Prevod sa ruskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na engleski jezik

Za online prevod sa ruskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja stručnjake za brojne svetske jezike, tu su i oni prevodioci i sudski tumači čija je specijalnost ruski, odnosno engleski jezik. Upravo iz tog razloga možemo da se pohvalimo i pružanjem usluga prevođenja sa ruskog na engleski jezik i to za apsolutno sve vrste materijala, a kada kažemo sve mi to zaista i mislimo. Uz različita dokumenta, u ovoj kombinaciji jezika obrađujemo i sve sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, audio i video materijale, ali i reklamne sadržaje, te vršimo uslugu usmenog prevoda sa ruskog na engleski jezik. To znači da će prevodilac i sudski tumači u skladu sa zahtevima određenog događaja izvršiti ne samo simultano, već i prevođenje pomoću šapata i konsekutivno prevođenje, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim cenama. U tom slučaju je potrebno da nam dostavite sve relevantne informacije o događaju, jer se svaka od pomenutih vrsta prevoda primenjuje za tačno određeni tip događaja.

Što se tiče prevođenja audio i video materijala, sa ponosom ističemo da klijenti kod nas dobijaju ne samo njihov prevod sa ruskog jezika na engleski, već i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da relativno kratkom roku dobijaju prevedene dokumentarne, igrane, animirane i crtane filmove, te reklamne poruke, ali i serije, odnosno zabavne, obrazovne, informativne, dečije i sve ostale vrste radio i televizijskih emisija, koje mogu praktično odmah nakon toga da plasiraju gde god žele.

Prevodi reklamnih materijala se odnose na sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su: vizit kartice, brošure, katalozi usluga i proizvoda, PR tekstovi, te reklamni flajeri. Osim njih, sa ruskog jezika na engleski prevodimo i poetska i prozna dela, beletristiku i romane, te udžbenike, odnosno sadržinu ilustrovanih, dečijih, stručnih i ostalih vrsta časopisa, kao i novinske članke.Prevođenje sa ruskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na ruski

Ne treba zaboraviti ni vrlo važan podatak koji se odnosi na prevođenje svih vrsta materijala vezanih za oblasti interneta, kao što su web sajtovi, softveri (aplikacije i programi), te online prodavnice i katalozi, budući da je kod prevoda ove vrste materijala vrlo važna primena pravila dobrote optimizacije. To se naši sudski tumači i prevoioci posebno trude da implementiraju sva važeća SEO pravila (Search Engine Optimisation), tokom njihove obrade. Na taj način se izvršava osnovni cilj prevođenja ovakve vrste sadržaja, jer se njihova pozicija u okviru internet pretraživača u velikoj meri poboljšava.

U slučaju da vam je potrebno prevođenje tekstova iz oblasti politike ili bilo koje druge oblasti sa ruskog jezika na engleski, naš prevodilac i sudski tumači će izvršiti ovu uslugu, bez obzira da li je reč o tekstovima koji su namenjeni stručnim krugovima ili će biti plasirani u javnosti, te ma kako da su oni kompleksni ili obimni. Osim tekstova iz oblasti politike, u ovoj jezičkog kombinaciji obrađujemo i one tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na bilo koju od pomenutih oblasti: ekonomija, pravo, finansije, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, medicina, komunikologija, turizam, marketing, psihologija, menadžment, sociologija, farmacija, filozofija, informacione tehnologije, građevinska industrija, različite prirodne i društvene nauke i sve njihove grane. Uz to posebno napominjemo da se za ovakve vrste sadržaja ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, pa nam materijale možete jednostavno poslati na mejl, te ih na isti način dobiti nakon obrade.

Sem ovih materijala, sa ruskog jezika na engleski po potrebi prevodimo i apsolutno sve vrste dokumenata, kako ona iz oblasti nauke i obrazovanja, tako i poslovna, ali i lična, te različite tipove dokumentacije (tenderska, medicinska, tehnička, građevinska i druge).Kada su u pitanju prevodi dokumenata, posebno naglašavamo da klijenti u okviru Akademije Oxford dobijaju kompletnu uslugu, što znači da uz prevod dobijaju i uslugu overe prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, a to dalje znači da će klijent vrlo brzo dobiti dokument koji može da preda bilo kojoj nadležnoj službi, kao i svaki drugi originalan dokument, jer pečat sudskog tumača upravo potvrđuje da je prevod u potpunosti isti kao i original. Međutim, postoje i ona dokumenta za koje nije dovoljno izvršiti samo prevod i overu pečatom sudskog tumača, već se zahteva i overa haškim Apostille pečatom. Ovaj pečat može da stavi samo nadležno lice, što je u ovom slučaju zaposleni u osnovnom sudu. Iz tog razloga su klijenti u obavezi da potraže informacije o tome da li je potrebno uopšte staviti haški pečat na njihov dokument, jer se on ne zahteva baš za sva dokumenta, a ako dobije informaciju da jeste potrebno, trebalo bi da sazna i da li se Apostille pečat stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda dokument nosi u Prevodilački centar Akademije Oxford. Imajte na umu da ako se Apostille pečat stavlja prvo, u tom slučaju se prevodi i taj pečat i sam dokument, tako da ovaj postupak može da traje nešto duže nego kada se dokument prvo prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača, a onda i nosi u nadležni sud kako bi bio overen haškim pečatom.

Da bi proces overe prevedenih dokumenata sa ruskog jezika na engleski bio u potpunosti ispoštovan, klijenti su dužni da na uvid dostave originale. Razlog za to jeste što sudski tumač ima obavezu da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, ne bi li se uverio da među njima ne postoji razlika. Ipak, ako se čak i dogodi da utvrdi da nisu u pitanju istovetni sadržaji, on klijentu preporučuje izvršenje usluge redakture, koja je takođe dostupna u svim poslovnicama Akademije Oxford, nakon čega može i da overi dokument svojim pečatom.

Dokumenta za koja su vem potrebni prevodi sa ruskog na engleski jezik možete da nam donesete lično ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te putem kurirske službe. A prevedena i overena dokumenta možete da preuzmete lično u našoj poslovnici, te vam ih možemo dostaviti na određenu adresu. Uzevši u obzir da se za slanje dokumenata na adresu angažuje kurirska služba, to se ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, a klijent je u obavezi da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke.

Sa ruskog jezika na engleski prevodimo: građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, medicinsku dokumentaciju, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta, te sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju.

Takođe prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, odnosno: uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti izjava.

Sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, takođe naši prevodioci sudski tumači obrađuju na vaš zahtev, tako da sa ruskog jezika na engleski prevodimo: uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, diplomske, seminarske i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomama, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se pomenutih oblasti.

Tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, sudskih presuda, rešenja, odluka, žalbi, tužbi, ali i sertifikate, licence, punomoć za zastupanje i ostala nenavedena pravna akta, isto prevodimo sa ruskog jezika na engleski i overavamo pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Uz sve pomenuto na zahtev klijenata prevodimo i lična i poslovna dokumenta: potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenica i umrlica, radna dozvola, dozvola za boravak, poslovni ugovori, odluke, bilansi uspeha i stanja, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, godišnji poslovni izveštaji, finansijski i revizorski, te mnoga druga lična odnosno poslovna dokumenta.

Prevođenje sajtova sa ruskog na engleski jezik

Da bi prevod internet sajtova sa ruskog jezika na engleski mogao da se smatra profesionalno urađenim neophodno je da bude prepušten prevodiocima i sudskim tumačima. Naši stručnjaci vrše prevod internet sadržaja maksimalno profesionalno uključujući i primenu svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja, čime se pruža mogućnost da se u vrlo kratkom roku nađu u samom vrhu pred pretrage. Primena SEO pravila (Search Engine Optimisation) je vrlo važno u ovom segmentu, jer jedino dobro optimizovani sajtovi mogu da budu visoko rangirani u polju pretrage, što će se sasvim sigurno pozitivno odraziti i na poslovanje kompanije koja je vlasnik sajta.

Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata prevode i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, a pod tim se misli ne samo na sadržaje web prodavnica i internet kataloga, kako usluga tako i proizvoda, već i na softverske aplikacije i programe.

Uz to, sa ruskog jezika na engleski prevodimo i sve vrste dokumenata koja su povezana sa oblašću obrazovanja i nauke. Osim naučnih radova, seminarskih i diplomskih, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, kao i naučne patente. Uzevši u obzir da je reč o zvaničnim dokumentima svi klijenti kojima su potrebni njihovi prevodi sa ruskog jezika na engleski kod nas mogu da dobiju i overu pečatom sudskog tumača, čime stiču dokument koji je u potpunosti isti kao i original, tako da mogu da ga koriste u svakoj situaciji.

Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata prevesti i sve vrste tekstualnih sadržaja, kako one koji su namenjeni prezentovanju javnosti, tako i one koji će biti prezentovani isključivo užem krugu stručnjaka za pojedine oblasti. Bez obzira kolika je dužina tih tekstova, složenosti i tematika, naši stručnjaci će ih u optimalnom roku prevesti na vaš zahtev. A kako je izuzetno veliki broj oblasti na koje može da se odnosi na njihova tema pomenućemo samo neke od njih: filozofija, nauka, medicina, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, politika, bankarstvo, obrazovanje, farmacija, građevinska industrija, turizam, menadžment ,marketing, građevinska industrija, komunikologija, informacione tehnologije, te sve druge gtrane društvenih i prirodnih nauka koje nismo pomenuli. Vrlo je važno da znate da se za ove sadržaje ne zahteva overa od strane sudskog tumača, pa je samim tim i čitav postupak prevođenja znatno olakšan, jer klijenti imaju mogućnost da ih pošalju elektronskim putem, odnosno skenirane na naš mejl, a na isti način i da dobiju prevedene sadržaje.

Takođe na vaš zahtev ćemo prevesti i sve vrste materijala koji se odnose na oblast marketinga, a pod tim mislimo na: brošure, kataloge proizvoda i usluga, plakate, reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove kao svojevrstan vid reklamiranja koji je u poslednje vreme sve prisutniji na tržištu. Samim tim šta su reklamni materijali specifični u smislu da sadrže određenu marketinšku poruku koja treba da bude preneta potencijalnim kupcima proizvoda, te korisnicima usluga kojima je engleski jezik maternji ili se njime služe, prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na obradi ovakvih sadržaja će posebnu pažnju usmeriti upravo na njeno prilagođavanje ciljanom, odnosno engleskom jeziku. Tako će postići osnovni cilj prevođenja sadržaja iz oblasti marketinga, jer će reklamna poruka pronaći najbolji put prema korisnicima kojima je engleski jezik maternji, pa će se upoznati sa onim što se reklamira bez obzira da li je u pitanju usluga, proizvoda ili jednostavno poslovanje određene kompanije.

Prevodi poslovnih izveštaja sa ruskog na engleski jezik

Sve vrste poslovnih izveštaja, kako finansijske, tako i godišnje i revizorske, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u optimalnom roku prevesti sa ruskog jezika na engleski, Osim izveštaja prevodimo i dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kompanije, bilo preduzetnika, tako da možete dobiti prevod: bilansa uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, te faktura, poslovnih ugovora i odluka i mnogih drugih dokumenata koja se tiču poslovanja.

Takođe sa ruskog jezika na engleski prevodimo i sve vrste dozvola, poput dozvole za boravak, radne, saobraćajne i vozačke dozvole, kao i dokumenta koja se svrstavaju u lična: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, to jest umrlica, pasoš i lična karta, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, ali i sva ona dokumenta koja se u različitim situacijama predaju nadležnim službama (potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava).

Na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, sve vrste sertifikata i licenci, kao i ugovore, presude o razvodu braka, odnosno sve sudske presude, žalbe, odluke, tužbe i rešenja, te sva ostala pravna akta. Prevodi medicinske, građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa ruskog jezika na engleski takođe spadaju u domen rada prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford, a to znači da na vaš zahtev prevodimo: dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u pomenute vrste dokumentacije.

Budući da je reč o zvaničnim dokumentima, klijenti moraju da budu upoznati sa činjenicom da se njihova obrada razlikuje u odnosu na druge vrste materijala, te da uz prevod sa ruskog jezika na engleski, ona moraju da budu i overena pečatom sudskog tumača, št sve spada u red usluga koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Tako klijenti koji nama prepuste ovaj posao na jednom mestu dobijaju kompletnu uslugu, osim u slučaju da se za određena dokumenta zahteva i overa haškim Apostille pečatom, za koju su nadležni osnovni sudovi u našoj zemlji, A samim tim što prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja da izvrše overu haškim pečatom, oni nisu u obavezi da vam daju informacije o tome da li se za vaša dokumenta zahteva ova overa ili ne, kao i na koji način se vrši. Upravo zato je opšta preporuka da klijenti najpre potraže ove informacije, te nakon što saznaju da se za njihov dokument zahteva overa Apostille pečatom, treba da saznaju i da li se on stavlja pre početka rada naših stručnjaka ili nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Da ne bi bilo zabune, u praksi se najčešće sreću dve vrste overe haški pečata, a jedna od njih podrazumeva da se prvo radi prevod dokumenta sa ruskog jezika na engleski, zatim njegova overa pečatom sudskog tumača, te nakon svega toga klijenti imaju obavezu da takav dokument odnesu u nadležni sud kako bi bila izvršena overa Apostille pečatom, a druga varijanta podrazumeva da se dokument prvo overava haškim pečatom, pa se onda radi prevod dokumenta i samog Apostille pečata, a na kraju se on i overava od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Sada je već sasvim jasno da je neophodno da dobijete ove informacije, jer ćete u velikoj meri poštedeti sebe bespotrebnog gubljenja vremena.

Što se tiče dostavljanja dokumenata na prevod, osim mogućnosti da ih lično donesete u jednu od preko 20 naših poslovnica u Srbiji, možete i da nam ih pošaljete preko kurirske službe odnosno preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. A kada prevodilac i sudski tumač završe obradu vaših dokumenata možemo da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete ili ih možete preuzeti lično u našoj poslovnici koje se nalazi u vašem gradu, to jest koja vam je najbliža. Usluga dostave na vašu adresu se poverava kurirskoj službi tako da se naplaćuje prema njihovom cenovniku i to u trenutku preuzimanja pošiljke direktno od klijenta.

Prevođenje filmova sa ruskog jezika na engleski

Kada je u pitanju prevođenje filmova sa ruskog na engleski jezik verovatno da u našoj zemlji ne postoji bolji način da dobijete kvalitetan prevod i kompletnu obradu ovakvih materijala, nego da ih poverite stručnjacima Akademije Oxford.

Sem dokumentarnih, prevodimo i animirane, ali i igrane i crtane filmove, kao i sadržinu informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i ostalih vrsta emisija, te serije i reklamne poruke, stim što uz prevod vršimo i njihov sinhronizaciju i titlovanje. Tako da zainteresovanim klijentima omogućujemo da vrlo brzo dobiju materijale koje mogu da prezentuju i na internetu i na televiziji, odnosno radiju, ali i u bioskopu, te bilo gde gde ima potrebe za tim. Takođe napominjemo da su za titlovanje sadržaja zaduženi profesionalni titleri, koji iza sebe imaju godine iskustva, pa smo sasvim sigurni da se neće dogoditi oni uobičajeni propusti koje često možemo da vidimo ako pratimo neki film, a koji podrazumevaju previše brzo i previše sporo pojavljivanje titla.

U timu Akademije Oxford se nalaze i oni stručnjaci koji su posebno usmereni na usmeno prevođenje sa ruskog na engleski jezik, tako da svim zainteresovanim klijentima pružaju uslugu konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja. A budući da se svaka od navedenih vrsta prevoda primenjuje za određeni tip događaja, to bi klijenti trebalo da nam na vreme dostave sve validne informacije u vezi sa samim događajem, kako bi naši stručnjaci mogli da pripreme najbolju ponudu koja će maksimalno odgovoriti zahtevima događaja. Pod tim mislimo najpre na informacije o prostoru u kome će događaj biti održan, te podatke o broju učesnika, trajanju i uopšteno o konceptu samog događaja, U slučaju da se za određeni događaji preporučuje simultano prevođenje sa ruskog na engleski jezik, naši klijenti imaju mogućnost iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje