Prevodi sa ruskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na persijski jezik

Za online prevod sa ruskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa ruskog na persijski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je jedna od retkih institucija u celoj zemlji, koja u svom timu okuplja i stručnjake za persijski jezik. To nam i daje mogućnost da klijentima ponudimo prevod sa ruskog jezika na persijski. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi dokumenata, ličnih i poslovnih, odnosno onih vezanih za obrazovanje i nauku ili, pak različitih vrsta dokumentacije (medicinska, građevinska, tehnička, tenderska i druge), možete biti sigurni da će naši stručnjaci izvršiti ovu uslugu u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cenama.

Pored dokumenata, prevodimo i mnoge druge vrste sadržaja, kako one koji su vezani za informacione tehnologije, poput internet sajtova, softverskih aplikacija ili programa, tako različite vrste reklamnih materijala, tekstova, udžbenike i knjige, a vršimo i redakturu obrađenih sadržaja, odnosno usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ko nas možete dobiti i konsekutivno, ali i simultano, te prevođenje pomoću šapata, a u skladu sa vašim i zahtevima samog događaja, možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstove bilo koje sadržine, obima i namene, kako one koji će biti plasirani javno, tako i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim licima za pojedine oblasti. Pored tekstova čija tema se odnosi na oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, prevodimo i one koji obrađuju političke i ekonomske teme, odnosno filozofske, medicinske, te naučne, kao i tekstove vezane za oblast informacionih tehnologija, građevinske industrije, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke.Prevođenje sa ruskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na ruski

Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i književnih dela, počev od proze, preko beletristike i romana, pa do dela poezija. Takođe, sa ruskog jezika na persijski prevodimo i članke iz novina, ali i stručne, ilustrovane, dečije i druge vrste časopisa. Sudski tumač i prevodilac će se u skladu sa vašim zahtevima obraditi i sve vrste materijala koji su namenjeni reklamiranju, bilo usluga, bilo proizvoda. Pod tim najpre mislimo na brošure, PR tekstove, reklamne letke, plakate, flajere i kataloge, te vizit karte.

Sem ličnih dokumenata, odnosno pasoša i lične karte, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i izvoda iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica i umrlica), sa ruskog jezika na persijski prevodimo i sve vrste dozvola, odnosno vozačku i saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i ostala dokumenta ove vrste. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, takođe obrađujemo u skladu sa vašim potrebama, ali i tekovine Evropske Unije, različite vrste ugovora, sudske presude, tužbe, rešenja, žalbe i odluke, odnosno punomoćja za zastupanje i sve tipove sertifikata i licenci prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford takođe obrađuju prema zahtevima klijenata.

Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze, ćemo takođe prevesti sa ruskog jezika na persijski, a zatim ih i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača, čime ćete dobiti dokument koji je spreman za upotrebu. Naravno prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje firme, odnosno pojedinca, a pod tim najpre mislimo na različite vrste poslovnih odluka i ugovora, rešenja osnivanju pravnog lica, fakture, bilanse uspeha, ali i stanja, godišnje, revizorske i finansijske izveštaje, te osnivačke akte i statute preduzeća, kao i mnoga druga slična dokumenta.A kod prevoda dokumenata je vrlo važno da nam dostavite originale na uvid, jer tako nalažu pravila procesa overe, budući da on mora prvo da potvrdi da ne postoje odstupanja između prevedenih i originalnih dokumenata. Ako se desi i da primeti neke razlike on će vam predložiti uslugu lekture i korekture, koju će izvršiti stručnjaci Akademije Oxford u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, a nakon što lektori i korektori završe obradu dokumenata, vrši se njegova overa. Inače, pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu podrazumeva da je on isti kao i original, te da se može koristiti kao i svaki drugi pravno validan dokument.

Osim što imate mogućnost da nam dokumenta donesete u bilo koju poslovnicu lično, možete i da ih pošaljete preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili da to uradite preko kurirske službe. Obrađena dokumenta vam dostavljamo takođe na kućnu adresu, ali je to usluga koje se naplaćuje nezavisno od prevoda i overe i to po cenovniku službe koja vam i dostavlja pošiljku. A plaćanje ove usluge morate izvršiti prilikom preuzimanja pošiljke, direktno osobi koja vam je dostavlja. Takođe imate mogućnost i da prevedena i overena dokumenta preuzmete direktno u našoj poslovnici, ali lično. Da biste mogli da nam pošaljete skenirana dokumenta na mejl, uslov je da su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na persijski potrebni u vrlo kratkom roku. Ovo je dozvoljeno da bi mogao da bude ispoštovan rok, ali ste u obavezi da dostavite originale na uvid i to na onaj način koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da završe njihovu obradu u navedenom roku.

U obavezi ste i da prvo izvršite proveru o tome da li se za vaša dokumenta traži još jedna vrsta overe, koja nije obavezna za sva dokumenta. Radi se o haškom ili Apostille pečatu, koji se može staviti isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, tako da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne mogu da vam pomognu nikako drugačije do da vas upute na nadležne institucije koje vam mogu pružiti validne informacije. Ukoliko saznate da je haški pečat neophodan i za vaša dokumenta, obavezni ste i da dobijete informaciju da li se on prvo stavlja, pa dokumenata donosite nama na obradu ili se najpre dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a na kraju se stavlja i haški pečat. Imajte na umu da se u prvom slučaju prevode i dokument i haški pečat, tako da taj proces može duže da traje nego onaj drugi.

Prevođenje tekstova sa ruskog jezika na persijski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju tekstualne sadržaje ekonomske, političke i filozofske, medicinske, ali i sociološke, psihološke i pravne tematike, kao i tekstove čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i turističke tekstove i one koji su vezani za oblast interneta. Takođe prevodimo i pne sadržaje koji su vezani za bilo koju granu društvenih i prirodnih nauka, te marketinške tekstove, ali i one koji spadaju u domen komunikologije, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.

A kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog na persijski jezik za književna dela različitih vrsta, kako za romane, tako i za poeziju, ali i prozna dela i beletristiku. A u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i časopise, kako ilustrovane, tako i stručne i dečije, odnosno članke iz novina. Na zahtev klijenata obrađujemo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, odnosno naučne patente i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, odnosno naukom. Pod tim najpre mislimo na diplome i dodatak diplomi, prepise ocena, kao i na uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno potvrde o redovnom školovanju. Takođe prevodimo i ostala dokumenta, tačnije rečeno sve ono što klijenti zahtevaju od nas. Pored ličnih i poslovnih, odnosno pasoša i lične karte, potvrda o prebivalištu, saobraćajne i vozačke dozvole, te uverenja o državljanstvu sa ruskog na persijski jezik prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, odnosno sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski, godišnji), te statute preduzeća, fakture, ali i bilanse stanja, poslovne odluke, osnivačke akte preduzeća, bilanse uspeha i ostala slična dokumenta.

Građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima isto obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač će ih u najkraćem roku pripremiti za dalju upotrebu. U slučaju da imate potrebu za prevodom tekovina Evropske Unije, tu su naši stručnjaci, koji će obraditi pored ostalog i sve vrste ugovora, sertifikate, presude o razvodu braka, licence ali i ostale vrste sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, kao i punomoćja za zastupanje.

Različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava takođe možemo da prevedemo na vaš zahtev, a sem uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, prevodimo i potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, odnosno saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o redovnim primanjima i stalnom zaposlenju, ali i mnoge druge.

Kod obrade dokumenata morate da nam dostavite originale na uvid, da bi mogla da bude izvršena overa prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kao i da se raspitate u okviru nadležnih institucija da li se zahteva overa Apostille ili haškim pečatom za vaša dokumenta, uzevši u obzir da od toga umnogome zavisi sam tok čitavog procesa, ali i njegovo trajanje.

Prevodi web sajtova sa ruskog na persijski jezik

Kako je kod prevođenja web sajtova sa ruskog jezika na persijski vrlo važna primena SEO (Search Engine Optimisation), to i prevodilac i sudski tumač koji ih obrađuju pažljivo implementiraju ova pravilo u svoj rad. Osnovna svrha primene pravila optimizacije se odnosi na poboljšavanje pozicije prevedenog web sajta u okviru internet pretraživača, pa samim tim što su naši stručnjaci upoznati sa njima i šta ih koriste tokom ovog procesa možete biti sigurni da će i vaš sajt vrlo brzo biti među prvima u polju pretrage. Softvere, to jest programe i aplikacije koje želite ćemo takođe obraditi u skladu sa vašim zahtevima, kao i ostale materijale iz oblasti informacionih tehnologija, poput web kataloga i online prodavnica.

Takođe smo specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ruskog jezika na persijski, tako da ćemo izvršiti konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata ili simultano, a u zavisnosti od toga koji tip događaja organizujete. Izrada ponude za ovu uslugu podrazumeva da nam najpre morate dostaviti sve validne podatke o samom događaju, koji podrazumevaju ne samo broj učesnika i trajanje, već i koncept njegove organizacije, odnosno informacije o prostoru u kome će biti održan. U zavisnosti od tipa događaja zavisiće i koja vrsta usmenog prevoda se preporučuje, a o čemu će naši stručnjaci voditi računa prilikom pripreme ponude. Takođe u skladu sa potrebama samog događaja vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje za sve zainteresovane klijente.

Reklamne letke i flajere, odnosno brošure, plakate, PR tekstove i kataloge, bilo usluga, bilo proizvoda takođe obrađujemo na zahtev klijenata, posebno vodeći računa o oblikovanju reklamne poruke koju oni nose u skladu sa duhom persijskog jezika. Time postižemo primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, te prevodilac i sudski tumač na taj način sa potencijalnim korisnicima usluga i kupcima proizvoda koji se na taj način reklamiraju, a kojima je persijski i maternji jezik pružaju priliku da se podrobno upoznaju sa predmetom reklamiranja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje