo da odgovorimo na sva vaša pitanja, a, ukoliko je potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Vlasotince

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vlasotince


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vlasotince

Spisak sudskih tumača za grad VlasotinceSudski tumači za grad VlasotinceSpisak sudskih tumača za grad Vlasotince

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vlasotince

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VlasotinceSudski tumači za grad VlasotinceCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vlasotince

Sudski tumači i prevodioci u Vlasotincu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!