Prevod sa ruskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na srpski jezik

Za online prevod sa ruskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na srpski jezik

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake specijalizovane za rad sa ruskim jezikom, to svako kome je potrebno prevođenje sa ruskog na srpski jezik može da bude siguran da ga kod nas očekuje maksimalno profesionalna usluga, ali i kompletna obrada dokumenata. A to, zapravo znači da naši klijenti uz prevod dokumenata i svih vrsta dokumentacije, dobijaju i njihovu overu od strane sudskog tumača, čime zapravo ne štede samo vreme i novac, već u velikoj meri i trud, uzevši u obzir da ne moraju prevedene dokumente da nose na drugo mesto, kako bi ih overili ovlašćeni sudski tumači.

Ipak, da sve nije tako idealno dokaz je i haški Apostille pečat, koji je potrebno takođe staviti na pojedina dokumenta. Inače, ova vrsta overe se ne može izvršiti ni na jednom drugom mestu, do u sudu koji je za nju nadležan. Pa je iz tog razloga preporuka klijentima da blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na ovu vrstu overe, jer će to u velikoj meri uticati i na brzinu čitavog procesa za koji su zaduženi naši stručnjaci. Pod tim mislimo da je najvažnije prvo da saznaju da li se uopšte Apostille zahteva za njihov dokument, jer on nije obavezan u svakoj situaciji. U slučaju da, ipak jeste potrebna i ova overa, klijent treba da pita i u kojoj formi, uzevši u obzir da su najčešće dve varijante: jedna podrazumeva da se prvo vrši prevod dokumenta, pa overa sudskog tumača, a na kraju se stavlja haški pečat u nadležnom sudu, dok druga opcija ide od overe Apostille pečatom, preko prevoda dokumenta i samog pečata, pa do overe od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Uobičajeni princip obrade dokumenata podrazumeva i da su klijenti u obavezi da na uvid dostave originale, jer sudski tumač mora da izvrši njihovo upoređivanje sa prevedenim dokumentima, kako bi ustanovio da li među njima postoji bilo kakva razlika, jer jedino onaj dokument koji je istovetan originalu on ima pravo da overi. U slučaju da se dogodi da primeti neku razliku među njima, radi se redaktura materijala, što je još jedna u nizu usluga koje pružamo.

Baš zato što se dostavljaju originalna dokumenta na uvid, razlikuje se i princip slanja, odnosno dostave u odnosu na one sadržaje za koje nije potrebno raditi overu. Tako se, dokumenta donose lično ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom na adresu najbliže poslovnice Akademije Oxford, a svi drugi sadržaji za koje se ne radi overa, se jednostavno šalju na mejl. Isto tako, obrađene materijale dostavljamo na mejl (ukoliko nije potrebna overa) ili šaljemo kurirskom službom na adresu klijenata, stim što uvek postoji opcija i da ih preuzmete u našoj poslovnici. Dostava obrađenih materijala na adresu se naplaćuje prema cenovniku službe koja je zadužena za izvršenje ove usluge i to prilikom dostave.Prevođenje sa ruskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na ruski

Slanje skeniranih dokumenata na mejl je moguće samo ako klijent iznese zahtev da prevod bude urađen u naročito kratkom roku, a jedino sa ciljem ubrzavanja čitavog procesa. Samo što čak i tada mora da se ispoštuje procedura koja je propisana zakonom, te je klijent u obavezi da naknadno, odnosno u najkraćem mogućem roku dostavi na uvid originalna dokumenta.

Lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani lista, umrlica i krštenica, dozvola za boravak, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, pasoš, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, su neka od ličnih dokumenata koja naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev prevode sa ruskog na naš jezik. A tu su i bilansi stanja, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovni ugovori i odluke, sertifkati, bilansi uspeha, licence, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji , te medicinska, tehnička, građevinska i dokumentacija za tendere. Uz specifikacije farmaceutskih proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, ali i druga dokumenta i ostale sadržaje koji se tiču medicine, farmacije i građevinske industrije.

Na zahtev klijenata ćemo prevesti i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i diplomski i seminarski radovi, će biti maksimalno kvalitetno obrađeni od strane naših stručnjaka, te overeni pečatom zvaničnog sudskog tumača, ukoliko za tim postoji potreba.Pored svega pomenutog, sa ruskog na srpski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente i radove, kao i tekovine Evropske Unije, odnosno sve vrste pravnih akata, poput ugovora, sudskih žalbi, rešenja i tužbi. Takođe, prevodimo i različite potvrde, izjave, sagalsnosti i uverenja, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i mnoge druge potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti.

U skladu sa zahtevima klijenata, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, ali i književna dela, počev od beletristike, preko proze i romana, pa do poezije, kao i udžbenike. Kada naši prevodioci i sudski tumači obrađuju reklamne materijale (brošure, letke, PR tekstove, plakate, flajere, vizit kartice), oni posebnu pažnju obraćaju prilagođavanju tih sadržaja duhu srpskog jezika, čime se postiže osnovni cilj njihovog prevođenja, a to je približavanje onoga što se reklamira svim onim potencijalnim klijentima kojima je srpski jezik maternji.

Sa ruskog na srpski jezik prevodimo i web sajtove i to uz maksimalnu primenu važećih pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime vlasnicima tako prevedenih sajtova nudimo mogućnost da imaju višestruku korist od prevoda, budući da će se njihov sajt, upravo zahvaljujući pažljivoj implementaciji pravila dobre optimizacije, ubrzo naći u vrhu pretrage. Sem sajtova, prevodimo i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju, ali i sadržinu online prodavnica i kataloga.

Vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog na srpski jezik i to svih vrsta. Sem simultanog, koje se i najčešće sreće u praksi, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje uz pomoć šapata i na konsekutivno. U zavisnosti od vaših zahteva, u prilici smo i da vam po najboljim uslovima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Usluga po kojoj smo dobro poznati je upravo ona koja nas uzdvaja, jer na zahtev klijenata vršimo kompletnu obradu svih audio i video sadržaja. A to znači da uz prevod serija, filmova, emisija, audio poruka i drugih materijala ove vrste, vršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, čime svim klijentima daje mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju materijal koji može da plasira na ma koji medij.

Prevodi medicinske dokumentacije sa ruskog jezika na srpski

Iako se najčešće javljaju zahtevi za prevodom lekarskih nalaza sa ruskog na srpski jezik, naši prevodioci i sudski tumači su se specijalizovali i za prevođenje kompletne medicinske dokumentacije, tako da prevode i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, kao i sve druge sadržaje iz oblasti medicine i farmacije.

Takođe, prevodimo i sva lična dokumenta poput pasoša, lične karte i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu. Naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole, ali i potvrdu u prebivalištu i uverenje o državljanstvu.

Sva ona dokumenta koja spadaju u domen poslovanja, takođe prevodimo sa ruskog na srpski jezik i overavamo pečatom sudskog tumača koji je ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije za poslove overe. A pod tim, najpre mislimo na osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju i statut preduzeća, kao i na: bilanse stanja i uspeha, fakture, sve vrste poslovnih ugovora i odluka, licence, ali i poslovne izveštaje, kako revizorske, tako i godišnje i ostale.

Uz sve što smo ovom prilikom pomenuli, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinsku i tehničku dokumenataciju, te građevinske projekte.

Prevođenje prepisa ocena sa ruskog na srpski jezik

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja, prevodimo sa ruskog na srpski jezik, te ih overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Sem prepisa ocena, obrađujemo i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske i diplomske radove. Prevodimo i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i ostale materijale iz oblasti obrazovanja i nauke.

A Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje i sva dokumenta koja se podnose različitim službama, u skladu sa zahtevima situacije (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti) i mnoga druga uverenja, izjave, saglasnosti i potvrde.

Prevod web sajtova sa ruskog na srpski

Na vaš zahtev, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i sadržaje web sajtova, trudeći se da tokom čitavog procesa maksimalno primenimo i sva pravila dobre optimizacije. Vrlo brzo će svaki klijent koji je vlasnik prevedenog sajta jednostavno uvideti da je reč o višestrukoj koristi. Naime, SEO (Search Engine Optimisation) je od ključne važnosti ukoliko želite da vam sajt bude što bolje pozicioniran na pretraživačima.

Sem sajtova, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sadržinu online prodavnica i kataloga, ali i softverske aplikacije i programe.

Takođe, sa ruskog na srpski jezik prevodimo apsolutno sve tekstualne sadržaje, ma kako oni bili obimni i kompleksni, te bez obzira koju temu obrađuju. A kada kažemo da naši stručnjaci prevode zaista sve vrste sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, jasno je da ne možemo da ih nabrojimo na jednom mestu. Zato ćemo ovom prilikom da pomenemo samo one teme i oblasti za koje nam klijenti najčešće dostavljaju materijale na prevod.

Marketing, informacione tehnologije, psihologija, društvene nauke, građevinska industrija, komunikologija, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, politika, pravo, finansije, bankarstvo, ekonomija, informacione tehnologije, menadžment i prirodne nauke, tek su neke od oblasti sa kojima su upoznati naši stručnjaci, te će ih u optimalnom roku prevesti sa ruskog na srpski jezik.

Uz tekstualne sadržaje, vršimo i prevođenje sa ruskog na srpski jezik za druge materijale, poput udžbenika, knjiga i književnih dela. Sem romana, proze, beletristike i poezije, prevodimo i sve vrste časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, pa do naučnh i drugih.

Sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, odnosno marketinga, takođe prevodimo sa ruskog na srpski jezik i to u vrlo kratkim rokovima, posebno vodeći računa da prevod prilagodimo duhu srpskog jezika. A pored vizit kartica, flajera i reklamnih letaka, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i PR tekstove, kataloge, brošure, plakate i druge vrste sadržaja.

Prevođenje filmova sa ruskog na sprski jezik

Usluga koja podrazumeva prevod filmova sa ruskog na srpski jezik, nije ništa neuobičajeno da jedna prevodilačka agencija ima u ponudi. Ono što jeste specifičnost usluge koju mi pružamo jeste činjenica da svim klijentima nudimo mogućnost da na jednom mesti dobije kompletnu obradu serija, audio poruka, te dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova, kao i informativnih, dečijih, zabavnih i drugih vrsta emisija. To ustvari znači da uz njihov prevod sa ruskog na srpski jezik, svaki klijent dobija i uslugu sinhronizacije ili titlovanja, a u zavisnosti od njegovih potreba i zahteva. Tako, ima mogućnost da obrađene audio i video sadržaje distribuira dalje.

Uz to, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog na srpski jezik, bez obzira da li je u pitanju prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano ili konsekutivno. Vaša je jedina obaveza da nam u što kraćem roku dostavite sve potrebne informacije, koje se tiču događaja koji organizujete (broj učesnika, trajanje, osobine prostora u kome se održava i slično), a sve ostalo je naša briga. Uz to vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima u geloj zemlji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje