Prevod sa ruskog na makedonski jezik

Sa ruskog jezika na makedonski prevodimo sve vrste video i audio materijala počev od dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova, preko reklamnih poruka, informativnih, zabavnih, dečijih i svih ostalih vrsta emisija, pa do serija. Takođe vršimo i njihovu finalnu obradu, koja uključuje sinhronizaciju i titlovanje, kako bi klijenti na jednom mestu dobili kompletno obrađene materijale spremne za plasiranje na bilo kom mediju.

A obrađujemo i sve vrste materijala koji su vezani za oblasti marketinga i interneta, pa osim plakata, flajera, letaka i PR tekstova, te kataloga, vizit kartica i brošura prevodimo i web sajtove, softverske aplikacije i programe, kao i sadržinu online prodavnica i kataloga uz potpunu primenu svih važećih pravila dobre optimizacija, kako bi se prevedeni sadržaji što bolje kotirani u okviru polja pretrage. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev da obrade i tekstualne sadržaje različite tematike i namene, kao i dužine. Teme ovih sadržaja mogu biti vezane za oblasti politike, prava, ekonomije, finansija i bankarstva, ali i za oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, farmacije, nauke, obrazovanja, kao i marketinga, menadžmenta, komunikologije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Pored ostalog prevodimo i udžbenike i književna dela bilo koje vrste, kako poeziju i prozu, tako i romane, ali i beletristiku, te različite vrste časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i ostali), kao i novinske članke. Ako organizujete događaj bilo koje vrste za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na makedonski, tu su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za simul,tano, šapatno i konsekutivno, ae možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ukoliko upravo ovaj prevod odgovara zahtevima događaja. Vršimo i redakturu materijala koji su već prevedeni, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti maksimalno kvalitetno lektorisane sadržaje, kojima će nesumnjivo biti zadovoljni.Prevođenje sa ruskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na ruski

A sa ruskog jezika na makedonski prevodimo i sve vrste dokumenata, kako ona koja spadaju u lične, tako i ona koja se tiču poslovanja neke firme.Različite vrste ugovora, sudskih rešenja, odluka, presuda, tužbi i žalbe, ali i tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata, licenci odnosno sva ostala pravna akta obrađujemo na vaš zahtev. A prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, a odnose se na oblast obrazovanja i nauke kao što su: prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i radovi, seminarski diplomski radovi, kao i rezultati naučnih istraživanja točka. Sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, odnosno dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, takođe prevodimo sa ruskog jezika na makedonski (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostale).

Dokumentaciju za tender, medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju, to jest: građevinske projekte, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima takođe prevodimo sa ruskog jezika na makedonski, kao i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti ćemo prevesti i overiti pečatom sudskog tumača. Lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno umrlica, krštenica i venčani list, te potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš kao i sve vrste dozvola (saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak, radna dozvola) prevodimo sa ruskog jezika na makedonski. Uz to na zahtev klijenata obrađujemo i: rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statut i osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih ugovora, faktura, ali i poslovne odluke i mnoga druga dokumenta ove vrste.

A uzevši u obzir da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač dobićete kompletnu obradu svih pomenutih i mnogih drugih vrsta dokumenata. To znači da uz prevod dobijate i njihovu overu, za koju je zaduženo lice koje je ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Na taj način stičete dokumenta koja možete da koristite u bilo kojoj situaciji, kao da je u pitanju originalan dokumenta, jer pečat sudskog tumača koji poseduje upravo to i potvrđuje. Samim tim što sudski tumači vrši upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata kako bi utvrdio da li su u pitanju istovetni sadržaj, vi ste dužni da na uvid dostavite i originale. A ako se dogodi da ustanovi da postoje odstupanja dužan je da vas obavesti o tome, kao i da predloži izvršenje usluge redakture sadržaja. Dostava dokumenata je moguća lično u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, odnosno slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. One materijale za koje se ne zahteva overa možete jednostavno da pošaljete na mejl, a mi da vam prevedene sadržaje vratimo na isti način. Međutim kod dokumenata se postupak dostave razlikuje, tako da možete ili da ih preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu, što je dodatna usluga koja se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe. U obavezi ste da platite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.Samo u onim situacijama kada se zahteva prevod u naročito kratkom roku možete da pošaljete prvo skenirana dokumenta na mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač odmah započeli njihovu obradu, a a da originale na uvid ostavite naknadno i to upravo na onaj način koji je i najbrži. Vrlo je važno da znate i to da postoje dokumenta za koja se osim ovakvog načina obrade zahteva i dodatna vrsta overe za koju nisu nadležni naši stručnjaci, već isključivo osnovni sudovi koji se nalaze u mnogim gradovima naše zemlje. Upravo zato ste i dužni da se obavestite na vreme o tome da li se za konkretan dokument zahteva overa haškim Apostille pečatom. Ukoliko je to slučaj i sa vašim dokumentom morate da saznate i po kom principu se ova vrsta overe vrši, jer se haški pečat često stavlja nakon obrade dokumentacije, ali postoji i ona dokumenta za koje se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda prevodi i sam pečat i sadržina dokumenta i tek onda overava od strane sudskog tumača.

Prevodi tekstualnih materijala sa ruskog na makedonski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford takođe vrši i prevod tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na makedonski, odnosno onih koji su namenjeni plasiranju javnosti kao i onih koji se isključivo biti prezentovani užem krugu stručnih lica za određene oblasti. A kako je broj oblasti na koje mogu da se odnose ovi tekstovi izuzetno veliki navešćemo samo neke od njih: komunikologija, farmacija, filozofija, nauka, ekonomija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, obrazovanje, medicina, bankarstvo, pravo, sociologija, psihologija, marketing, filozofija, menadžment, odnosno različite grane društvenih i prirodnih nauka. Pored njih prevodimo i reklamne materijale kao što su katalozi proizvoda i usluga, PR tekstovi, plakati, flajeri vizit kartice i brošure. A reklamnu poruku koju sadrže mnogi od navedenih materijala, naši sudski tumači i prevodioci će na najprimereniji način uskladiti sa pravilima makedonskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima kojima je ovo maternji jezik približili ono što se reklamira i time ispunili osnovni cilj prevoda materijala iz oblasti marketinga sa ruskog jezika na makedonski.

U skladu sa zahtevima naših klijenata vršimo i uslugu simultanog i konsekutivnog, ali i prevođenja uz pomoć šapata sa ruskog jezika na makedonski. Osim toga nudimo vam i po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Prevođenje sajtova sa ruskog jezika na makedonski

Da bi jedan internet sajt bio profesionalni kvalitetno preveden sa ruskog na makedonski jezik neophodno je da njegova sadržina bude prilagođena pretraživačima. Upravo na taj način rade i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, implementirajući sa puno pažnje sva pravila SEO (Search Engine Optimisation). A značaj ovih pravila ćete primetiti vrlo brzo, jer će vaš sajt biti među prvima u polju pretrage.

Takođe sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i aplikacije i programe, odnosno softver, kao i web kataloge i onlajn prodavnice. Osim toga vršimo i uslugu obrade različitih video i audio materijala koja podrazumeva ne samo njihovo prevođenje sa ruskog na makedonski, već i finalnu obradu odnosno titlovanje i sinhronizaciju. Sve vrste serija, filmova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani i drugi), kao i reklamne poruke, odnosno dečije, obrazovne, informativne i zabavne emisije, ćemo na vaš zahtev obraditi u ovoj kombinaciji jezika.

Prevodi romana sa ruskog jezika na makedonski

Bez obzira koliko bio obiman roman za koji vam je potreban prevod sa ruskog na makedonski jezik ne morate da brinete, jer će naši sudski tumači i prevodioci i ovu uslugu izvršiti u optimalnom roku. A sem romana, obrađujemo i ostala književna dela, poput beletristike, poezije i proze, ali i udžen. Takođe sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja: uverenje o položenim ispitima, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, ali i naučni radovi, seminarski i diplomski, rezultati naučnih istraživanja, kao i naučne patente, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Pored toga sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i novinske članke, odnosno sve vrste časopisa, kako dečije, tako i ilustrovane i stručne.

Prevod pasoša sa ruskog na makedonski jezik

Kako je prevođenje pasoša sa ruskog jezika na makedonski među uslugama zbog kojih nam se najčešće obraćaju klijenti, to smo ovaj dokument posebno izdvojiti, iako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sva druga lična dokumenta. Lična karta, uverenje o državljanstvu, krštenica, umrlica i venčani list (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih), potvrda o prebivalištu, kao i sve vrste dozvola (vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajna i druge), samo su neka od ličnih dokumenata koja ćemo po vašem zahtevu prevesti i overiti pečatom sudskog tumača. Osim njih, sa ruskog jezika na makedonski prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te sve ostale vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja.

Dokumenta koja se odnose na poslovanje, kako firme tako i preduzetnika, ćemo takođe na vaš zahtev prevesti sa ruskog jezika na makedonski. Pored poslovnih odluka, ugovora i faktura na vaš zahtev vršimo i prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, svih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su revizorski, finansijski i godišnji,ali i bilansa uspeha i stanja. A prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, temnoga druga dokumenta koja čine kako medicinsku, odnosno građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Posebno je važno da naglasimo da ste u obavezi da ispoštujete dve stvari kako bismo mogli da izvršimo prevod i overu dokumenata. A to znači da najpre morate da dostavite originalna dokumenta na uvid, što možete da uradite ili lično ili slanjem na našu adresu preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Druga stvar jeste da morate da proverite u nadležnom sudu da li se i za konkretan dokument zahteva overa haškim Apostille pečatom. U slučaju da se zahteva, dužni ste i da saznate da li se haški pečat stavlja pre ili posle obrade od strane prevoilaca i sudskih tumača. Takođe važno da znate i to da ako se Apostille pečat stavlja na početku procesa obrade, onda se prevode i on i dokument što može da utiče na produženje samog procesa obrade. Po završetku prevođenja sa ruskog jezika na makedonski i overe bilo kog dokumenta. možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnic, to jest možemo da vam ih pošaljemo na određenu adresu, stim što se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenta i to po važeććem cenovniku službe koja vam dostavlja dokumenta. Plaćanje ove usluge ćete izvršiti kada budete preuzimali dokumenta i to direktno kuriru.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje