Prevod sa ruskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na francuski jezik

Za online prevod sa ruskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

U bogatoj ponudi usluga koje vršimo kada je u pitanju prevođenje sa ruskog jezika na francuski posebno se izdvaja obrada dokumenata, uzevši u obzir da svi klijenti na jednom mestu dobijaju i njihov prevod i overu prevoda, za koju je zadužen sudski tumač koji je član našeg tima.

Naravno, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši uslugu obrade svih drugih vrsta materijala, pa sa ruskog jezika na francuski između ostalog prevodi i sve one sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, a osim sajtova i online kataloga i prodavnica, prevodimo i softverske programe i aplikacije po zahtevu naših klijenata. Osim toga, prevodimo i udžbenike, ali i knjige poezije i proze, te književna dela svih žanrova, kao i sadržinu dečijih, ilustrovanih, stručnih i svih drugih vrsta časopisa i novinske članke.

Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da prevedu i one materijale koji se odnose na oblast marketinga, te koji su namenjeni za reklamiranje usluga ili proizvoda, kao što su brošure, plakati, flajeri, PR tekstovi, a sa ruskog jezika na francuski prevodimo i reklamne letke, kataloge i vizit karte. Iako prevodi reklamnih materijala spadaju u specifične vrste prevoda, uzevši u obzir da je potrebno umeće stručnjaka da na najbolji mogući način oblikuju reklamnu poruku koja se u njima uglavnom nalazi, te da je prilagode, u ovom slučaju duhu francuskog jezika, naši prevodioci i sudski tumači to rade sa lakoćom i maksimalno profesionalno, jer osim neophodnih znanja imaju i visok nivo iskustva.

Treba pomenuti i prevođenje tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na francuski, koje će naš sudski tumač i prevodilac da obrade na zahtev klijenata, ma kako da je njihova tema složena, te bez obzira koje su dužine i da li su namenjeni za prezentovanje javnosti ili užim krugovima koje čine stručnjaci specijalizovani za određenu oblast. Kada su u pitanju teme tekstova za koje su vam potrebni prevodi, nemojte uopšte da brinete, jer naši stručnjaci obrađuju tekstove čije teme se odnose na zaista sve, više ili manje poznate oblasti. A nauka, obrazovanje, ekonomija, turizam, te građevinska industrija i pravo su tek neke od oblasti za koje može da bude vezana tema ovih sadržaja, a sa ruskog jezika na francuski prevodimo i one materijale čija tema se odnosi na sledeće oblasti: farmacija, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, bankarstvo, politika, menadžment, sociologija, finansije, medicina, informacione tehnologije, filozofija, komunikologija, te sve druge grane prirodnih i društvenih nauka, koje nisu pomenute.

Jedna u nizu usluga koja nas je izdvojila u odnosu na ostale je vezana za prevođenje različitih video i audio sadržaja sa ruskog jezika na francuski, jer u sklopu nje, a na zahtev klijenata možemo da izvršimo i profesionalno titlovanje ili sinhronizaciju prevedenih materijala, nudeći klijentima tako potpuno obrađene sadržaje, koji mogu da budu plasirani na bilo kom mediju ili u bioskopu, tačnije gde god to oni žele. Uz filmove svih žanrova, kako dokumentarne i igrane, tako i animirane i crtane, prevodimo i serije, ali i informativne, dečije, zabavne, te sve ostale vrste emisija i reklamne poruke, odnosno bilo koji audio ili video materijal koji zahtevaju naši klijenti.Prevođenje sa ruskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na ruski

U timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je usmeno prevođenje sa ruskog jezika na francuski, tako da vršimo simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata, a u zavisnosti od organizacije događaja se odlučuje i koja od sve tri vrste prevoda će ispuniti sve zahteve. Kod nas možete da dobijete i obradu već prevedenih materijala, jer su u našem timu i lektori i korektori, koji će izvršiti redakturu kompletnih sadržaja.

A sa ruskog jezika na francuski prevodimo i sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja. Pod tim prvenstveno mislimo na: naučne radove i patente, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diplomske radove, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, seminarske radove, potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja ili nauke.

Uz to, na zahtev klijenata obrađujemo i sve vrste dokumentacije, počev od tehničke i građevinske, preko dokumentacije za tender, pa do medicinske. Osim uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda svih vrsta, naši prevodioci i sudski tumači sa ruskog jezika na francuski prevode i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, kao i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i druga dokumenta koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija.Dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama ćemo, takođe da obradimo na vaš zahtev, tako da vam nudimo prevod sa ruskog jezika na francuski svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostala).

Tekovine Evropske Unije takođe prevodimo na vaš zahtev i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. A kod nas vas očekuju i prevodi svih vrsta ugovora, ali i sudskih presuda, te odluka, žalbi, rešenja i tužbi, kao i punomoćja za zastupanje, sertifikata, licenci i svih ostalih pravnih akata.

Uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, krštenicu, venčani list i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, te potvrdu o prebivalištu i pasoš će takođe prevodilac i sudski tumač da prevedu sa ruskog jezika na francuski, ako tako želite, nakon čega će sudski tumač da stavi svoj pečat na prevedena dokumenta, kako bi ih overio i na taj način svrstao u validna dokumenta, posmatrano sa stanovišta prava i zakona. Osim njih prevodimo i sve vrste dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak i saobraćajna), te ona dokumenta koja se odnose na poslovanje, bilo firme, bilo preduzetnika. Rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji, bilansi uspeha, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji i bilansi stanja, su tek neka od dokumenata koja ćemo da prevedemo sa ruskog jezika na francuski na vaš zahtev.

Za sve klijente kojima je potrebno prevođenje bilo kog dokumenta sa ruskog jezika na francuski je vrlo važan podatak da kod nas dobijaju i uslugu prevoda i njegove overe, za koju je ovlašćen sudski tumač, te tako u relativno kratkom roku imaju dokument koji mogu da koriste u svim situacijama kada imaju potrebu za tim, jer je jedino dokument koji je overen pečatom sudskog tumača pravno validan. Postupak je vrlo jednostavan i podrazumeva da sudski tumač mora da uporedi prevod i original, jer je neophodno da bude siguran da je njihova sadržina istovetna. Ukoliko i primeti da se preveden i originalan dokument razlikuju, osim što ne sme da ga overi, sudski tumač mora da obavesti i klijenta o tome što je uočio, te da predloži uslugu redakture sadržaja, nakon čega može i da overi tako obrađen dokument.

Samim tim što postupak iziskuje da se uporede prevodi sa originalnim dokumentima, to su svi klijenti dužni i da dostave na uvid originale, te se način slanja dokumenata razlikuje u odnosu na one materijale za koje se ne zahteva usluga sudskog tumača, jer njih klijenti mogu da pošalju skenirane na mejl. Na taj način će uštedeti i vreme i novac, te čitav postupak obrade sadržaja učiniti mnogo jednostavnijim, uzevši u obzir da i mi možemo prevedene materijale poslati njima na isti način. Dokumenta donosite lično u jednu od naših brojnih poslovnica ili ih šaljete i to na jedan od sledećih načina: preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije” ili angažujete kurirsku službu za dostavu. A kada prevodilac i sudski tumač obrade dostavljena dokumenta, možete da ih dobijete na adresu ili da ih preuzmete lično. Za slanje na adresu, Prevodilački centar Akademije Oxford će angažovati kurirsku službu, tako da se usluga naplaćuje direktno od klijenta, a po njihovom važećem cenovniku, te ste dužni da platite kuriru koji vam i dostavlja pošiljku.

Za neka dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na francuski je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe, koja se često naziva i nadoverom, budući da ne isključuje overu za koju je zadužen sudski tumač. Overa haškim Apostille pečatom se isključivo može izvršiti u onom sudu koji je za nju nadležan, a samim tim što naši stručnjaci nisu za nju ovlašćeni, to oni nemaju obavezu da vam daju informacije o tome za koja dokumenta se ona vrši i na koji način, već će vas, ako je potrebno uputiti na one sudske organe koji će vam dati tačnu informaciju. Da biste uštedeli svoje vreme, svakako je dobro da se prvo raspitate o tome da li se Apostille pečat stavlja i na konkretan dokument, pa ako saznate da se stavlja, morate da pitate i po kom principu. Naime, postoje dokumenta za koja se haški pečat stavlja tek nakon što ga prevedu i overe naši stručnjaci, ali postoje i ona kod kojih se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda vrši prevođenje sa ruskog jezika na francuski i dokumenta i ovog pečata i tek onda se on overava pečatom sudskog tumača. Nakon svega navedenog, sasvim je jasno da je najbolje da prvo potražite ovu informaciju i nadležnom sudu u vašem gradu, jer će od nje zavisiti i da li prvo nosite dokument u sud ili ga dajete na obradu našim stručnjacima.

Simultano prevođenje sa ruskog na francuski jezik

Fokus rada prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford je primarno usmeren na pružanje usluga prevoda pisanim putem, a pored toga na zahtev klijenata vršimo i simultani prevod sa ruskog jezika na francuski, ali i konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, koji spada u grupu posebnih vrsta usmenog prevođenja za koju je osposobljen relativno mali broj stručnjaka u našoj zemlji.

Uzevši u obzir da je svaki od navedenih tipova usmenog prevoda namenjen određenoj vrsti događaja, to je vrlo važno da nam klijenti dostave i informacije o njegovoj organizaciji, te o broju učesnika, trajanju, ali i podatke o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan. Kada naš stručni tim dobije sve navedene informacije, priprema se ponuda koja maksimalno ispunjava zahteve samog događaja, tako da ćete sasvim sigurno i vi, kao organizatori i svi učesnici tog događaja biti u potpunosti zadovoljni uslugom koju pružaju naši sudski tumači i prevodioci. U onim slučajevima kada se za događaj preporučuje baš ta vrsta usmenog prevođenja sa ruskog jezika na francuski, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i uslugu korekture i lekture, to jest redakture kompletnih materijala koji su već prevedeni sa ruskog jezika na francuski, ali koji nisu zadovoljili osnovne principe kvaliteta.

Prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa ruskog na francuski jezik

Ko god je završio srednju ili osnovnu školu na teritoriji Rusije, te ima potrebu da dobije prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa ruskog jezika na francuski može ovaj posao prepustiti našim stručnjacima. Oni, sem pomentih dokumenata, prevode i: diplome i dodatke diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, potvrde o položenim ispitima, naučne patente, prepise ocena, te seminraske i diplomske radove, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a imaju veze sa obrazovanjem i naukom.

Takođe, ko nas možete dobiti i prevod lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice. Sa ruskog jezika na francuski prevodimo još i: saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, te uverenje o držaljanstvu i vozačku dozvolu, ali i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim prilikama, poput različitih vrsta potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanja i ostala dokumenta ovog tipa).

A obrađujemo i sva poslovna dokumenta, poput: statuta i osnivačkog akta preduzeća, poslovnih godišnjih izveštaja, faktura, revizorskih izveštaja, bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, te finansijskih izveštaja, poslovnih odluka, licenci, sertifikata i ostala dokumenta koja se tiču poslovanja jednog preuzetnika ili kompanije. Takođe, kod nas možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije sa ruskog jezika na francuski, kao i svih vrsta sudskih odluka, rešenja, presuda, žalbi i tužbi, te punomoćja za zastupanje i različitih vrsta ugovora, te svih ostalih pravnih akata koje nismo pomenuli.

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi medicinske dokumentacije sa ruskog jezika na francuski ih mogu dobiti u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Prevodilački centar Akademije Oxford u našoj zemlji. Osim medicinske, prevodimo i tendersku, tehničku i građevinsku dokumenatciju, te: građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i sva ostala dokumenta, ali i druge vrste sadržaja koji se tiču građevinske industrije, medicine i farmacije.

Prevod reklamnih letaka i flajera sa ruskog jezika na francuski

Sa ruskog na francuski jezik prevodimo ne samo reklamne flajere i letke, već i sve ostale vrste materijala koji se odnose na oblast marketinga, poput brošura, kataloga i PR tekstova, odnosno plakata, vizit kratica i ostalih materijala. Prevodilac i sudski tumač kojima je zadatak da izvrše prevod donetih reklamnih materijala sa ruskog na francuski jezik će učiniti sve da što bolje marketinšku poruku koju oni sadrže na adekvatan način prilagode francuskom jeziku, kako bi ona uspela da pronađe put do potencijalnih korisnika usluga, odnosno kupaca proizvoda koji se tim putem reklamiraju, a koji govore francuskim jezikom. Upravo na taj način oni ispunjavaju osnovni cilj koji prevođenje ovakvih materijala ima, a to je da se predmet reklamiranja na najbolji mogući način približi ciljanoj publici koja se služi francuskim jezikom.

Takođe, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u skladu sa vašim zahtevima, sa ruskog na francuski jezik da prevedu i tekstove različite dužine, kompleksnosti i namene. Tako, sa ruskog na francuski jezik prevodimo i one tekstove koji će biti plasirani široj javnosti, ali i one koji su namenjeni publikovanju pred stručnjacima specijalizovanim za određenu oblast. A što se tema tiče, slobodno možemo da kažemo da će naši stručnjaci sa istim stepenom kvaliteta obraditi i tekstualne sadržaje iz oblasti filozofije i turizma, na primer, mada vas kod nas očekuju prevodi tekstova iz ma koje oblasti: farmacije, marketinga, finansija, komunikologije, nauke, medicine, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, obrazovanja, građevinske industrije, sociologije, bankarstva, informacionih tehnologija, filozofije, ekonomije, psihologije, prava, kao i politike i svih ostalih grana i društvenih, ali i prirodnih nauka.

Prevod informativnih emisija sa ruskog na francuski jezik

Kako je sve veća tražnja za njima na globalnom tržištu, to ne čudi što Prevodilački centar Akademije Oxford dobija sve veći broj zahteva klijenata kojima su potrebni upravo prevodi informativnih emisija sa ruskog jezika na francuski. A naši sudski tumači i prevodioci osim ovakavih emisija, prevode i dečije, ali i obrazovne i zabavne emisije, te reklamne poruke, serije, kao i sve vrste prenosa sportskih takmičenja i filmove različitih vrsta i žanrova (animirani, dokumentarni, crtani, igrani i ostali).

Uz pomenutu uslugu, klijenti kod nas mogu da dobiju i sinhronizaciju, ali i titlovanje prevedenih sadržaja, tako da u dogovorenom roku dobijaju materijal koji će moći da prikažu gde god žele, kako na internetu i televiziji, tako i u bioskopu, ali i da ga plasiraju na radiju.

A sa ruskog jezika na francuski prevodimo i sve one materijale koji su na neki način vezani za internet, kao što su sadržaji web kataloga i online prodavnica, ali i softvere (programe i aplikacije), te web sajtove. Ukoliko vam je poznato koliko je dobra optimizacija prevedenih sadržaja važna za njihovo pozicioniranje na internet pretraživačima, biće vam jasno i zbog čega prevodilac i sudski tumač koji obrađuju ovakvu vrstu materijala vode računa o SEO pravilima (Search Engine Optimisation), koja sa puno znanja i pažnje implementiraju u svoj rad, tako da će prevedeni sadržaji u relativno kratkom roku imati mnogo bolje mesto u globalnoj pretrazi, a što će sigurno imati pozitivan efekat i na poslovanje kompanije koja je vlasnik sajta, odnosno online kataloga ili web prodavnice.

Takođe, kod nas možete dobiti i prevod članaka iz novina, ali i ilustrovanih, dečijih, stručnih i ostalih vrsta časopisa, a sa ruskog jezika na francuski prevodimo i književna dela svih vrsta, poput recimo romana, beletristike, proze i poezije, kao i udžbenike, ma kako da su obimni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje