Prevod sa ruskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na poljski jezik

Za online prevod sa ruskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodilački centar Akademije Oxford u bogatoj ponudi usluga koje pruža svojim klijentima ima i prevođenje sa ruskog jezika na poljski, a zahvaljujući tome što su u našem timu prevodioci i stručni tumači zaduženi za obradu materijala na ova dva jezika. Osim dokumenata i dokumentacija za tender, građevinske, tehničke i medicinske dokumentacije, oni obrađuju i sve ostale vrste sadržaja. A pod tim najpre mislimo na reklamne poruke, serije, ali i filmove svih žanrova (igrani, animirani, dokumentarni, crtani), kao i informativne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija. Usluga obrade video i audio sadržaja podrazumeva i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju kako, bi klijenti u relativno kratkom roku dobili kompletno obrađene sadržaje spremne za prikazivanje u bioskopima, odnosno na internetu, televiziji ili radiju. Takođe sa ruskog jezika na poljski prevodimo i sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti interneta, kao što su web prodavnice i online katalozi, softverski programi i aplikacije, te web sajtovi. Prilikom obrade ovih sadržaja prevodioci i sudski tumači primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj što bolje pozicioniranje prevedenih sajtova i drugih sadržaja u okviru globalne pretrage.

Uz to na zahtev klijenata prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga. poput brošura, reklamnih letaka, flajera, plakata, PR tekstova, kataloga i vizit kartica. Tekstualne sadržaje različite dužine, tematike i namene takođe prevodimo sa ruskog jezika na poljski, a sem onih čija tema se odnosi na oblasti turizma, ekonomije i prava obrađujemo i sadržaje koji se tiču: marketinga, komunikologije, filozofije, građevinske industrije, informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja, medicine, nauke, psihologije i mnogih drugih grana, što društvenih, što prirodnih nauka.

Ukoliko klijenti organizuju neki događaj, na njihov zahtev ćemo izvršiti ne samo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, već i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na poljski. Mada je simultano prevođenje vrlo često zastupljeno, naši prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata i za konsekutivno prevođenje. A sve navedene vrste usmenog prevoda su primenljive na tačno određene vrste događaja, pa je potrebno da nas blagovremeno obavestite o detaljima vezanim za njegovu organizaciju, poput broja učesnika, podataka o prostoru u kome će događaji biti održan i trajanju . A uslugu redakture svih onih dokumenata i ostalih vrsta materijala koji je neko već preveo će izvršiti lektor i korektor Akademije Oxford i to uz maksimalno poštovanje prevodilačke struke.Prevođenje sa ruskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na ruski

A sa ruskog jezika na poljski prevodimo i sve vrste dokumenata, ali i građevinsku, medicinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno: lekarske nalaze, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta, ali i sve vrste sertifikata i licenci, punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, ugovore, odnosno presude o razvodu braka i ostale sudske presude, odluke, žalbe, tužbe i rešenja. Takođe na vaš zahtev ćemo obraditi, odnosno prevesti sa ruskog jezika na poljski i overiti i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, to jest: uverenje o položenim ispitima, naučni, seminarski i diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomama, svedočanska završnih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u brojnim situacijama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja.

Svu ličnu, odnosno poslovnu dokumentaciju prevodilac i sudski tumač će takođe obraditi u skladu sa vašim zahtevima. Uverenje o državljanstvu, krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), potvrda o prebivalištu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), vozačka dozvola, radna dozvola, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), dozvola za boravak su tek neka od ličnih dokumenata za koje možete da dobijete prevod sa ruskog jezika na poljski i overu sudskog tumača. Uz to obrađujemo i ona dokumenta koja se tiču poslovanja, kako kompanije, tako i preduzetnika, a sa ruskog jezika na poljski pored ostalih prevodimo i: rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse uspeha, fakture, revizorske izveštaje, bilanse stanja, poslovne odluke, godišnje izveštaje, ugovore i ostala dokumenta ovog tipa.

Potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje spadaju u red dokumenata koje se podnose nadležnim službama, a koja će prevodilac i sudski tumač Akademije oxford prema vašim zahtevima da prevedu i overe pečatom zvaničnog sudskog tumača.Sve sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu možete da pošaljete skenirane elektronskim putem, a dokumenta morate ili da dostavite lično u jednu od preko 20 naših poslovnica ili pak da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. Kada je u pitanju dostava obrađenih materijala ona u mnogome zavisi od toga da li se za njih zahteva overa ili ne. Naime ,za one sadržaje za koje se ne vrši overa se podrazumeva slanje na mejl, ukoliko klijentima tako odgovara, a dokumenta preuzimate ili lično ili ih dobijate na kućnu adresu. Ono što treba da znate vezano za dostavu obrađenih dokumenata jeste da se usluga slanja na adresu naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku, a plaćanje vršite prilikom preuzimanja. Slanje dokumenata na mejl nije moguće osim u slučajevima kada su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na poljski potrebni u posebno kratkom roku, jer je to jedini način da prevodilac i sudski tumač izađu u susret vašim zahtevima i omoguće vam da prevod dobijete u navedenom roku. Ono što svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata moraju da znaju se odnosi na overu haškim Apostille pečatom koji se zahteva samo za određena dokumenta i ni u kom slučaju ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Iz tog razloga klijenti treba da se sami obaveste o tome da li se haški pečat stavlja i na dokumenta za koji su im potrebni prevodi sa ruskog jezika na poljski, te ako se stavlja da saznaju na koji način. U većini slučajeva se haški pečat stavlja tek tada prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, ali ima i onih dokumenata kod kojih se prvo stavlja Apostille pečat, a zatim se dokumenta ali i taj pečat prevode i overavaju od strane sudskog tumača.

Prevodi radne dozvole sa ruskog jezika na poljski

Zahvaljujući činjenici da su članovi našeg tima prevodioci i sudski tumači možemo da vam ponudimo i prevođenje radne dozvole sa ruskog na poljski jezik ali i njenu overu. Na taj način ćete dobiti dokument koji je zakonski i pravno validan te ćete moći da koristite u bilo kojoj situaciji kao što biste koristili svaki drugi originalan dokument. Osim radne dozvole sa ruskog na poljski prevodimo i ostala lična dokumenta poput: krštenice, umrlice i venčanog lista (izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih), ličnu kartu, pasoš, dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i ostala dokumenta ovog tipa. Pored njih obrađujemo i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste ugovora, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, odnosno sve ostale sudske presude, rešenja, tužbe, odluke i žalbe, kao i licence i sertifikate.

Potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama će, takođe prevodilac i sudski tumač obraditi u najkraćem roku (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju). Takođe prevodimo i ona dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije ili preduzetnika, kao što su: finansijski, godišnji i revizorski izveštaji, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture, ugovori, statut preduzeća i mnoge druga dokumenta ove vrste. Imajte na umu da je overa od strane sudskog tumača vrlo bitna, pa je neophodno ispoštovati i zvaničnu proceduru što podrazumeva da ste u obavezi da nam na uvid dostavite i originalna dokumentam kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Ukoliko se ustanovi da između njih postoji razlika, predložićemo uslugu redakture sadržaja koju takođe možete da dobijete u našim poslovnicama.

Haški Apostille pečat je svojevrsna nadovera koje se zahteva samo za određena dokumenta, a budući da prevodilac i sudski tumač nisu za nju nadležni, to ste vi dužni da se u nadležnom sudu raspitate. Ako saznate da se za konkretan dokument zahteva i ova overa morate da pitate i da li se stavlja pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Takođe trebalo bi da imate na umu i to da ako se prvo stavlja Apostille pečat na dokument, onda se ne prevodi samo dokument već i taj pečat, pa proces može da traje nešto duže nego kada se haški pečat stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa ruskog na poljski jezik

Sa ruskog jezika na poljski prevodimo i diplome i dodatke diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Takođe naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i rezultate naučnih istraživanja, kao i seminarske, naučne i diplomske radove, odnosno naučne patente. A pored toga prevodimo i dokumentaciju za tender, odnosno građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, te ona dokumenta koja u njih spadaju (specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i druge).

Pored usluga koje su usmerene na prevođenje u pisanom obliku u našem timu su i sudski tumač i prevodilac koji će da pruže usluge usmenog prevoda sa ruskog jezika na poljski, tako da osim konsekutivno i simultano, vrše i prevođenje uz pomoć šapata. A na zahtev klijenata omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim cenama. Izrada ponude za uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika zahteva da nam dostavite sve potrebne informacije o događaju koji organizujete, što znači da su nam potrebni podaci o broju učesnika, predviđenom trajanju, prostoru u kome će biti održan, te o samoj organizaciji tačka.

Prevođenje reklamnih sadržaja sa ruskog na poljski jezik

Sa ruskog jezika na poljski prevodimo i sve vrste reklamnih sadržaja, kao što su flajeri, plakati, PR tekstovi, katalozi, brošure, pa čak i vizit kartice. A da bi prevod reklamnih materijala bio profesionalno urađen neophodno je da se poruka koju oni sadrže na najbolji način prilagodi ciljanom jeziku, što je u ovoj kombinaciji poljski. Tako će mnogobrojni potencijalni klijenti kojima je poljski maternji jezik moći da se upoznaju sa uslugama i proizvodima koji se reklamiraju.

Takođe Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i uslugom kompletne obrade svih video i audio materijala koja, uz njihov prevod sa ruskog jezika na poljski uključuje i sinhronizaciju ili titlovanje, a u skladu sa zahtevima klijenata. Ovo se ne odnosi samo na igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove, već i na zabavne, dečije, obrazovne i informativne emisije, odnosno na reklamne poruke i serije, koje će vrlo brzo po završetku obrade moći da budu plasirane gde god je to potrebno.

Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa ruskog jezika na poljski

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi tekstova iz oblasti politike sa ruskog na poljski jezik ili bilo koje druge oblasti, možete biti sigurni da vas kod nas očekuje maksimalno profesionalna i kvalitetna usluga. Budući da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford visokokvalifikovani, oni imaju i sasvim dovoljno opšteg obrazovanja i iskustva tako da mogu da prevedu tekstove iz ma kojeoblasti. A građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, turizam, medicina, filozofija, nauka i obrazovanje, ekonomija, pravo i bankarstvo, komunikologija, finansije, marketing, menadžment, kao i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka su oblasti na koje može da se odnosi njihova. Pored toga sa ruskog na poljski jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, kako prozu i poeziju, tako i beletristiku i romane. U skladu sa zahtevima klijenata obrađujemo i dečije, stručne, ilustrovane i mnoge druge vrste časopisa, kao i novinske članke. Takođe sa ruskog na poljski jezik prevodimo i sve vrste materijala koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, što znači da ćemo u relativno kratkom roku prevesti ne samo web sajtove, već i softverske programe i aplikacije, odnosno sadržinu web kataloga i online prodavnica. Posebno naglašavamo da se tokom obrade ovakvih materijala naši sudski tumači i prevodioci rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja su vrlo važna da bi se prevedeni sadržaji dobro kotirali u okviru globalne internet pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje