Prevod sa ruskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na danski jezik

Za online prevod sa ruskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

A sa ruskog jezika na danski prevodimo apsolutno sve vrste materijala bez obzira da li je reč o dokumentima ili tekstovima, knjigama, udžbenicima, reklamnim materijalima, web sajtovima i drugim. Zahvaljujući činjenici da se u timu akademije Oksford ne nalaze samo prevodioci već i sudski tumači, to svim klijentima kojima su potrebni prevodi dokumenata, to jest dokumentacije možemo da ponudimo njihovu kompletnu obradu, što znači da uz prevod dobijaju i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. Tako klijenti dobijaju dokument koji je u potpunosti veran originalu jer pečat sudskog tumača to potvrđuje, tako da mogu da ga koriste u svakoj situaciji. Ipak, morate znati i to da se za neka dokumenta zahteva i izvršenje takozvane nadovere, to jest stavljanje haškog Apostille pečata. A za ovu vrstu overe nisu nadležni sudski tumači i prevodioci, već osnovni sudovi koji se nalazi širom naše zemlje, pa ste dužni da se najpre raspitate da li se za vaša dokumenta zahtev haški pečat, pa ako se zahteva na koji način se vrši ova vrsta overe. Pod tim mislimo na činjenicu da su u praksi najčešće zastupljene dve vrste overe, to jest kada se haški pečat stavlja na početku, pa se onda prevodi i on i sam dokument i na kraju overava pečatom sudskog tumača, te ona situacija koja podrazumeva da se određeni dokument prvo prevodi sa ruskog jezika na danski, zatim overava i na kraju se stavlja Apostille pečat. Da ne biste bez potrebe trošili svoje vreme vrlo je važno da dobijete sve ove informacije, jer će od njih zavisiti da li određena dokumenta treba da nosite nama ili ih prvo nosite u osnovni sud u vašem mestu kako bi bila izvršena overa haškim pečatom.

Takođe morate da znate i to da se prilikom overe dokumenata od vas zahteva da dostavite originale na uvid, kako bi sudski tumač u potpunosti ispoštovao proceduru. Stvar je u tome da on pre stavljanja pečata na preveden dokument mora da ga uporedi sa originalnim da bi se uverio da su u pitanju potpuno isti sadržaji, jer stavljanjem svog pečata on potvrđuje da je prevod veran originalu.

Dostava dokumenata može da bude izvršena na nekoliko načina, odnosno jednostavnim donošenjem u našu poslovnicu u bilo kom gradu u Srbiji ili slanjem preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkažom. Inače sadržaje za koje se ne vrši overa možete da pošaljete i skenirane putem mejla. Nakon završetka obrade dokumenata, klijenti ih preuzimaju lično ili im se dostavljaju na adresu koju navedu, stim što je to dodatna usluga koja se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe i to u trenutku preuzimanja: One sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe možemo da vam pošaljemo prevedene i na mejl ako vam tako odgovara.Prevođenje sa ruskog na danski
Prevođenje sa danskog na ruski

Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatak diplomi. te prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske radove, naučne i seminarske radove, kao i potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente ćemo na vaš zahtev prevesti sa ruskog jezika na danski i overiti pečatom sudskog tumača. Pored toga prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama kao što su različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga): Takođe u skladu sa zahtevima klijentima nudimo prevod sa ruskog jezika na danski i za svaka poslovna, ali i lična dokumenta. Bilansi uspeha, revizorski, finansijski i godišnji izveštaji, statut preduzeća bilansi stanja, fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju preduzeća samo su neka od dokumenata koje ćemo obraditi na vaš zahtev. A kod nas vas očekuju i prevodi: potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, pasoša, izvoda iz matične knjige umrlih, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, venčanog lista, dozvole za boravak, radne dozvole i mnogih drugih dokumenata koja se smatraju ličnim.

Presude o razvodu braka te sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja, odluka, tužbi i žalbi, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, ali i različite tipove sertifikata i licence prevodilac i sudski tumač će takođe obraditi na vaš zahtev. Uz sve što smo pomenuli kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na danski: laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracija proizvoda različitih vrsta, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinskih projekata ali i svih pomenutih dokumenata koje spadaju u dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju.Da se ne bavimo samo prevodima dokumenata dokaz su i usluge koje se odnose na prevođenje online sadržaja kao što su web sajtovi, softveri (programi i aplikacije), te online katalozi, web prodavnice. Takođe sa ruskog jezika na danski možemo da izvršimo i prevod svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga (PR tekstovi, flajeri, plakati, brošure, vizit kartice, katalozi i drugi), kao i tekstova različite kompleksnost i tematike. Pored tekstualnih sadržati čija tema je vezana za oblast politike, ekologije, sociologije, turizma i ekonomije, prevodimo i one koji se tiču oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, farmacije, marketinga, bankarstva, menadžment,a sociologije i mnogih drugih nauka. Uz to u našem timu su i prevodilac i sudski tumač čija specijalnost je usmeno prevođenje sa ruskog jezika na danski, tako da ćemo osim simultanog, koje je najčešće korišćeno na vaš zahtev izvršiti i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje, uzevši u obzir da se svaki način usmenog prevođenja primenjuje za tačno određeni tip događaja pripremićemo ponudu na osnovu činjenica koje dobijemo od klijenta. A ako se za neki događaj zahteva baš ta vrsta prevoda možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Video i audio materijale takođe obrađujemo i to tako da uz prevod serija, reklamnih poruka, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, odnosno crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova, vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. U skladu sa potrebama naših klijenata vršimo i uslugu lekture i korekture, svih onih materijala koja su već prevedena sa ruskog jezika na danski, ali u okviru kojih nisu ispoštovana pravila naše sruke tako da klijenti nisu zadovoljni. Za ovu uslugu su zaduženi korektori i lektori koji su isto članovi našeg tima. A budući da oni imaju sasvim dovoljno iskustva i znanja sigurni smo da će i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni njihovim radom. Sa ruskog jezika na danski prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne, dečije odnosno sve ostale vrste časopisa. Ako postoji potreba prevešćemo i udžbenike, ma kako oni bili složeni, obimni kao i književna dela svih vrsta počev od beletristike, preko romana i proze pa do poetskih dela.

Prevođenje poslovnih izveštaja sa ruskog jezika na danski

Uz prevode poslovnih izveštaja sa ruskog na danski jezik za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači možemo da vam ponudimo i obradu svih ostalih ličnih i poslovnih dokumenata odnosno dokumentacije, ali i onih sadržaja koji su vezani isključivo za oblast nauke i obrazovanja. Takođe kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i stanju računa u banci, te potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i druge).

Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, tužbi, odluka, rešenja i žalb, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, licence, ugovore, sertifikate i ostala pravna akta. Medicinsku ali i građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju ćemo u optimalnom roku prevesti sa ruskog na danski jezik i overiti pečatom sudskog tumača. Na taj način ćete dobiti prevedene: lekarske nalaze, građevinske projekte, uputstva za rukovanje deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta. Pored toga prevodimo i poslovna odnosno lična dokumenta, to jest: ugovore, fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilans uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, finansijski, godišnji i revizorski izveštaji, statut preduzeća, kao i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i pasoš, te izvod iz matičnih knjiga rođenih venčanih, odnosno umrlih (krštenica, venčani list, umrlica), te sve vrste dozvola (radna, dozvola za boravak, vozačka i saobraćajna).

Vrlo je važno da znate da kada su u pitanju prevodi dokumenata ukoliko želite da takav dokument koristite u praksi neizostavno on mora da poseduje i pečat sudskog tumača. Srećom po vas ovu uslugu dobijate u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to po najpovoljnijim cenama. Ipak da sve nije baš tako jednostavno pokazuje podatak da zakon laže za određena dokumenta izvršenje dodatne overe haškim Apostille pečatom. Samim tim što naši stručnjaci nisu nadležni za ovu vrstu overe vi morate da se u osnovnom sudu u vašem mestu raspitate prvo da li se ona uopšte zahteva za vas dokumenta, jer se haški pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, a drugo ukoliko dobijete potvrdan odgovor da li je potrebno da se on stavi pre ili posle obrade dokumentacije od strane naših stručnjaka. Takođe morate da imate u vidu i to da ukoliko se haški pečat stavlja na samom početku obrade dokumenta onda se prevodi i on i sadržina dokumenta što može da utiče na dužinu samo procesa.

Dostavu materijalna na prevod možete da izvršite lično u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, odnosno slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Ako vas zanima slanje dokumenata na mejl morate znati da je to moguće samo onda kada su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na danski potrebni u posebno kratkom roku, ali čak i tada ste dužni da nam dostavite originale na uvid. Originale na uvid dostavlja te zato što sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da su istovetni. Kada se završi proces obrade dostavljenih dokumenata možete da ih preuzmete u našoj poslovnici lično, odnosno da tražite da vam ih pošaljemo na kućnu adresu, ali ova usluga podleže dodatnoj naplati uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu Plaćanje dostave vršite direktno kuriru prilikom preuzimanja, a po ceni koju formira takovska služba.

Konsekutivno prevođenje sa ruskog na danski jezik

Ukoliko vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na danski trebalo bi da znate da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford izvršiti konsekutivno, ali i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. A da bismo mogli da formiramo ponudu neophodno je da nam dostavite sve validne podatke o događaju koji organizujete, što znači da nas informišete o broju učesnika, trajanju, konceptu organizacije odnosno o prostoru u kome će biti održan. Budući da se i simultano i konsekutivno prevođenje primenjuje za različite vrste događaja naš stručni tim će prema tim podacima tačno odrediti koja usluga je najbolja. A n vaš zahtev možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada događaju odgovara upravo ova vrsta prevoda.

Takođe prevodilac i sudski tumač će na zahtev obraditi i tekstualne materijale bilo koje tematike, odnosno tekstove čija tema je vezana za bilo koju od sledećih oblasti: komunikologija, medicina, nauka, menadžment, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, filozofija, medicina, obrazovanje, ekonomija, pravo i politika, marketing i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli. Uz sve navedeno vršimo obradu različitih video odnosno audio materijala (crtani, dokumentarni, igrani, animirani filmovi), serije, te informativne, dečije, obrazovne emisije, reklamne poruke i drugo), a sem usluge prevoda sa ruskog jezika na danski vršimo i uslugu sinhronizacije ili titlovanja u skladu sa vašim zahtevima.

Prevodi softvera sa ruskog na danski jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi softvera odnosno bilo kog programa ili aplikacije budite sigurni da će naši sudski tumači i prevodioci u potpunosti ispuniti sve vaše zahteve i očekivanja. Osim softvera prevodimo i ostale materijale koji su vezani za oblast informacionih tehnologija kao što su online prodavnice, katalozi, web prodavnice i sajtovi. Ono što morate da znate odnosi na proces prevođenja ovih sadržaja jer prevodilac i sudski tumač posebnu pažnju tokom ovog procesa obraćaju na primenu pravila dobre optimizacije internet sadržaja. Pod tim se podrazumeva da implementiraju SEO (Search Engine Optimisation) pravila vodeći računa da se prevedeni sadržaji dobro kotiraju u internet pretraživačima.

Pored toga sa ruskog jezika na danski prevodimo i oni materijale koji su namenjeni reklamiranju bilo usluga bilo proizvoda, odnosno poslovanju neke kompanije. Ne samo katalozi i brošure, već i PR tekstovi, te plakati, ali vizit kartice, reklamni flajeri su tema prevoda u pvpm slučaju, tako da će ih naši stručnjaci na najkvalitetniji mogući način obraditi u skladu sa svim pravilima marketinga. A to znači da će reklamnu poruku koja se u mnogima od njih nalazi na pravi način prilagoditi danskom jeziku odnosno potencijalnim klijentima kojima je on maternji omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira. Takođe prevodimo i književna dela, to jest romane, prozu, beletristiku i poeziju, kao i udžbenike i različite vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, sručni), te članke iz novina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje