Prevodi sa ruskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa ruskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik

Prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik je takođe usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Ona se odnosi na obradu svih materijala, počev od dokumenata, preko svih tipova dokumentacija (građevinska, tehnička, medicinska, tendrerska i ostale), pa do internet sajtova, knjiga i reklamnih materijala. Takođe, sa ruskog na ukrajinski jezik vršimo prevod i za tekstualne sadržaje, kako one koji su vezani za marketing, politiku, građevinsku industriju, psihologiju i turizam, tako i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, finansija, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno medicine, obrazovanja, komunikologije, farmacije i nauke, te još mnogih drugih grana i društvenih i prirodnih nauka.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu koje imaju u obradi takvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će obraditi i internet sajtove, ali i softver (aplikacije i programe), kao i web prodavnice i kataloge, te će im uz adekvatnu primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation) obezbediti još bolju poziciju u okviru web pretraživača. A sem toga, sa ruskog na ukrajinski jezik prevodimo i udženike svih vrsta, ali i knjige poezije i proze, odnosno romane i beletristiku. Na zahtev klijenata prevodimo i časopise, kako ilustrovane, tako i stručne i dečije, ali i članke iz novina. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vam nude i prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik za sve tipove reklamnih materijala, počev od vizit kartica, plakata i reklamnih letaka, preko flajera i brošura, pa do kataloga i PR tekstova. Možemo da vam pružimo i uslugu koja podrazumeva lekturu i korekturu svih već prevedenih materaijala, a za redakturu prevedenih sadržaja su zaduženi lektori i korektori zaposleni u našem timu. Pored ove usluge naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na ukrajinski. A osim konsekutivnog, odnosno simultanog, vršimo i prevod uz pomoć šapata, te na zahtev klijenata organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji su u samom vrhu potražnje, a najviše zato što klijenti kod nas dobijaju i njihov prevod sa ruskog na ukrajinski jezik i overu. Za overu je zaduženo lice koje je ovlašćeno od strane nadležnih državnih organa naše zemlje, odnosno sudski tumač. On će nakon što uporedi prevod sa originalnim dokumentom koji treba da nam dostavite na uvid, staviti svoj pečat na njega, čime će prevedenom dokumentu omogućiti da bude tretiran kao pravno važeći, uzevši u obzir da ovaj pečat na njemu potvrđuje da je veran originalu.


Prevođenje sa ruskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na ruski

Da bismo mogli da izvršimo prevod potrebno je da ispoštujete dve vrlo važne smernice. Prva se odnosi na način dostave, budući da je potrebno da nam dostavite i originale na uvid, pa dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski donosite u jednu od naših poslovnica ili šaljete preporučenom poštom pošiljkom, to jest putem bilo koje kurirske službe. Po završetku njihovog prevoda i overe možete da ih preuzmete lično ili da vam budu dostavljena na određenu adresu, ali usluga dostave na adresu podleže dodatnoj naplati, budući da nije uračunata u osnovnu cenu. Takođe, vrlo je važno da znate i to da postoji mogućnost da nam dokumenta pošaljete na mejl, ali isključivo onda kada su vam njihovi prevodi potrebni naročito brzo, kako bismo ispoštovali vaš zahtev. Međutim, i u tim situacijama ste dužni da na uvid ostavite originale, ali je potrebno da odaberete onaj način koji je dovoljno brz da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev u celosti. Drugi važan detalj se odnosi na haški Apostille pečat koji se stavlja samo na određena dokumenta i to u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Budući da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nisu zaduženi za ovu vrstu overe, klijenti su dužni da se samostalno raspitaju i da saznaju da li se ona stavlja na početku ili na kraju procesa. Takođe, dobro je da znate da kada se haški pečat stavlja na početku, onda se prevodi i on i dokument, pa taj proces može u određenoj meri duže da traje, nego onaj kada se Apostille pecat stavlja nakon prevoda i overe od strane sudskog tumača.

Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje apsolutno sve vrste dokumenata, kako one koji se tiču oblasti nauke i obrazovanja, tako i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno lična i poslovna dokumenta, kao i različite vrste dokumentacije. A uz prevod diploma i dodataka diplomi, svedočansatva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, na vaš zahtev sa ruskog jezika na ukrajinski prevodimo i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i radove, rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja.

Osim toga prevodimo i sve vrste ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, počev od lične karte, uverenja o državljanstvu, pasoša i potvrda o prebivalištu, preko izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), vozačke i saobraćajne, odnosno radne i dozvole za boravak, pa do rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja, ali i osnivačkih akata preduzeća, faktura, poslovnih odluka i ostalih ličnih i poslovnih dokumenata. Takođe, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).Sve vrste dokumentacija za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski takođe radimo, a pod tim prvenstveno mislimo na medicinsku, odnosno građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. A na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumači obrađuju: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u sve pomenute vrste dokumentacija.

Prevodi tekstova iz oblasti prava sa ruskog na ukrajinski jezik

Prevođenje tekstova iz oblasti prava sa ruskog jezika na ukrajinski je tek jedna od oblasti za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. A sem ovih, oni obrađuju i tekstove čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike, filozofije, ali i nauke, medicine, građevinske industrije, farmacije, te informacionih tehnologija, marketinga, obrazovanja, komunikologije, sociologije, zatim turizma, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Ne treba zaboraviti da se kod ovakvih sadržaja ne zahteva overa od strane sudskog tumača, pa je i čitav postupak mnogo jednostavniji, jer tekstove na prevod možete da nam pošaljete putem mejla, a na isti način i da ih dobijete nakon obrade.

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i udžbenike, odnosno književna dela različitih vrsta, kako na ona koja spadaju u beletristiku, tako i prozna, ali i poetska dela, kao i romane. Takođe će obraditi i članke iz novina, ali i različite tipove časopisa počev, od ilustrovanih, preko dečijih, pa do stručnih i mnogih drugih vrsta.

A pored svega što smo pomenuli, kod nas možete da dobijete i prevod svih onih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, a pod tim se najpre misli na web sajtove, mada prevodilac i sudski tumač obrađuju na vaš zahtev i sadržinu online prodavnica i web kataloga, kao i softvere, te bilo koju aplikaciju i program za koji su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski tačka. Uzevši u obzir da je u pitanju specifična oblast, te da je neophodno maksimalno kvalitetno prilagođavanje prevoda u oblasti interneta, naši stručnjaci se tom prilikom rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), pa tako prevedenim materijalima omogućuju da se mnogo bolje pozicioniraju u okviru internet pretraživača i da mnogo veći broj potencijalnih korisnika dobije sve potrebne informacije.

Prevod dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa ruskog jezika na ukrajinski

U okviru Akademije Oxford vas očekuju i prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ruskog jezika na ukrajinski, ali i mnogih drugih dokumenata. Velika je prednost obrade ovakvih materijala kod nas, jer vas očekuje kompletna usluga, odnosno i njihov prevod i njihova overa od strane ovlašćenih lica. U tom slučaju, ovlašćena lica odnosno sudski tumači će po završetku prevoda dokumenata uporediti njihov sadržaj sa sadržinom originalnog dokumenta i nakon što ustanove da ne postoji razlika, staviti svoj pečat na preveden dokument, te će ga na taj način ubrstiti u red zakonski važećih dokumenata kojima pojedinci mogu da se koriste bez ikakvih prepreka u praksi.

Ne zaboravite da nam dokumenta dostavljate ili putem kurirske službe ili preporučeno preko „Pošte Srbije“, a imate mogućnost i da ih donese direktno u jednu od preko 20 naših poslovnica. Takođe, neophodno je i da se blagovremeno raspitate o overi haškim Apostille pečatom, koja nije u nadležnosti naših stručnjaka već specijalizovanih službi osnovnih sudova širom Republike Srbije.

Prevođenje dokumenata iz oblasti na obrazovanja i nauke sa ruskog na ukrajinski jezik uključuje ne samo prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i seminarske, diplomske i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i mnoga druga slična dokumenta. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju i tekovine Evropske Unije, odnosno različite vrste ugovora, licenci i sertifikata, ali i punomoćja za zastupanje, sudske odluke, žalbe, presude, tužbe i rešenja, odnosno sva nenavedena pravna akta.

Takođe na vaš zahtev prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a osim potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, prevodimo i: potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i mnoge druge vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta dokumentacije, počev od tehničke i građevinske, preko dokumentacije za tender, pa do medicinske dokumentacije. Ova usluga se odnosi pored ostalog na prevod sa ruskog na ukrajinski jezik za sledeća dokumenta: građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja spadaju u pomenute vrste dokumentacije.

Poslovna i lična dokumenta takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim bilansa stanja i uspeha, osnivačkih akata i statuta preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnih lica, sa ruskog na ukrajinski jezik prevodimo i: revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, poslovne odluke i ugovore, fakture, ali i saobraćajnu i vozačku dozvolu, radnu dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, to jest umrlicu, krštenicu i venčani list, zatim uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i mnoga druga kako lično tako i poslovna dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevodi PR tekstova sa ruskog na ukrajinski jezik

A u slučaju da vam je potrebno prevođenje specifične vrste reklamnih materijala, odnosno PR tekstova sa ruskog jezika na ukrajinski tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Uz njih, oni prevode i ostale vrste reklamnih materijala poput letaka i flajera, te kataloga, brošura i plakata, pa čak i ukoliko je potrebno obrađuju vizit kartice. Da bi se ostvario osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja naši stručnjaci će maksimalno profesionalno oblikovati određenu reklamnu poruku koju oni nose i prilagoditi je duhu ukrajinskog jezika, pa samim tim potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima usluga omogućiti da se na neadekvatan način upoznaju sa proizvodima ili uslugama koje se tim putem reklamiraju.

Sa ruskog jezika na ukrajinski vršimo i usmeno prevođenje, a sem za konsekutivno, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata i simultano prevođenje. Takođe možemo da vam ponudimo i po izuzetno pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta, ukoliko upravo ova vrsta prevoda odgovara zahtevima događaja koji organizujete. Za izradu ponude za uslugu samog prevođenja potrebno je da nam dostavite sve relevantne podatke, kako o vrsti događaja koji organizuje, tako i o broju učesnika, prostoru u kome će događaj biti održan, koliko bi trebalo da traje i slične. A na zahtev klijenata ćemo izvršiti uslugu redakture materijala koji su već prevedeni sa ruskog jezika na ukrajinski, stim da nije ispoštovano osnovno ili bilo koje drugo pravilo prevodilačke struke, pa je reč o neprofesionalno urađenim prevodima. Ovu uslugu vrše korektor i lektor i koji su isto u timu Akademije Oxford i koji iza sebe imaju dovoljno iskustva, tako da možete biti sigurni da će i na vaše materijale obraditi u potpunosti profesionalno.

Sve vrste video i audio sadržaja ćemo takođe prevesti na vaš zahtev sa ruskog jezika na ukrajinski. A ova usluga se osim na serije i reklamne poruke, odnosi i na različite vrste emisija (informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge), ali i na dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove. Pored same usluge prevoda nudimo vam i njihovu sinhronizaciju i titlovanje.


Poslovnica ruski na ukrajinski ukrajinski na ruski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2200 1900 2200
Paraćin 1900 2200 1900 2200
Beograd 1900 2200 1900 2200
Novi Beograd 1900 2200 1900 2200
Banovo Brdo 1900 2200 1900 2200
Mladenovac 1900 2200 1900 2200
Kragujevac 1900 2200 1900 2200
Niš 1900 2200 1900 2200
Leskovac 1900 2200 1900 2200
Sombor 1900 2200 1900 2200
Ćuprija 1900 2200 1900 2200
Čačak 1900 2200 1900 2200
Kraljevo 1900 2200 1900 2200
Požarevac 1900 2200 1900 2200
Smederevo 1900 2200 1900 2200
Užice 1900 2200 1900 2200
Novi Sad 1900 2200 1900 2200
Pančevo 1900 2200 1900 2200
Zemun 1900 2200 1900 2200
Zrenjanin 1900 2200 1900 2200
Šabac 1900 2200 1900 2200
Novi Pazar 1900 2200 1900 2200
Valjevo 1900 2200 1900 2200
Bor 1900 2200 1900 2200
Voždovac 1900 2200 1900 2200
Zaječar 1900 2200 1900 2200
Sremska Mitrovica 1900 2200 1900 2200
Ruma 1900 2200 1900 2200
Subotica 1900 2200 1900 2200
Kruševac 1900 2200 1900 2200
Vranje 1900 2200 1900 2200
Inđija 1900 2200 1900 2200
Vršac 1900 2200 1900 2200
Pirot 1900 2200 1900 2200
Stara Pazova 1900 2200 1900 2200
Aranđelovac 1900 2200 1900 2200
Zvezdara 1900 2200 1900 2200
Obrenovac 1900 2200 1900 2200
Kikinda 1900 2200 1900 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa ruskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje