Prevod sa ruskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa ruskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na hebrejski jezik

Mada usluga koja podrazumeva prevođenje sa ruskog jezika na hebrejski nije u velikom procentu prisutna u praksi, zahvaljujući činjenici da su u našem timu prevodioci i sudski tumači za ruski i hebrejski jezik, svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo obradu dokumenata u ovoj jezićkoj kombinaciji. Pored dokumenata prevodimo i ostale sadržaje, kako filmove i serije, tako i web sajtove, odnosno knjige, časopise, tekstove i mnoge druge materijale.

Važnost koju ima sudski tumač možete najbolje primetiti u obradi različitih vrsta dokumenata, jer je pečat sudskog tumača taj koji mu daje validnost u smislu prava, ali i u smislu zakona. Da malo pojednostavimo: dokument koji se jednostavno samo prevede sa ruskog jezika na hebrejski ne može da bude smatran važećim dokumentom, ali ukoliko poseduje pečat sudskog tumača onda može da se koristi kao i bilo koji drugi originalan dokumenta, budući da ovaj pečat potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalnom dokumentu. A samim tim što sudski tumač mora najpre da uporedi prevod sa originalnim dokumentom, svi klijenti su dužni da na uvid dostave i originale. Zato se proces slanja dokumenata u određenoj meri razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja, za koje se ne zahteva overa, koje klijenti jednostavno mogu da pošalju putem mejla i na isti način dobiju obrađene sadržaje. Sa druge strane, dokumenta mogu da donesu u bilo koju od brojnih poslovnica Akademije Oxford, to jest da ih pošalju preko „Pošte Srbije“, preporučenom pošiljkom, odnosno da angažuju određenu kurirsku službu da nam dostavi dokumenta na prevod. Dokumenta na mejl mogu da pošalju samo oni klijenti koji imaju potrebu za hitnim prevodom, kako bi se ubrzao čitav proces, ali su svakako dužni da na uvid ostave originale i to u najkraćem roku. Kada prevodilac i sudski tumač izvrše prevod i overu dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih preuzmu u našim prostorijama, odnosno da ih dobiju na adresu. Ova usluga se naplaćuje potpuno odvojeno od usluge prevođenja i overe, jer se smatra dodatnom uslugom i naplaćuje se isključivo prema cenovniku službe koja je zadužena za dostavu i to u trenutku preuzimanja direktno kuriru.Prevođenje sa ruskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na ruski

Da bi klijenti mogli da dobiju kvalitetno obrađene materijale, neophodno je da izvrše proveru u nadležnom sudu da li se i za dokumenta za koja im je potreban prevod sa ruskog jezika na hebrejski zahteva overa haškim Apostille pečatom. Da ne bi bilo zabune, morate da znate da se ova overa vrši uz overu sudskog tumača, ali isključivo za ona dokumenta koja su predviđena zakonom i može biti izvršena na početku ili na kraju procesa obrade dokumenata. A to znači da se dokument prvo nosi u određeni sud da bi se stavio haški pečat, a zatim se dostavlja nama kako bi se preveo i dokument i pečat i na kraju overio od strane sudskog tumača ili se prvo dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a na kraju ga klijent nosi u sud da bi bili izvršena i overa Apostille pečatom. Nakon svega navedenog je potpuno jasno zbog čega je preporuka da se klijent prvo raspita o ovoj vrsti, jer će tako uštedeti i svoj trud i svoje vreme, a svakako i novčana sredstva.

Što se tiče dokumenata koje obrađujemo, slobodno možemo reći da prevodimo apsolutno sve vrste dokumenata, kako poslovna, tako i lična, te dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, zatim sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, licence, ugovori, sudske presude, rešenja, odluke, tužbe, presude i žalbe, sertifikati i druga).

Pored medicinske dokumentacije, obrađujemo i tehničku, ali i tendersku i građevinsku dokumentaciju, tako da na vaš zahtev prevodimo: lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i ostala slična dokumenta. Diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni plan i program fakulteta, samo su neka od dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja, to jest nauke koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi u skladu sa vašim zahtevima. A sa ruskog jezika na hebrejski prevodimo i ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih (umrlica, venčani list i krštenica), saobraćajnu dozvolu, potvrda o prebivalištu, dozvolu za boravak, radnu dozvolu i vozačku dozvolu, kao i sva poslovna dokumenta, te finansijske izveštaje, bilanse stanja, statut preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, ali i bilanse uspeha, fakture i mnoga druga poslovna dokumenta.Dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama takođe prevodimo sa ruskog jezika na hebrejski, a to se primarno odnosi na uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, kao i na potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti uverenja i izjava. Prevodilački centar Akademije Oxford ima i stručnjake koji su posebno usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja sa ruskog jezika na hebrejski, što uključuje ne samo simultano, koje se najčešće sreće u praksi, već i prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje. A kako se za svaki tip događaja razlikuje vrste prevoda, tako za one za koje je potrebno upravo simultano prevođenje, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstualne sadržaje, kako one koji su namenjeni stručnjacima, tako i one koji će biti plasirani u javnosti. A osim tekstova čija tema se odnosi na oblast politike, turizma, prava, finansija i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, obrađujemo i one koji se tiču oblasti marketinga, finansija, filozofije, medicine, obrazovanja, ali i građevinske industrije, menadžmenta, sociologije, komunikologije, te mnogih drugih naučnih disciplina. Na zahtev klijenata prevodimo i udžbenike, ali književna dela svih vrsta (poezija, proza, beletristika, romani). Novinske članke, ilustrovane, dečije i stručne časopise ćemo takođe obraditi u skladu sa vašim zahtevima, ali i web sajtove, softverske programe i aplikacije, odnosno sadržinu internet prodavnica i web e.

Usluga koju sa ponosom ističemo se odnosi na prevod video i audio sadržaja sa ruskog jezika na hebrejski, što se primarno odnosi na filmove (dokumentarni, animirani, crtani, igrani), zatim emisije (zabavne, informativne, dečije, obrazovne i druge), kao i na reklamne poruke, odnosno serije. A razlog zbog koga je ističemo se odnosi na finalnu obradu pomenutih materijala, što podrazumeva njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Takođe na zahtev klijenata ćemo prevesti i reklamne sadržaje, odnosno brošure, PR tekstove, plakate, ali i vizit kartice, flajere i letke, te kataloge usluga, odnosno proizvoda.

Prevodi dokumenata sa ruskog na hebrejski jezik

Ukoliko vam je potrebno prevođenje sa ruskog jezika na hebrejski ličnih ili dokumenata koje su vezane za oblast obrazovanja i nauke, naši sudski tumači i prevodioci će izvršiti ovu uslugu u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama. Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast poslovanja, bez obzira da li je reč o kompaniji ili pojedincu, odnosno sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao i različite tipove dokumentacije (građevinska, tehnička, medicinska, tenderska i ostale). Specifičnost ove usluge se ogleda u činjenici da se samo njihov prevod sa ruskog jezika na hebrejski ne tretira u pravnom smislu, već se zahteva i njihova overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Srećom svi naši klijenti imaju mogućnost da u okviru Akademije Oxford dobiju kompletnu uslugu, jer su tu i prevodioci i sudski tumači. Kada prevodilac završi svoj segment posla, tada preuzima sudski tumač koji vrši upoređivanje između prevoda i originalnog dokumenta, koji su svi klijenti dužni da dostave na uvid kako bi se ustanovilo da li među njima postoji razlika. A čak i ako se ustanovi da ima razlike, preporučiće klijentima izvršenje usluge redakture sadržaja, koja je takođe dostupna u našim poslovnicama nakon čega se bez ikakvih problema vrši overa. Takođe klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem bilo koje vrste dokumenata u ovoj kombinaciji jezika moraju da znaju i to da za samo neka dokumenta treba da se izvrši i overa haškim Apostille pečatom, koja se može izvršiti isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Upravo iz tog razloga je i obaveza klijenta da dobije informaciju da li se ovaj pečat zahteva za njegova dokumenta, ali i na koji način se vrši. To znači da mora da sazna da li se haški pečat stavlja na samom početku obrade ili na njenom kraju, jer to u velikoj meri utiče na čitav proces, kako na njegovu dužinu, tako i na sam njegov tok. A ukoliko se haški pečat stavlja na početku obrade dokumenta, onda se prevodi i on i sam dokument, a na kraju overava pečatom sudskog tumača tako da taj proces traje nešto duže u odnosu na onaj kada se Apostille pečat stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača.

Budući da su klijenti u obavezi da dostave originalna dokumenta na uvid, mogu da ih donesu u prostorije jedne od naših poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe, te preporučeno putem „Pošte Srbije“. Skenirana dokumenta na mejl možete da nam pošaljete samo onda kada imate potrebu za hitnim prevodom, jer je to jedini način da se ispoštuje vaš zahtev i omogući vam se prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na hebrejski u tako kratkom roku. Takođe, iako je u pitanju hitan prevod morate da nam dostavite na uvid originalna dokumenta, ali je potrebno da odaberete onaj način koji je ujedno i najbrži. Po završetku obrade dokumenata možete da ih preuzmete lično ili da tražite da vam budu dostavljena na adresu. Kurirska služba sa kojom sarađujemo je zadužena za dostavljanje dokumenata, pa se i ova usluga naplaćuje prema njihovom cenovniku, a plaćanje se vrši kuriru direktno, prilikom preuzimanja pošiljke.

Osim ličnih dokumenata kao što su: uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, odnosno krštenica, umrlica i venčani list, pasoš, dozvola za boravak i radna dozvola, te vozačka i saobraćajna, vršimo i prevođenje sa ruskog jezika na hebrejski za sve vrste saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, odnosno onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

Takođe prevodimo i lekarske nalaze, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju. Sve vrste ugovora, tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, licence, odnosno ostale vrste sudskih tužbi, presuda, rešenja, žalbi i odluka takođe prevodimo na vaš zahtev i overavamo pečatom sudskog tumača. Dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke poput potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, te diplomskih, seminarskih i naučnih radova, kao i rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata, takođe ćemo obraditi u skladu sa vašim zahtevima.

Prevodi softvera sa ruskog jezika na hebrejski

Prevođenje softvera sa ruskog na hebrejski jezik je u grupi materijala koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, koja osim prevoda aplikacija i programa uključuje i sadržinu online prodavnica i kataloga, kao i web sajtove tačka. Kod obrade ovakvih sadržaja je vrlo važna primena pravila SEO (Search Engine Optimisation), kojih se pridržavaju i prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford tako da obrađenim materijalima pružaju mogućnost da se u kratkom roku nađu među prvima u okviru pretrage.

Takođe na vaš zahtev sa ruskog na hebrejski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje bilo koje namene, odnosno kako one koji će biti prezentovani široj javnosti, tako i one koji su namenjeni isključivo stručnjacima za pojedine oblasti, ali i bilo koje tematike. Kada kažemo bilo koje tematike, to znači da prevodimo tekstove čija tema je vezana za apsolutno bilo koju oblast, a pored onih koji se tiču turizma, ekonomije, marketinga, politike, finansija i bankarstva, obrađujemo i one koji se bave temama iz oblasti medicine, prava, građevinske industrije, informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, komunikologije, filozofije, ali i psihologije, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Uz sve to, prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenta obraditi i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kako plakate, vizit kartice, reklamne flajere i letke, tako i PR tekstove, kataloge proizvoda i usluga i brošure, odnosno sve nepomenute vrste reklamnih materijala. A kod prevođenja ovakvih sadržaja je od izuzetnog značaja oblikovanje reklamne poruke koju oni sadrže prema pravilima hebrejskog jezika kako bi se ono što se reklamira na najbolji način približilo potencijalnim kupcima ili korisnicima koji se služe hebrejskim jezikom.

Prevod dokumentarnih filmova sa ruskog jezika na hebrejski

Usluga prevođenja dokumentarnih filmova sa ruskog na hebrejski jezik, ali i crtanih, animiranih, igranih i drugih vrsta filmova, uključuje ne samo njihov prevod, već i titlovanje ili sinhronizaciju, a u skladu sa zahtevima naših klijenata. Pored njih obrađujemo i sve vrste emisija, kako dečije, tako i informativne i zabavne, ali i obrazovne, kao i reklamne poruke i serije.

A kako su u našem timu i profesionalni lektor i korektor, to će oni na zahtev klijenata izvršiti uslugu redakture svih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nisu zadovoljili određeni nivo kvaliteta koji nameće prevodilačka struka. Uz to, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i pružanjem usluga usmenog prevođenja sa ruskog na hebrejski jezik, koja uključuje simultano i konsekutivno prevođenje, kao i prevod uz pomoć šapata. Kako bismo u potpunosti odgovorili zahtevima događaja koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, trebalo bi da nam dostavite sve potrebne informacije, to jest podatke o prostoru u kome će on biti održan, koliko bi trebalo da traje, koliko se učesnika očekuje i slično. Pored ove usluge nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po cenama koje su sasvim sigurno među najpristupačnijim u našoj zemlji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje