Prevodi sa ruskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na finski jezik

Za online prevod sa ruskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na finski jezik

Osnovni razlog zbog koga nam se klijenti obraćaju za prevođenje sa ruskog jezika na finski treba tražiti u činjenici da su u našem timu i prevodioci sudski tumači, pa samim tim svako ko ima potrebu za prevođenjem različitih vrsta dokumenata dobija njihovu kompletnu obradu i time u velikoj meri štedi i svoje vreme, ali i novac.

Naši stručnjaci mogu da se pohvale obradom apsolutno svih vrsta dokumenata, ali i različitih vrsta dokumentacija, kako tehničke i građevinske, tako i medicinske i dokumentacije za tender. A to znači da u ovoj jezičkog kombinaciji prevodimo ne samo lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i građevinske projekte, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine sastavni deo pomenutih vrsta dokumentacija. Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i različite vrste licenci, kao i ugovore, punomoćja za zastupanje, odnosno sva pravna akta, kako sudske presude, tako i odluke, tužbe, žalbe i rešenja.

Dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke će, takođe sudski tumač i prevodilac obraditi na zahtev klijenata, odnosno izvršiti prevod sa ruskog jezika na finski ne samo za diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, već i za prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za diplomske, naučne i seminarske radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sve druge vrste potvrda, ali i izjava, saglasnosti i uverenja.

Pored svega što smo naveli, obrađujemo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnu dokumentaciju, tako da kod nas možete dobiti prevod sa ruskog jezika na finski za: ličnu kartu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, radnu dozvolu, krštenicu, umrlicu i venčani list (izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih), zatim dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, kao i sve vrste poslovnih odluka i faktura, osnivački akt i statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, odnosno bilanse stanja i uspeha.Prevođenje sa ruskog na finski
Prevođenje sa finskog na ruski

Obrada dokumenata podrazumeva ne samo njihovo prevođenje sa ruskog jezika na finski, već i njihovu overu, za koju su zaduženi sudski tumači. A ako odlučite da ovaj posao prepustite stručnjacima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, nemate nikakvih obaveza sem da dostavite originale na uvid i da prethodno proverite da li se i za konkretna dokumenta zahteva overa haškim pečatom. Haški, odnosno Apostille pečat isključivo može biti stavljen u okviru određenih službi u osnovnim sudovima Republike Srbije i on može biti stavljen u dva trenutka tokom obrade dokumenata. Tako, za neka dokumenta se stavlja prvo Apostille pečat, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima, kako bi preveli i dokument i sam haški pečat, a onda ga i overili. Neka druga dokumenta podrazumevaju najpre prevođenje i overu od strane zvaničnog sudskog tumača, a onda ste dužni i da dokument odnesete u nadležni sud, kako bi bio stavljen haški pečat. Jasno je i da proces koji je prvo pomenut traje nešto duže od drugog, jer se prevodi i dokument i Apostille pečat.

A što se tiče slanja dokumenata na prevod imate nekoliko varijanti i možete odabrati onu koja vam najviše odgovara. To podrazumeva slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, ličnu dostavu u jednu od naših poslovnica ili slanje kurirskom službom. Pod hitnim prevodom se podrazumeva prevod u jako kratkom roku i samo tada klijenti imaju dozvolu da skenirana dokumenta pošalju na mejl, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da ispoštuju zahtev. Originalna dokumenta uvid treba da dostave čak i u ovoj situaciji, ali na način koji podrazumeva najbržu dostavu. Pored toga što imaju mogućnost da prevedena dokumenta preuzmu u prostorijama naše poslovnice, klijenti mogu i da ih dobiju na određenu adresu, ali se ta usluga dodatno naplaćuje.Sa ruskog jezika na finski prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike. To znači da će sudski tumači i prevodioci obraditi i one tekstove čija tema spada u političke, bankarske, finansijske, odnosno psihološke, sociološke, medicinske i filozofske, ali i one koji se tiču oblasti građevinske industrije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija, komunikologije, nauke, menadžmenta, obrazovanja i mnogih drugih naučnih disciplina. Takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sajtove, odnosno online kataloge i prodavnice, te softverske aplikacije i program i to uz potpunu primenu svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. Ukoliko niste informisani, vrlo je važna primena pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj da se prevedeni internet sadržaji nađu među prvim rezultatima u polju pretrage, što će imati vrlo pozitivan efekat na poslovanje vlasnika bilo sajta, bilo internet prodavnice, odnosno web kataloga. A sa ruskog jezika na finski prevodimo i sve vrste audio, odnosno video materijala, tako da ćemo na vaš zahtev obraditi i informativne emisije, ali i reklamne poruke i serije. Takođe prevodimo i igrane filmove, odnosno zabavne, dečije i obrazovne emisije, te animirane, crtane i dokumentarne filmove. Uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika, možemo da izvršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje, ukoliko imate potrebu za tim. Tako ćete u optimalnom roku dobiti sadržaje koji će biti plasirani bilo gde, kako na internetu i televiziji, tako i na radiju, odnosno prikazivani u bioskopu.

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su u mogućnosti da izvrše i prevod sa ruskog jezika na finski za sve vrste knjiga, kako za udžbenike, bez obzira koliko oni bili kompleksni, tako i za književna dela svih žanrova, odnosno poetska i prozna, ali i romane, beletristiku i druge. Obrađujemo i reklamne sadržaje poput kataloga usluga ili proizvoda, reklamnih flajera i letaka, odnosno plakata, PR tekstova, brošura i drugih sličnih materijala. U zavisnosti od potreba naših klijenata, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa ruskog jezika na finski. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumači specijalizovani i za simultano, ali i za šapatno i konsekutivno prevođenje, isključivo od vrste događaja koji organizujete zavisi koji tip prevoda će biti primenjen. Iz tog razloga bi trebalo da dostavite podatke o događaju, kako bismo mogli da vam predložimo onaj tip usmenog prevoda koji će u potpunosti zadovoljiti sve njegove zahteve.

A pored svih usluga koje su vezane za prevođenje različitih sadržaja u pisanom obliku, odnosno usmeno prevođenje Akademija Oxford svojim klijentima nudi i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali se tom prilikom nije držao nekih pravila struke, pa su klijenti nezadovoljni takvim prevodom. Po završetku obrade ovakvih sadržaja od strane profesionalnih korektura i lektora, koji su članovi našeg tima ne sumnjamo da će svi klijenti biti i više nego zadovoljni.

Usmeno prevođenje sa ruskog na finski jezik

Kada je u pitanju usmeni prevod sa ruskog jezika na finski možete biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, jer iza sebe imaju sasvim dovoljno sati rada i iskustva u pružanju ove usluge. Bez obzira da li događaju koji organizujete odgovara simultano ili konsekutivno, to jest prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika budite sigurni da kod nas možete da angažujete stručnjake koji su upućeni u sve pomenute vrste usmenog prevoda. Potrebno je samo da nam dostavite sve informacije o samom događaju, to jest podatke o prostoru u kome će biti održan, koliko bi trebalo da traje, koliki broj učesnika se očekuje, kao i osnovne smernice o njegovoj organizaciji, jer će sve to biti od pomoći prilikom izrade ponude za ovu uslugu. A u zavisnosti od zahteva događaja, ali i zahteva organizatora vršimo po vrlo pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe prevodimo i tekstualne sadržaje sa ruskog jezika na finski, odnosno tekstove čija je tema vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, turizma, farmacije, nauke, komunikologije, ali i menadžmenta, obrazovanja, medicine i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, ekonomije i politike, bankarstva, filozofije i sociologije, finansija i mnogih drugih grana, kako društvenih tako i prirodnih nauka. Prevodioci sudski tumači će obraditi na zahtev klijenata i reklamne letke i flajere, odnosno brošure, plakate, vizit kartice, PR tekstove, ali i kataloge proizvoda i usluga. Podrazumeva se da će zahvaljujući svom profesionalizmu i iskustvu određenu reklamnu poruku koju oni sadrže prilagoditi finskom jeziku i tako na svim onim ljudima kojima je on maternji ili se njime koriste dati mogućnost da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Profesionalan prevod web sajtova sa ruskog jezika na finski

Kada kažemo da prevodioci sudski tumači Akademije Oxford vrše profesionalno prevođenje web sajtova sa ruskog na finski jezik, pod tim najpre mislimo da oni implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) u svoj rad. A jednostavnije rečeno, to znači da prevedeni sajtovi vrlo brzo imaju mnogo bolju poziciju u okviru internet pretraživača, upravo zahvaljujući tome. Pored sajtova, obrađujemo i softverske programe i aplikacije, ali i online kataloge i prodavnice.

Takođe prevodimo i novinske članke, stručne, ilustrovane i dečije časopise, kao i sve vrste knjiga. Uz prevod udžbenika sa ruskog na finski jezik nudimo vam i prevođenje beletristike, romana, ali i književnih dela proze i poezije. Video i audio materijale, poput filmova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i ostali), zatim serija i svih vrsta emisija, kako zabavnih, tako i informativnih i obrazovnih, ali i reklamne poruke prevodimo u ovoj kombinaciji jezika. A uz njihov prevod sa ruskog na finski jezik vršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje prema zahtevima naših klijenata.

Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata sa ruskog na finski jezik

Najzastupljenije usluga koje je vezana za prevod sa ruskog jezika na finski se odnosi na obradu ličnih i poslovnih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci nude njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva uz prevod i njihovu overu, tako da praktično gledano klijenti dobijaju dokument koji je zakonski validan. Ipak, postoje i ona dokumenta kod kojih je potrebno izvršiti dodatnu overu haškim pečatom, koji je poznat i kao Apostille pečat. Upravo zato što prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za ovu vrstu overe, klijent mora da izvrši neophodne provere u okviru osnovnog suda koji je za nju nadležan.

Sem za uverenje o državljanstvu, radnu i dozvolu za boravak, nudimo vam i prevod pasoša i lične karte, krštenice, venčanog lista i umrlice, to je izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i potvrde o prebivalištu i svih ostalih dokumenata koja važe za lična. Što se tiče poslovnih dokumenata, slobodno možemo reći da obrađujemo sva, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod faktura, osnivačkog akta preduzeća, rešenja osnivanja pravnih lica, to jest poslovnih odluka i ugovora, te statuta preduzeća, ali i mnogih vrsta poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski i drugi). Pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i različita pravna akta, počev od licenci i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje, ugovora, pa do sudskih presuda, odnosno odluka, tužbi, rešenja i žalbi, kao i tekovine Evropske Unije.

Takođe kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na finski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrde, saglasnosti, izjave ili uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i druga slična dokumenta). Za sve klijente kojima su potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa ruskog jezika na finski nudimo njihovu obradu, a možemo da prevedemo i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, te sve vrste radova (diplomski, naučni, seminarski), odnosno rezultate naučnih istraživanja, pa čak i naučne patente.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje