Prevođenje sa ruskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na švedski jezik

Za online prevod sa ruskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na švedski jezik

Sa ruskog jezika na švedski prevodimo sve vrste sadržaja, počev od reklamnih materijala, preko tekstova različite tematike, audio i video materijala pa do knjiga i različitih vrsta dokumenata. Pored njih prevodimo i web sajtove, ali i softverske programe i aplikacije, kao i sadržinu online kataloga, odnosno internet prodavnica, bez obzira koliko da su u pitanju kompleksni materijali. Tokom obrade ovakvih sadržaja, sudski tumači i prevodioci se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te na pravilan način vrše njihovu optimizaciju, odnosno prilagođavanje za internet pretraživače i samim tim ih svrsavaju u originalne, odnosno one sadržaje koji će imati mnogo bolju poziciju u okviru globalne pretrage na internetu.

Usluga koja se odnosi na obradu video i audio sadržaja podrazumeva i njihov prevod sa ruskog jezika na persijski, ali i njihovo titlovanje ili, pak sinhronizaciju, u zavisnosti od vaših zahteva. Sem serija, reklamnih poruka i informativnih emisija, prevodimo i igrane, crtane, dokumentarne i animirane filmove, ali i zabavne, dečije i obrazovne emisije. Takođe vršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a pored simultanog koje se najčešće primenjuje, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno. U onim prilikama kada je primenljiva baš ta vrsta prevoda za događaje koji organizujete, možemo da vam ponudimo i po naročito povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Tekstove koji su namenjeni plasiranju u javnosti, kao i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim licima za određenu oblast, bez obzira koliko su u pitanju kompleksni i dugi sadržaji, prevodilac i sudski tumač Akademije će takođe prevesti sa ruskog jezika na persijski. A što se tiče tema, one se mogu odnositi kako na oblast ekonomije, bankarstva, prava, politike i finansija, tako i na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, građevinske industrije, informacionih tehnologija, ali i medicine, farmacije, te psihologije i sociologije, odnosno bilo koje druge grane prirodnih i društvenih nauka. Kod ovih materijala je posebno dobro što nam ih možete poslati elektronskim putem i očekivati da i mi vama obrađene sadržaje dostavimo na isti način, tako da maksimalno štedimo i vreme i novac.Prevođenje sa ruskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na ruski

Ukoliko su vam potrebni prevodi knjiga sa ruskog jezika na švedski najbolji način da ih dobijete jeste da kontaktirate našu poslovnicu koja vam je najbliža, jer su tu prevodioci i sudski tumači koji na vaš zahtev obrađuju udžbenike, ali i poetska i prozna dela, odnosno beletristiku i romane, te različite vrste časopisa i članke iz novina.

Prevodi dokumenata sa ruskog jezika na švedski spadaju takođe u usluge koje nudimo, ako imate potrebu za tim, a koja se odnosi najpre na dokumenta iz oblasti poslovanja, ali i lična dokumenta, kao i ona koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke. Takođe, sva dokumenta koja se često zahtevaju od nadležnih službi, poput različitih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja prevodimo u ovoj kombinaciji jezika (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

Tekovine Evropske Unije ćemo takođe prevesti sa ruskog jezika na švedski, a sem njih obrađujemo i različite vrste ugovora, sudskih rešenja, tužbi, presuda, žalbi i odluka, kao i bilo koje sertifikate i licence, ali i ugovore, punomoćja za zastupanje i ostala pravna akta. Prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, naučne patente, kao i seminarske i diplomske radove, odnosno sva dokumenta koja su u vezi sa naukom ili obrazovanjem isto obrađujemo na vaš zahtev. A sa ruskog jezika na švedski prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste finansijskih izveštaja (finansijski, godišnji, revizorski i ostali), zatim bilanse uspeha i stanja, statute preduzeća, fakture, osnivački akt preduzeća, te poslovne odluke, ali i ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, saobraćajnu dozvolu, dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), ali i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u lični i poslovna koja ovom prilikom nismo pomenuli.U skladu sa vašim potrebama možemo da ponudimo i prevod sa ruskog jezika na švedski za građevinske projekte, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju.

Prevođenje dokumenata se u velikoj meri razlikuje u odnosu na prevod ostalih sadržaja, jer se kod njih zahteva overa pečatom sudskog tumača kojim se potvrđuje da je sadržina prevoda istovetna originalu, pa se samim tim i tako preveden dokument može predati bilo kojoj nadležnoj službi. A da bi to moglo da se uradi, klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Nemojte da se zabrinete ako on prilikom upoređivanja utvrdi da između prevoda i originala postoje nepodudaranja, jer se tada vrši usluga redakture sadržaja, to jest lekture i korekture, za koju su zaduženi stručnjaci zaposleni u našem timu. Ova usluga je dostupna u svim poslovnicama, tako da ćete vrlo brzo dobiti overena dokumenta.

A jedino što može u određenoj meri da produži čitav proces obradedokumenata nije u našoj nadležnosti, već isključivo u nadležnosti sudova Republike Srbije, a podrazumeva overu dokumenata specijalnim pečatom koji je poznat kao haški ili Apostille pečat. Uzevši u obzir da se ovaj pečat stavlja samo na određena dokumenta i na tačno određeni način, to se preporučuje da najpre potražite ovu informaciju u okviru osnovnog suda u vašem gradu ili onog koji je za vaš grad nadležan. Haški pečat se za neka dokumenta stavlja nakon prevoda i overe, a na neka se stavlja prvo ovaj pečat, pa se dokument prevodi zajedno sa sadržinom Apostille pečata i na kraju overava pečatom sudskog tumača.

Činjenica je da klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, pa se tako i postupak slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, te ih možete dostaviti, odnosno doneti lično u našu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža, a možete ih poslati na dva načina, to jest preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, ali uvek preporučenom pošiljkom. Obrađena dokumenta možete da preuzmete ili lično u našoj poslovnici ili da vam ih dostavi kurir na kućnu adresu. Plaćanje ove usluge vršite prilikom preuzimanja i to po ceni koju navodi kurirska služba, uzevši u obzir da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe. Klijenti koji imaju potrebu za takozvanim hitnim prevodom bi trebalo da prvo da nam dokumenta pošalju na mejl, a kako bi prevodilac i sudski tumač mogli što pre da započnu njihovu obradu, a da originale dostave u najkraćem mogućem roku na uvid.

Prevod filmova sa ruskog jezika na švedski

Sve vrste video i audio sadržaja će obraditi ne samo prevodioci sudski tumači Akademije Oxford, već i profesionalni titleri, to jest umetnici specijalizovani za njihovu sinhronizaciju. Na taj način ćete uz prevod filmova sa ruskog na švedski jezik dobiti i njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koje možete da prikazujete ne samo na televiziji ili internetu, već u bioskopima. Pored igranih, prevodimo i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i serije i reklamne poruke, odnosno dečije, zabavne, informativne, obrazovne i mnoge druge vrste televizijskih i radio emisija.

Takođe prevodimo i reklamne sadržaje, poput različitih vrsta plakata, brošura, reklamnih flajera, letaka, vizit kartica, odnosno PR tekstova i kataloga. Sudski tumači i prevodioci posebno obraćaju pažnju na prilagođavanje sadržaja pomenutih materijala duhu švedskog jezika, čime postižu osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja. Tako oni potencijalnim klijentima koji se služe švedskim jezikom omogućuju da se na najbolji način upoznaju sa proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira. Sve vrste tekstova takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, pod čime mislimo ne samo na one koji obrađuju političke, medicinske, naučne, farmaceutske ili ekonomske teme, već i na one koji se tiču filozofije, komunikologije, sociologije, obrazovanja, ali i informacionih tehnologija, građevinske industrije, zatim turizma i menadžmenta, te ekologije i zaštite životne sredine, to jest svih ostalih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevođenje građevinskih projekata sa ruskog na švedski jezik

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na švedski za građevinske projekte ili čitavu građevinsku dokumentaciju, možete biti sigurni da će sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford izvršiti ovu uslugu maksimalno kvalitetno i po vrlo pristupačnim cenama.

A sem građevinske dokumentacije prevodimo i medicinsku, ali i dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju, to jest uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta ovog tipa. Takođe prevodimo sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde, kao što su recimo: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge.

Sve tipove pravnih akata, poput sudskih presuda, tužbi, rešenja, žalbi i odluka, zatim različite vrste ugovora i sertifikata, kao i punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije i licence ćemo isto obraditi prema zahtevima naših klijenata, te uz prevod sa ruskog jezika na švedski izvršiti i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Naravno prevodimo i sva dokumenta koja važe za lična, poput uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, ali i lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, zatim različite vrste dozvola, kao što su vozačka i saobraćajna, dozvola za boravak i radna dozvola, ali i umrlicu i venčani list, to je izvod iz matične knjige umrlih i venčanih. Pored toga prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, te sem nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, prevodimo i diplome i dodatke diplomi, naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju i diplomske, seminarske i naučne radove. A ako postoji potreba, sudski tumač i prevodilac će obraditi i rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilanse stanja, fakture, finansijske, odnosno godišnje i revizorske izveštaje, te bilanse uspeha, poslovne odluke, ali i statute preduzeća i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast poslovanja određene firme ili preduzetnika.

Kod prevoda dokumenata je izuzetno bitan podatak da u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford klijenti imaju mogućnost da dobiju i njihov prevod sa ruskog jezika na švedski, ali i overu pečatom sudskog tumača. Tim pečatom se zapravo potvrđuje da je prevod veran originalu, a što znači da ga mogu predati bilo kojoj nadležnoj službi. Zato je vrlo važno da nam dostavite na uvid originalna dokumenta, ali i da se u okviru nadležnih institucija raspitate o tome da li se za konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na švedski zahteva izvršenje još jedne vrste overe poznate kao Apostille ili haški pečat. Kada dobijete ove informacije tačno ćete znati gde prvo nosite dokumenta i na koji način se vrši overa.

Prevodi online kataloga sa ruskog jezika na švedski

Kako online katalozi spadaju u red materijala vezanih za oblast interneta, to se prevodioci i sudski tumači tokom njihove obrade posebno rukovode pravilima optimizacije sadržaja za onlajn pretraživače. To znači da će u prevod online kataloga sa ruskog na švedski jezik, ali i sajtova, web prodavnica i ostalih sadržaja oni pažljivo implementirati sva SEO poravila (Search Engine Optimisation). A na taj način će se prevedeni sadržaji mnogo bolje kotirati u okviru polja pretrage, a što će imati izuzetno pozitivan efekat i na poslovanje vlasnika.

Takođe vršimo i uslugu lekture, to jest korekture svih onih materijala koje je neko već preveo, ali ne na propisan način, pa možemo reći da su u pitanju neprofesionalni prevodi. Nakon što lektor i korektor iz našeg tima izvrše redakturu ovih sadržaja, svi klijenti će sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni. A kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su specijalizovani za vršenje usluga usmenog prevoda sa ruskog na švedski jezik. Prevodioci i sudski tumači će izvršiti konsekutivno ili simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, a u skladu sa zahtevima događaja. Izrada ponude za ovu uslugu podrazumeva da klijenti moraju da nam dostave sve važeće podatke o događaju koji organizuju, što znači da moramo znati koji tip događaja je u pitanju, kako je zamišljena njegova organizacija, ali i koliki broj učesnika se očekuje, gde će događaj biti održan i slično. Nakon što naš stručni tim sagleda sve ove informacije, oni će pripremiti ponudu koja će zasigurno u potpunosti ispuniti vaša očekivanja kao organizatora, ali i zahteve samog događaja. Takođe, možemo da vam ponudimo i da po najpovoljnim uslovima izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno ukoliko taj vid prevoda odgovara događaju koji organizujete.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje