Sudski tumači i prevodioci Zrenjanin

Zrenjanin je najveći grad srpskog dela Banata i treći po veličini grad u Vojvodini. Predstavlja privredno, političko, kulturno i administrativno sedište Srednjebanatskog upravnog okruga, a nalazi se na mestu gde se reka Begej uliva u nekadašnje korito Tise. Od Beograda je udaljen 75, a od Novog Sada 50 kilometara. Prema popisu iz 2011. godine, u Zrenjaninu živi više od 76 hiljada ljudi i to u gradskim naseljima: Centar, Buđžak, Dolja, Zeleno Polje, Mala Amerika, Čontika, Nova Kolonija, Žitni trg, Berbersko, Buđžin bulevar, Bagljaš, Gradulica, Duvanika, Lesnina, Mužlja, 4. jul, Šumica, Ruža Šulman, Brigadira Ristića i Bolnica.

Današnji naziv grad je dobio po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu 1946. godine, a pre toga je bio poznat pod imenom Veliki Bečkerek i Petrovgrad.

U pisanoj dokumentaciji grad se prvi put spominje 1326. godine, kao naselje Bečkerek, koje se nalazilo na tri ostrva reke Begej. Mađarski kralj Žigmond predao je mesto na upravu srpskom despotu Stefanu Lazareviću 1403., a u narednom veku podignuta je moćna bečkerečka tvrđava, koju će polovinom 16. veka zauzeti Mehmed Paša Sokolović. Na osnovu odredaba Karlovačkog mira, na samom početku 18. stoleća srušena je pomenuta tvrđava, i nakon toga počinje nemačka kolonizacija. Carskom odlukom o podeli Banata na 13 distrikta, jedan od njih postaje i Bečkerečki, pa grad počinje da se razvija.Tokom prvog svetskog rata u mestu nije bilo značajnijih razaranja niti ratnih dejstava, a nakon njegovog završetka, dotadašnji Veliki Bečkerek preimenovan je u Petrovgrad. Tokom Drugog svetskog rata jedini značajniji objekat koji je porušen bila je Sinagoga.

Jedna od najstarijih građevina u današnjem Zrenjaninu je Uspenska ili Varoška crkva, odnosno, Hram Uspenja Presvete Bogorodice, a zanačajne su i Gradnulička crkva, Gradska Kuća, Finansijska palata, zgrade suda u pozorišta, kao i Mali most, najstariji u gradu.

Zrenjanin je vrlo važan i za privredu Banata, ali i Vojvodine u celini. Osim poznate pivare, razvijena je i tekstilna, poljoprivredno - prehrambena i duvanska industrija, proizvodnja tepiha i nameštaja, brodogradilište na Begeju, kao i ribolov na Begejskom kanalu.

TESTOVI


U ovom vojvođanskom gradu već izvesno vreme sa uspehom radi i predstavništvo Akademije Oxford, u samom centru, u Ulici Kralja Petra I, broj 3. Smešteno na vrlo prometnom mestu, u blizini Zrenjaninske gimnazije, svim stanovnicima nudi razne usluge i atraktivne programe. Pored kurseva stranih jezika koje vode kvalifikovani i iskusni predavači, nudimo i profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima prema savremenim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijamnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima. U našoj poslovnici možete dobiti i usluge prevodilaca i sudskih tumača, koji rade sa svom zvaničnom dokumentacijom, u okviru 40 jezika koji se govore širom sveta.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Zrenjanin?

Osim prebacivanja sadržaja zvaničnih dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski ili sve to u obrnutom smeru – sa srpskog na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Zrenjanin profesionalno je osposobljen i za rad sa još četrdesetak svetskih jezika, među kojima su, svakako, engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, ali i italijanski, grčki, turski i arapski. Zvanični spisi u našem prevodilačkom centru mogu biti obrađeni i u okviru ukrajinskog, holandskog, češkog, poljskog, slovačkog, danskog, finskog, norveškog, švedskog, ali i jezika naroda sa kojima smo nekada delili državu, što će reći, hrvatskog, slovenačkog, bosanskog i makedonskog. Prevodilac i sudski tumač Zrenjanin u svom radu koristi i albanski, mađarski, bugarski, rumunski, kineski i japanski jezik, a osposobljen je i za prevod dokumenata sa ili na latinski, koji je i danas zastupljen u nekim naučnim oblastima. S obzirom na to da ih je malo na našim prostorima, sa ponosom ističemo da možemo da ponudimo i usluge stručnjaka za estonski, korejski, persijski, romski, pakistanski i hebrejski jezik, a prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik izaći će u susret svim klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama.

Specifičnost rada naših jezičkih stručnjaka ogleda se u delanosti koja nije zastupljena u mnogo prevodilačkih centara, a odnosi se na zahtev klijenata da se neki zvanični dokument sačinjen na stranom jeziku prevede na neki drugi jezik, koji, takođe, nije srpski. Tada prevodioci i sudski tumači Zrenjanin, budući dovoljno profesionalno osposobljeni, iskusni i široko obrazovani, direktno, bez međuprevoda na srpski jezik, prebacuju sadrzaj sa izvornog na ciljani jezik. Zahvaljujući ovoj sposobnosti u mogućnosti smo da pomenute poslove obavimo brže i efikasnije, ali i po nižoj ceni, pošto ne angažujemo posebne prevodioce, već se sve obavlja neposredno, ali svakako precizno i tačno.

Cena prevoda zvaničnih materijala se, kao i kod svih drugih pisanih sadržaja, formira prema broju prevedenih strana. Dužina teksta koji se nalazi na jednoj otkucanoj strani prevoda iznosi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, a to propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, koji se poštuje u i našem centru.

Klijenti nam se ponekad obraćaju i sa pitanjem da li je u našem prevodilačkom centru moguće overiti dokument koji je neki stručnjak sa strane preveo. Odgovor je svakako potvrdan, jer Akademija Oxford čini sve da ispuni očekivanja i zahteve svojih stranaka. U ovom slučaju, prevodilac i sudski tumač Zrenjanin će, kao i u svakoj drugoj situaciji, sprovesti zakonom predviđenu proceduru i, pre nego što na prevod koji mu je donet stavi svoj jedinstveni pečat, detaljno će ga u svim bitnim aspektima uporediti sa originalom, koji mu morate doneti na uvid. Ovo se, da se razumemo, ne radi u svrhu kontrole nečijeg rada, već jednostavno zato što zakon predviđa da samo prevodi koji se u svemu poklapaju sa originalom mogu biti overeni pečatom sudskog tumača i na taj način uvršćeni u pravno validna dokumenta.

U stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i iskusni i visokokvalikovani lektori i korektori, koji će, ukoliko, recimo, nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno kako treba ili vi sami imate neku zamerku, uraditi njegovu redakturu, otkloniti svaku nepodudarnost sa originalom i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne, stilske i terminološke greške. Nakon toga, vaš prevod će biti doteran do perfekcije i popravljen u svakom smislu, te će glatko proći kontrolu sudskog tumača.

Koja dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Zrenjanin?

Prevodioci i sudski tumači Zrenjanin su osobe sa stečenom fakultetskom diplomom za jezik kojim se bave, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako utiče na kvalitet i veštinu prevođenja. Pored toga, izuzetno su dobro upućeni u sve zakonske propise, koji se tiču overe zvanične dokumentacije, a vladaju i odgovarajućom pravnom terminologijom. Stoga oni predstavljaju najbolji izbor kada je obrada dokumenata i javih isprava u pitanju, s obzirom na to da iza njih stoje godine prakse i obilje stečenog iskustva, kao i nebrojeno mnogo zadovoljnih klijenata. Osim toga što vam prevodioci i sudski tumači Zrenjanin pružaju priliku da na istom mestu, bez ikakvih komplikacija, dobijete prevod vrhunaskog kvaliteta, a zatim i overu prevoda na pravno zasnovan način, oni su zakletvom obavezani da poštuju privatnost svojih klijenata i čuvaju tajnost svih podataka do kojih u radu dolaze. Pomenuta zakletva je obavezna pre imenovanja ovih važnih stručnjaka i polaže se pred nadležnim organima Republike Srbije. Sva vaša dokumenta će, bez izuzetka, biti zaštićena od neželjenih upotreba, a angažovanjem našeg profesionalnog tima dobićete prevedeni materijal koji ćete, nakon overe, odmah noći da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim međunarodnim poslovima.

Ukoliko , recimo, želite da aplicirate za vizu, poslujete,venčate se, zaposlite ili nastavite školovanje u inostranstvu biće vam potrebne razne potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave, koje se u tu svrhu prevode i overavaju u našem prevodilačkom centru. To su, između ostalih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o kvalitetu proizvoda, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, kao i razne vrste izjava pojedinca, poput nasledničke, te potvrda o neosuđivanosti, uverenje o položenim ispitima i potvrda o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebna kada je u pitanju sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Uz lične isprave, to jest, pasoš i ličnu kartu, prevode se i overavaju i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih (venčani list) i umrlih, kao i sve vrste dozvola – vozačka, saobraćajna, radna i dozvola za boravak. Prevodilac i sudski tumač Zrenjanin radi i sa kompletnom tenderskom dokumentacijom, koja je nezaobilazna u savremenom poslovanju, te izdaje overen prevod uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Prevode se i overavaju i ostali dokumenti koji su vezani za poslovanje van granica jedne zemlje, kao što su, na primer, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, kao i bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj, finansijski, godišnji i revizorski izveštaji, ali i sva tehnička i građevinska dokumentacija, poput deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinskih projekata.

Prevodilac i sudski tumač Zrenjanin izdaje overen prevod i za sve vrste ugovora, poslovnih ili sudskih, a to su, recimo, kupoprodajni ili ugovori o prometu roba i usluga, o saradnji, kao i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Predmet rada našeg stručnog tima mogu da budu i sudska i pravosudna dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima, tipa različitih sudskih presuda, rešenja i odluka, te pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja i ovlašćenja, ali i zahteva za dobijanje vize. Na upit klijenata, prevodilac i sudski tumač Zrenjanin može da uradi i, u poslednje vreme vrlo tražen, prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, njenih pravnih akata.

Pored uputstava za lekove i karakreristika proizvoda, overavaju se i prevode i ostala medicinska i farmaceutska dokumenta, kao što su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Savremeno doba otvorilo je granice i mnogima omogućilo školovanje i usavršavanje u inostranstvu, te se u tu svrhu traži overen prevod diplome i dodatka diplome, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Zrenjanin?

Razlika između običnog i overenog prevoda postaće vam jasna ukoliko ovaj prvi pokušate da predate u nadležnoj službi određene institucije. Naići ćete, naime, na nepremostivu prepreku, imajući u vidu da je puki prevod na traženi jezik potpuno bezvredan materijal u pogledu prava i zakona. Radi se o tome da ništa u njemu ne može da zvanično potvrdi da je jednak originalu, te se umesto njega ne može koristiti u pravnom prometu. Nasuprot tome, prevod overen štambiljem sudskog tumača predstavlja pouzdanu garanciju da je proveren od strane stručnog lica i da je potvrđena njegova identičnost osnovnom dokumentu.

Da bi prevod bio overen, mora da bude urađen u skladu sa rigidnim pravilima koja nameće rad sa zvaničnom dokumentacijom, svi detalji izvornog dokumenta treba da budu tačno i precizno prebačeni na traženi jezik, a tekst prevoda usklađen sa originalom i stilom konkretnog zvaničnog dokumenta. U prevodu, podrazumeva se, ne sme biti pravopisnih, slovnih ni gramatičkih grešaka, što će, svakako, pre overe, proveriti lektori i korektori. Prevodilac i sudski tumač Zrenjanin ima zakonsku obavezu da, pre nego što na prevod stavi svoj pečat i potpis, do najsitnijih detalja uporedi prevedenu i originalnu verziju materijala, kako bi potvrdio njihovu istvetnost. Overeni prevod je legalan dokument , sa istom zakonskom snagom kao i njegov izvor i može se, kao takav, bez prepreka uključiti u pravni saobraćaj.

Ukoliko želite da naš tim stručnjaka obradi vaše materijale, možete ih sami doneti u našu poslovnicu u centru Zrenjanina i predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom oštanskom pošiljkom ili preko kurirske skužbe koja je aktivna u vašem gradu, kao što je, recimo, „Bex“, „Aks Express Kurir“ ili „City Express“. Svakako nemojte zaboraviti da nam, između ostalog, obavezno dostavite originalna dokumenta ili makar njihove overene kopije. Ako vam se veoma žuri, te ne možete da ispoštujete rokove koje nudimo za završetak posla, uradićemo hitan prevod materijala, te možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave. Međutim, znajte da overa neće moći da se izvrši ukoliko nam blagovrmeno, a vodeći računa o roku koji ste postavili, ne donesete ili pošaljete i originalne materijale.

Kada se dokumenta kompletno obrade, to jest kada se prevod overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača, materijali se spajaju sa originalima i možete ih lično preuzeti u našoj filijali ili ih dobiti na adresu koju navedete u posebnom zahtevu. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom obično sarađujemo. Cena usluge slanja naplaćuje se sasvim nezavisno od usluge prevoda i overe, te pada na teret naručioca.

Cenovnik Akadenije Oxford dostupan je svim zainteresovanim klijentima na našem zvaničnom sajtu, a potrebne informacije u vezi sa tim vam mogu dati i koordinatori u našem predstavništvu. Poput cene prevoda i ona za hitan prevod se određuje na osnovu broja strana koje se obrađuju, ali se ovde na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, na čiju visinu, pored količine prevedenog materijala, utiče i dužina roka koji ste odredili za kompletiranje posla.

Overa dokumenata Apostille pečatom

Overa Apostille pečatom uvedena je nakon što su neke države, uključujući i našu tadašnju, u Hagu 1961. godine potpisale Konvenciju, prema čijim odredbama pomenuti pečat omogućava upotrebu zvaničnih dokumenata izdatih u jednoj državi potpisnici na teritorijama svih ostalih koje su potpisale pomenuti dokument. Zvanični materijal overen Apostille-om oslobođen je svake druge overe, ali ne isključuje prethodnu proveru i stavljanje pečata sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Zrenjanin nemaju obavezu da vam pruže informacije o ovoj vrsti overe, te se o svemu morate blagovremeno raspitati u teritorijalno nadležnom osnovnom sudu, gde ćete ovlašćenom službeniku, pre svega, reći koji dokument overavate, pošto apostiliranje nije predviđeno za sve zvanične materijale, kao i to u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti u pravnom prometu. Ovo je pouzdan način da dobijete zaista tačna obaveštenja o svim bitnim aspektima pomenute potvrde, a naročito o tome da li se, osim prevoda teksta dokumenta, traži i prevod pečata, te da li se Apostille stavlja samo na prevod ili se njime overava i original.

Svakako vam najtoplije preporučujemo da se o svim pojedinostima apostiliranja dokumentacije na vreme raspitate, kako biste skratili ceo postupak i uštedeli vreme, trud, kao i novčana sredstva, u krajnjoj liniji.

Gde pitati za Apostille overu?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutoj vrsti overe zvanične dokumentacije možete dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Zrenjanunu, na Keju 2. oktobra, broj 1, a možete pokušati i da pozovete na broj telefona 023-565-963. U okviru ove institucije postoji i Sudska jedinica u Sečnju, u Ulici Vožda Karađorđa 55/b.

Ukoliko postoji još nešto što biste želeli da pitate, a u gornjem tekstu nije dovoljno pojašnjeno, molimo vas da pozovete ovlašćenog koordinatora u našoj zrenjaninskoj filijali na broj telefona 060-30-60-585, ili nas na neki drugi način kontaktirate. Daćemo sve od sebe da vam pružimo prave odgovore, a, ako treba, zakazaćemo i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Zrenjanin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Zrenjanin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Zrenjanin

Spisak sudskih tumača za grad ZrenjaninSudski tumači za grad ZrenjaninSpisak sudskih tumača za grad Zrenjanin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zrenjanin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ZrenjaninSudski tumači za grad ZrenjaninCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zrenjanin

Sudski tumači i prevodioci u Zrenjaninu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!