Prevod sa srpskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na ruski jezik

Za online prevod sa srpskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na ruski jezik

Sasvim sigurno jedna od usluga zbog koje nam se klijenti najčešće obraćaju podrazumeva prevođenje sa srpskog na ruski jezik, uzevši u obzir da je sve veeći broj ljudi koji, u potrazi za zaposlenjem žele da okušaju svoju sreću na području Rusije. Takođe, neretko nam se obraćaju i ljudi iz poslovnog sveta, čije kompanije ostvaruju ili, pak pokušavaju da ostvare saradnju sa nekom kompanijom iz ove zemlje. A budući da je su ruske firme vrlo uspešne i na svetskom nivou, ne čudi što se broj klijenata koji nam se obraćaju sa zahtevom za prevođenjem poslovne dokumentacije sa srpskog na ruski jezik neprekidno povećava.

Osim svih vrsta dokumenata, koja naši prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju, vršeći i prevod i overu, na vaš zahtev prevodimo i medicinsku, ali i dokumentaciju za tender, te građevinsku dokumentaciju. Pored uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i deklaracije proizvoda različitih vrsta, lekarske nalaze, ali i uputstva za rukovanje i, uopšteno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i sva lična i poslovna dokumenta, a pod tim najpre mislimo na pasoš, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i umrlih i venčanih, to jest krštenicu, umrlicu i venčni list. Prevodimo i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te radnu i dozvolu za boravak, ali i sve vrste poslovnih odluka i ugovora, rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i revizorske i godišnje poslovne izveštaje, te bilanse stanja i uspeha, fakture i tekovine Evropske Unije. Sa srpskog na ruski jezik prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a vezani su za oblast obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju. Osim toga, prevodimo i diplomske i seminarske, ali i naučne radove, ma kako oni bili kompleksni, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.Prevođenje sa srpskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na srpski

Na zahtev klijenata, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i sve vrste potvrda, sagalsnosti, uverenja i izjava, poput: potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnim primanjima, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i sva druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama. Prevodimo i sva sudska rešenja, žalbe i tužbe, ali i ovlašćenja za zastupanje, te druga pravna akta.

Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače koji su stručni za prevođenje sa srpskog na ruski jezik, to će oni vrlo brzo obraditi vaša dokumenta na maksimalno profesionalan način, te vam uz prevod omogućiti i njihovu overu. Praktično gledano, to znači da ćete na jednom mestu dobiti sve ono što je potrebno da možete da koristite taj dokument, uzevši u obzir da kada se on overi pečatom zvaničnog sudskog tumača, smatra se da mu je vrednost istovetna kao da je u pitanju ma koji originalan dokument. Jedino što može značajno da utiče na dužinu trajanja procesa prevoda i overe dokumenata je vezano za overu haškim Apostille pečatom. Budući da su za nju nadležni precizno određeni sudski organi naše zemlje, to je i preporuka da se naši klijent najpre raspitaju kod nadležnih institucija da li se i za njihov dokument zahteva ova vrsta overe, jer ona nije obavezna za sva dokumenta. U slučaju da dobiju informaciju da je potrebna, vrlo je važno i da pitaju po kom principu ona treba da se izvrši, kako bi maksimalno sprečili nepotreban utrošak vremena i novca. Da ne bude zabune, u praksi su najčešće prisutne dve vrste overe Apostille pečatom. Jedna od njih podrazumeva da se prvo vrši prevođenje dokumenata sa srpskog na ruski jezik, zatim overa sudskog tumača i na kraju se tako obrađen sadržaj nosi u nadležni sud, kako bi bila izvršena i overa haškim pečatom. Drugi princip overe ovim pečatom podrazumeva da se odrđeni dokument najpre nosi u nadležni sud kako bi se izvršila overa Apostille pečatom, a onda ga klijent dostavlja nama na dalju obradu, uzevši u obzir da se u ovom slučaju vrši prevod i dokumenta i samog haškog pečata kojim je overen, a zatim sledi i overa sudskog tumača.Kako zakonom propisana procedura predviđa da sudski tumač mora da uporedi prevedena dokumenta sa originalnim, pre vršenja zvanične overe, neophodno je i da klijent dostavi na uvid originalan dokument. Upravo iz tog razloga se princip slanja dokumenata razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne vrši overa, te se ili šalje preko kuriske službe ili preporučeno preko “Pošte Srbije”, a klijent može i da ih donese lično u jednu od mnogih poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji. Postupak slanja sadržaja za koje se ne vrši overa je mnogo jednostavniji, jer njih možete poslati i na mejl, a i mi vama na isti način možemo proslediti prevedene materijale. Što se prevoda dokumenata tiče, njih preuzimate ili lično u našoj poslovnici koja se nalazi u vašem gradu, to jest koja vam je najbliža ili vam ih šaljemo direktno na adresu preko kurirske službe. Usluga slanja na ovaj način nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata, a klijent je plaća prilikom preuzimanja i to po važećem cenovniku službe koja je zadužena za dostavu.

Jedina situacija u kojoj klijent ima mogućnost da pošalje dokumenta na mejl, jeste kada mu je prevođenje sa srpskog na ruski jezik potrebno u posebno kratkom roku. Međutim, čak i u toj situaciji se mora ispoštovati zvanična procedura, pa je klijent dužan da što brže dostavi i originale na uvid.

Sa srpskog na ruski jezik prevodimo i web sajtove i to uz pažljivu primenu svih pravila dobre optimizacije prevedenog sadržaja. Koliko je SEO (Search Engine Optimisation) važan u ovom slučaju, vlasnici prevedenih sajtova će shvatiti vrlo brzo, jer će se oni naći u samom vrhu pretrage. Pored toga, prevodimo i sadržinu dečijih, ilustrovanih i specijalizovanih časopisa, te sve vrste književnih dela, kako romane i prozu, tako i dela poezije i beletristiku.

Prevodilački centar Akademije Oxford ima i one stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje tekstualnih sadržaja različite tematike i složenosti sa srpskog na ruski jezik. A budući da je broj tema koje obrađuju zaista veliki, pomenućemo samo neke od oblasti: građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, medicina, finansije, informacione tehnologije, psihologija, bankarstvo, menadžment, farmacija, marketing, sociologija, komunikologija, te sve nenavedene grane prirodnih i društvenih nauka.

Kod nas vas, po vrlo pristupačnim usolovima očekuje i usluga redakture onih materijala koji su već prevedeni sa našeg na ruski jezik, ali čijim kvlitetom niste zadovoljni. Iskusni korektori i lektori koji su u našem timu će na vaš zahtev vrlo brzo ispraviti sve greške i na dogovoren način vam dostaviti stručno obrađene sadržaje.

Takođe, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i brošure, kataloge, PR tekstove, ali i plakate, vizit kartice, te reklamne flajere i letke, kao i druge vrste materijala iz oblasti marketinga. Uz uslugu prevoda svih audio i video sadržaja, na zahtev klijenata vršimo i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju. Sem animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova, obrađujemo i serije, reklane poruke, ali i zabavne, dečije, informativne i ostale vrste emisija.

Pored svih navedenih usluga, koje su usmerene na prevod u pisanoj formi, naši sudski tumači i prevodioci vrše i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na ruski jezik, a u skladu sa potrebama samog događaja, ono može biti simultano, šapatno i konsekutivno. Uz to, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po najboljim uslovima koji se mogu sresti na tržištu naše zemlje.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na ruski

Specifičnost usluge prevoda ličnih i svih ostalih vrsta dokumenata sa srpskog na ruski jezik koju vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford se ogleda u činjenici da se klijentima omogućuje da na jednom mestu završe čitavu proceduru, te da relativno brzo dobiju dokument koji može da se koristi kao i svaki drugi original. Ne treba zaboraviti ni čuveni haški Apostille pečat koji može neznatno da produži čitavu proceduru, a o čemu klijenti mogu da dobiju sve potrebne informacije u sudu koji je za ovu vrstu overe nadležan.

Potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih (krštenica, venčani list, umrlica), pasoš, dozvola za boravak, radna, vozačka i saobraćajna dozvola su samo neka od dokumenata za koje vam nudimo prevod sa srpskog na ruski jezik.

Osim toga, prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenju o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i sve ostale vrste sagalsnosti, izjava, uverenja i potvrda.

Takođe, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će na zahtev klijenata sa srpskog na ruski jezik prevesti i overiti i sva dokumenta vezana za poslovanje. Pod tim najpre mislimo na rešenje o osnivanju preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji i drugi), bilanse stanja i uspeha, sertifikate, licence, statute preduzeća, fakture, poslovne ugovore i odluke, te osnivački akt preduzeća i mnoge druge.

A prevodimo i tekovine Evropske Unije, te sva pravna akta, poput sudskih odluka, rešenja, žalbi i presuda. Prema zahtevima klijenata, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su: uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ovu oblast.

Prevodi kataloga proizvoda i usluga sa srpskog na ruski jezik

Uzevši u obzir da su u pitanju vrlo osetljivi materijali, kada je u pitanju prevođenje sa srpskog na ruski jezik, to naši stručnjaci obraćaju naročitu pažnju da prevod u potpunosti prilagode pravilima ruskog jezika, kako bi potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se reklamira, a koji se ruskim služe kao svojim maternjim jezikom, omogućili da se na najbolji mogući način upoznaju sa onim što se na taj način prezentuje.

Sem kataloga, prevodimo i reklamne letke, brošure, flajere i plakate, ali i PR tekstove i vizit kartice. A sa srpskog na ruski jezik prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te sadržaje online prodavnica. Da bi sadržaji iz oblasti informacionih tehnologija bili profesionalno prevedeni, neophodno je da se vodi računa o svim postojećim pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a upravo na njihovoj implementaciji se i bazira rad naši stručnjaka. Ovaj detalj je vrlo lako uočljiv u prevodima web sajtova, jer zahvaljujuči primeni pravila dobre optimizacije, klijenti vrlo brzo imaju prilike da vide svoj sajt među prvima u polju pretrage, što sam sajt i sve informacije koje sadrži čini dostupnim mnogo većem broju potencijalnih korisnika, odnosno kupaca.

Prevodi građevinskih projekata sa srpskog jezika na ruski

Sa srpskog na ruski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju.

Ne zaboravite da vam nudimo njihovu kompletnu obradu, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete vrlo brzo u rukama imati dokumenta koja su spremna za korišćenje, odnosno koja mogu bez zadrške da se predaju svakoj nadležnoj službi kojoj je to potrebno. Klijent je u obavezi samo da ispoštuje propisan način slanja dokumenata na prevod, uzevši u obzir da je neophodno da tom prilikom dostavi i originale na uvid. A sem lične dostave u jednu od naših poslovnica, Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi mogućnost i da željene materijale pošalje kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Isto tako je važno i da se klijent blagovremeno raspita o potrebi za overom haškim Apostille pečatom, a tu informaciju može da dobije u sudu koji je za nju nadležan.

Sem lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Uz sve pomenuto, sa srpskog na ruski jezik prevodimo i sve tekstove i druge sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom, odnosno medicinom i farmacijom.

Prevodi video i audio sadržaja sa srpskog jezika na ruski

Osim prevoda animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, stručni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše prevođenje i informativnih, zabavnih, dečijih i drugih vrsta emisija. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i serije i audio reklame, ali i ostale vrste, kako video, tako i audio materijala.

Ono po čemu se sasvim sigurno izdvajamo u odnosu na druge, jeste činjenica da kod nas možete dobiti kompletnu obradu ovakvih sadržaja, ako želite. Pod tim mislimo na profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje prevedenih materijala, čime vam omogućujemo da na jednom mestu dobijete kompletno obrađene sadržaje, koje odmah možete da plasirate na televiziji, radiju ili internetu, odnosno na bilo kom mediju.

Pored toga, u našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na pružanje usluga svih vrsta usmenog prevoda, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim cenama u zemlji.

Da bi događaj koji organizujete bio adekvatno pokriven u oblasti prevođenja, neophodno je da nam dostavite sve potrebne informacije, poput broja učesnika, karakteristika prostora u kome se održava, trajanja i sličnih, kako bismo mogli da vam preporučimo onu vrstu prevođenja koja će u potpunosti odgovarati njegovim zahtevima. Naši stručnjaci osim simultanog i konsekutivnog prevođenja sa srpskog na ruski jezik, koji su u i najčešće zastupljeni oblici u praksi, na zahtev klijenata vrše i specijalnu uslugu prevoda, poznatu kao šapatno.

Prevodi novinskih članaka sa srpskog na ruski jezik

Sa srpskog jezika na ruski prevodimo i članke iz novina, ali i sadržaje dečijih, ilustrovanih, naučnih i drugih vrsta časopisa.

U slučaju potrebe, obrađujemo i sve vrste knjiga, ma kako bile kompleksne i obimne. A sem dela poezije i proze, prevodimo i beletristiku, romane i udžbenike. Takođe, prema potrebama i zahtevima naših klijenata, prevodimo i tekstove čija tema se odnosi na bilo koju od pomenutih oblasti: informacione tehnologije, ekonomija, marketing, pravo, bankarstvo, sociologija, medicina, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, komunikologija, farmacija, psihologija, bankarstvo, menadžment, filozofija, kao i mnoge druge grane prirodnih ili društvenih nauka. Imajte na umu i to da svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, osim iskustva i visokih profesionalnih karakteristika, ima i bogata znanja iz oblasti opšte kulture, te brojna interesovanja, što u praksi znači da na vaš zahtev može da prevede tekst bilo koje tematike, složenosti i dužine i to na maksimalno profesionalan način, tako da ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom.

Uz to, lektori i korektori koji su, takođe članovi našeg stalnog tima, će u skladu sa vašim zahtevima da obrade i sve one materijale koje je već preveo neko, ali ne potpuno kvalitetno. A nakon što ih oni obrade, budite sigurni da će ispuniti vaša očekivanja i pružiti vam profesionalno prevedene sadržaje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje