Prevođenje sa ruskog jezika na hrvatski

Besplatni online prevod sa ruskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa ruskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na hrvatski jezik

Prevodi sa ruskog na hrvatski jezik su takođe zastupljeni u okviru svih poslovnica Akademije Oxford, a najpre zato što su tu i sudski tumači i prevodioci čija specijalnost je obrada dokumenata, odnosno mnogih drugih sadržaja sa i na jednog od pomenutih jezika. Prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik se odnosi kako na dokumenta i mnoge vrste dokumentacije, tako i na tekovine Evropske Unije, različite vrste ugovora, sudske presude, tužbi, žalbe, rešenja i odluke, odnosno na sve vrste licenci, ali i sertifikata, ugovore, punomoćja za zastupanje i sva ostala pravna akta.

Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge). Naravno da prevodimo i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, počev od naučih, seminarskih i diplomskih radova, naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, preko diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, pa do nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju.

Kako su praksi najzastupljeniji oni zahtevi koji se odnose na prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik ličnih ili poslovnih dokumenata, tako prevodilac i sudski tumač pored ostalih obrađuju i: rešenja o osnivanju pravnog lica, ličnu kartu, bilanse stanja i uspeha, pasoš, uverenje o državljanstvu, osnivački akt preduzeća, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), rešenje o osnivanju preduzeća, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih (venčani list i umrlica), kao i sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje, tako i finansijske i revizorske, te radnu dozvolu, dozvolu za boravak i ostala nepomenuta poslovna i lična dokumenta.Prevođenje sa ruskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na ruski

Imajte na umu da se prevod dokumenata sa ruskog na hrvatski jezik razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, tako da ste dužni da na uvid dostavite i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i potvrdi da li su pitanja istovetni sadržaj.

Redaktura prevedenih dokumenata se preporučuje onda kada se dođe do zaključka da postoje određena odstupanja između originala i prevoda, a to je isto usluga koju vrše naši stručnjaci, odnosno lektori i korektori. Nakon toga se vrši overa dokumenata bez ikakvih poteškoća i klijent dobija dokumenta koja su u potpunosti spremna za dalju upotrebu, jer se smatra da su verna originalima.

Sve vrste dokumentacija, kako građevinsku, tako i medicinsku, tehničku, odnosno dokumentaciju za tender će obraditi naši sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata i prevesti, pored ostalih specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i mnoga druga slična dokumenta.Vrlo je važno da znate da zakon nalaže overu haškim, to jest Apostille pečatom za određena dokumenta, a kako naši stručnjaci nisu dužni da poseduju informacije, niti da ih prosleđuju klijentima o ovoj vrsti overe, to ste vi dužni da se u okviru nadležnih službi, odnosno osnovnih sudova u našoj zemlji raspitate da li se za konkretna dokumenta zahteva ovaj pečat i na koji način treba da se izvrši overa. Ako dobijete informaciju da je potrebno izvršiti overu Apostille pečatom, morate da pitate i za konkretna dokumenta kada se stavlja haški pečat. Stvar je u tome da se on može staviti na samom početku i na kraju obrade, a to podrazumeva da se prvo stavlja haški pečat, pa se dokument dostavlja našim stručnjacima, koji će u tom slučaju prevesti ne samo dokument, već i Apostille pečat ili se može staviti nakon što oni završe sa svojim delom posla. Upravo od dobijenih informacija zavisi da li dokument prvo nosite u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u nadležnu službu u okviru suda.

Dokumenta možete da nam dostavite onako kako vam najviše odgovara, to jest ili lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. Slanje obrađenih dokumenata može biti izvršeno na vašu adresu, takođe preko kurirske službe, ali je to dodatna usluga i naplaćuje se po njihovom važećem cenovniku, a plaćate direktno kuriru kada preuzmete pošiljku. Takođe možete i da dokumenta preuzmete lično u prostorijama naše poslovnice, a dokumenta na mejl možete da nam pošaljete samo onda kada vam je njihovo prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik potrebno od danas za sutra, to jest kada je reč o hitnom prevodom. Ipak, podrazumeva se da i u toj situaciji treba da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, ali je vrlo važno da to bude na najbrži način.

U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, bez obzira da li su u pitanju stručni li oni tekstovi koji će biti javno plasirani, nemate razloga za brigu, jer će naši sudski tumači i prevodioci obraditi i ovu vrstu materijala, bez obzira na njihovu obimnost i kompleksnost, odnosno namenu i to po najpovoljnijim cenama. Kako je veliki broj oblasti na koje mogu da se odnose ovi materijali, pomenućemo samo neke od njih: filozofija, politika, finansije, bankarstvo, sociologija, nauka, ekonomija, obrazovanje, pravo, farmacija, građevinska industrija, turizam, medicina, informacione tehnologije, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, sociologija, menadžment i mnoge druge oblasti.

A prevodioci sudski tumači će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata obraditi i sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga, kako vizit kartice, plakate i reklamne letke, tako i kataloge, PR tekstove, flajere i brošure. Uz to će na primeren način reklamnu poruku koja se u njima nalazi uskladiti sa pravilima hrvatskog jezika i tako potencijalnim klijentima omogućiti da se na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodom ili uslugom koje se reklamiraju. Sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela beletristike, romana, proze i poezije prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i zabavne, ilustrovane, dečije i stručne časopise, kao i novinske članke.

Kod nas možete dobiti i profesionalan prevod sa ruskog na hrvatski jezik web sajtova, online kataloga i prodavnica, kao i softvera, te bilo koje aplikacije i programa. Tokom obrade ovakvih sadržaja naši stručnjaci se posebno rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), što je vrlo važno za dobro pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu. Svako ko organizuje neki događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima su hrvatski i ruski jezik maternji kod nas može angažovati stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik. Budući da je i simultano i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje koje oni vrše namenjeno za tačno određeni tip događaja, na osnovu smernica koje dobijemo od klijenta ćemo pripremiti ponudu u koju možemo da uključimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Što se tiče dostave materijala na prevod za koje se ne vrši overa, njih možete da nam pošaljete skenirane na mejl, što znatno skraćuje čitav proces obrade. A kada prevodilac i sudski tumač završe sa svojim poslom možemo da vam ih dostavimo na isti način.

Prevodi poslovnih dokumenata sa ruskog na hrvatski i overa sudskog tumača

Pod poslovnim dokumentima podrazumevamo najpre fakture, statut preduzeća, rešenja osnivanju pravnog lica, ali i različite poslovne odluke i ugovore, kao i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, te sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, pa do revizorskih. A sve njih, ali i mnoga druga dokumenta koja nismo pomenuli prevode sa ruskog jezika na hrvatski naši stručnjaci i overavaju pečatom sudskog tumača.

Pored toga, obrađujemo i tekovine Evropske Unije, odnosno presude o razvodu braka, licence, punomoćja za zastupanje, te sve vrste ugovora, sertifikate i različite vrste sudskih odluka, tužbi, rešenja i žalbi. Kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na hrvatski za lična dokumenta, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. To znači da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, pored ostalih obraditi i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, pasoš i ličnu kartu, kao i dozvolu za boravak, venčani list i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, zatim vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Takođe prevodimo i diplomske, kao i seminarske i naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.

A u slučaju da imate potrebu za prevođenjem lekarskih nalaza u ovoj jezičkoj kombinaciji, morate znati i to da vas kod nas očekuju i prevodi svih ostalih dokumenata koja spadaju u medicinsku dokumentaciju, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima, a na vaš zahtev prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, to jest ona dokumenta koja čine sastavni deo dokumentacije za tender, tehničke i građevinske dokumentacije.

Dokumenta koja zahtevaju različite nadležne službe, kao što su potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje i sve ostale vrste saglasnosti, odnosno potvrda, izjava i uverenja isto obrađujemo u skladu sa vašim zahtevima, to jest vršimo njihov prevod sa ruskog jezika na hrvatski i overavamo ih pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodi crtanih filmova sa ruskog jezika na hrvatski

Prevođenje crtanih filmova sa ruskog na hrvatski jezik je samo jedan segment usluge koja se odnosi na obradu audio i video materijala. A prevodimo i animirane, ali i igrane i dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, serije i zabavne, te obrazovne, informative, dečije i druge vrste emisija. Kada kažemo da kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, to znači da uz prevod vršimo i titlovanje ili sinhronizaciju, a u zavisnosti od vaših zahteva.

Reklamne materijale, odnosno plakate, vizit kartice, brošure, flajere, PR tekstove, reklamne letke i kataloge isto prevodimo sa ruskog na hrvatski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu redakture sadržaja, to jest lekture i korekture svih neprofesionalno prevedenih materijalna .

A specijalizovani smo i za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Tako da možemo da izvršimo i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivno prevođenje. U slučaju da vas zanima izrada ponude za ovu uslugu morate da nam dostavite podatke o samom događaju, to jest koliko se učesnika očekuje, koliko bi trebalo da traje, gde će biti održan i kako je zamišljena njegova organizacija. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima kojima odgovara upravo ta vrsta usmenog prevoda nudi i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi knjiga sa ruskog na hrvatski jezik

Osim udžbenika, sa ruskog jezika na hrvatski prevodimo i književna dela. Ova usluga se prvenstveno odnosi na beletristiku, mada nam se klijenti obraćaju i sa zahtevom za prevodima romana, ali i poetskih, odnosno proznih dela.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i dečije, ali i stručne, odnosno ilustrovane časopise, kao i novinske članke, ali na vaš zahtev ćemo prevesti i tekstualne sadržaje bilo koje tematike. A to znači da osim onih koji imaju temu iz oblasti finansija i ekonomije, odnosno bankarstva, politike i prava, prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, turizma, komunikologije, ali i nauke, informacionih tehnologija, menadžmenta, te obrazovanja, medicine, filozofije, psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje