Prevodi sa ruskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na turski jezik

Za online prevod sa ruskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na turski jezik

Mada trenutna politička situacija između dve zemlje nije na zavidnom nivou, to ni u kom slučaju ne sprečava stručnjake koji su specijalizovani za rad sa ruskim i turskim jezikom da vrše prevođenje različitih materijala sa ruskog jezika na turski. Uz prevo dokumenata, tehničke, građevinske i tenderske, odnosno medicinske dokumentacije, nudimo vam i prevođenje web sajtova, knjiga, udžbenika, novina, odnosno časopisa, reklamnih materijala i mnogih drugih sadržaja.

Kada je u pitanju prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na turski, sem ličnih i poslovnih, obrađujemo i pravna akta, odnosno dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i za sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama. A pod tim najpre mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti odnosno nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje i mnoge druge vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Sudski tumači i prevodioci će obraditi i sve vrste ugovora i licenci, odnosno tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, ali i ostale vrste kako sudskih presuda, tako i odluka, tužbi, rešenja i žalbi, odnosno sva pravna akta koja ovom ovom prilikom nismo pomenuli. Takođe prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove, ali i diplomske i seminarske, kao i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja.Prevođenje sa ruskog na turski
Prevođenje sa turskog na ruski

Građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, odnosno ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku, građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju takođe će prevodilac i sudski tumač najpre prevesti sa ruskog jezika na turski, onda i overiti zvaničnim pečatom. Što se tiče prevoda ličnih i poslovnih dokumenata, navešćemo samo ona koja se najčešće zahtevaju, ali imajte na umu da kod nas možete dobiti prevod u ovoj jezičkoj varijanti, bez obzira o kom dokumentu se radi. Dakle, sa ruskog jezika na turski prevodimo, između ostalog i: sve vrste poslovnih odluka i ugovora, bilanse stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture zatim statute preduzeća, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, pa do revizorskih, ali i uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, odnosno različite vrste dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak i ostale), kao i potvrdu o prebivalištu i izvode iz matičnih knjiga rođenih, te umrlih i venčanih, to jest krštenicu, umrlicu i venčani list.

A da bi prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na turski moglo da bude sprovedeno prema važećim pravilima klijenti imaju dužnost da na uvid dostave originalna dokumenta. To znači da ih mogu ili doneti lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ili ih poslati na dva načina, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe. Slanje dokumenata na mejl je dozvoljeno samo onda kada su klijentima njihovi prevodi potrebni danas za sutra, odnosno u vrlo kratkim rokovima, jer je to zapravo jedini način da se tako kratak rok ispoštuje. Ali klijenti su i u tim prilikama dužni da na uvid ostave originalna dokumenta i to uz maksimalno poštovanje roka koji su sami izabrali.

Moramo da pomenemo i to da klijenti imaju još jednu obavezu, a to je da provere sve u vezi sa overom haškim, to jest Apostille pečatom, koja se vrši isključivo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Zato morate da najpre da potražite ovu informaciju u sudu koji se nalazi u vašem mestu, odnosno koji je nadležan, te da prvo pitate da li se i za vaša dokumenta zahteva, a odmah zatim i da se raspitate da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku obrade dokumentacije. Možda malo deluje zbunjujuće, ali je stvar vrlo jednostavna, te se radi o tome da se haški pečat zahteva isključivo za precizno određena dokumenta, a podatke o tome poseduju samo nadležne službe u okviru osnovnih sudova, a overa njime se može izvršiti na dva načina. Jedan od načina podrazumeva da se prvo dokument prevodi i overava od strane sudskog tumača, a onda ga nosite u sud kako bi bio stavljen i haški pečat, dok druga varijanta podrazumeva da se prvo stavlja Apostille pečat, a zatim ga donosite nama kako bi prevodioci i sudski tumači izvršili njegovu obradu, stim što se u ovom slučaju prevodi i Apostille pečat, a ne samo dokument, pa proces može malo duže da traje nego ovaj prvi koji smo pomenuli.Nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obradom dokumenata koje ste dostavili imate mogućnost da ih preuzmete lično u prostorijama naše poslovnice, odnosno da vam ih pošaljemo na kućnu ili adresu koju ste naveli. A kako se za ovu vrstu usluge angažuje kurirska služba sa kojom ostvarujemo saradnju, to ste dužni da izvršite plaćanje direktno kuriru kada preuzmete pošiljku i to prema važećoj ceni koju formira ta služba.

Sa ruskog jezika na turski prevodimo i različite vrste audio, odnosno video materijala, ali vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Jednostavnije rečeno, to znači da ćete u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobiti prevod zabavnih, informativnih, te dečijih, obrazovnih i drugih vrsta emisija, odnosno dokumentarnih, crtanih i animiranih, ali i igranih filmova, kao i reklamnih poruka i serija, odnosno mnogih drugih nepomenutih vrsta video i audio materijala, a ukoliko je potrebno izvršićemo i njihovu finalnu obradu, to jest sinhronizaciju ili titlovanje, pa ćete praktično moći odmah da ih prikazujete i u bioskopu, ali i na televiziji ili internetu, odnosno da ih puštate na radju.

U skladu sa potrebama klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na turski, a možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim cenama. Uzevši u obzir da su u našem timu prevodioci koji su specijalizovani za obradu sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, klijentima nudimo i uslugu prevoda kako web sajtova, tako i online prodavnica i kataloga, odnosno softvera (različite vrste programa i aplikacija), a uz potpunu primenu svih važećih pravila dobre optimizacije ovako prevedenih sadržaja. Zahvaljujući primeni SEO (Search Engine Optimisation), prevedeni sadržaji će se mnogo bolje kotirati u okviru internet pretraživača, a što će se opet pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika sajta, odnosno online prodavnice ili kataloga. Takođe prevodimo i udžbenike, kao i sve vrste književnih dela, to jest prozna, poetska, ali i beletristiku i romane i mnoge druge književne žanrove.

Nudimo vam i prevod različitih vrsta tekstualnih sadržaja, tako da sa ruskog jezika na turski prevodimo tekstove čija tema se odnosi na bilo koju od pomenutih oblasti: farmacija, građevinska industrija, nauka, medicina, komunikologija, obrazovanje, finansije, menadžment, marketing, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, turizam, filozofija odnosno mnoge druge discipline, bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke.

Reklamne materijale, odnosno plakate, vizit kartice, kataloge, PR tekstove, brošure i ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblasti marketinga će sudski tumač i prevodilac isto obraditi prema vašim zahtevima. A u slučaju da postoji potreba za lekturom ili korekturom sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer su tu korektor i lektor koji će izvršiti kompletnu redakturu sadržaja i dostaviti vam materijal koji je u potpunosti u skladu sa pravilima koja navodi prevodilacka struka.

Prevodi web sajtova sa ruskog na turski jezik

Profesionalno prevođenje web sajtova sa ruskog jezika na turski podrazumeva primenu različitih pravila dobre optimizacije, kojih se pridržavaju i naši sudski tumači i prevodioci. A to znači da će SEO pravila (Search Engine Optimisation) implementirati sa puno pažnje i znanja, ne samo u prevod sajtova, već i online kataloga i prodavnica, kako bi se oni što pre našli među prvim rezultatima u okviru internet pretrage. Sem njih, prevodimo i softverske aplikacije i programe, ali i sve ostale sadržaje koji se tiču oblasti informacionih tehnologija.

A na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje udžbenika sa ruskog jezika na turski, ali i članaka iz novina, te sadržine različitih vrsta časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi), odnosno romana, poezije i proze, te beletristike i drugih dela književnosti.

Sa ruskog jezika na turski prevodimo i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, kako kataloge i usluga i proizvoda, tako i PR tekstove, plakate, reklamne flajere i letke, ali i vizit kartice. Vrlo je važno da napomenemo i to da prevodioci sudski tumači koji su angažovani za obradu ovakvih materijala posebnu pažnju obraćaju na prilagođavanje reklamne poruke koju oni nose duhu ciljanog jezika, a što je u ovoj situaciji turski. Tako će klijentima koji govore ovim jezikom pružiti mogućnost da se na pravi način upoznaju sa sadržajem reklamnih materijala.

Prevod ličnih dokumenata sa ruskog jezika na turski

Bez obzira da li vam je potreban prevod ličnih ili poslovnih dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije ili, pak dokumenata iz oblasti obrazovanja sa ruskog na turski jezik, možete biti sigurni da će naši sudski tumači i prevodioci ispuniti sva vaša očekivanja. Ovo tvrdimo jer smo jedna od retkih institucija koje klijentima nude kompletnu uslugu prevoda sa ruskog na turski jezik, a zatim i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača. Upravo na taj način dobijate dokument koji u zakonskom smislu ima vrednost, tako da ga možete predati bilo kojoj službi.

Važno je da napomenemo i to da morate da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, kao i da se na vreme raspitate o posebnoj vrsti ove, koja se zahteva samo za određena dokumenta. A stvar je u tome da zakon nalaže overu Apostille ili haškim pečatom samo za određena dokumenta i to na tačno određen način. Kako sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nisu zaduženi za ovu vrstu overe, već isključivo osnovni sudovi u Srbiji, to znači da klijent mora sam da potraži ove informacije. Takođe bi trebalo da pitate da li se za određeni dokument prvo stavlja haški pečat ili se on stavlja po završetku prevoda i overe pečatom sudskog tumača. Baš od ovih informacija zavisi sam tokom obrade tog dokumenta, ali i dužina trajanja tog procesa, jer kada se haški pečat stavlja na početku, onda se prevode i on i pečat, dok se u drugom slučaju to ne dešava.

A kod nas možete dobiti prevod radne dozvole, dozvole za boravak, lične karte i pasoša, ali i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, kao i svih vrsta izvoda iz matičnih knjiga, to jest krštenice, umrlice i venčanog lista. Prevodimo i poslovna dokumenta, to jest bilanse uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, različite vrste poslovnih ugovora i odluka, bilanse stanja, ali i statute preduzeća, odnosno fakture i sve tipove poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski, revizorskih).

Na zahtev klijenata prevodimo i sva pravna akta, te sudske presude i rešenja, tužbe odluke i žalbe, licence, punomoć za zastupanje, ali i tekovine Evropske Unije i ostala. Dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja isto obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev prevesti i overiti ne samo svedočanstva osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, već i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplome i dodatke diplomi, ali i diplomske, naučne i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama a imaju veze sa pomenutim oblastima.

Tehničku, tendersku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju isto ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, što znači da kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog jezika na turski između ostalog i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te lekarske nalaze, kao i uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti tek su neka od dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a koja ćemo prevesti sa ruskog jezika na turski.

Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa ruskog jezika na turski

U bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford vas očekuje prevođenje tekstova iz oblasti politike sa ruskog jezika na turski. Uz njih, sudski tumači i prevodioci obrađuju i filozofske, medicinske, naučne, ali i sociološke, ekonomske, odnosno psihološke tekstove, te one materijale čija tema je vezana za oblast komunikologije, bankarstva, menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga, obrazovanja, finansija i ostalih nepomenutih naučnih disciplina.

Kod nas vas očekuju i prevodi animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova, odnosno reklamnih poruka, te informativnih, zabavnih i obrazovnih, ali i dečijih i drugih vrsta emisija i serija, kao i njihova sinhronizacija, odnosno titlovanje.

Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog na turski jezik, što podrazumeva i simultano i konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata. A u zavisnosti od potreba klijenata, možemo da vam ponudimo i, po najboljim uslovima na tržištu iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, ako ste bilo koju vrstu materijala već dali nekome na prevod, ali niste zadovoljni njihovim učinkom, naši lektori i korektori će izvršiti njihovu redakturu, te sadržaje u potpunosti prilagoditi pravilima prevodilačke struke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje