Prevod sa ruskog na flamanski jezik

U obe varijante je dostupna konkretna usluga, a uzevši u obzir da se mogu izvršiti prevodi dokumenata sa ruskog na flamanski jezik, odnosno svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, ali prevodilac i sudski tumač mogu primeniti i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika.

Kompletna obrada dokumenata je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da ovi stručnjaci izvršavaju kako prevod u datoj varijanti jezika, tako isto i overu svakog dokumenta. Da budemo precizni, ovlašćeni sudski tumač ima obavezu svoj pečat da stavi isključivo na onaj prethodno prevedeni dokument, za koji se uveri da je potpuno isti kao i originalan. A da bi to mogao da učini, mora imati uz sebe i originale, koje će klijenti prethodno dostaviti.

Predviđeno je ili lično donošenje originalnih dokumenata u odabranu poslovnicu ove institucije ili slanje kako putem kurirske službe, tako isto i preporučenom poštanskom pošiljkom.Prevođenje sa ruskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na ruski

Naravno da će vlasnik dokumenata odabrati koja od ponuđenih opcija mu više odgovara za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Prva podrazumeva njegovo lično dolaženje u poslovnicu i preuzimanje, a druga se odnosi na uslugu koju pruža služba za dostavu. Budući da će kompletno obrađena dokumenta isporučiti na adresu klijenta, kurirska služba će tu uslugu morati i da naplati, jer ona u cenu prevoda i overe dokumenata nije uračunata.

Pomenuti stručnjaci nastoje da što pre obrade bilo koji dokument, ali ipak ispunjavaju zahteve svakom klijentu, kome je potreban hitan prevod dokumenata sa ruskog na flamanski jezik. Način dostavljanja sadržaja na obradu se u tom slučaju donekle razlikuje, jer se dozvoljava da klijent na mejl pošalje prvo dokumenta, a svakako je u obavezi da odmah posle toga na uvid pošalje ili donese originale.

Kako sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što su u većini slučajeva različiti tipovi saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, sudski tumač i prevodilac će u datoj kombinaciji jezika obraditi i sadržinu kako tehničke i poslovne, tako i tenderske, odnosno medicinske i građevinske dokumentacije.Isto tako ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ruskog na flamanski jezik, a po potrebi obrađuju i sve vrste pravnih akata, to jest ona dokumenta koja su vezana za oblasti sudstva ili prava, ali i ona koja se tiču obrazovanja, te nauke.

Stavljanje takozvanog Haškog pečata na bilo koji dokument mora biti izvršeno u skladu sa pravilima, a ovom prilikom naglašavamo da overa Aposille pečatom, kako njega još nazivaju, nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka. Zato i jeste značajno da svaki klijent na vreme i informacije o tome pribavi, odnosno da kontaktira namenske službe pri osnovnom sudu u svom gradu, jer je u njihovim rukama nadležnost za izvršenje tog tipa overe.

Sve ostale materijale za koje klijent zahteva direktan prevod sa ruskog na flamanski jezik ima pravo da pošalje na mnogo brži način, odnosno preko elektronske adrese. U principu je predviđeno da klijenti sve takve sadržaje preuzmu na istovetan način, ali naravno imaju i mnoge druge opcije, o kojima će dodatne informacije dobiti direktno u predstavništvu ove institucije.

Pored novinskih članaka, časopisa i udžbenika, odnosno književnih dela, prevodilac i sudski tumač obrađuju kako marketinške materijale, tako i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje.

Dostupna je i usluga optimizovanja web sadržaja, a koja uključuje primenu alata poznatih pod nazivom Search Engine Optimisation, to jest skraćeno SEO. Napominjemo da prilikom obrade ne samo filmova, već i emisija, reklamnih poruka i serija, odnosno svih ostalih video i audio sadržaja, ova institucija nudi zainteresovanima i dve dodatne usluge. Radi se o tome da je klijentima na raspolaganju usluga sinhronizacije, ali i stručnog titlovanja svih takvih sadržaja, te na taj način klijenti značajno uštede vreme, pošto na jednom mestu dobijaju audio i video materijale koji su spremni za prezentovanje slušaocima, odnosno gledaocima.

Obavezni smo napomenuti i to da za bilo koji događaj može da bude primenjeno kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa ruskog na flamanski jezik. Usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je, isto svakom klijentu na raspolaganju, naravno pod uslovom da će sudski tumači i prevodioci za konkretni događaj primeniti baš tu vrstu usmenog prevoda. Bitno je da oni budu informisani o apsolutno svakom detalju, koji se odnosi na organizaciju same manifestacije, a kako bi mogli da izaberu adekvatni tip usmenog prevoda. Zato i jeste zvanično iznet zahtev pred svakog klijenta da ih informiše kako o broju učesnika, tako isto i o tačnoj lokaciji održavanja događaja, odnosno o tome koliko je organizator predvideo da on traje sati ili dana. Upravo na osnovu svih tih parametara se i odlučuje koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda će na najbolji mogući način ispuniti zahteve kako svih učesnika, tako isto i organizatora te manifestacije.

Za sprovođenje usluge redakture su zaduženi korektori i lektori ove institucije, a tom prilikom oni usklađuju loše obrađene sadržaje sa originalima i pravilima koja važe u okviru ciljanog jezika.

Prevodi potvrde o prebivalištu sa ruskog na flamanski jezik

Ako klijent zahteva u toj jezičkoj varijanti da dobije prevod za bilo koji lični dokument, profesionalni prevodioci i sudski tumači će mu omogućiti njegovu kompletnu obradu.

Radi se o tome da prvo biva izvršen direktan prevod ličnih dokumenata sa ruskog jezika na flamanski, a onda i overa, što znači da klijent obija kompletno obrađenu i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, te pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, zatim ličnu kartu i radnu, kao i vozačku dozvolu, te sva ostala lična dokumenta. Sve tako obrađene sadržaje on može da koristi kao i bilo koji drugi pravno validan dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je prevod veran originalu.

Zahteva se da originalna dokumenta svaki zainteresovani na uvid dostavi, pošto pomenuti stručnjak ima dužnost da ih uporedi sa prevedenim sadržajima i utvrdi da li ima razlike među njima.

S obzirom na to da je dostupna i samo usluga overe dokumenata, a kada klijenti dostavljaju već prevedene sadržaje, ponekad se može desiti da prevod ne odgovara originalu. Tada će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti redakturu, a nakon što lektori i korektori primene tu uslugu, biće urađena overa, te će dokument biti pravilno obrađen.

Jedino što donekle može omesti ovaj postupak jeste overa Apostille pečatom, za koju pomenuti stručnjaci nisu ovlašćeni. Drugačiji naziv tog pečata jeste Haški, a nadležnost imaju namenska odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, pa bi bilo dobro da svaki klijent prvo njih kontaktira i raspita se detaljno o postupku koji je poznat kao nadovera i vezan je za stavljanje tog pečata na dokumenta.

Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu prema aktuelnim pravilima da obrade i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a u kom slučaju će izvršiti prevođenje izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja sa ruskog jezika na flamanski. Podrazumeva se da će odmah posle toga izvršiti upoređivanje prevedenih dokumenata tog tipa sa originalima, a nakon čega će biti u prilici da pristupe postupku overe, te da takvim sadržajima pruže validnost sa stanovišta zakona.

Pored već pomenutih dokumenata, zaposleni ove institucije obrađuju i različite tipove dokumentacija. Najpre ćemo napomenuti da su specijalizovani i za kompletnu obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, a naravno da su dostupni i direktni prevodi uputstva za lekove i karakteristike proizvoda sa ruskog jezika na flamanski, ali i svih ostalih dokumenata koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju.

Isto tako će kompletno obraditi i tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u sastav jedna od njih ulaze), a podrazumeva se da mogu po zahtevu da prevedu, odnosno overe i sve vrste poslovnih izveštaja, poput na primer godišnjih, revizorskih i finansijskih, zatim osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, te rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i statut preduzeća, kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao deo poslovne dokumentacije, a uzevši u obzir da je vezan za poslovanje bilo određenog pravnog lica, bilo privatnog preduzetnika.

Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata da obrade kompletno, a uz prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa ruskog jezika na flamanski, specijalizovani su i za kompletnu obradu naučnih patenata i radova, te mnogih drugih sadržaja iz oblasti nauke.

Isto tako će biti ostvaren zahtev pojedinaca, koji se odnosi na obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja (prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala), ali i onih koji su vezani kako za oblast sudstva, tako isto i za oblast prava (sertifikati, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, žalbe, licence, sudske tužbe, sudske odluke, tekovine Evropske Unije i bilo koji drugi pravni akt).

Prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa ruskog jezika na flamanski

Kako tekstove koji su vezani za oblast prirodnih nauka, tako isto i one koji se odnose na bilo koju granu društvenih naučnih disciplina će sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijent zahteva da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu.

Svakako da su dostupni i direktni prevodi književnih dela sa ruskog na flamanski jezik, a u kom slučaju će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi kako beletristiku i romane, odnosno bilo koje prozno književno delo, tako isto i pesme, poeme, to jest svako delo iz oblasti poezije.

Članke iz novina različite tematike, ali i udžbenike, kao i sadržinu stručnih, ilustrovanih i dečijih, te mnogih drugih vrsta časopisa će ovi stručnjaci, takođe prevesti kada se to od njih bude zahtevalo.

Inače su oni specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno pristupačnim uslovima. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu sve tri vrste usmenog prevoda da primene, na osnovu podataka o samom događaju, koje će klijent dostavi će biti i definisano da li je potrebno izvršiti konsekutivni ili šapatni prevod sa ruskog na flamanski jezik, odnosno simultani. A najvažnije je da budu dostavljeni podaci o tome koliko bi trebalo manifestacija da traje, odnosno koliko će osoba tada da bude prisutno, ali je svakako poželjno da klijent ove stručnjake informiše i o mestu na kome bi ona trebalo da bude održana, u smislu da ih obavesti o osnovnim karakteristikama lokacije. Tek posle toga može da bude definisana ponuda, odnosno odlučeno koja od svih vrsta usluge će biti primenjena, a kako bi i organizator i svaki učesnik bili u potpunosti zadovoljni.

Materijale koji se koriste prilikom reklamiranja usluga i proizvoda, odnosno rada određenog preduzeća ili nekog događaja, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije će po zahtevu klijenata da prevedu u ovoj varijanti jezika.

Uzevši u obzir da su korektori i lektori isto zaposleni u okviru ove specijalizovane institucije, zainteresovani mogu njih zadužiti ako im je potrebna redaktura materijala bilo koje vrste. Zapravo se ta usluga primenjuje kada je prevođenje sa ruskog na flamanski jezik urađeno, ali su primećeni određeni propusti u tim materijalima. Ovi stručnjaci će tada da se potrude sve te greške prvo da pronađu, a posle toga i da ih u skladu sa pravilima flamanskog jezika, te prema originalima isprave.

Na osnovu iznetih zahteva pojedinaca mogu da budu prevedeni i filmovi svih vrsta i žanrova, bez obzira da li su u pitanju igrani ili animirani, odnosno crtani ili dokumentarni. Takođe su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za obradu reklamnih poruka, informativnih i dečijih emisija, zatim serija i emisija zabavnog, te obrazovnog karaktera, ali i mnogih drugih video i audio materijala. U svakom predstavništvu ove institucije klijent može dobiti i uslugu kako sinhronizacije svih takvih sadržaja, tako isto i njihovog titlovanja.

Napomenućemo i to da se izvršavaju direktni prevodi web sajtova sa ruskog na flamanski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja koji su ili dostupni na internetu ili se računara tiču. Pod tim mislimo kako na aplikacije različitih vrsta, tako i na sadržinu internet prodavnica, odnosno na onlajn kataloge i programe, ali i mnoge druge web materijale. Da bi klijent dobio kompletnu obradu takvih sadržaja, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da implementiraju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), to jest da ih u skladu sa pravilima optimizuju, odnosno usklade sa zahtevima pretrage na internetu. A sve to će dovesti do mnogo bolje pozicioniranosti konkretnih sadržaja, te će posredno uticati i na poboljšanje poslovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje