Prevod sa ruskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na norveški jezik

Za online prevod sa ruskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na norveški jezik

Uz mnoge druge usluge, svim našim klijentima omogućujemo i prevođenje sa ruskog jezika na norveški. A uz prevod uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice vršimo i prevođenje: dozvole za boravak, radne dozvole, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i vozačke dozvole, odnosno svih ostalih dokumenata koji se svrstavaju u lična. U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija.

Licence i sertifikate, odnosno punomoćja za zastupanje, kao i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, žalbi, rešenja i tužbi takođe obrađujemo na vaš zahtev. Dokumenta poput nastavnih planova i programa fakulteta, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatke diplomi, kao i naučne, ali i seminarske i diplomske radove, odnosno nauče patente i rezultate naučnih istraživanja prevodimo sa ruskog jezika norveški, pa ih overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A pored svega što smo pomenuli, ne treba da zaboravimo i dokumenta iz poslovne sfere, kao što su bilansi stanja, finansijski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, fakture, revizorski i godišnji izveštaj, te statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, odnosno sve vrste poslovnih ugovora i slična dokumenta, koja će isto obraditi prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i kažnjavanju, te potvrda o stalnom zaposlenju samo su neka od dokumenata koja se predaju nadležnim službama, koja će naši stručnjaci da obrade u skladu sa vašim zahtevima.

Da bi usluga prevođenja dokumenata sa ruskog jezika na norveški bila kompletna, tu su sudski tumači koji će po završetku prevođenja izvršiti overu svojim pečatom i time im dati pravnu važnost. Tokom procesa obrade dokumenata sudski tumači upoređuju originalni i preveden dokument, kako bi bili sigurni da ne postoje razlike između njih, pa su zato klijenti u obavezi da dostave i originale, ali samo na uvid. Zato nam dokumenta donosite lično ili šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest angažujete bilo koju kurirsku službu da nam ih dostavi. Slanje dokumenata putem mejla je moguće samo kada su vam prevodi sa ruskog jezika na norveški potrebni danas za sutra, to jest u vrlo kratkom roku. Naravno i tada ste dužni da nam na uvid dostavite originale, ali morate da vodite računa o brzini koje u ovakvim situacijama ključna, Pored mogućnosti da ih preuzmete lično, možete i prevedena dokumenta da dobijete na kućnu adresu, ali se ova usluga naplaćuje odvojeno od osnovne usluge, budući da nije uračunata u cenu prevoda i overe. Plaćanje ćete izvršiti direktno predstavniku kurirske službe kada vam dostavi pošiljku, a po ceni koju određuje ta služba.Prevođenje sa ruskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na ruski

Vrlo je važno i to da znate da su svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na norveški jezik obavezni da prvo izvrše proveru u osnovnom sudu u svom gradu ili u onom sudu koji je nadležan da li je potrebno izvršiti i overu Apostille ili haškim pečatom. A da ne bude zabune, sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nemaju nadležnost u tom slučaju, pa samim tim ne mogu ni da vam daju sve potrebne informacije, ali mogu da vas upute na službe koje su za nju zadužene. U slučaju da je potrebno staviti Apostille pečat na konkretan dokument, klijent bi trebalo da se raspita i da li se on stavlja pre prevođenja sa ruskog jezika na norveški i overa ili nakon toga. Ako se prvo stavlja haški pečat, to znači da dokument nosite najpre u sud, a da ga posle toga donosite nama na prevođenje i overu, ali morate da znate i to da se kod ovakvih dokumenata prevode i haški pečat i sadržaj dokumenta, pa samim tim proces može da traje nešto duže u odnosu na onaj kada se haški pečat stavlja nakon prevoda i overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata obraditi i različite tekstualne sadržaje, počev od onih čija tema je vezana za oblast politike, finansija, psihologije, komunikologija i građevinske industrije, preko onih koji obrađuju bilo koju medicinsku ili farmaceutsku temu, odnosno onih čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, marketinga ili filozofije, sociologije, te obrazovanja i nauke i ma koje druge grane društvenih i prirodnih nauka.

Takođe prevodimo i internet sajtove, odnosno sadržinu web prodavnica i online kataloga, bilo da su u pitanju proizvodi ili usluge i bez obzira na to koliko su u pitanju obimni i kompleksni sadržaji. A ako je potrebno, sa ruskog jezika na norveški vršimo prevod i za softvere, te bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Osim prevoda audio, odnosno video materijala, što primarno podrazumeva prevođenje filmova sa ruskog jezika na norveški, bilo da su u pitanju animirani, igrani, crtani ili dokumentarni, kao i reklamnih poruka, ali i informativnih, dečijih, obrazovnih, te zabavnih emisija, odnosno serija, specijalizovani smo i za njihovo titlovanje ili sinhronizaciju.Sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela (proza, beletristika, poezija, romani i ostala), odnosno članci iz novina i različiti tipovi časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i drugi), su takođe predmet prevođenja u ovoj kombinaciji jezika. Ne treba zaboraviti ni reklamne materijale (brošure, katalozi, plakati, flajeri, PR tekstovi, vizit karte i drugi) koje će prevodilac i sudski tumač, takođe obraditi u skladu sa zahtevima klijenata i na najbolji način oblikovati reklamnu poruku koju oni sadrže u skladu sa pravilima norveškog jezika, kako bi potencijalnim pripadnicima ciljne grupe klijenata omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Pored usluga koje se odnose na prevođenje sa ruskog jezika na norveški u pisanoj formi nudimo vam i uslugu usmenog prevođenja u istoj kombinaciji jezika, a koja podrazumeva simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje, kao i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima. Pored svega što smo pomenuli, možemo da izvršimo i lekturu, odnosno korekturu sadržaja koji su već prevedeni. A nakon izvršene usluge redakture sadržaja za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori Akademije Oxford sigurno će svi klijenti biti zadovoljni dobijenim materijalna.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa ruskog jezika na norveški

Sama činjenica da je prevođenje medicinske dokumentacije sa ruskog na norveški jezik u samom vrhu po zahtevima naših klijenata, navela nas je da izdvojimo upravo ovaj tip materijala. Naravno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju ne samo lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, već i ona dokumenta koja se svrstavaju u tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i druga).

A osim toga prevodimo i se sva ostala dokumenta, kako ona koje se predaju nadležnim službama, tako i ona koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, ali i sve vrste ličnih, to jest poslovnih dokumenata. Uz to na zahtev klijenata obrađujemo i sve vrste licenci, ugovora, sudskih presuda, odluka, tužbi, rešenja i žalbi, ali i sertifikate i punomoćja za zastupanje, te ostala pravna akta.

Između dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja, izdvajamo diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i prepise ocena, ali prevodimo i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove.

Rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, kao i godišnji i revizorski, te bilansi uspeha tek su neka od dokumenata vezanih za poslovanje firme ili preduzetnika koje će prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev. Pored njih prevodimo i izvode iz matičnih knjiga rođenih, ali i umrlih i venčanih, to jest krštenicu, umrlicu i venčani list, zatim pasoš i ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i uverenje o državljanstvu, radnu i dozvolu za boravak.

Za prevođenje dokumenata je vrlo važan podatak da su u našem timu i sudski tumači, jer ćete dobiti overen dokument, to jest moći ćete da ga koristite kao i bilo koji drugi validan dokument. Takođe, vrlo je bitno da naglasimo da ste u obavezi da nam dostavite originale na uvid i da izvršite u nadležnom sudu sve potrebne provere o overi haškim, to jest Apostille pečatom koja važi samo za određena dokumenta.

Prevodi softvera sa ruskog na norveški jezik

Kada je reč o prevođenju softvera sa ruskog jezika na norveški, odnosno bilo kog programa i aplikacije, morate znati da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford ovom poslu, kao usotalom i svim drugim pristupaju vrlo odgovorno, tako da ćete dobiti maksimalno profesionalno urađen prevod softvera. Uz to, prevodimo i online kataloge, ali web prodavnice i sajtove i to uz maksimalnu primenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja. Samim tim što se tokom procesa obrade implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), to se obrađenim sadržajima omogućuje da poboljšaju svoju poziciju u internet pretraživačima, što će se pozitivno odraziti i na poslovanje njihovog vlasnika.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju i reklamne materijale, počev od vizit kartica, preko plakata i reklamnih flajera, odnosno letaka, pa do brošura i kataloga, te posebne vrste marketinškog materijala, koji je poznat kao PR tekst. A tokom obrade ovakvih sadržaja, oni će u skladu sa pravilima marketinga, određenu poruku koja se u njima nalazi prilagoditi norveškom jeziku i tako omogućiti klijentima kojima je on maternji da se na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodima i uslugama koje se putem ovih sadržaja reklamiraju.

Prevođenje knjiga sa ruskog jezika na norveški

U slučaju da su vam potrebni prevodi knjiga sa ruskog na norveški jezik, možemo da vam ponudimo ne samo obradu romana, već i proznih dela, ali i beletristike, odnosno poezije. A prevodimo i časopise svih vrsta, kako ilustrovane, tako i stručne, ali dečije, kao i članke iz novina.

Što se prevođenja tekstualnih sadržaja tiče, možemo slobodno da kažemo da obrađujemo tekstove bilo koje tematike, kako one koji su namenjeni stručnjacima, tako i one koji će biti prikazani široj javnosti. Građevinska industrija, farmacija, obrazovanje, medicina, nauka, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, turizam, marketing, finansije, menadžment, ekonomija, bankarstvo, politika, spihologija i filozofija, samo su neke od oblasti kojih može da se tiče njihova tema. Takođe, naglašavamo da se kod ovakvih sadržaja ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, što znači da nam materijale na prevod možete dostaviti i elektronskim putem, a i mi vama isto tako nakon njihove obrade, čime ćemo sam proces komunikacije u velikoj meri pojednostaviti i uštedeti i vreme i novac.

Na zahtev klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa ruskog na norveški jezik. A kako su naši stručnjaci usmereni na različite tipove usmenog prevoda (šapatno, simultano, konsekutivno) to je za pripremu ponude potrebno da znamo osnovne smernice o organizaciji događaja, za koji vam je potrebna ova usluga (broj učesnika, trajanje, podaci o prostoru u kome se održava i slično). U skladu sa vrstom prevoda koja se primenjuje, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje<


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje