Prevod sa ruskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na grčki jezik

Za online prevod sa ruskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Kada se uzme u obzir podatak da Rusija i Grčka ostvaruju sve više poslovnih kontakata, za očekivati je i da se javlja veća potreba za prevodima različite vrste poslovnih dokumenata sa ruskog jezika na grčki. Pored njih, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve ostale vrste dokumenata, odnosno dokumentacije, ali i mnoge druge sadržaje, to jest sve ono što naši klijenti zahtevaju. Velika prednost koju imamo u odnosu na ostale slične institucije leži u činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na grčki mogu da odahnu, uzevši u obzir da će vrlo brzo dobiti kompletno obrađena dokumenta, to jest ona dokumenta koja mogu da koriste u svakoj prilici. Jer upravo pečat sudskog tumača određenom dokumentu koji je preveden daje zakonsku vrednost, pa je iz tog razloga on vrlo važan u njihovoj obradi. Ipak, za pojedina dokumenta to nije dovoljno, pa je potrebno izvršiti i posebnu vrstu overe i to u nadležnom sudu, a koja podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata. Ovaj pečat nije potrebno staviti na apsolutno sva dokumenta, ali ipak je potrebno da se klijent na vreme raspita o tome da li se za konkretan dokument ona zahteva. Morate da znate da sudski tumač i prevodilac nisu dužni ni da poseduju informacije o ovoj vrsti overe, a ni da vam ih prosleđuju, tako da će sigurno učiniti sve da vas uputite na institucije koje su za overu haškim pečatom nadležne. Vrlo je važno da saznate i da li se ovaj pečat stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača ili je, ipak potrebno da se prvo izvrši overa Apostille pečatom, pa onda da se takav dokument i overi od strane sudskog tumača. Imajte na umu da ovaj proces može neznatno duže da traje nego onaj kada se Apostille stavlja na kraju, jer se u ovim situacijama ne prevodi samo sadržina dokumenta već i sam haški pečat. Zakonom je regulisan proces overe dokumenata, tako da je potrebno da nam na uvid dostavite originale, uzevši u obzir da sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da ne postoje razlike. Ovo se radi zato što on svojim pečatom potvrđuje da je preveden dokument isti kao i originalni, ali ipak se može dogoditi da ustanovi da postoje razlike, kada se vrši redaktura prevoda i dokument se nakon toga nesmetano overava. Nemate razloga za brigu, jer uslugu lekture i korekture, odnosno redakture dokumenata i ostalih sadržaja koji su već prevedeni, takođe možete dobiti kod nas.

A kako je potrebno da nam dostavite na uvid originale, to ih možete doneti lično u našu poslovnicu ili ih, pak poslati preko kurirske službe, odnosno preporučeno preko “Pošte Srbije”. Ostale sadržaje možete da nam pošaljete i na mejl, mada čak i dokumenta možete da pošaljete na taj način, ali samo onda kada je u pitanju izrada prevoda sa ruskog jezika na grčki u vrlo kratkom roku. Iako je takva situacija, u obavezi ste da dostavite na uvid originale, ali je neophodno da odaberete upravo onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu.Prevođenje sa ruskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na ruski

Prevedena i overena dokumenta vam dostavljamo na adresu preko kurirske službe, ako tako želite, šta je to usluga koja se dodatno naplaćuje i to prema ceni koju određuje kurirska služba, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja. Isto tako imate i mogućnost da dokumenta preuzmete u našoj poslovnici lično, a ostale sadržaje za koje se ne radi overa možemo da vam pošaljemo i na mejl.

Sve vrste dokumentacije, kako medicinsku, tako i građevinsku, tehničku, odnosno tendersku prevodimo na vaš zahtev sa ruskog jezika na grčki, te overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinski, projekati lekarskih nalaza, obrađujemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta ove vrste. A sa ruskog jezika na grčki prevodimo i tekovine Evropske Unije, kao i sve vrste sertifikata, punomoćja za zastupanje, te licence, sudske presude, tužbe, žalbe, odluke i rešenja, ali i mnoga druga pravna akta. Takođe prevodimo i overavamo i poslovna, odnosno lična dokumenta, kao što su: statut i osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha i stanja, revizorski izveštaji, ali i godišnji i finansijski, poslovne odluke, te ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, radnu i vozačku dozvolu, te dozvolu za boravak, odnosno sva nepomenuta poslovna i lična dokumenta.

Pored toga na vaš zahtev obrađujemo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao što su: prepis ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, naučni, diplomski i seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se na pomenute oblasti. Takođe prevodimo i sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).Da ne pomislite da prevodilac i sudski tumač obrađuju samo dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, pomenućemo i druge sadržaje. Pored prevoda svih vrsta video i audio materijala, odnosno igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, te reklamnih poruka, ali i informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i drugih vrsta emisija, odnosno serija, vršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju i to maksimalno profesionalno. Takođe sa ruskog jezika na grčki prevodimo i plakate, reklamne letke i flajere, ali i vizit kartice, PR tekstove, kataloge i brošure, odnosno sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. Softverske aplikacije i programe, kao i web sajtove, online kataloge i prodavnice isto obrađujemo u skladu sa zahtevima naših klijenata i to uz maksimalno poštovanje i primenu svih pravila dobre optimizacije sadržaja za internet pretraživače. Tekstualne sadržaje bilo koje tematike i složenosti prevodimo takođe sa ruskog jezika na grčki, kako onih čija tema se odnosi na oblasti: građevinske industrije, medicine, nauke, farmacije, filozofije i obrazovanja, tako i one koji obrađuju temu vezano za: politiku, pravo, bankarstvo, ekonomiju, finansije, turizam, ekologiju i zaštitu životne sredine, filozofiju, sociologiju, komunikologiju, marketing i mnoge druge oblasti.

Pored svega što smo naveli prevodimo i udžbenike, ali i književna dela (proza, poezija, romani, beletristika), kao i članke iz novina odnosno sadržinu različitih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, dečijih i mnogih drugih. Ukoliko je potrebno vršimo i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na grčki, a klijentima omogućujemo prevođenje uz pomoć šapata, simultano i konsekutivno prevođenje, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po odličnim cenama.

Naravno vršimo i redakturu sadržaja koja se odnosi na sve one materijale koji su već prevedeni sa ruskog jezika na grčki, ali u okviru kojih nisu ispoštovana pravila prevodilačke usluge, pa je reč o nekvalitetno obrađenim sadržajima. A za izvršenje ove usluge su zaduženi profesionalni lektor i korektor koji su u našem timu, tako da ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji među vama biti više nego zadovoljni njihovim radom.

Prevođenje bilansa stanja i uspeha sa ruskog jezika na grčki

A sa ruskog n grčki jezik prevodimo i bilanse stanja i uspeha, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja bilo preduzetnika, bilo kompanije. To se odnosi naosnivački akt i statut preduzeća, fakture, poslovne odluke, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, te sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnjih i finansijskih, tako i revizorskih. Osim toga na vaš zahtev obrađujemo i sva lična dokumenta, to jest: dozvolu za boravak. radnu dozvolu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenica, venčani list i umrlica), potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i sva nepomenuta dokumenta koja se svrstavaju u lična. Takođe naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekovine Evropske Unije, a sa ruskog jezika na grčki prevode i sudske presude, odluke, žalbe, tužbe i rešenja, odnosno licence i sertifikate, te punomoć za zastupanje i ostala pravna akta. Prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze, odnosno nepomenuta dokumenta koja spadaju u medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Takođe prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različite vrste potvrda i uverenja, te saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju).

Vrlo je važno da napomenemo i to da ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta na uvid kako bi mogla da se ispoštuje procedura overe. Nakon što sudski tumač utvrdi da ne postoje odstupanja između prevedenog i originalnog dokumenta, on vrši overu, a mi vama obrađena dokumenta možemo da dostavimo na ličnu adresu ili možete da ih preuzmete i to lično u poslovnici Akademije Oxford. Dokumenta na prevod, takođe možete da donesete u jednu od naših poslovnica ili da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. Ne zaboravite da postoje i ona dokumenta za koje je potrebno izvršiti i dodatnu overu i to u okviru suda koji je nadležan za haški Apostille pečat. Prevodilac i sudski tumač nemaju obavezu da vam daju ove informacije, ali mogu da vas upute na one organe koji su za nju nadležni. Pošto saznate da li se haški pečat stavlja i na vaš dokument, zatražite informaciju i u kom trenutku se on stavlja, jer on može da bude stavljen nakon prevoda i overe sudskog tumača, a postoje i ona dokumenta za koja se zahteva prvo stavljanje Apostille pečata, a zatim i prevođenje dokumenta, kao i samog pečata i na kraju njegova overa. Trebalo bi da znate i to da ukoliko su vam prevodi dokumenata sa ruskog jezika na grčki potrebni u naročito kratkom roku, imate mogućnost da ih prvo pošaljete skenirane na naš mejl, a onda i da dostavite originale na uvid i to isključivo onako kako je potrebno da bi se ispoštovao rok za njihovu izradu.

Prevodi audio i video materijala sa ruskog jezika na grčki

Prevođenje video i audio sadržaja sa ruskog na grčki jezik se najpre odnosi na obradu različitih vrsta filmova, kako igranih i crtanih, tako i animiranih dokumentarnih. Prevodilac i sudski tumač će takođe obraditi i serije i reklamne poruke, ali i zabavne, informativne, dečije kao i sve ostale vrste radio ili televizijskih emisija. Da bi usluga prevođenja audio i video materijala sa ruskog na grčki jezik bila kompletna nudimo vam i sinhronizaciju i titlovanje prevedenih sadržaja. A po završetku obrade naših stručnjaka ove materijale možete da prikazujete i u bioskopu i na bilo kom mediju na kom želite. Takođe napominjemo da su ti titleri koji su u našem timu izuzetno iskusni, te da svom radu pristupaju maksimalno profesionalno, tako da ćete sigurno biti zadovoljni, jer se neće dogoditi da se titl pojavljuje previše brzo ili previše sporo, što često možemo da vidimo na televiziji ili u bioskopu.

A sa ruskog na grčki jezik prevodimo i one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju usluga ili proizvoda, odnosno poslovanja određene kompanije. Uz prevod kataloga, brošura, flajera i letaka na vaš zahtev prevodimo i plakate, ali i vizit kartice, te PR tekstove. Prevodilac i sudski tumač tokom obrade ovakvih sadržaja naročito vode računa da na primeren način prenesu i reklamnu poruku koju oni mahom sadrže, a koja posmatraču nije tako lako uočljiva i ima za cilj da privuče njegovu pažnju, kako bi se što bolje upoznao sa onim što se reklamira. Zahvaljujući profesionalnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu oni će tu poruku prilagoditi grčkom jeziku i na taj način potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga omogućiti da se bliže upoznaju sa onim što se reklamira. A pored svega pomenutog na zahtev klijenata prevodimo i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, te seminarski, naučni i diplomski radovi.

Prevođenje pomoću šapata sa ruskog na grčki jezik

Uzevši u obzir da u našoj zemlji postoji vrlo mali procenat stručnjaka koji su specijalizovani za prevođenje uz pomoć šapata sa ruskog jezika na grčki, sasvim jasno zbog čega su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford među najboljima. A osim ove vrste usmenog prevoda na vaš zahtev ćemo izvršiti i konsekutivno, ali i simultano prevođenje sa ruskog jezika na grčki u zavisnosti od toga koju vrstu događaja organizujete. Imajte na umu da se svi pomenuti tipovi prevoda primenjuju za tačno određenu vrstu događaja, pa je iz tog razloga važno da nam na vreme dostavite sve validne informacije koje podrazumevaju koncepciju događaja, broj učesnika, trajanje, te podatke o prostoru u kome će biti organizovan. Ukoliko se za određeni događaj primenjuje simultano prevođenje svim zainteresovanim klijentima omogućujemo da po najpovoljnijim uslovima na tržištu izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

U našem timu su i korektori, odnosno lektori koji su zaduženi za redakturu svih onih materijala koji je neko već preveo, ali ne na kvalitetan način. Uzevši u obzir da se oni u svom radu maksimalno pridržavaju svih pravila prevodilačke usluge, to smo sasvim sigurni da ćete i vi biti zadovoljni obrađeni, materijalima.

Takođe sa ruskog jezika na grčki vršimo i prevod web sajtova, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, odnosno interneta, kao što su softverski programi i aplikacije, te web katalozi i prodavnice. Da bi smo zadovoljili visok stepen kvaliteta kome u svom poslovanju težimo mi se tokom obrade ovakvih sadržaja u potpunosti rukovodimo svim pravilima SEO (Search Engine Optimisation), što će se umnogome pozitivno odraziti ne samo na vaše poslovanje, već i na činjenicu da će prevedeni internet sajt biti vrlo brzo u samom vrhu pretrage na internet pretraživačima.

Različite vrste tekstova koji su namenjeni kako javnom plasiranju tako i plasiranju za stručne krugove ćemo na vaš zahtev prevesti sa ruskog jezika na grčki. Ako kažemo da njihova tema može da se odnosi na apsolutno bilo koju oblast, bez obzira da li se ona u praksi više ili manje obrađuje mi to zaista i mislimo, jer prevodilac i sudski tumač koji vrše obradu ovakvih materijala uz profesionalna znanja imaju i visok nivo opšteg obrazovanja, tako da će u relativno kratkom roku prevesti tekstove čija tema se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti: turizam, ekonomija, građevinska industrija, finansije, pravo, nauka, bankarstvo, obrazovanje, filozofija, informacione tehnologije, turizam, sociologija, komunikologija, psihologija, marketing i sve grane prirodnih i društvenih nauka, odnosno ekologija i zaštita životne sredine.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje