Prevođenje sa ruskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na slovački jezik

Za online prevod sa ruskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na slovački jezik

Prevodi različitih vrsta sadržaja sa ruskog jezika na slovački takođe spadaju u red usluga koje pružaju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. A pored različitih vrsta dokumentacije, odnosno dokumenata obrađujemo i mnoge druge sadržaje, počev od članaka iz novina, preko knjiga i udžbenika, pa do reklamnih materijala i web sajtova. Takođe vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno uslugu usmenog prevoda koja podrazumeva, ne samo simultano i konsekutivno, već i prevođenje uz pomoć šapata. Kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih onih sadržaja koje je neko već preveo sa ruskog jezika na slovački, ali ko nije zadovoljio sve zahteve kvaliteta.

Ako vas zanima prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na slovački vrlo je važno da znate i to da kod nas dobijate kompletnu uslugu, to jest prevod i overu dokumenata pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime vaš dokument dobija pravnu odnosno zakonsku validnost. Upravo iz tog razloga je važno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ispoštuje zakonom regulisanu proceduru, a to znači da uporedi prevedena i originalna dokumenta, jer se overavaju jedino ona između kojih ne postoji nikakva razlika. A ako se dogodi da među njima postoji razlika vrši se redaktura prevoda, čime se postiže vernost originalu, a nakon toga se dokument i overava bez ikakvih prepreka. Dokumenta na prevod donosite ili lično, u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ili ih šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest kurirskom službom. Obrađene materijale vam dostavljamo na adresu ili ih preuzimate lično, stim što je dostava na adresu tretirana kao dodatna usluga, pa se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe: Plaćanje morate da izvršite prilikom preuzimanja direktno kuriru.

Da biste mogli da pošaljete dokumenta skenirana na mejl, potrebno je da su vam prevodi neophodni u vrlo kratkom roku. Iako je jedino tada dozvoljeno slanje dokumenata na ovaj način, opet ste obavezni da naknadno dostavite originale uz maksimalno poštovanje roka koji je zadat. Postoji još jedna stvar na koju morate da obratite posebnu pažnju ukoliko vas zanima prevođenje dokumenata sa ruskog jezika slovenački, a ona se odnosi na haški Apostille pečat. Za ovu vrstu overe su nadležni sudski organi Republike Srbije, a ona se vrši samo za određena dokumenta i to uvek uz prevod i overu sudskog tumača. Budući da se najčešće Apostille pečat stavlja nakon njihove obrade, to znači da dokument prvo donosite u Prevodilački centar Akademije Oxford, a onda ga nosite u sud, kako bi bio stavljen i haški pečat. Čest slučaj je i da se prvo stavlja haški pečat, a zatim se prevodi i pečat i dokument, pa se na kraju overava i od strane sudskog tumača. Da biste uštedeli svoje vreme i novac, potrebno je da potražite ovu informaciju u okviru osnovnog suda u vašem gradu koji je za nju nadležan.Prevođenje sa ruskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na ruski

Pored toga što sa ruskog jezika na slovački prevodimo i sva lična (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenica, venčani list i umrlih, vozačka i saobraćajna dozvola, radna i dozvola za boravak, pasoš i ostala), ali i poslovna dokumenta (ugovori, poslovne odluke, fakture, osnivački akt i statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, finansijski, revizorski, godišnji i druge vrste izveštaja), na vaš zahtev obrađujemo i sudske presude i odluke, odnosno rešenja, tužbe i žalbe, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, te licence, različite vrste ugovora i mnoga druga pravna akta.

Sve vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim prilikama, takođe prevodimo na zahtev klijenata, a osim potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, sa ruskog jezika na slovački prevodimo i: potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i mnoga druga slična dokumenta.

Uz sve što smo pomenuli, sa ruskog jezika na slovački prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi o cena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, kao i rezultati naučnih istraživanja, odnosno seminarski i diplomski radovi, naučni patenti, kao i diplome i dodaci diplomi i ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti. Iako prevodimo sve vrste dokumentacije, posebno izdvajamo medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender, to jest kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog jezika na slovački za sledeća dokumenta: građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, te ostala dokumenta koja su vezana, kako za oblast građevinske industrije, tako i za oblast medicine i farmacije.Osim prevoda dokumenata i ostalih sadržaja koji se vrše u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i onim stručnjacima koji su posebno usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda sa ruskog jezika na slovački, a što se odnosi kako na šapatno i simultano, tako i na konsekutivno prevođenje. Takođe u skladu sa potrebama događaja koji organizujete i vašim zahtevima, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. A kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori u našem timu.

Nudimo vam i kompletnu obradu video i audio sadržaja, kao što su serije, reklamne poruke, ali i filmovi (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi), kao i sve vrste emisija, počev od dečijih, preko zabavnih i informativnih, pa do obrazovnih. Uz to, ne samo da vršimo njihovo prevođenje sa ruskog jezika na slovački, već i njihovo titlovanje i sinhronizaciju.

Takođe, naš sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev obraditi i one materijale koji su usko vezani za oblast marketinga, kao što su: PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, brošure i vizit kartice. A uz njih prevodimo, maksimalno stručno i profesionalno i razne vrste sadržaja vezanih za oblast informacionih tehnologija, a na prvom mestu web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge, te softverske programe i aplikacije. Profesionalno prevođenje u ovom slučaju uključuje i maksimalnu primenu svih SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja su vrlo važna za pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu.

Prevodi književnih dela (romani, poezija, proza, beletristika) i udžbenika, takođe spadaju u red usluga koje pružamo, a na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači će obraditi i različite vrste časopisa, kako dečije, tako i ilustrovane, ali i stručne, te članke iz novina. Sve vrste tekstova, takođe prevodimo sa ruskog jezika na slovački, a pored onih čija tema je vezana za nauku i obrazovanje, filozofiju, sociologiju i psihologiju, obrađujemo i one sadržaje koji se tiču: građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, bankarstva, medicine, ekonomije, menadžmenta, farmacije, nauke, finansija, sociologije i psihologije, informacionih tehnologija i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Prevod tehničke dokumentacije sa ruskog jezika na slovački i overa sudskog tumača

A sa ruskog na slovački jezik prevodimo i tehničku dokumentaciju, koju zatim overavamo pečatom sudskog tumača, kao i građevinsku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, to jest: deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u navedene tipove dokumentacija.

Pored toga prevodimo i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja kompanije ili pojedinca, odnosno nauke i obrazovanja, kao i lična dokumenta, te različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, sudskih rešenja, tužbi, žalbi, presuda i odluka, odnosno punomoćja za zastupanje, licence, sertifikate i ostala pravna akta. Takođe prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, kao i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, ali i diplomske, naučne i seminarske radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se ove dve oblasti.

Ako kažemo da sa ruskog na slovački jezik kod nas možete dobiti prevod za sva dokumenta, mi to zaista i mislimo, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, prevode i: izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih (venčani list, umrlica i krštenica), saobraćajnu i vozačku, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta. Uz to na zahtev klijenata prevodimo i ona dokumenta koja se tiču vašeg poslovanja, kao što su: rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski, godišnji i drugi), bilansi stanja i uspeha, fakture, poslovne odluke i ugovori, te ostala potrebna dokumenta.

Potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, samo su neka od dokumenata koja se predaju nadležnim službama za koja vam nudimo prevođenje sa ruskog na slovački jezik. Posebno naglašavamo da naši klijenti uz prevod pomenutih i mnogih drugih dokumenata dobijaju njihovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, čime se stiču dokument koji je u potpunosti pravno važeći.

Jedina obaveza koju naši klijenti imaju jeste da ispoštuju način slanja dokumenata, to jest da nam dostave originalna dokumenta na uvid, kao i da izvrše potrebnu proveru u nadležnom sudu o haškom Apostille pečatu. Ovaj pečat se stavlja samo na određena dokumenta, a za njega prevodilac i sudski tumač nisu nadležni, tako da informacije možete dobiti isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Ukoliko saznate da se za vaš dokument zahteva haški pečat, morate da pitate i kada se on stavlja, to jest da li se stavlja na početku ili nakon obrade dokumenta od strane naših stručnjaka. Imajte na umu i to da proces koji podrazumeva stavljanje Apostille pečata na početku traje nešto duže, jer se tada prevodi i taj pečat i sam dokument, a nakon toga se i overava od strane sudskog tumača.

Prevodi filmova sa ruskog na slovački jezik

Prevođenje filmova sa ruskog jezika na slovački uključuje i njihovu kompletnu obradu, to jest titlovanje i sinhronizaciju. Uz filmove, u istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sve vrste serija, reklamne poruke, odnosno zabavne, informativne, dečije, obrazovne i mnoge druge vrste emisija. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i književna dela različitih žanrova, kako romane i beletristiku, tako i prozna i poetska dela, te udžbenike i različite vrste časopisa. Sem dečijih i ilustrovanih, prevodimo i stručne časopise, kao i članke iz novina.

Tekstualne materijale različite sadržine, tematike i obimnosti takođe će prevodilac i sudski tumač obraditi na vaš zahtev. Psihologija, građevinska industrija, turizam, informacione tehnologije, ekonomija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, obrazovanje, marketing, nauka, komunikologija, filozofija, menadžmenta i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka, su tek neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. A uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve vrste reklamnih materijala, kao što su flajeri, plakati i brošure, odnosno PR tekstovi, vizit kartice i katalozi usluga ili proizvoda. Da bi postigli osnovni zadatak prevoda sa ruskog jezika na slovački, odnosno osnovni cilj obrade ovakvih materijala, oni će se postarati da na pravi način i reklamnu poruku koju oni sadrže prilagode govornicima slovačkog jezika, koji će na taj način uspeti da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom.

Simultano prevođenje sa ruskog na slovački jezik

Kad je u pitanju simultano prevođenje sa ruskog jezika na slovački činjenica je da je ono najviše zastupljeno u praksi, međutim naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za druge vrste usmenog prevoda, a prvenstveno za takozvano šapatno prevođenje i konsekutivno. Iako je simultano najčešće prisutno u praksi, važno je napomenuti da se sve navedene vrste usmenog prevoda sa ruskog jezika na slovački vrše za tačno određeni tip događaja, pa samim tim od njegove organizacije, odnosno broj učesnika, prostora u kome će biti održan, kao i trajanja zavisi koji tip usmenog prevoda će biti primenjivan. Za pripremu ponude o ovoj vrsti usluge potrebno je da nam dostavite sve pomenute podatke, a ukoliko se javi potreba možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Pored ove usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nudi i lekturu, te korekturu već prevedenih sadržaja. Za nju su zaduženi profesionalni lektor i korektor, koji će u kratkom roku izvršiti redakturu svih ovih materijala i to u potpunosti u skladu sa pravilima prevodilačke struke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje