Sudski tumači i prevodioci Vrnjačka Banja

U centralnoj Srbiji, u Raškom upravnom okrugu, nalazi se Vrnjačka banja, kao administrativni centar opštine sa istim imenom. Tretira se kao turističko mesto prvog stepena, a smeštena je u divnom prirodnom okruženju, između planine Goč i reke Zapadne Morave. U Banji ima 7 mineralnih izvora – Slatina, Snežnik, Topla voda, Borjak, Jezero, Vrnjačko vrelo i Beli izvor, a voda sa tri izvora se flašira, dok se na preostala četiri koristi u terapeutske svrhe i lečenje šećernih bolesti, bolesti digestivnog trakta, bubrega, bešike i mnogih drugih organa.

Na ovdašnjem izvoru tople mineralne vode još su Rimljani između 2. i 4. veka izgradili lečilište i mesto za oporavak, pod nazivom „Aquae Orcinae“, gde su uglavnom dolazili rimski legionari, ali i romanizovana aristokratija na osvojenim teritorijama.

Međutim, moderna istorija Vrnjačke Banje vezana je za 1868. godinu, kada je formirano „Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo – vruće vode u Vrnjcima“, pa je te godine izvršena i kaptaža dva izvora tople mineralne vode, a počela je i izgradnja kupatila i drugih banjskih objekata. Osamdesetih godina 19. veka Banja prelazi u državne ruke i počinje da se razvija u pravo lečilište. Grade se pansioni i vile, uređuje se centralni deo mesta, a uskoro je izrađen i prvi regulacioni plan, te se broj posetilaca povećava iz godine u godinu.Turizam je bio i ostao glavna privredna grana u Vrnjačkoj Banji. Pored toga, u ovom mestu sa uspehom radi i jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji - Specijalna bolnica „Merkur“, kao i „Auto – prevoz Vrnjačka Banja“, koji saobraća na destinacijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu, „Beli Bor“, preduzeće za preradu i proizvodnju drveta, a uz to i „Voda Vrnjci“, firma za flaširanje mineralne vode, koja radi još od 1970. godine i „Interklima“, preduzeće koje se bavi poslovima vezanim za različite vrste instalacija, uređenja i postrojenja.

U zavičajnom muzeju Vrnjačke Banje, nekadašnjem letnjikovcu generala Jovana Belimarkovića, namesnika kralja Aleksandra Obrenovića, nalazi se stalna postavka tri izložbe: „Ladarište – praistorija Vrnjaca“, „Etnografsko nasleđe Vrnjačke Banje“ i „Spomen soba generala Belimarkovića“.

Jedna od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji održava se svake godine u Vrnjačkoj Banji, a to je čuveni „Vrnjački Karneval“, koji čini veliki broj maskenbala, koncerata, festivala, predstava i sportskih događaja, a najatraktivnija je, svakako, Velika međunarodna karnevalska povorka.

Budući da u mestu kulture i turizma, kao što je Vrnjačka Banja, postoji potreba za poslovima koji su naša specijalnost, Akademija Oxford svim stanovnicima ovog mesta i okoline, kao i brojnim gostima i turistima, može sa zadovoljstvom da ponudi svoje usluge i programe. Osim priprema za polaganje prijemnih ispita, kurseva stranih jezika, obuke za rad na računarima i dokvalifikacije i prekvalifikacije za razna zanimanja III i IV stepena, prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja, takođe deo našeg stručnog tima, mogu svima koji za tim imaju potrebu da prevedu i overe bilo koji dokument ili javnu ispravu.

Šta sve i na koje jezike mogu za vas da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja?

S obzirom na to da poseduju vrhunsko poznavanje svojih radnih jezika, kao i potrebne pravne i zakonske terminologije, naši jezički stručnjaci su kadri da obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata i javnih isprava, poštujući stroga pravila za rad sa takvim materijalima.

Od ličnih dokumenata prevode se i overavaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, ali i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih. Klijentima je neretko potreban i zvanično overen prevod raznih spisa koje se tiču obrazovanja, u cilju nastavka školovanja ili usavršavanja van zemlje, te prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja radi i sa diplomom i dodatkom diplomi, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednja škole, prepisom ocena, ali i sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju i uverenjem o položenim ispitima. Radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih lekova i preparata radi se i prevod, pa zatim overa dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i raznih drugih materijala iz domena medicine i farmacije.

U svrhu ostvarivanja ili dokazivanja određenih prava i statusa neophodan je overeni prevod raznih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, pa prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja obrađuje potvrdu o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na bankovnom računu, razne vrste izjava, poput, na primer, nasledničke, ali i potvrdu o neosuđivanosti. Za međudržavne pravne i sudske poslove traži se kvalitetan prevod, a nakon toga i overa raznih sudskih presuda i rešenja, kao, recimo, presude o razvodu braka, a uz to i zahteva za dobijanje vize, raznih sudskih ugovora, poput onih o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih, kao i dozvole za boravak, raznovrsnih licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika i sudskih odluka.

Predmet rada naših eksperata mogu biti i građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, ali i potvrde o kvalitetu proizvoda, naučni i tehnički patenti i svi materijali koji su na neki način povezani sa tehnikom i građevinom. Osom toga, prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja prevode i overavaju sva dokumenta potrebna za međunarodni biznis, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, bilans stanja, statut i osnivački akt preduzeća, kao i finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, ulazne i izlazne fakture, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), bilans uspeha, poslovne odluke, te poreski identifikacioni broj, poslovne ugovore, tipa kupopodajnih, onih o prometu roba i usluga ili o saradnji, ali i svu tendersku dokumentaciju, nezaobilaznu u savremenom načinu poslovanja, koju čine obrasci, predmere, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Sva pomenuta dokumenta mogu u našem centru da budu prevedena na neki od 40 svetskih jezika sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja. Osim sa ili na srpski jezik, materijali se najčešće prevode u okviru engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, španskog, italijanskog, grčkog, ali i jezika nama teritorijalno bliskih država – mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, rumunskog i bugarskog. Zvanični spisi mogu biti prebačeni i na portugalski, holandski, turski, arapski, kineski i japanski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike, a prevodilac i sudsi tumač Vrnjačka Banja u svom radu koristi i slovenački, ukrajinski, češki, poljski, slovački, kao i, u malobrojnim prevodilačkim centrima zastupljene, romski, hebrejski, persijski, pakistanski, estonski i korejski jezik. Zvanični materijali mogu biti prevedeni i na skandinavske jezike – finski, švedski, norveški i danski, kao i u obrnutom smeru, sa skandinavskih na neke druge jezike, a jezički stručjaci za znakovni jezik, koji se takođe nalaze u našem profesionalnom timu, su u mogućnosti da olakšaju potrebne poslove klijentima sa slušnim i govornim smetnjama. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod dokumenata sa ili na latinski jezik, koji je, iako više nije govorni, i dalje zastupljen u pojedinim oblastima farmacije, medicine, prava, veterine i drugih nauka.

Sasvim je razumljivo da prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja najčešće prevodi materijale u domenu našeg maternjeg, srpskog, jezika, ali pošto su ovi prevodi stalno zastupljeni u prevodilačkoj praksi u Srbiji, to i nije neka posebnost. Međutim, jezički stručnjaci Akademije Oxford su jedni od retkih koji, ukoliko je to potrebno klijentima, mogu da urade direktan prevod između dva strana jezika. Objasnićemo ovo na jednom primeru. Da kažemo da imate, recimo, ovlašćenje izdato na španskom jeziku koje iz nekog razloga treba da se prevede na engleski. Prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja neće pomenuti dokument prebacivati najpre sa španskog na srpski, pa onda sa srpskog na engleski, već će to uraditi direktno, bez posredovanja našeg jezika. Zahvaljujući tome, njihova usluga će biti brža i jeftinija, jer su do te mere kvalifikovani i opšte obrazovani, te iskusni i informisani, da ovaj posao mogu da obave na opisan način.

Cena prevoda dokumenata određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj strani se nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, koji se primenjuje i u našem centru, i to za sve tipove tekstualnih sadržaja, pa i zvaničnih dokumenata, uprkos tome što se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst.

Koje još usluge može da ponudi prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja?

Iako je paket naših usluga, koji podrazumeva i prevod i overu pisanih materijala, najpovoljniji za klijente, kako po pitanju sigurnosti i kvaliteta, tako i u pogledu efikasnosti i cene, neretko dobijamo i zahteve da samo overimo dokument koji je neko drugi, van našeg stručnog tima, već preveo na traženi jezik. Budući da uvek želimo da izađemo u susret svim svojim klijentima, prihvatamo i ovu vrstu posla, ali svakako i tada poštujemo propisanu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda sa originalom, kako bi se potvrdila njihova istovetnost. Tek ako je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Nakon toga on postaje pravno i zakonski validan dokument i može se podnositi u sve nadležne institucije jedne države.

Ponekad se događa da prevod koji klijent donese ne zadovoljava stroge prevodilačke standarde vezane za rad sa zvaničnom dokumentacijom, ali mi i tada imamo rešenje! Redaktura teksta, koju rade lektori i korektori, uvaženi i nezaobilazni članovi naše ekipe stručnjaka, dovodi do toga da se prevod dotera do perfekcije, potpuno uskladi sa originalnim dokumentom i prilagodi gramatici, pravopisu i duhu ciljanog jezika. Nakon ove intervencije, prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja će, bez oklevanja, overiti vaš dokument, budući da je sada u njemu sve urađeno kako zakon propisuje.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja?

Pored vrhunskih profesionalnih sposobnosti, dokazanih univerzitetskim diplomama, prevodioci i sudski tumači Vrnjačka Banja imaju ogromno iskustvo u radu sa zvaničnim materijalima, te će, van svake sumnje, strogo čuvati tajnost svih podataka koji im se, tokom rada, otkrivaju. Na to ih, uostalom, obavezuje i profesionalna zakletva koju su, pre stupanja na dužnost, položili pred nadležnim organima Republike Srbije, kao i osnovni principi rada Akademije Oxford, koji na prvo mesto stavljaju potrebe i zadovoljstvo klijenata. Ukoliko se, dakle, odlučite za saradnju sa našim profesionalcima, sasvim je sigurno da ćete na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po više nego pristupačnoj ceni, dobiti prevod i overu željenih materijala, uz garantovanu diskreciju i bezbednost svih vaših dokumenata.

Zašto je uopšte potrebno overavati prevod nekog zvaničnog spisa? Odgovor je vrlo jednostavan – to se, naime, radi isključivo zbog toga što je običan prevod sasvim bezvredan u očima prava i zakona, jer ne poseduje zvanični dokaz da ga je prekontrolisalo stručno lice i kao takav nije podoban za pravni saobraćaj. Overeni prevod, međutim, na sebi ima pečat ovlašćenog sudskog tumača, koji svojim kredibilitetom i dokazanom stručnošću, garantuje da je prevod sasvim jednak originalu i da se, kao takav, može umesto njega koristiti u svim pravnim i drugim legalnim poslovima.

Da bi jedan dokument bio overen štambiljem licenciranog sudskog tumača, neophodno je da zadovolji određene uslove. Pre svega, mora biti adekvatno preveden na traženi jezik, što znači da prevod mora obuhvatiti sve podatke iz izvornog materijala i adekvatno ih predstaviti na ciljanom jeziku. Takođe, u prevodu ne sme biti pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka, a mora se voditi računa i o pravnim i zakonskim ternimima koji su upotrebljeni u dotičnom dokumentu. Prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja će, pre samog čina overe, pažljivo i studiozno uporediti prevedeni spis sa njegovim originalom, kako bi utvrdio da su oni u svemu, osim u korišćenom jeziku, potpuno isti. Dakle, samo prevod koji je identičan osnovnom dokumentu može dobiti zvanični karakter i biti svrstan u pravno važeće materijale.

Dokumenta koja želite da prevedemo, što, svakako, uključuje njihove originale ili, makar regularno overene kopije istih, možete lično predati koordinatoru u našoj poslovnici ili ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Ukoliko vam je potreban hitan prevod matreijala, jer ne možete da prihvatite naše rokove, možete nam skenirana dokumenta poslati na mejl, kako bismo ih što brže dobili i ispunili vaše zahteve za završetkom posla u znatno kraćem roku od uobičajenog. Ipak, ukoliko želite da prevod bude i overen pečatom sudskog tumača, morate nam naknadno dostaviti i izvorna dokumenta, na neki od dva pomenuta načina, pošto u suprotnom ne može da se završi kompletan posao.

Ne bi bilo loše i da, prilikom predaje materijala, na neki način naglasite kako želite da preuzmete obrađena dokumenta. To možete uraditi lično u našoj poslovnici, a možete i tražiti da vam ona budu poslata na željenu adresu. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom uglavnom sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Naglašavamo da cenu ove usluge vi plaćate, potpuno odvojeno od cene prevoda i overe, a po zvaničnom cenovniku angažovane dostavne službe.

Sve cene usluga stručnjaka Akademije Oxford možete videti na našem zvaničnom sajtu ili se o njima raspitati kod ovlašćenih koordinatora u poslovnici. Kako je već pomenuto, cena prevoda se formira prema broju strana, a kod „hitnog prevoda“ se uz osnovnu cenu obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija visina, takođe, zavisi od broja strana obrađenog materijala kao i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za završetak posla.

Još nešto o overi zvanične dokumentacije

Osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i Apostille overa dokumenata, koja je uvedena nakon što su neke zemlje, a i naša tadašnja, u Hagu 1961. godine potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostille overa je formalnost koja se traži da bi dokumenta i javne isprave sačinjene na teritoriji jedne države potpisnice, mogle neometano da se koriste i u svima ostalima koje su potpisale pomenuti dokument.

Kako prevodilac i sudski tumač Vrnjačka Banja nije dužan da zna sve pojedinosti apostiliranja zvaničnih materijala, valjalo bi da se na vreme u nadležnoj pravosudnoj instituciji raspitate o tome da li se za vaš dokument uopšte zahteva Apostille pečat, a ako je to tako, trebalo bi da saznate da li se on stavlja samo na prevod ili i na njega i na original, kao i da li je potrebno uraditi i prevod sadržaja pečata na ciljani jezik.

U Republici Srbiji za apostiliranje zvaničnih materijala su nadležni osnovni sudovi, a u tu svrhu je potreban dokument koji se overava, njegova fotokopija koja ostaje sudu i fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

Gde dobiti informacije o Apostille-u?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutim pitanjima stanovnici Vrnjačke Banje i okolnih naselja mogu dobiti u nadležnoj službi Sudske jedinice u Vrnjačkoj Banji, u Bulevaru Srpskih Ratnika bb ili na broj telefona 036-611-362. Nadređena pravosudsna institucija je Osnovni sud u Kraljevu, u Pljakinoj ulici broj 4, a tamošnji brojevi telefona su 036-334-552 i 036-334-278.

Svakako nam se možete obratiti ukoliko nismo razjasnili sve pojedinosti koje se tiču našeg načina rada ili overe i prevoda dokumenata. U slučaju da i to bude potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa jednim od naših stručnjaka, koji će, nadamo se, uspeti da odgovori na sva vaša pitanja.


Kategorije prevoda za Vrnjačka Banja

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vrnjačku Banju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vrnjačka Banja

Spisak sudskih tumača za grad Vrnjačka BanjaSudski tumači za grad Vrnjačka BanjaSpisak sudskih tumača za grad Vrnjačka Banja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrnjačka Banja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrnjačka BanjaSudski tumači za grad Vrnjačka BanjaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrnjačka Banja

Sudski tumači i prevodioci u Vrnjačkoj Banji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!