Prevod sa ruskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na bosanski jezik

Za online prevod sa ruskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na bosanski jezik

Prevođenje sa ruskog jezika na bosanski najpre podrazumeva obradu svih vrsta dokumenata, kako ličnih tako i poslovnih, te onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, ali i onih koja su povezana sa naukom i obrazovanjem. Sudski tumači i prevodioci će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, to jest: građevinske projekte, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja su u vezi sa oblašću građevinske industrije, kao i farmacije i medicine. A prema zahtevima klijenata vršimo i prevod sa ruskog jezika na bosanski za različite vrste ugovora i licenci, ali i punomoćja za zastupanje, sudskih presuda, odnosno tužbi, odluka, žalbi i rešenja, kao i sertifikata i tekovina Evropske Unije i svih ostalih pravnih akata.

Potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o redovnim primanjima i mnoge druge vrste dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama ćemo takođe na vaš zahtev prevesti, ali i overiti pečatom sudskog tumača. A prevoodimo i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, ali i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove, naučne patente, te diplomske radove i mnoga druga dokumenta koja se isključivo tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Naravno, na zahtev naših klijenata možemo da izvršimo i prevod sa ruskog jezika na bosanski svih ličnih, ali i dokumenata koja se tiču poslovanja kompanije ili predzetnika. Ova usluga se prvenstveno odnosi na: uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačku dozvolu i radnu dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matičnih knjiga rođenih i umrlih (krštenica i umrlica), vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, ali i na sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture, osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, poslovne odluke, kao i na sva ona dokumenta koja se tiču oblasti poslovanja, odnosno koja se svrstavaju u lična.

Klijenti kojima su potrebni prevodi pomenutih i mnogih drugih dokumenata, moraju da znaju i to da kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, koja uz prevođenje sa ruskog jezika na bosanski uključuje i overu pečatom sudskog tumača. A ova vrsta overe je vrlo važna, jer dokumentu daje pravnu i zakonsku vrednost, tako da se samo dokument koji poseduje pečat sudskog tumača u zakonskom smislu smatra važećim. Postupak prevoda i overe jasno je definisan slovom zakona, pa je iz tog razloga svaki klijent obavezan da na uvid dostavi originalna dokumenta. Tek pošto se sudski tumač uveri u njihovu istovetnost, on stavlja svoj pečat na dokument koji je preveden i na taj način vrši overu.Prevođenje sa ruskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na ruski

Dostava dokumenata može biti izvršena na nekoliko načina, to jest ili slanjem preko „Pošte Srbije“, ali samo preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili lično u bilo koju od poslovnica Akademije Oxford. A kada prevodilac i sudski tumač završe sa njegovom obradom, možete da ga preuzmete lično ili da vam preveden dokument dostavimo preko kurirske službe na određenu adresu, što je usluga koja se naplaćuje nezavisno od prevođenja i overe. Plaćanje ove usluge se vrši direktno kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

Ukoliko vam je prevod dokumenata sa ruskog jezika na bosanski potreban vrlo brzo, onda možete da nam dostavite najpre skenirana dokumenta putem mejla, a u najkraćem mogućem roku da dostavite i originalna na uvid. Vrlo je važno da napomenemo i to svi klijenti koji imaju potrebu za ovom vrstom prevoda moraju da potraže prvo informaciju u nadležnom sudu o tome da li je potrebno izvršenje overe haškim Apostille pečatom. Inače, ovaj pečat se ne stavlja na sva dokumenta, pa je iz tog razloga najvažnije prvo proveriti da li se i na vaša dokumenta stavlja Apostille pečat, kao i na koji način se overava. Pod tim mislimo najpre na činjenicu da se haški pečat može staviti nakon obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača, ali i na samom početku postupka obrade dokumenta kada se prevodi i taj pečat i dokument.

Osim dokumenata, sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata obraditi i različite video i audio sadržaje, odnosno filmove (animirani, crtani, dokumentarni, igrani i ostali), ali i reklamne poruke, serije i sve vrste emisija, kako zabavne, tako i informativne i dečije, ali i obrazovne i mnoge druge. A uz njihov prevod sa ruskog jezika na bosanski vršimo i sinhronizaciju i titlovanje.Takođe, prevodimo i web sajtove, softver, odnosno programe i aplikacije koje želite, kao i online prodavnice i kataloge usluga i proizvoda tačka. U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i književna dela svih vrsta (proza, poezija, romani, beletristika i ostala), zatim udžbenike, ali i sadržinu različitih časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, pa do stručnih, kao i članke iz novina. U okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa ruskog jezika na bosanski. Sem konsekutivno i simultano, specijalizovani smo i za posebnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata, a nudimo vam i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodimo i tekstualne materijale, bez obzira na njihovu obimnost, tematiku i namenu. Tako da ćete kod nas dobiti prevod i onih tekstova koji će biti plasirani isključivo krugu stručnjaka, ali i onih koji su namenjeni javnom plasiranju. Informaciona tehnologija, građevinska industrija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, finansije, ekonomija, filozofija, politika, komunikologija, pravo, sociologija, menadžment, obrazovanje, nauka, medicina, marketing i farmacija, samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi na njihova tema. U skladu sa zahtevima naših klijenata obrađujemo i sve vrste reklamnih sadržaja, počev od flajera i letaka, preko plakata i vizit kartica, pa do PR tekstova, kataloga i brošura. Uz sve što smo pomenuli, vršimo i uslugu redakture materijala za koje su zaduženi lektori i korektori iz našeg tima.

Prevodi ličnih dokumenata sa ruskog jezika na bosanski

Kada je u pitanju prevođenje ličnih dokumenata sa ruskog na bosanski jezik, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod pasoša, ali će naši prevodioci i sudski tumači obraditi i sva ostala lična dokumenta. Tako ćemo na vaš zahtev obraditi i uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, dozvolu za boravak, ali i radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu. Pored toga prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, odnosno licence, punomoćje za zastupanje, te sertifikate i ostala pravna akta.

Uzavisnosti od vaših zahteva možemo da ponudimo i prevod sa ruskog na bosanski jezik za sva dokumenta koja se odnose na poslovanje, bilo da je u pitanju firma ili preduzetnik, tako da vršimo obradu: finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja, bilansa uspeha i stanja, faktura, osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, ali i statuta preduzeća i mnogih drugih poslovnih dokumenata. Dobro je poznato da postoje brojna dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, a i njih će naš sudski tumač i prevodilac obraditi u skladu sa vašim zahtevima. Tako da kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog na bosanski jezik, između ostalog i za: potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti.

A pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i različite vrste dokumentacija, na prvom mestu medicinsku, odnosno tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, te sa ruskog na bosanski jezik prevodimo i: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte i ostala dokumenta koja se odnose na oblast medicine i farmacije, to jest građevinske industrije.

Ne zaboravite da najpre treba da u okviru nadležnog suda izvršite proveru o tome da li postoji potreba za overom haškim Apostille pečatom za konkretna dokumenta za koja vam je potreban prevod sa ruskog na bosanski jezik, jer ćete tako uspeti da izbegnete nepotrebno gubljenje novca i vremena. Reč je o tome da se ovaj pečat stavlja samo na tačno određena dokumenta i da se u pojedinim situacijama stavlja nakon obrade naših stručnjaka, a u pojedinim na samom početku, od čega zavisi i sam tok, ali i trajanje čitavog procesa obrade dokumenata. Uz to morate da ispoštujete i način slanja, to jest da nam svakako priložite originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač ima obavezu da ih uporedi sa prevodima. A ako se dogodi da primeti neka odstupanja, on će predložiti izvršenje redakture sadržaja, nakon ćega ćete moći vrlo brzo da dobijete overen dokument.

Hitan prevod podrazumeva prevođenje sa ruskog na bosanski jezik u naročito u kratkom roku i samo u toj situaciji klijentima je dozvoljeno da dokumenta pošalju skenirana na mejl, a da nam nakon toga što brže dostave i originale na uvid. Inače, dokumenta možete da nam dostavite lično u našu poslovnicu i to bilo koju od preko 20 koje se nalaze širom Srbije, ali i da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno, putem „Pošte Srbije“. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih dokumenata, imate mogućnost ili da ih preuzmete lično ili da vam budu dostavljena na adresu koju ste naveli. Ova usluga svrstava se u red dodatnih i naplaćuje se prema važećem cenovniku kurirske službe koja vam dostavlja prevedena i overena dokumenta, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja i to direktno u kuriru.

Prevođenje tekstova različite tematike sa ruskog jezika na bosanski

Bez obzira koja je tema teksta za koji su vam potrebni prevodi sa ruskog na bosanski jezik možete biti sigurni da će naši stručnjaci ovaj posao uraditi kao i sve druge, maksimalno kvalitetno. Uz tekstove čija tema se odnosi na oblast turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te politike, ekonomije, bankarstva i finansija, prevodimo i one čija tema ima veze sa oblašću komunikologije, građevinske industrije, filozofije, psihologije, ali i sociologije, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Naravno, prevodimo i tekstove koji su u vezi sa oblastima obrazovanja, nauke, medicine i farmacije. Samim tim što se za ove sadržaje ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, sam postupak slanja i dostave prevedenih materijala je mnogo jednostavniji, jer se čitava komunikacija sa klijentima može vršiti putem mejla.

Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i onim stručnjacima koji su naročito usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja sa ruskog na bosanski jezik, odnosno konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja. Uzevši u obzir da se sve navedene vrste prevoda primenjuju samo za određeni tip događaja, to svi klijenti imaju obavezu da nam dostave validne podatke o događaju koji organizuju, kako bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu. To znači da moramo biti informisani o samom toku događaja, odnosno njegovoj organizaciji, trajanju, broju učesnika, ali i o podacima vezanim za prostor u kome će biti održan. Ako se za neki događaj predvidi simultano prevođenje, u prilici smo i da svim zainteresovanim klijentima po vrlo povoljnim cenama ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Profesionalni korektor i lektor su takođe u našem timu i u skladu sa zahtevima klijenata će izvršiti sve potrebne ispravke, odnosno redakturu prevedenih sadržaja kako bi ga prilagodili važećim pravilima prevodilačke struke i klijentima omogućili da dobiju maksimalno kvalitetan prevod, a po najpristupačnijim cenama.

Prevodi reklamnih flajera sa ruskog na bosanski jezik

Iako mnogi misle da je prevođenje reklamnih flajera sa ruskog jezika na bosanski vrlo jednostavno, činjenica je da je područje marketinga jedno od najkompleksnijih kada je u pitanju prevođenje sa bilo kog jezika. Razlog za to treba tražiti u činjenici da većina reklamnih materijala u sebi sadrži i poruku namenjenu potencijalnim korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda na ciljanom jeziku. Upravo iz tog razloga prevodioci i sudski tumači Akademij Oxford naročitu pažnju poklanjaju oblikovanju ovih reklamnih poruka, a u skladu sa bosanskim jezikom kako bi ciljanoj grupi korisnika kojima je ovaj jezik maternji omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira i počnu to da koriste, odnosno kupuju. Pored reklamnih flajera, prevodimo i vizit kartice, plakate, brošure, PR tekstove, letke, kataloge, odnosno sve druge vrste reklamnih materijala koje nismo pomenuli.

A na vaš zahtev obrađujemo i serije i filmove (animirani, crtani, igrani, dokumentarni i drugi), zatim emisije, kako informativne, tako i zabavne, obrazovne, dečije i druge, ali i reklamne poruke. Samim tim što su u našem timu profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju, to svim klijentima možemo da ponudimo i njihovu kompletnu obradu, te da uz njihov prevod sa ruskog jezika na bosanski dobiju i sinhronizaciju ili titlovanje.

Prevodi romana sa ruskog jezika na bosanski

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje romana sa ruskog na bosanski jezik. A sem romana obrađujemo i različita prozna, ali i poetska dela, kao i beletristiku.

Uz to, prevodimo i web kataloge, online prodavnice, odnosno internet sajtove i softvere, kako programe, tako i aplikacije. Uzevši u obzir da je prevođenje svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija u najmanju ruku specifično, jer zahteva posebnu metodu koju prevodilac i sudski tumač svakako primenjuju, to će oni na najbolji način u sam proces njihove obrade uvrstiti i sva SEO pravila (Search Engine Optimisation). A na taj način će prevedenim materijalima pružiti sve što je potrebno da se u relativno kratkom roku nađu u samom vrhu pretrage. A ukoliko su se pre prevođenja nalazili na dobroj poziciji u okviru pretraživača, sada će ona biti sasvim sigurno još bolja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje