Prevod sa ruskog na albanski jezik

Za sve kojima su potrebni prevodi sa ruskog jezika na albanski, prevodioci sudski tumači Akademije Oxford nude vrhunsku uslugu. Uz prevode dokumentacije i dokumenata svih vrsta na vaš zahtev obrađujemo i mnoge druge materijale. A osim reklamnih poruka i ostalih vrsta video i audio materijala, prevodimo i web sajtove, tekstove različite sadržine i tematike, kao i knjige, udžbenike i novinske članke.

Što se tiče prevoda dokumenata, kod nas vas očekuje kompletna usluga obrade, koja podrazumeva ne samo prevođenje sa ruskog jezika na albanski, već i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. Upravo na taj način našim klijentima u velikoj meri štedimo vreme, jer ne moraju da se trude da sami pronađu ovlašćeno lice koje će overiti prevedena dokumenta.

Jedino što je obaveza naših klijenata jeste da u potpunosti ispoštuju princip slanja, što znači da moraju da nam dostave i originalna dokumenta na uvid, kao i da se raspitaju u nadležnom sudu da li se za njihov dokument zahteva overa haškim Apostille pečatom. Iako sudski tumači i prevodioci nisu dužni da imaju informacije o ovoj vrsti overe budite sigurni da će vam maksimalno pomoći da dođete do svih potrebnih informacija. Kako se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta to je vrlo važno da prvo proverite da li je potrebno da i vaš dokument bude njime overen, odnosno na koji način. Apostille pečat se stavlja na početku obrade dokumenata, nakon čega se on prevod i zajedno sa sadržinom dokumenta i overava pečatom sudskog tumača, ali ima i onih dokumenata na koja se haški pečat stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača. Budući da ćete dobiti ove informacije tačno ćete znati da li dokumenta donosite prvo u Prevodilački centar Akademije Oxford ili ih nosite u nadležni sud zarad overe Apostille pečatom.Prevođenje sa ruskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na ruski

Kako ste u obavezi da dostavite i originalna dokumenta na uvid, morate znati da se način njihovog slanja razlikuje u odnosu na sve one sadržaje za koje se ne zahteva overa. Tako nam dokumenta šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno donosite direktno u jednu od preko 20 naših poslovnica, a ostale materijale možete da nam pošaljete na mejl. Obrađene sadržaje za koje se ne zahteva overa možemo da vam pošaljemo isto na mejl, a dokumenta šaljemo ili na vašu adresu ili ih preuzimate lično u našoj poslovnici. Kurirska služba je dužna da vam dostavi prevedena i overena dokumenta, pa se samim tim ova usluga i naplaćuje prilikom preuzimanja, a po njihovoj važeći ceni.

Prevod dokumenata u posebno kratkom roku koji je poznat kao hitan prevod vam nudi mogućnost da nam prvo dostavite skenirana dokumenta na mejl, a da originale dostavite naknadno uz maksimalno poštovanje vremenskog ograničenja koje je zadato.

Pored dokumenata koje se smatraju ličnim, odnosno poslovnim sa ruskog jezika na albanski prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u zavisnosti od potreba, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoge druge vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Takođe, prevodilac i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekovine Evropske Unije, licence, ugovore, sertifikate, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste sudskih presuda, odluka, rešenja, žalbi i tužbi, kao i sva ostala pravna akta.Medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju takođe možemo da prevedemo sa ruskog jezika na albanski ukoliko je to potrebno, a osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast građevinske industrije, medicine i farmacije.

Prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, naučni patenti te diplomski i seminarski radovi. Kod nas možete dobiti prevod sa ruskog jezika na albanski i svih poslovnih, odnosno ličnih dokumenata kao što su: rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture, bilansi stanja, godišnji i finansijski izveštaji, poslovne odluke, ali i izvodi iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, to jest krštenica, venčani list i umrlica, lična karta, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak i radna dozvola, potvrda o prebivalištu, pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, odnosno sva dokumenta koja se svrstavaju u lična i poslovna, a koja nismo ovom prilikom pomenuli.

Da ne pomislite da prevodilac i sudski tumač obrađuju samo dokumenta, navešćemo i ostale materijale koje možemo na vaš zahtev da prevedemo sa ruskog jezika na albanski. To se najpre odnosi na tekstualne sadržaje različite tematike, počevši od onih koji obrađuju temu iz oblasti turizma i politike, odnosno bankarstva, psihologije, sociologije ili građevinske industrije, preko onih koji se tiču marketinga, komunikologije, obrazovanja, farmacije, nauke i filozofije ili građevinske industrije, pa do onih čija tema je vezana za oblast ekonomije i različitih grana društvenih i prirodnih nauka.

Takođe sa ruskog jezika na albanski obrađujemo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast reklamiranja, odnosno interneta, a pod tim mislimo kako na web sajtove, softvere, online kataloge i prodavnice, tako i na PR tekstove, kataloge, flajere, reklamne letke, plakate, vizit kartice i brošure. Na vaš zahtev obrađujemo i audio i video materijale, poput dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, zatim serije, reklamne poruke, ali i zabavne, informativne, dečije, obrazovne i mnoge druge vrste, kako televizijskih, tako i radijskih emisija. Usluga obrade ovakvih sadržaja je u najmanju ruku specifična, jer vam nudimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju, kako biste u optimalnom roku dobili kompletno obrađene materijale koje možete da plasirate na svakom mediju, odnosno u bioskopu.

Prevodi udžbenika i književnih dela, odnosno romana, proze, beletristike i dela poezije, takođe spadaju u oblast usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Ako je potrebno prevšćemo i ilustrovane, stručne, dečije i sve ostale vrste časopisa, odnosno članke iz novina. Kada organizujete neki događaj na kome će biti prisutni učesnici iz Rusije i Albanije, tu su naši stručnjaci zaduženi za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Budući da pružamo i uslugu simultanog, ali i šapatnog i konsekutivnog prevođenja, najbolje je da nas na vreme obavestite o konceptu samog događaja koji organizujete kako bismo ponudu prilagodili njegovim zahtevima, uzevši u obzir da se svaka od navedenih vrsta usmenog prevoda primenjuje za određenu vrstu događaja. U slučaju da ste prevod određenih materijala već poverili nekome ko nije ispoštovao vaše zahteve, odnosno zahteve profesionalnog prevoda nudimo vam mogućnost za redakturu takvih sadržaja.

Prevodi faktura sa ruskog jezika na albanski

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi faktura sa ruskog na albanski jezik će dobiti njihovu kompletnu obradu, budući da su u našem timu prevodioci i sudski tumači, tako da dobijate prevedena i overena dokumenta spremna za upotrebu. Pored faktura, prevodimo i sva ostala poslovna dokumenta, poput odluka, rešenja osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, te svih vrsta poslovnih izveštaja, poput revizorskih, godišnjih i finansijskih.

Takođe sa ruskog na albanski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se svrstavaju u lična, kao što su: pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, krštenica, venčani list i umrlih lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola (saobraćajna, radna, dozvola za boravak, vozačka dozvola).

Na zahtev klijenata obrađujemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, te potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stalnom zaposlenju i redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, ali i ostale vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Ne treba zaboraviti da dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog na albanski jezik moraju biti overena i pečatom sudskog tumača, uzevši u obzir da prevod sam po sebi nema apsolutno nikakvu zakonsku i pravnu važnost. Razlog zbog koga morate da nam dostavite originalna dokumenta na uvid leži u činjenici da sudski tumač ima zakonon regulisanu obavezu da ih uporedi sa prevodima, kako bi se uverio da među njima ne postoje apsolutno nikakva odstupanja. Isključivo onaj dokument koji je istovetan sa originalom on može da overi i samim tim da mu pruži zakonsku i pravnu vrednost.

Budući da klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid moguće je da ih ili donesu lično ili pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. A prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju na adresu, odnosno da preuzmu u našoj poslovnici. Ali usluga dostave na adresu nije uračunata u cenu njihove obrade, već se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku.

Mada je postupak prevođenja i overe dokumenata jasno zakonom regulisan i podrazumeva gore opisano, činjenica je da se u praksi javljaju i ona dokumenta kod kojih se zahteva još jedna vrsta overe, takozvana overa haškim Apostille pečatom. A taj pečat klijenti mogu da stave na dokument isključivo u osnovnim sudovima širom Srbije, pa se istog razloga preporučuje da najpre potraže informacije da li se i za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa ruskog jezika albanski zahteva ova vrsta overe. Ako se zahteva moraju da dobiju informaciju i u kom trenutku tokom procesa se haški pečat stavlja. Inače u praksi se često susreće ona situacija kada se Apostille pečat stavlja po završetku obrade dokumenata, to jest nakon prevođenja i overe sudskog tumača, ali ima i onih dokumenata za koja se zahteva prvo stavljanje haškog pečata, a zatim prevođenje i overa. Ono što klijenti moraju da znaju jeste da se u drugom slučaju ne prevodi samo sadržina dokumenta već i sadržina haškog pečata, pa samim tim i postupak može ne znatno duže da traje.

Usmeno prevođenje sa ruskog na albanski jezik

Svako ko organizuje bilo koji događaj za koji mu je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na albanski može u potpunosti da se osloni na naše stručnjake. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford osim simultanog i konsekutivnog prevođenja, na zahtev klijenata vrše i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata. Takođe potrebno je da nam dostavite sve validne informacije o samom događaju koji organizujete kako bi smo pripremili ponudu. Ato podrazumeva da nas informišete o prostoru kome će biti održan, koliko je planirano da traje, koliki broj učesnika se očekuje i uopšteno o konceptu čitave organizacije. Na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko je potrebno prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i sve vrste tekstualnih sadržaja. Njihova tema može da se odnosi na bilo koju oblast budući da su naši stručnjaci izuzetno iskusni, te da poseduju bogato opšte obrazovanje, pa jednostavno rečeno nijedna tema im nije poznata. Psihologija, medicina, nauka, filozofija, građevinska industrija, turizam, sociologija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, bankarstvo, marketing, politika, pravo, komunikologija, finansije kao i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Na zahtev klijenata lektor i korektor iz našeg tima će izvršiti i sve potrebne ispravke, odnosno redakturu sadržaja koji su već prevedeni sa ruskog jezika na albanski kako bi vam ponudili profesionalno i kvalitetno obrađene materijale.

Prevođenje internet sajtova sa ruskog jezika na albanski

Profesionalno prevođenje web sajtova sa ruskog na albanski jezik spada takođe u domen naših stručnjaka, uzevši u obzir da iza sebe imaju na stotine prevedenih web prezentacija koje se i dalje nalaze među prvima u pretrazi. Osnovni razlog za to jeste što prevodilac i sudski tumač koji rade prevod internet sajtova sa ruskog na albanski jezik primenjuju sva važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation) kako bi tom sajtu pružili mogućnost da se u relativno kratkom roku nađe na prvoj strani pretrage. A uz prevod web sajtova nudimo vam i prevođenje softvera, odnosno svih aplikacija i programa za kojima imate potrebu, kao i online kataloga usluga ili proizvoda, te web prodavnica.

Obrada video i audio materijala koju vršimo je nešto na šta smo posebno ponosni uzevši u obzir da uz njihov prevod možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju i titlovanje, a to znači da ćete vrlo brzo dobiti informativne, dečije, obrazovne, zabavne i ostale vrste emisija, odnosno crtane, dokumentarne, animirane i igrane filmove, kao i reklamne poruke i serije koje možete da prikazujete bilo gde (radio, televizija, Internet, bioskop). U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, poput plakata, letaka, flajera, PR tekstova, ali i brošura, vizit kartica i kataloga. Kada se uzme u obzir podatak da je marketing oblast koja se neprekidno menja vrlo je važno i što prevodioci sudski tumači koji su angažovani na izvršenju ovog zadatka vode računa o adekvatnom oblikovanju reklamne poruke koju oni sadrže, kako bi klijentima kojima je albanski jezik maternji pruži mogućnost da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom koja se tim putem reklamira.

Prevodi časopisa sa ruskog na albanski jezik

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti i prevod ilustrovanih, dečijih, ali stručnih časopisa sa ruskog jezika na albanski, kao i članaka iz novina. Takođe prevodimo i književna dela, poput romana, beletristike, proze i poezije, kao i članci iz novina, a osim toga prevodimo i sve vrste dokumenata koje se podnose nadležnim službama a odnose se na obrazovanje i nauku, kao što su: uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, svedočanstva o završenom razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, potvrda o položenim ispitima, ali i seminarski, naučni i diplomski radovi. Pored toga prevodimo i sve vrste dokumentacija, kako medicinsku, tako i tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta ove vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje