Prevod sa ruskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na kineski jezik

Za online prevod sa ruskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Na zahtev klijenata prevodimo i različite sadržaje sa ruskog na kineski jezik, a osim dokumenata možemo da vam ponudimo i obradu tekstaova, knjiga, udžbenika, odnosno reklamnih materijala, kao i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika.

Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači klijentima je omogućeno da dobiju na jednom mestu kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije koja podrazumeva prevod i overu prevoda. Koliko je overa prevedenih dokumenata važna jasno pokazuje podatak da se samo ona dokumenta koja poseduju pečat sudskog tumača smatraju važećim sa stanovišta zakona i prava. Naravno da bismo mogli da ispoštujemo i vaš zahtev i zakonom regulisanu proceduru overe dokumenata postoje stvari koje morate da uradite. Pod tim se misli najpre na dostavu originala na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i uveri se da njihov sadržaj zaista odgovara prevedenom dokumentu. Ako se, pak dogodi da primeti odstupanja između ova dva dokumenta, predložićemo da se izvrši usluga redakture prevoda nakon čega će i overiti dokument. Ovu uslugu takođe možete da dobijete u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford budući da su u našem timu i lektor i korektor. Druga stvar koju morate da učinite ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na kineski jeste da se u nadležnom sudu raspitate da li se za vaša dokumenta zahteva overa haškim Apostille pečatom. Kada dobijete ovu informaciju potrebno je da doznate i da li se ovaj pečat stavlja pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Stvar je u tome da se za pojedina dokumenta Apostille pečat stavlja na samom početku, pa se dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford kako bi se i njegova i sadržina samog pečata preveli, a zatim se overava pečatom sudskog tumač. U drugim slučajevima se dokument prvo prevodi sa ruskog na kineski jezik, a zatim overava pečatom sudskog tumača i onda ga nosite u nadležni sud, kako bi se stavio i haški pečat.

Sva dokumenta za koja su vam potrebni prevodi možete da donesete lično u svaku od naših poslovnica, te da ih pošaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, to jest da angažujete kurirsku službu za njihovo slanje. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih dokumenata imate dva izbora, odnosno ili da ih preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo putem kurirske službe na određenu adresu. A kako se angažuje kurirska služba za dostavu, tako se ova usluga naplaćuje dodatno od klijenta prilikom preuzimanja pošiljke, a po ceni koju određuje ta služba. Slanje dokumenata na mejl je moguće isključivo u onim situacijama kada su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na kineski potrebni u kratkom roku, ali čak i tada imate obavezu da ispoštujete dostavu originala na uvid stim što morate da vodite računa da to bude najbrži način kako bismo vam omogućili da obrađena dokumenta dobijate u navedenom roku točka. Ako se za sadržaje za koje su vam potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji ne zahteva overa, onda ih možete nesmetano poslati na naš mejl, a na isti način ćeteod nas dobiti obrađene materijale.Prevođenje sa ruskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na ruski

Od dokumenata sa ruskog na kineski jezik prevodimo ne samo lična i poslovna već i sve vrste dokumentacije (građevinska, tehnička, medicinska, tenderska, kao i dokumenta iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja, ali i sve vrste ugovora, sudskih rešenja, presuda, tužbi, žalbi i odluka, te punomoćja za zastupanje, licence, tekovine Evropske Unije, sertifikate i druga pravna akta).

Takođe prevodimo i: potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnim primanjima, potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, ali i sve ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama. Pored toga prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, kao i ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju.

Sva lična i poslovna dokumenta će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obraditi, odnosno izvršiti prevod sa ruskog na kineski jezik i overu: Pod ti mislimo najpre na pasoš i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvode iz matičnih knjiga rođenih, ali i umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), kao i na sve vrste dozvola, poput vozačke i saobraćajne, te dozvole za boravak i radne dozvole. A od poslovnih dokumenata pomenućemo samo ona zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju: statut preduzeća, bilansi stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski, godišnji i finansijski izveštaji, fakture, bilansi uspeha, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta ove vrste.Diploma i dodatak diplomi, prepisi ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, ali i naučni, diplomski seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, te naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja tek su pojedina dokumenta koja se predaju nadležnim službama i isključivo su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, a koja ćemo prevesti sa ruskog jezika na kineski.Osim dokumenata Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i obradom različitih vrsta sadržaja, te njihovim prevodom sa ruskog jezika na kineski. A osim toga vršimo i uslugu redakturw sadržaja, odnosno usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika. Pod tim mislimo najpre na konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, koje će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti u skladu sa zahtevima događaja i to maksimalno profesionalno i kvalitetno: Ukoliko je potrebno, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije, a po vrlo povoljnim uslovima. Sa ruskog na kineski jezik prevodimo i one sadržaje čija namena je reklamiranje poslovanja određene kompanije, odnosno različitih vrsta usluga i proizvoda. Pored prevoda PR tekstova, kataloga i brošura nudimo vam i prevođenje vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, kao i plakata. Profesionalno prevođenje internet sajtova je još jedna u nizu specijalnosti naših stručnjaka, tako da ćete dobiti ne samo preveden sajt, već i internet prezentaciju koja je maksimalno kvalitetno optimizovana za pretraživače. Jednostavnije rečeno to znači da će prevodilac i sudski tumač tokom obrade ovakvih sadržaja voditi računa o pravilnom implementiranju svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), što će se odraziti ne samo na bolje pozicioniranje vašeg sajta, već i na poboljšanje vašeg poslovanja u celini. A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate, kao i online kataloge i web prodavnice.

Bez obzira koja je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na kineski, odnosno da li su namenjeni prezentovanju široj javnosti ili isključivo stručnim krugovima, nemate nikakvog razloga za brigu, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno opšteg obrazovanja da slobodno možemo da kažemo da im nijedna tema nije nepoznata. Građevinska industrija, farmacija, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, filozofija, nauka, komunikologija, finansije, ekonomija, bankarstvo, informacione tehnologije, turizam, menadžment, marketing i mnoge druge grane društvenih, ali i prirodnih nauka spadaju u red oblasti na koje može da se odnosi tema ovih sadržaja za koje su vam potrebne prevodi. Takođe prevodimo i udžbenike, ma kako oni bili kompleksni, kao i književna dela svih vrsta i to ne samo prozna, već i poetska dela, ali i beletristiku i romane, kao i članke iz novina, te različite vrste časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi).

A kod nas možete dobiti i kompletnu obradu video i audio materijala, to jest njihov prevod sa ruskog jezika na kineski i finalnu obradu u vidu sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Ova usluga se ne odnosi samo na dokumentarne, crtane, animirane i igrane filmove, već i na zabavne, dečije, informativne i ostale vrste emisija, to jest reklamne poruke i serije.

Prevod građevinskih projekata sa ruskog na kineski jezik

Budući da se građevinski projekti svrstavaju u red zvaničnih dokumenata koja se prevode sa ruskog jezika na kineski, jer se zahteva overa od strane sudskog tumača, to kod nas možete dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest i prevod i overu. Radi se o tome da pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje njegovu vernost originalu, odnosno vlasniku omogućuje da može da ga preda bilo kojoj nadležnoj instituciji. Zato i jeste vrlo važno ispoštovati proceduru overe, pa se od klijenata zahteva da na uvid dostave originalna dokumenta, kako biti sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Kada ustanovi da su u pitanju istovetni sadržaj on može da overi prevod, a ako se pojave određenog odstupanja vrši se usluga redakture materijala, koju takođe pružaju naši stručnjaci, to jest korektori i lektori.

A osim građevinskih projekata sa ruskog jezika na kineski prevodimo i lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere.

Posebno je važno da znate i to da se za neka dokumenta uz ovakav način obrade zahteva i dodatna vrsta overe, koja podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata. Ovaj pečat se stavlja isključivo u okviru osnovnog suda, tako da su klijenti dužni da se na vreme informišu da li se za njihov dokument uopšte zahteva haški pečat i da li se stavlja na kraju ili na početku obrade. Zapravo, kada se haški pečat stavlja na kraju obrade, to znači da se prvo poverava našim stručnjacima, a onda nosi u nadležni sud, ali ako je potrebno da se stavi na početku, onda morate da znate da se ne prevodi samo dokument, već i Apostille pečat, te se nakon toga i overava pečatom sudskog tumača.

Sa ruskog jezika na kineski prevodimo i sva poslovna i lična dokumenta, kao što su: fakture, ugovori, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorski, finansijski i godišnji izveštaji, osnivački akt i statut preduzeća, odnosno lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvodi iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih (umrlica, krštenica, venčani list), te sve vrste dozvola. kako saobraćajn,a tako i vozačka, odnosno radna i dozvola za boravak. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih presuda, rešenj,a žalbi, tužbi i odluka, odnosno punomoćja za zastupanje, licence, sertifikate i ostala pravna akta. Uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev ćemo prevesti i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno: potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja). Trebalo bi da znate i to da nam dokumenta na prevod možete doneti lično, odnosno poslati preporučeno preko “Pošte Srbije” ili kurirskom službom.

Prevedena i overena dokumenta dobijate ili na adresu ili dolazite u našu poslovnicu da ih lično preuzmete, stim što se usluga slanja na adresu dodatno naplaćuje, budući da nije uračunata u osnovnu cenu. Plaćanje vršite direktno kuriru prilikom preuzimanja i to po ceni koju je oformila kurirska služba.

Hitan prevod dokumenata se odnosi na sve one situacije kada je potrebno brzo reagovati, te prevod dokumenata sa ruskog na kineski jezik izraditi u posebno kratkom periodu. Isključivo u tim situacijama je moguće da nam dostavite skenirana dokumenta na mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju u potpunosti vaš zahtev. Podrazumeva se da čak i u tim situacijama imate obavezu da nam dostavite originale na uvid, ali naglašavamo da to mora da bude onaj način dostave koji je i najbrži.

Prevođenje tekstova sa ruskog na kineski jezik

Prevođenje tekstova sa ruskog jezika na kineski se odnosi na sve one sadržaje koji su namenjeni plasiranju stručnim krugovima, kao i na one koji će biti prezentovani javnosti. To znači da će naši prevodioci sudski tumači obraditi tekstove koji se odnose na: građevinsku industriju, turizam, ekologiju i zaštitu životne sredine, komunikologiju, obrazovanje, nauku, menadžment, medicinu, farmaciju, marketing, ekonomiju, psihologiju, sociologiju, filozofiju, politiku, prava, finansije, bankarstvo i ingormacione tehnologije, te sve druge grane bilo društvenih bilo prirodnih nauka.

A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i beletristiku, romane, prozna i poetska dela, kao i udžbenike. U skladu sa zahtevima klijenata možemo da izvršimo uslugu lekture i korekture, odnosno redakture onih sadržaja koji su već privedeni, ali ne kvalitetno. Korektor i lektor koji će izvršiti ovu uslugu maksimalno će ispoštovati sva pravila prevodilačke usluge, tako da ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni.

A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i članke iz novina, kao i sadržaje stručnih, dečijih i ilustrovanih časopisa, odnosno reklamne materijale. To znači da ćemo u relativno kratkom roku prevesti ne samo plakate, reklamne letke i flajere, već i vizit kartice, PR tekstove, ali kataloge i brošure. Budući da je oblast marketinga jedna od onih koje se vrlo često menjaju, to možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači tokom obrade ovakvih sadržaja obratiti posebnu pažnju na reklamne poruke, koje će u skladu sa pravilima oblasti marketinga adekvatno prilagoditi kineskom jeziku i na taj način omogućiti potencijalnim klijentima kojima je on maternji da se upoznaju sa uslugama i proizvodima koji se reklamiraju na taj način.

Prevodi web prodavnica sa ruskog jezika na kineski

I ako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom web prodavnica sa ruskog na kineski jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i web sajtove, online kataloge, ali i softver, to jest bilo koju aplikaciju ili program. Uzevši u obzir da prevođenje ovakvih materijala iziskuje ne samo znanje nego i profesionalan pristup, to možete biti sigurni da vas kod nas očekuje prevođenje svih internet sadržaja u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a to znači da će se prevedeni web sajtovi, odnosno prodavnice i katalozi vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, uzevši u obzir da su pravilno prevedeni.

Osim toga vršimo i uslugu usmenog prevoda sa ruskog na kineski jezik, a pored simultanog, specijalizovani smo i za šapatno i konsekutivno prevođenje. Da bismo mogli da prilagodimo vrstu prevoda zahtevima vašeg događaja potrebno je da nas na vreme informišete o broju učesnika, prostoru u kome će biti održan, ali i o njegovom trajanju, odnosno konceptu same organizacije. Pored ostalog a na vaš zahtev da vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svako kome su potrebni prevodi različitih video i audio materijala sa ruskog na kineski jezik kod nas će dobiti njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva i sinhronizaciju i titlovanje. Pored reklamnih poruka, serija, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, prevodimo i crtane, animirane, igrane i dokumentarne filmove.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje