Prevod sa ruskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na španski jezik

Za online prevod sa ruskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Kada je u pitanju usluga prevođenja sa ruskog jezika na španski, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali činjenicom da su u njegovom timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, tako da klijentima kojima su potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu svih dokumenata, što uz njihov prevod podrazumeva i overu sudskog tumača.

Proces obrade dokumenata podrazumeva da nakon njegovog prevođenja sudski tumač vrši poređenje između originalnog i prevedenog dokumenta, kako bi ustanovio da li među njima ima razlike. Ukoliko ne postoji, on overava prevod svojim pečatom, a ako se dogodi da pronađe odstupanja, on je dužan da o tom zapažanju obavesti klijenta i da preporuči uslugu redakture. Ovu uslugu, takođe klijenti mogu dobiti u našim poslovnicama, jer su u našem timu i korektori, odnosno lektori. A nakon što oni završe obradu dokumenata, sudski tumači su u mogućnosti da ih overe.

Da bi on mogao da ispoštuje zakonom propisanu proceduru, neophodno je da ima i originalan dokument, tako da ste u obavezi da nam dostavite na uvid. Budući da je neophodno da dostavite i originale, postupak slanja dokumenata na prevod se u određenim segmentima razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja. Osim slanja putem kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, ali isključivo preporučenom pošiljkom, imate mogućnosti da nam dokumenta dostavite lično i to u bilo koju našu poslovnicu, koje se osim u glavnom gradu naše zemlje i to na nekoliko lokacija, nalaze i u mnogim drugim većim i manjim gradovima, poput: Mladenovca, Kragujevca, Subotice, Kraljeva, Jagodine, Niša, Ćuprije, Novog Sada i drugih.

U slučaju da se javi potreba za takozvanim hitnim prevodom dokumenata, klijentima je dozvoljeno da najpre pošalje skenirana dokumenta na mail, a nakon toga da dostavi originale na uvid i to na jedan od pomenutih načina. U ovakvim situacijama je posebno važno da se vodi računa o vremenu, uzevši u obzir hitan prevod podrazumeva obradu materijala u posebno kratkom roku. Sve ostale sadržaje možete poslati na mejl, uzevši u obzir da se za njih ne zahteva overa, pa nije potrebno dostaviti originale na uvid, a po završetku njihove obrade takođe mi vama možemo poslati prevedene sadržaje na mejl.

Inače prevedena i overena dokumenta preuzimate ili lično u jednoj od naših poslovnica ili možete da zahtevate da vam ih pošaljemo na adresu. Uzevši u obzir da kurirska služba dostavlja prevedena dokumenta na vašu adresu, to se ova usluga naplaćuje potpuno odvojeno od prevođenja i overe i to direktno kuriru, prilikom njihovog preuzimanja.Prevođenje sa ruskog na španski
Prevođenje sa španskog na ruski

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi lična, ali i poslovna dokumenta, sve vrste ugovora, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude, kao i rešenja, žalbe, odluke i tužbe, odnosno punomoćja za zastupanje, te sve tipove licenci i sertifikata, to jeste sva nepomenuta pravna akta.

Osim lične karte i pasoša, sa ruskog jezika na španski prevodimo i: potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i radnu dozvolu, vozačku dozvolu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim točka. Takođe, prevodimo i sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i ugovore, bilanse uspeha i stanja, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovanja, bilo preduzetnika bilo kompanije.

Dokumenta koja se isključivo tiču oblasti nauke i obrazovanja, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford takođe prevode sa ruskog jezika na španski, a osim svedočanstava završnih razreda osnovne i srednje škole, prevodimo i: prepis ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, seminarske, diplomske i naučne radove, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama a vezana su za navedene oblasti.Prevodimo i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender. Sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, odnosno dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama vrlo često, na vaš zahtev prevodimo sa ruskog jezika na španski. Sem uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, koja se ujedno i najčešće zahtevaju, prevodimo i sledeća dokumenta: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta.

Iako su prevodi različitih vrsta dokumenata najtraženiji, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sa ruskog jezika na španski prevode sve vrste časopisa, poput ilustrovanih, stručnih, dečijih i drugih, ali i udžbenike, književna dela, kako romane i prozu, tako i beletristiku i dela poezije.

Takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sve vrste video, odnosno audio materijala. Pod tim mislim najpre na filmove svih žanrova (igrani, animirani, dokumentarni, crtani), reklamne poruke, serije, ali i sadržinu dečijih, zabavnih, obrazovnih i informativnih emisija. A uz uslugu prevoda pomenutih materijala na zahtev klijenata vršimo i njihovu finalnu obradu, koja podrazumeva sinhronizaciju i titlovanje. Sa ruskog jezika na španski prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike i obimnosti, a osim onih čija tema je vezana za turizam, politiku, psihologiju i finansije, prevodimo i one sadrže koji obrađuju temu iz oblasti: građevinske industrije, farmacije, nauke, ekonomije, obrazovanja, politike, informacionih tehnologij,a te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Na zahtev klijenata prevodimo i reklamne sadržaje, poput plakata i flajera, letaka, PR tekstova, kataloga, vizit kartica i brošura i to u potpunosti poštujući sve zahteve oblasti marketinga.Prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na izvršenju ovog zadatka će na najbolji mogući način reklamnu poruku koju ovi materijali sadrže prilagoditi ciljanom jeziku, odnosno nemačkom, tako da će potencijalni klijenti kojima je on maternji moći da se na adekvatan način upoznaju sa predmetom reklamiranja. Osim toga prevodimo i sve one sadržaje koji se tiču interneta, odnosno oblasti informacionih tehnologija, poput web prodavnica i online kataloga, te web sajtove i softverske programe i aplikacije. Prilikom obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač se trude da maksimalno kvalitetno implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi prevedenim materijalima omogućili da dostignu što bolju poziciju u okviru internet pretraživača.

Iako su u većoj meri zastupljeni prevodi u pisanom formatu, činjenica je da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su naročito usmereni na pružanje usluga simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevođenja. To znači da će u zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete oni prilagoditi vrstu usmenog prevoda, uzevši u obzir da se svaka od pomenutih primenjuje isključivo za određeni tip događaja. A u onim slučajevima kada se za događaj predvidi usluga simultanog prevođenja, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim uslovima. Jedina obaveza koju vi imate jeste da nam date sve potrebne podatke o samom događaju, to jest njegovoj organizaciji, što podrazumeva informacije o broju učesnika, trajanju događaja, te podatke o prostoru u kome će on biti održan, jer ćemo mi na osnovu njih pripremiti ponudu koja će maksimalno kvalitetno odgovoriti zahtevima.

Uslugu redakture svih materijala koji je neko već preveo sa ruskog jezika na španski će u okviru Akademije Oxfor izvršiti profesionalni korektor i lektor, tako da će klijenti dobiti kvalitetno obrađen materijalna.

Prevodi pasoša sa ruskog jezika na španski

Prevodilački centar Akademije Oxford za sve zainteresovane klijente vrši i prevođenje pasoša sa ruskog na španski jezik. A osim pasoša prevodimo i ostala lična dokumenta, na prvom mestu uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, izvod iz matičnih knjiga, kako umrlih i rođenih, tako i venčanih (umrlica, krštenica i venčani list), te sve vrste dozvola (za rad, saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak), potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

Uz to, obrađujemo i poslovnu dokumentaciju, poput revizorskih, godišnjih i finansijskih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuta i osnivačkih akata preduzeća, bilansa uspeha i stanja, faktura, poslovnih odluka i ugovora, sertifikata i licenci. Takođe sa ruskog na španski jezik prevodimo i presude o razvodu braka, sudska rešenja, odluke, žalbe, tužbe i ostale vrste presuda, kao i tekovine Evropske Unije, punomoć za zastupanje i sva navedena pravna akta. A na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač će obraditi i dokumentaciju za tender, ali i medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju, tako da prevodimo: uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzroka, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i dokumenta koja se tiču oblasti građevinske industrije, farmacije i medicine. Pored svega navedenog, prevodilac i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, odnosno nauke. Uz prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te potvrda o redovnom školovanju, nudimo vam i prevode uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodatak diplomi, naučnih radova, rezultata naučnih istraživanja, prepisa cena, ali i seminarskih i diplomskih radova, odnosno naučnih patenata.

Sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta ove vrste takođe prevodimo sa ruskog na španski jezik i overavamo pečatom sudskog tumača.

Da bi bilo koji od pomenutih dokumenata mogao da bude korišćen u praksi neophodno je da poseduje pečat ovlašćenog sudskog tumača, što takođe spada među usluge koje pružamo našim klijentima. Radi se o tome da prevod dokumenta u smislu zakona nema apsolutno nikakvu vrednost, pa se iz razloga zahteva overa pečatom sudskog tumača, kako bi se potvrdila vernost originalu. Samim tim je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač najpre proverava da li se podaci u njima podudaraju, pa tek onda i vrši overu. A ako se slučajno dogodi da ustanovi da između prevedenog i originalnog dokumenta postoji razlika, on o tome obaveštava klijenta ,ali mu i preporučuje uslugu redakture sadržaja, koju takođe može dobiti u poslovnici Akademije Oxford. Kada lektori i korektori završe svoje deo posla, dokument se ponovo vraća sudskom tumaču, koji ga sada bez ikakvih poteškoća overava.

Slanje dokumenata na prevod je moguće putem kurirske službe ili preporučene poštanske pošiljke, jer je neophodno da nam dostavite na uvid i originalna dokumenta, a imate mogućnost da ih lično donesete i to u bilo koju našu poslovnicu, koje se nalaze u svim većim i manjim gradovima širom Srbije. Osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, naše poslovnice ćete između ostalog naći i u: Kraljevu, Jagodini, Čačku, Kragujevcu. Subotici, Mladenovcu, Ćupriji i u mnogim drugim gradovima.

Ukoliko su vam prevodi dokumenata sa ruskog na španski jezik potrebni u posebno kratkom roku, nudimo vam mogućnost da ih pošaljete skenirane na mail, kako bismo ubrzali čitav proces, a daoriginale dostavite naknadno, ali je neophodno da vodite računa o roku koji je zadata za njihovu izradu. Sve ostale materijale koje treba da obrade prevodilac i sudski tumač možete da nam dostavite na mail, jer se za njih ne zahteva overa. Prevedena dokumenta možete da preuzmete lično i to u onoj poslovnici koja vam je najbliža, a možete i da iznesete zahtev da vam ih pošaljemo na kućnu adresu, što je usluga koja se dodatno naplaćuje. A prevedene materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača možemo da vam pošaljemo na mail, te ćemo u velikoj meri uprostiti čitav proces i uštedeti vam ne samo vreme već i novac.

Osim dokumenata i ostalih vrsta materijala, prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za usmeno prevođenje sa ruskog na španski jezik. Uzevši u obzir da su i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, namenjeni za različite vrste događaja ponudu ćemo u potpunosti prilagoditi vašim potrebama. A ukoliko se za neki događaj zahteva upravo ta vrsta prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe na vaš zahtev prevodimo i sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta. To se odnosi najpre na prevode web sajtova sa ruskog na španski jezik, što će prevodilac i sudski tumač obaviti maksimalno profesionalno i uz primenu SEO (Search Engine Optimisation), tako da će vaš internet sajt vrlo brzo biti mnogo bolje pozicioniran u polju pretrage. Pored prevoda web sajtova nudimo vam i prevođenje sadržaja online kataloga i prodavnica, kao i softwara, odnosno svih programa i aplikacija.

Kod nas vas očekuju i prevodi reklamnih materijala, poput: brošura, letaka, flajera, kataloga, PR tekstova i plakata, pa čak i vizit kartica. Prevodimo i sve vrste tekstova, ma kako da su kompleksni, te bez obzira koju temu obrađuju. A kako su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford osposobljeni za prevođenje sa ruskog na španski jezik za apsolutno sve vrste tekstualnih sadržaja, nemoguće je navesti sve teme, pa ćemo pomenuti samo one oblasti zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju: ekonomija, pravo, politika, bankarstvo, finansije, nauka, medicina, obrazovanje, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, sociologija, marketing, građevinska industrija, turizam, komunikologija, informacione tehnologije i sve ostale grane prirodnih, to jest društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

A sa ruskog na španski jezik prevodimo i apsolutno sve vrste, kako video, tako i audio materijala. Uz prevod reklamnih poruka i serija, vršimo i obradu crtanih, animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, te zabavnih, informativnih, dečijih i svih ostalih vrsta emisija. Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu profesionalni titleri, kao i grupa umetnika zadužena za sinhronizaciju, tako da klijentima obezbeđujemo kompletnu obradu video i audio materijala. A sa ruskog na španski jezik prevodimo i književna dela, bez obzira da li je u pitanju poezija i proza, odnosno romani i beletristika, te članke iz novina, udžbenike i različite vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali).

Prevođenje uz pomoć šapata sa ruskog na španski jezik

Kao posebna vrsta usmenog prevoda izdvaja se takozvano šapatno prevođenje, koje će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford izvršiti na vaš zahtev. A uz ovu vrstu usmenog prevoda sa ruskog jezika na španski, možemo da vam ponudimo i usluge simultanog, odnosno konsekutivnog prevođenja. Samim tim što se sve ove vrste prevoda primenjuju za različite vrste događaja, vrlo je važno da nas informišete na vreme o organizaciji kako bismo mogli da prilagodimo ponudu i u potpunosti izađemo u susret vašim zahtevima. To znači da treba da nam dostavite informacije tome koliko bi on trebalo da traje, koliko se učenika očekuje, kao i podatke o samom prostoru u kome će biti održan, te ostale slične detalje. Sigurni smo da ćete i vi kao organizator, ali i svi učesnici događaja biti zadovoljni pruženom uslugom, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji su specijalizovani za usmeno prevođenje sa ruskog jezika na španski iza sebe imaju sasvim dovoljno sati rada da možemo biti sigurni da će svoj posao uraditi profesionalno i kvalitetno. Za one slučajeve kada se za određeni događaj predlaže upravo ta vrsta prevoda, nudimo vam po vrlo povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A sem ove usluge, a na vaš zahtev možemo da izvršimo i lekturu, odnosno korekturu kompletnog sadržaja koji je već neko preveo sa ruskog jezika na španski, ali se tom prilikom nije rukovodio pravilima prevodilačke struke. To znači da će apsolutno svi klijenti po završetku obrade materijala i njegove redakture biti u potpunosti zadovoljni tačka.

Prevodi knjiga sa ruskog jezika na španski

Prevođenje knjiga sa ruskog na španski jezik je još jedna usluga koju sa ponosom ističemo, uzevši u obzir da su mnoga dela upravo zahvaljujući radu naših stručnjaka objavljena na španskom jeziku. Osim dela proze i poezije prevodimo i romane, ali i beletristiku, te sve vrste udžbenika, ma kako oni kompleksni bili. Takođe na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i članke iz novina, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, ali i dečijih i ostalih. A sa ruskog na španski jezik možemo da izradimo i prevod za različite vrste tekstualnih sadržaja, kako za one koji će biti plasirani široj javnosti, tako i za one koji su namenjeni isključivo stručnjacima za pojedine oblasti. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast politike, bankarstva, nauke i obrazovanja, prevodimo i one tekstualne sadržaje koji se tiču filozofije, ekologija i zaštita životne sredine, marketinga i menadžmenta, ali i psihologije, komunikologije, informacionih tehnologija, farmacije, građevinske industrije i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka koje ovo prilikom nismo pomenuli. Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, tako da sa ruskog na španski jezik, pored ostalih prevodimo i sledeća dokumenta: prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, seminarske, naučne i diplomske radove, uverenje o redovnom školovanju, potvrde o položenim ispitima, te diplome i dodatke diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a posebno su vezana za ove dve oblasti.

Prevodi web sajtova sa ruskog jezika na španski

Iako se često može čuti da prevođenje web sajtova sa ruskog na španski jezik može da uradi svako ko poznaje ova dva jezika,činjenica je da jedino profesionalno preveden web sajt može da bude dobro pozicioniran u polju pretrage. Zato je mnogo jasnije zbog čega prevodioci i sudski tumači koji vrše ovu uslugu posebno paze da u svoj rad implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation). Naime, jedino onaj sajt koji je preveden i obrađen na ovaj način može u relativno kratkom periodu da se nađe među prvim rezultatima u polju pretrage.Upravo zato je vrlo važno da se prevod sajta sa ruskog na španski jezik prepusti stručnjacima Akademije Oxford, jer ćete vrlo brzo videti sve pozitivne efekte koje primena ovih pravila ima. A pored sajtova prevodimo i softverske programe i aplikacije, kao i sadržinu web kataloga, odnosno online prodavnica ma kako da su u pitanju kompleksni materijali. Takođe kod nas možete dobiti i prevod PR tekstova, kataloga, reklamnih flajera, letaka i brošura, te plakata i vizit kartica, odnosno svih onih materijala čija je namena reklamiranje proizvoda ili usluga. A kako je marketing vrlo specifična oblast, uzevši u obzir da se pravila neprekidno menjaju, te da većina reklamnih materijala u sebi sadrži skrivenu poruku koja ima za cilj da privuče pažnju potencijalnih korisnika usluga ili kupaca proizvoda koji se reklamiraju, naši prevodioci i sudski tumači sa velikom pažnjom prilagođavaju tu reklamnu poruku ciljanom jeziku, odnosno prevode je u duhu španskog jezika kako bi što veći broj potencijalnih klijenata sa španskog govornog područja počeo da kupuje određeni proizvod, odnosno koristi uslugu koja se na taj način reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje