Prevod sa ruskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na portugalski jezik

Za online prevod sa ruskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog jezika na portugalski za koje su osposobljeni prevodioci sudski tumači Akademije Oxford se odnosi najpre na dokumenta i različite vrste dokumentacija, ali i mnoge druge vrste sadržaja.

Od dokumenata obrađujemo ne samo lična i poslovna, te ona koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, već različite vrste pravnih akata, poput ugovora, sudskih žalbi, tužbi, odluka, rešenja i presuda, ali i punomoćja za zastupanje, odnosno različitih vrsta sertifikata i licenci, kao i tekovina Evropske Unije. Takođe sa ruskog jezika na portugalski prevodimo i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti kao što su: saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama. A osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, te lične karte i pasoša, prevodimo i: izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, to jest za umrlicu i venčani list, pasoš, dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

Sa ruskog jezika na portugalski prevodimo i dokumenta koja se odnose na vaše poslovanje, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, prevodimo i bilanse uspeha i stanja, sve tipove poslovnih izveštaja, poput godišnjih, revizorskih i finansijskih, ali i fakture, poslovne odluke i ostala dokumenta koja pripadaju ovoj grupi. Takođe sa ruskog jezika na portugalski prevodimo i overavamo: svedočanstva o završenom razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavne planove i programe za fakultete, diplomske, seminarske i naučne radove, naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a usko su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Uz sve što smo pomenuli prevodimo i različite vrste dokumentacije, tako da na vaš zahtev obrađujemo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koj spadaju u medicinsku, tehničku građevinsku i tendersku dokumentaciju.Prevođenje sa ruskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na ruski

Da bismo mogli da ispunimo sve vaše zahteve, te vam ponudimo prevod i overu dokumenata, neophodno je da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Na taj način prevodioci i sudski tumači će izvršiti ovu uslugu u skladu sa slovom zakona, jer je sudski tumač dužan da pre overe uporedi originalna sa prevedenim dokumentima. Tek pošto se uveri da između njih ne postoji nikakva razlika on može da izvrši overu, a u slučaju da ustanovi da nije reč o istovetnim sadržajima, predložiće vam da se izvrši usluga redakture, koju takođe možete dobiti kod nas.

I ako je za većinu dokumenata ovaj postupak overe važeći postoje i ona dokumenta kod kojih se vrši overa haškim Apostille pečatom i to u nadležnom sudu. A da biste bili sigurni da je i za vaš dokument ona potrebna morate da kontaktirate najbliži osnovni sud, pa ćete nakon toga dobiti informaciju da li se Apostille pečat stavlja na početku, odnosno na kraju obrade dokumenata. Pod tim mislimo na postupak koji podrazumeva da se haški pečat prvo stavlja na dokumenta, pa se takav dokument prevodi, ali se prevodi i sadržaj samog pečata, nakon čega ga overava sudski tumač. Drugi slučaj se odnosi na one situacije kada je potrebno prvo izvršiti prevod sa ruskog jezika na portugalski, zatim overu sudskog tumača i na kraju odneti dokument u nadležni sud kako bi bila izvršena overa haškim pečatom.

Dostava dokumenata je moguća ili lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Ostale materijale za koje nije potrebno uraditi i overu možete jednostavno da pošaljete elektronskim putem i mi vama na isti način da pošaljemo obrađen sadržaj. Međutim čak i dokumenta možete da nam pošaljete na mejl, ali samo u onim situacijama kada su vam prevodi potrebni u naročito kratkom roku, jer je to najbolji način da prevodilac i sudski tumač započnu odmah njihovu obradu. Naravno i u tim situacijama ste dužni da nam dostavite originalna dokumenta, ali posebno naglašavamo da morate da vodite računa o brzini dostave kako bismo ispoštovali vaš zahtev za hitnim prevodom.Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom dokumenata sa ruskog jezika na portugalski, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale vrste sadržaja, što znači da ćete kod nas dobiti prevod web sajtova, ali i ostalih materijala, koji se odnose na oblast interneta, odnosno informacionih tehnologija; Pored prevoda softvera, sa ruskog na portugalski jezik prevodimo web prodavnice i kataloge, ali i tekstove koji se odnose na ovu oblast. Budući da je reč o posebno vrsti materijala možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač primeniti sva pravila dobre optimizacije sadržaja za internet pretraživače, te na taj način omogućiti da se određeni sajt ili bilo koji drugi sadržaj nađe na što boljoj poziciji u polju pretrage.

Takođe prevodimo i sve one materijalne čija je namena reklamiranje, bilo usluga bilo proizvoda, bilo poslovanja određene kompanije. Pored plakata, reklamnih letaka i flajera, prevodimo i sadržinu kataloga, brošura, ali i poseban vid reklamiranja poznat kao PR tekstovi. Uzevši u obzir da je reč o specifičnom materijalu, naši prevodioci i sudski tumači će na najbolji mogući način prilagoditi reklamnu poruku koju oni sadrže, a koja u većini slučajeva nije lako uočljiva običnom posmatraču. Upravo to je jedini način da se izvrši profesionalno prevođenje reklamnih materijala, te da se pronađe adekvatan način da se klijenti kojima je portugalski jezik maternji upoznaju sa onim što se reklamira.

Pored toga, sa ruskog jezika na portugalski možemo da izradimo prevod i za tekstualne sadržaje, ma kako njihova tematika bila složena i bez obzira koliko su dugački, odnosno da li su namenjeni isključivo za plasiranje stručnjacima za pojedine oblasti ili široj javnosti. Tema ovih sadržaja može biti vezana za apsolutno sve oblasti, a na vaš zahtev ćemo obraditi tekstove čija tema se odnosi na: ekonomiju, prava, finansije, politiku, bankarstvo, medicinu, obrazovanje, sociologiju, nauku, informacione tehnologije, komunikologiju, filozofiju, marketing, menadžment, farmaciju i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka. Takođe sa ruskog jezika na portugalski prevodimo i književna dela, bez obzira da li je reč o poeziji ili prozi, odnosno romanima ili beletristici, kao i sve vrste časopisa i članke iz novina. Prevođenje video i audio materijala sa ruskog jezika na portugalski podrazumeva i dodatnu uslugu u vidu njihovog titlovanja ili sinhronizacije. Sem reklamnih poruka, serija i igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, prevodimo i zabavne, ali i informativne, dečije i sve ostale vrste emisija.

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev izvršiti i uslugu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevođenja sa ruskog jezika na portugalski, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko upravo ovaj vid usluge odgovara zahtevima događaja. Takođe naši lektori i korektori će u skladu sa vašim potrebama izvršiti i redakturu onih materijala koji je neko već preveo, ali kojima vi iz bilo kog razloga niste zadovoljni.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa ruskog jezika na portugalski

Kada su u pitanju prevodi tekovina Evropske Unije sa ruskog na portugalski jezik morate znati da u našoj zemlji postoji vrlo mali broj stručnjaka koji su specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja. Upravo zato prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford posebnu pažnju obraćaju na prevođenje ovih materijala, a na vaš zahtev obrađuju i sve vrste ugovora, pravnih akata, odnosno sudskih tužbi, žalbi, odluka, rešenja i presuda, te licenci, punomoćja za zastupanje, ali i sertifikata i drugih sličnih dokumenata. Takođe kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog na portugalski jezik za sva lična, odnosno poslovna dokumenta. A osim izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), lične karte i pasoša i potvrde o prebivalištu, obrađujemo i: uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, odnosno umrlicu, radnu dozvolu, vozačku dozvolu, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, fakture, bilanse stanja i uspeha, finansijske izveštaje, ali i poslovne odluke, različite vrste ugovora, revizorske i godišnje izveštaje.

Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda različitih tipova, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda ćemo takođe na vaš zahtev da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ne treba zaboraviti da se prevođenje dokumenata samo po sebi ne vrednuje u zakonskom smislu, već se zahteva da dokument bude overen pečatom sudskog tumača što je isto usluga koju će dobiti naši klijenti. Vrlo je važno da znate i to da se za neka dokumenta zahteva i overa haškim Apostille pečatom za koju su zaduženi osnovni sudovi Republike Srbije, tako da ste u obavezi da se blagovremeno raspitate najpre da li se i za konkretan dokument ona zahteva, a ako dobijete potvrdan odgovor neophodno je i da saznate u kojoj formi se vrši ova overa. Da ne bude zabune, haški pečat ne isključuje overu od strane sudskog tumača, tako da može da se stavi ili nakon prevoda i overe koja se vrši u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili se prvo stavlja Apostille pečat, a onda se dokument obrađuje to jest prevode se i taj pečat i i dokument i na kraju overava od strane zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. Zakonski je određeno kako funkcioniše proces prevođenja, odnosno overe dokumenata, tako da su svi klijenti dužni da na vreme dostave i originalna dokumenta na uvid, a uzevši u obzir da ovlašćeno lice pre overe vrši njihovo međusobno upoređivanje. Razlog za to jeste što pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu zapravo potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu. Ako se dogodi da postoje odstupanja između ova dva dokumenta predlažemo uslugu redakture sadržaja, nakon čega se dokument nesmetano overava.

A sve materijale za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na portugalski možete da nam dostavite na mejl, ali samo ukoliko nisu u pitanju dokumenta, jer ste dužni da dostavite i originale na uvid. Iz tog razloga dokumenta možete da donesete lično u našu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu, to jest koja vam je najbliža ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da angažujete neku kurirsku službu da izvrši dostavu. Sa druge strane, dostava obrađenih dokumenata može da bude izvršena na vašu adresu, što je dodatna usluga koju izvršava kurirska služba i naplaćuje je direktno od klijenta prema svom cenovniku, a imate i mogućnosti da prevedena i overena dokumenta preuzmete u našoj poslovnici. Situacija koja podrazumeva da su nam prevodi sa ruskog jezika na portugalski potrebni u vrlo kratkom roku, a da su u pitanju dokumenta vam dozvoljava da ih prvo pošaljete skenirana na mejl, a originale na uvid donosite u našu poslovnicu ili ih šaljete naknadno.

Prevod tekstova iz oblasti prava i politike sa ruskog na portugalski jezik

Prevođenje tekstova iz oblasti prava i politike sa ruskog jezika na portugalski predstavlja takođe uslugu koju pružaju naši sudski tumači i prevodioci. Obrađujemo i tekstove čija tema je vezana za ma koju od pomenutih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, finansije, ekonomija, sociologija, filozofija, bankarstvo, informacione tehnologije, farmacija, nauka građevinska industrija, turizam, medicina, obrazovanj,e kao i različite grane društvenih, to jest prirodnih nauka. Imajte na umu da se za ovakve sadržaje ne zahteva overa, tako da nam ih možete na prevod poslati i putem mejla, te na isti način dobiti obrađene sadržaje.

A sem njih prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a vezana su isključivo za oblast nauke i obrazovanja. To se najpre odnosi na prepise ocena, seminarske, diplomske i naučne radove, odnosno diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrde o redovnom školovanju, naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i mnoga druga slična dokumenta.

Kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na portugalski onih sadržaja čija je namena reklamiranje, bilo da su u pitanju usluge, proizvodi ili poslovanje određene firme. Kada se uzme u obzir da je oblast marketinga vrlo osetljiva, jer se reklamne poruke moraju prilagođavati duhu jezika na koji se prevodi, jasno je zbog čega je profesionalan prevod ovakvih sadržaja neophodan. A kako prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva u ovom poslu, to možete biti sigurni da će i reklamna poruka koju sadrže PR tekstovi, katalozi, brošure i plakati, odnosno reklamni flajeri i vizit kartice biti preneta na najbolji mogući način i to tako da svi potencijalni korisnici usluga, te kupci proizvoda koji se reklamira, a kojima je portugalski jezik maternji mogu da se na najbolji način upoznaju sa predmetom reklamiranja.

Prevodi udžbenika sa ruskog jezika na portugalski

Sa ruskog na portugalski jezik prevodimo i udžbenike bez obzira koliko su kompleksni i obimni, kao i književna dela svih vrsta. Sem beletristike i romana, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i dela proze, ali i poetska dela. Takođe na vaš zahtev prevodimo i ilustrovane, ali i stručne i dečije časopise, te članke iz novina.

Prevođenje svih materijala iz oblasti informacionih tehnologija, odnosno interneta takođe spada u domen rada naših stručnjaka. A osim web prodavnica i kataloga proizvoda i usluga, na vaš zahtev ćemo prevesti softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite, kao i web sajtove. Kod prevođenja web sajtova, odnosno ostalih sadržaja koji se pojavljuju na internetu je vrlo važno primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja podrazumevaju da će prevedeni sadržaj biti maksimalno korektno prilagođeni pravilima interneta. A to znači da će ih pretraživači prepoznati kao originalne i samim tim i uvrstiti u sam vrh pretrage što će se neosporno pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika sajta.

A sa ruskog jezika na portugalski vršimo i usmeno prevođenje, to jest šapatno, simultano i konsekutivno, a u zavisnosti od tipa događaja koji organizujete. Naravno da bismo mogli da pripremimo ponudu koja će maksimalno ispuniti vaša očekivanja i zahteve samog događaja, morate da nam dostavite sve potrebne informacije, to jest broj učesnika, planirano trajanje događaja, te koncept organizacije, odnosno podatke o prostoru u kome će biti održan. Unim situacijama kada se za neki događaj zahteva baš ta vrsta usmenog prevođenja sa ruskog jezika na portugalski, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije po vrlo pristupačnim uslovima.

Takođe sa ruskog jezika na portugalski prevodimo i različite audio i video sadržaja, odnosno sve vrste filmova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani), zatim zabavne, dečije, informativne, obrazovne i ostale tipove emisija te reklamne poruke i serije. A uz uslugu prevoda kod nas možete dobiti i njihovu sinhronizaciju odnosno titlovanje, te vrlo brzo imati materijale koje možete da prikazujete ne samo na televizija i internetu, već i u bioskopu, ali i da ih da puštate na radiju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje