Prevod sa ruskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na češki jezik

Za online prevod sa ruskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog jezika na češki takođe spada među usluge koje će na vaš da izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Osim prevoda različitih vrsta dokumentacije te ličnih i poslovnih, ali i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i tekstove različite tematike i sadržine, web sajtove i mnoge druge materijale. Takođe na zahtev klijenata ćemo izvršiti i uslugu usmenog prevoda sa ruskog jezika na češki, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, a u slučaju potrebe možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima na tržištu cele zemlje.

Sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga takođe prevodimo, a osim kataloga i brošura, obrađujemo i plakate, reklamne letke i flajere, vizit kartice i PR tekstovi. Oblast informacionih tehnologija koja podrazumeva najpre web sajtove, ali i online kataloge i prodavnice, te softverske programe i aplikacije, takođe je zastupljena u našem radu, tako da ćemo u relativno kratkom roku sa ruskog jezika na češki da prevedemo sve pomenute, ali i mnoge druge vrste sadržaja i to uz adekvatnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bismo prevedenim materijalima omogućili da se mnogo bolje pozicioniraju na internetu.

Tekstove različite dužine, složenosti i tematike će na vas da obrade prevodilac i sudski tumač, a sem onih čija tema je vezana za oblast filozofije, ekonomije, nauke, obrazovanja i medicine, prevodimo i tekstualne sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti informacionih tehnologija, turizma, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, sociologije, građevinske industrije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Takođe na zahtev klijenata prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, poput beletristike, romana, poezije i proze, kao i članke iz novina, Ukoliko postoji potreba prevodimo i dečije, stručne, ilustrovane i mnoge druge vrste časopisa. Pored toga obrađujemo i sve vrste video, odnosno audio materijala tako da kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog jezika na češki ne samo za dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove i serije, već i za reklamne poruke, ali i zabavne, dečije, obrazovne i informativne emisije. A kako je osnovni cilj našeg poslovanja da klijentima pružimo maksimalno kvalitetnu i profesionalnu uslugu to uz prevod pomenutih sadržaja vršimo i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, a u zavisnosti od potreba klijenata.Prevođenje sa ruskog na češki
Prevođenje sa češkog na ruski

Sa ruskog jezika na češki prevodimo i građevinsku, tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja se tiču, kako oblasti medicine i farmacije, tako i građevinske industrije. Takođe prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Na vaš zahtev ćemo prevesti i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, ali i pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih (umrlica i venčani list), te sve vrste dozvola, poput saobraćajne, radne, vozačke i dozvole za boravak. Dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje privrednog lica ili preduzetnika takođe prevodimo sa ruskog jezika na češk, a pod tim prvenstveno mislimo na: ugovore, fakture, poslovne odluke, sertifikate, licence, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha, statut preduzeća, revizorske, finansijske i godišnje izveštaje, bilanse stanja, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja pripadaju ovoj grupi.

Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, kao i ostale vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi i rešenja. Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama i isključivo se tiču oblasti nauke i obrazovanja će prevodioci sudski tumači obraditi na vaš zahtev. A pored prevoda prepisa ocena, te diplome i dodatka diplomi kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na češki za sledeća dokumenta: nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, seminarski, naučni i diplomski radovi, naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta ove vrste.Kada se jedan dokument prevodi sa ruskog jezika na češki neophodno je da se overi pečatom zvaničnog sudskog tumača, što je takođe usluga koje možete dobiti u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Taj postupak podrazumeva da su sudski tumač najpre poredi originalna i prevedena dokumenta, jer mora da se uveri da su u pitanju potpuno isti sadržaj kako bi ih overio. Naime njegov pečat na prevodu zapravo potvrđuje da je on u potpunosti veran originalnom dokumentu. Čak i u onim situacijama kada se dogodi da dođe do odstupanja između prevedenih i originalnih sadržaja, postoji rešenje jer pružamo i uslugu redakture takvih materijala, tako da će nakon izvršenja usluge oni bez ikakvih teškoća biti overeni. Samim tim što dobijate preveden i overen dokument, vi zapravo u rukama imate dokument koji možete da predate bilo kojoj službi kao i svaki drugi originalan dokument, uzevši u obzir da on ima adekvatnu pravnu i zakonsku vrednost. Dokumenta se uglavnom obrađuju na ovaj način, mada postoji ona situacija kada je potrebno izvršiti dodatnu overu za koje su zaduženi sudski organi Republike Srbije. A pod tim se misli na stavljanje hađkog Apostille pečata za koji nisu zaduženi naši stručnjaci, pa samim tim ne mogu ni da vam daju informaciju o tome da li se za određeni dokument ova zahteva overa i u kojoj formi se vrši. Zato je potrebno da dobijete ove podatke u nadležnom sudu u vašem mestu, pa tek onda da započne proces obrade dokumenta. Ovo je vrlo važno da znate jer će od načina overe haškim pečatom zavisiti i da li se dokument prvo nosi u sud ili se dostavlja prevodiocima i sudskim tumačima na obradu. Da malo pojasnimo stvar, haški apostil pečat se može staviti po završetku obrade prevodioca i sudskih tumača, odnosno na samom početku kada se prevode i dokument i taj pečat, pa se tek onda i overava od strane sudskog tumača.

Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na češki dužni da dostave na uvid originalna dokumenta, a to mogu da izvrše slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, te angažovanjem kurirske službe za dostavu dokumenata, kao i ličnom dostavom u bilo koju našu poslovnicu. Naravno sve ostale materijale za koje se zahteva overa možete da pošaljete na mejl, a mi vama na isti način možemo da pošaljemo prevedene sadržaje.

Međutim postoji i situacija kada dokumenta možete da pošaljete na mejl, a to se odnosi na takozvani hitan prevod. Kada vam je prevod dokumenata sa ruskog jezika na češki potreban u posebno kratkom roku možete najpre da ih pošaljete skenirane na mejl, a zatim i da dostavite originalna dokumenta na uvid, stim što je neophodno da vodite računa o roku koji je u ovom slučaju naročito kratak. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu vašeg dokumenata imate mogućnost da ih lično preuzmete u našoj poslovnici, odnosno da zahtevate da vam budu isporučena na adresu. Ovo usluga nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata ili dokumentacije tako da se naplaćuje prema važećem cenovniku službe zadužene za dostavu. a plaćanje se vrši direktno kuriru prilikom preuzimanja.

Prevodi filmskih ostvarenja sa ruskog na češki jezik

Sa ruskog jezika na češki ne prevodimo samo filmska ostvarenja, odnosno igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove, već i serije, reklamne poruke, ali i dečije, zabavne, informativne i obrazovne emisije. A na vaš zahtev i sinhronizaciju, to jest titlovanje, a u zavisnosti od potreba. Upravo na taj način vam nudimo mogućnost da na jednom mestu dobijete sadržaje koje možete da prikazujete i u bioskopu i na televiziji, ali i da ih puštate na radiju. Takođe prevodimo i sve vrste tekstova kako onih čija je tema vezana za oblast turizma i ekonomije, odnosno filozofije, politike i prava, tako i onih koji se odnose na bilo koju temu iz oblasti građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, komunikologije, sociologije, medicine, nauke, obrazovanja i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Pored ostalog kod nas vas očekuju i prevodi sa ruskog jezika na češki onih sadržaja koji su namenjeni reklamiranju proizvoda ili usluga. A kako prevodioci i sudski tumači imaju visok nivo profesionalnih znanja i iskustva, to će na primeren način da reklamnu poruku koje se u njima nalazi prilagode ciljanom, odnosno češkom jeziku. Samim tim oni će ispuniti osnovni princip prevođenja materijala iz oblasti marketinga, jer će klijentima kojima je češki maternji jezik omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira, bilo da je reč o proizvodima i uslugama ili jednostavno o kompaniji.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa ruskog jezik na češki

Kada su u pitanju prevodi poslovnih dokumenata sa ruskog na češki jezik slobodno možemo reći da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sva dokumenta ove vrste točka, a to znači da osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, prevode i: fakture, bilanse stanja i uspeha, poslovne odluke, kao i sve vrste izveštaja, poput godišnjih, finansijskih, revizorskih i drugih. Takođe prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno građevinsku, tehničku, medicinsku i tendersku, te: dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, lekarske nalaze, ali i mnoga druga dokumenta koja pripadaju ovoj grupi. Sva lična dokumenta ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a osim uverenja o državljanstvu, lične karte i pasoša, to se odnosi i na sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak), te potvrde o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, odnosno venčani list umrlic i ostala.

Ne treba zaboraviti da je postupak obrade dokumenata u neku ruku različit u odnosu na ostale sadržaje, te da se zahteva i njihova overa za koju su zaduženi sudski tumači. Zapravo pečat sudskog tumača služi da potvrdi da je u pitanju dokument koji je veran originalu, pa se iz tog razloga i zahteva da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kako bi on pre overe mogao da se uveri da ne postoje nikakva odstupanja u prevodu. Međutim čak i ukoliko se dogodi da primeti određena odstupanja nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer su tu lektori i korektori Akademije Oksford, koji će izvršiti uslugu redakture takvih materijala i omogućiti sudskom tumaču da ih bez problema overi. Ukoliko su vam potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata sa ruskog na češki jezik možete ih doneti lično u jednu od naših poslovnica ili poslati preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom. A sa druge strane, mi ćemo vama isporučiti prevedena dokumenta na adresu ili imate mogućnost da ih lično preuzmete i to u našoj najbližoj poslovnici. Kurirska služba je zadužena za dostavu prevedenih i overenih dokumenata na vašu adresu, tako da plaćanje morate da izvršite lično i to direktno kuriru, a prema njihovom važećem cenovniku. Ne zaboravite i to da postoje dokumenta za koja je pored prevoda i overe sudskog tumača potrebna i overa haškim Apostille pečatom. Budući da prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za ovu vrstu overe vi ste obavezni da u nadležnom sudu potražite sve potrebne informacije, odnosno da saznate da li se ona zahteva za vaša dokumenta i ako se zahteva po kom principu se vrši. Haški pečat može da se stavi nakon obrade od strane naših stručnjaka ili pak da se stavi prvo ovaj pečat, pa tek onda da se prevodi dokument, ali se u tim slučajevima prevodi i Apostille pečat tako da sam proces može nešto duže da traje. Po završetku prevođenja sa ruskog na češki jezik vrši se i overa od strane sudskog tumača. Dokumenta na mail možete da pošaljete samo u onim slučajevima kada su vam njihovi prevodi potrebni u izuzetno kratkom roku, ali ne zaboravite da ste i tada dužni da dostavite originalna dokumenta na uvid.

Simultano prevođenje sa ruskog jezika na češki

Činjenica da je simultano prevođenje sa ruskog na srpski jezik mnogo više zastupljeno nego konsekutivno i šapatno, čak i nije sprečilo Prevodilački centar Akademije Oxford da okupi one stručnjake koji su specijalizovani za sve tri vrste usmenog. Na taj načim našim klijentima pružamo mnogo veći izbor, jer se svaka od ovih vrsta usmenog prevoda primenjuje za različite tipove događaja.

Ako je potrebno da izradimo ponudu za događaj koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog na češki jezik morate da nam dostavite sve potrebne informacije, odnosno koliko će trajati, koliko se učenika očekuje, gde će biti održan i slične detalje. Uz uslugu možemo da vam omogućimo i da po najpovoljnijim cenama izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe prevodioci sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti prevod web sajtova sa ruskog na češki jezik, odnosno svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast interneta (softverske aplikacije i programi, online katalozi, web prodavnice i drugi). Posebno naglašavamo da se tokom obrade ovakvih materijala primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se pruža prilika da se obrađni sadržaji nađu među prvima u okviru oblasti pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje