Prevod sa ruskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na nemački jezik

Za online prevod sa ruskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodilački centar Akademije Oxford u širokom spektru usluga koje pruža klijentima ima i prevođenje sa ruskog jezika na nemački svih vrsta materijala, kako zvaničnih dokumenata tako i svih ostalih sadržaja (sajtovi, reklamni materijali, filmovi, serije, udžbenici i drugi).

Jedna od najčešće traženi usluga kada je u pitanju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika se odnosi na obradu svih vrsta dokumenata, što i nije iznenađujuće, jer su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, te svaki klijent kome su potrebni njihovi prevodi dobija završnu obradu, uzevši u obzir da samo onaj dokument koji je preveden, a sadrži i pečat sudskog tumača može da bude smatran validnim sa stanovišta zakona i prava. Da bi sudski tumač mogao da izvrši overu klijenti su obavezi da na uvid dostave originalna dokumenta, jer on mora da se uporedi sa prevodima. Tek kada se uveri da su u pitanju istovetni sadržaji, on vrši overu i na taj način prevedem dokument karakteriše kao veran originalu, što u praksi znači da može da se koristi bez ikakvih prepreka. Međutim, ako se dogodi da sudski tumač primeti da između ova dva dokumenta postoje neslaganja, dužan je da o tome prvo obavesti klijenta, kao i da mu preporuči izvršenje usluge redakture, koju takođe vrše naši stručnjaci. A nakon što lektor i korektor završe sa svojim delom posla, dokument se bez ikakvih prepreka overava.

Iako je za većinu dokumenata sasvim dovoljno da se uradi ova vrsta overe, postoje i ona dokumenta za koja zakon nalaže da moraju posedovati i overu haškim Apostille pečatom. A da bi dokument mogao da bude overen na ovaj način, klijent mora da ga odnese u nadležni sud i to tačno u onom trenutku kada zakon predviđa. Pod ti mislimo na činjenicu da se haški apostil pečat može staviti nakon obrade, odnosno nakon prevoda i overe od strane sudskog tumača, ali i na samom početku, kada se prevodi i dokument i Apostille pečat, pa tek onda overava pečatom zvaničnog sudskog tumača. Samim tim što se ne prevodi samo dokument, već i haški pečat ovaj vid obrade dokumenata može da traje nešto duže nego prvo navedeni. Upravo iz tog razloga što sudski tumači i prevodioci nisu nadležni za ovu vrstu overe, oni ne mogu ni da daju adekvatne informacije klijentima, ali ih mogu uputiti na one institucije koje su za overu haškim pečatom nadležne. Kada klijent sazna najpre da li se za njegov dokument zahteva ova overa i na koji način se vrši, on će tačno znati odakle treba da počne, to jest da li dokument prvo nosi u sud ili na obradu kod naših stručnjaka. Dostavu dokumenata možete da izvršite na nekoliko načina, to jest onako kako vam najviše odgovara, a to podrazumeva da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te da ih donesete lično u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, koliko ih za sada Akademija Oxford ima u celoj zemlji. Sa druge strane, kada se završi obrada vaših dokumenata možete da ih dobijete na adresu ili da ih preuzmete lično. Uzevši u obzir da kurirska služba radi dostavu dokumenata na adresu, to je reč o dodatnoj usluzi koja se naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja, a po ceni koju određuje kurirska služba.Prevođenje sa ruskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na ruski

Osim ličnih i poslovnih dokumenata sa ruskog jezika na nemački prevodimo i ona koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, kao i tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja, ali i sertifikate, licence, punomoćja, odnosno ostala pravna akta. Takođe prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge). Prevodimo i dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, te sa ruskog na nemački jezik prevodimo: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja se odnose na navedenu dokumentaciju.

Uz to, prevodimo i: dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, pasoš, izvod iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenicu i umrlicu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u lična. Pored toga, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnog lica ili preduzetnika: osnivački akt i statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovni ugovori, bilansi uspeha, fakture, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, poslovne odluke i ostala dokumenta ove vrste.

Diploma i dodatak diplomi, prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, samo su neka od dokumenata koja se podnose nadležnim službama a vezana su za oblast obrazovanja i nauke koje će naši prevodioci sudski tumači obraditi na vaš zahtev. Sem njih, prevodimo i: rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske, seminarske i naučne radove.Pored prevoda dokumenata, kod nas možete dobiti i prevod različitih vrsta tekstova, ma kako da je složena njihova tematika, Prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za obradu ovakvih materijala osim visokih profesionalnih kvalifikacija i iskustva imaju i sasvim dovoljno opšteg obrazovanja, tako da mogu da prevedu tekstove čija tema je vezana i za turizam, ali za filozofiju, odnosno za: nauku, medicinu, obrazovanje, građevinsku industriju, farmaciju, ekonomiju, ekologiju i zaštitu životne sredine, sociologiju, finansije, psihologiju, bankarstvo, marketing, politiku, menadžment, ali i društvene i prirodne nauke, te građevinsku industriju i mnoge druge oblasti. Preciznije rečeno, bilo za koju oblast odnosno nauku da je vezana njihova tema biti sigurni da će ih prevodilac i sudski tumač obraditi na najbolji mogući način.

Kod nas možete dobiti i prevod audio i video materijala, što znači da sa ruskog na nemački jezik ne prevodimo samo serije i filmove (dokumentarni, animirani, crtani, igrani i drugi), već i sadržinu zabavnih, dečijih, informativnih, obrazovnih emisija, te reklamne poruke, a pored prevoda vršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Tako klijentima pružamo mogućnost da na jednom mestu dobiju materijal koji je odmah spreman za dalje plasiranje.

Takođe vršimo i uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa osim konsekutivno i simultano, vršimo i takozvano šapatno prevođenje, koje predstavlja specifičan način usmenog prevoda za koje je vrlo mali broj stručnjaka specijalizovan. Našim klijentima nudimo i mogućnost iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje i to po sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima na tržištu cele zemlje. A sa ruskog na nemački jezik prevodimo i sve vrste knjiga, odnosno beletristiku romane, književna dela proze i poezije, te udžbenike, ali i članke iz novina i različite vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i drugi). Takođe, prevodimo i one sadržaje koji su vezani za reklamiranje, a pod tim mislimo najpre na reklamne letke i flejere, te brošure, PR tekstove, kataloge i vizit kartice, odnosno plakate. Uzevši u obzir da je reč o posebnim materijalima koji često u sebi sadrže i ne tako lako uočljivu reklamnu poruku koja treba da nađe put do potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga koje se reklamiraju, to će naši prevodioci i sudski tumači posebno voditi računa o prilagođavanju ove reklamne poruke nemačkom jeziku, kako bi se što veći broj potencijalnih klijenata kojima je ovaj jezik maternji upoznali sa onim što se reklamira.

Web sajtove, internet prodavnice i kataloge, ali i softvere (programi i aplikacije), takođe obrađujemo na vaš zahtev uz primenu svih pravila dobre optimizacije tamo gde je potrebno, a to znači da će, recimo preveden internet sajt biti u potpunosti dobro optimizovan za pretraživače, te zahvaljujući implementaciji pravila SEO (Search Engine Optimisation) vrlo brzo biti prepoznat kao originalan i naći se u samom vrhu pretrage, što će se sasvim sigurno itekako pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika sajta.

U okviru Akademije Oxford su i profesionalni lektor i korektori i koji su zaduženi za uslugu redakture sadržaja, koja se odnosi na već prevedene sa ruskog jezika na nemački, ali kojima klijenti nisu u potpunosti zadovoljni. A nakon izvršenja usluge redakture, možete biti potpuno sigurni da ćete dobiti kvalitetno obrađene materijale.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa ruskog jezika na nemački

Prevođenje tekstova i sadržaja koji su vezani za oblast turizma sa ruskog na nemački jezik spada u red najtraženijih usluga sa kojima se susreću prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Međutim, osim ovih tekstova kod nas možete dobiti prevod sadržaja koji su vezani za mnoge druge oblasti, tako da na vaš zahtev prevodimo tekstove koji obrađuju temu iz: sociologije, ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, obrazovanja, medicine, građevinske industrije, nauke, farmacije, bankarstva, prava, politike, informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije, menadžmenta, ali i različitih grana, kako prirodnih tako i društvenih nauka. Nemojte da vas brine ukoliko je tema teksta za koji vam je potreban prevod sa ruskog na nemački jezik pomalo neuobičajena, jer to za naše stručnjake ne predstavlja nikakav problem. Kako se za ovakve sadržaje ne zahteva overa od strane sudskog tumača, imate mogućnost da nam ih dostavite elektronskim putem, to jest skenirane na naš mail, a na isti način možete dobiti i prevedene tekstove.

Sem tekstova, na vaš zahtev prevodimo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, a pored beletristike, sa ruskog na nemački jezik prevodimo i romane i prozu, ali i dela poezije, ma kako da su u pitanju kompleksni sadržaj. Takođe na zahtev klijenata prevodimo i sadržinu dečijih časopisa, ali i informativnih i stručnih, te novinske članke.

Prevodi građevinskih projekata sa ruskog na nemački jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi građevinskih projekata sa ruskog jezika na nemački tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji će ovakve sadržaje da obrade na najkvalitetniji mogući način. Prevod ovih dokumenata sa pravnog i zakonskog stanovišta ni u kom slučaju nije validan, jer se zahteva i overa prevedenih dokumenata pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A kako su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, to imate mogućnost da dobijete celokupnu uslugu na jednom mestu i to u relativno kratkom roku. Tako ćete dobiti građevinske projekte koje možete praktično odmah da predate bilo kojoj instituciji, jer su sa pravnog stanovišta potpuno validni.

Kako je neophodno da se izvrši overa to je potrebno ispoštovati propisanu proceduru, koja podrazumeva da sudski tumač upoređuje prevedena dokumenta sa originalnim, jer je neophodno da se uveri da ne postoji nikakva razlika. Osnovni razlog za ovakav postupak leži u činjenici da pečat sudskog tumača potvrđuje da su original i prevod u potpunosti isti. Zato se od klijenata zahteva da na uvid dostave originalna dokumenta, pa ih mogu ili doneti lično u našu poslovnicu ili poslati preko “Pošte Sebije”, ali isključivo preporučenom pošiljkom, odnosno angažovati kurirsku službu da izvrši dostavu na adresu bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze ne samo u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, već i u Jagodini. Ćupriji, Kragujevcu, Kraljevu, Subotici, Mladenovcu i mnogim drugim gradovima širom Srbij. Jedino u onim situacijama kada su klijentima prevodi građevinskih projekata sa ruskog jezika na nemački potrebni u posebno u kratkom roku postoji mogućnost dostave dokumenata na mail, ali je neophodno nakon toga izvršiti i dostavu originala na uvid i to na bilo koji od opisanih načina, ali uz maksimalno poštovanje zadatog roka. Nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, dokumenta mogu biti preuzeta lično u poslovnici koja vam je najbliža ili ih možete dobiti dostavom putem kurirske službe na adresu koju navedete. Ova usluga se naplaćuje prema cenovniku službe koja vam donosi pošiljku i u obavezi ste da plaćanje izvršite direktno kuriru prilikom preuzimanja.

Osim građevinskih projekata i građevinske dokumentacije, sa ruskog na nemački jezik prevodimo i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju poput: uputstava za rukovanje, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza i ostalih dokumenata.

Takođe, sa ruskog na nemački jezik prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, ali i sve ostale vrste saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda. Obrađujemo i poslovna, ali i lična dokumenta, poput: rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa uspeha i stanja, faktura, poslovnih odluka, statuta i osnivačkog akta preduzeća, svih vrsta poslovnih izveštaja, a osim finansijskih, sa ruskog na nemački jezik prevodimo i revizorske i godišnje izveštaje odnosno sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje određene kompanije. Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ali i izvode iz matičnih knjiga umrlih i venčanih, to jest umrlicu i venčani list, takođe naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev: Potom, prevodimo i sve vrste dozvola, poput radne, dozvole za boravak, vozačke i saobraćajne dozvole, ali i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, pasoš, ličnu kartu i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim.

Ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, poput nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, svedočansatva o završenom razredima osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepise cena, ali i naučne, diplomske i seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, takođe prevodimo sa ruskog jezika na nemački.

Osim toga prevodimo i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, ali i tužbe i žalb, te rešenja i odluke, kao i različite tipove licenci i sertifikata, odnosno sva nepomenuta pravna akta. Takođe, sa ruskog jezika na nemački prevodimo i igrane, dokumentarne, animirane i crtane filmove, kao i reklamne poruke, serije, te dečije, obrazovne i informativne emisije. Samim tim što našim klijentima uz prevod ovih materijala nudimo i uslugu njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije, pružamo im mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju materijal koji mogu da prikazuju ne samo u bioskopu, već i na televiziji i internetu, te da ga puštaju na radiju, to jest gde god žele. A kako su u našem timu profesionalni titleri koji se godinama bave ovim poslom, potpuno smo sigurni da neće doći do nekih, da tako kažemo uobičajenih propusta, koji podrazumevaju previše brzo i previše sporo izlaženje titla.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na zahtev klijenata da obrade i oni materijale koji su vezani za oblast marketinga. A budući da su u pitanju, u najmanju ruku specifični materijali to možete biti sasvim sigurni da će oni učiniti sve da reklamnu poruku koja se u ovim materijalima nalazi, prenesu u duhu nemačkog jezika, kako bi određenu uslugu ili proizvod koja se na taj način reklamira približili govornicima ovog jezika. Osim kataloga proizvoda i usluga, sa ruskog jezika na nemački prevodimo i: PR tekstove, brošure, plakate, vizit kartice, odnosno reklamne letke i flajere, ali i sve ostale vrste marketinškog materijala. Takođe prevodimo i web sajtove, online kataloge i prodavnice, te softverske aplikacije i programe koje zahtevaju naši klijenti. Posebnu pažnju tokom obrade ovih sadržaja obraćamo na primenu svih važećih SEO pravila (Search Engine Optimisation), što ima za cilj bolje pozicioniranje prevedenog sadržaja u okviru globalne pretrage. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za uslugu usmenog prevođenja sa ruskog na nemački jezik, tako da vršimo i simultano i konsekutivno, ali i posebnu vrstu usmenog prevoda za koje postoji vrlo mali broj stručnjaka u Srbiji, a koje je poznato kao prevođenje uz pomoć šapata. Na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po odličnim uslovima.

Lektor i korektor i koji su isto u našem timu će na vaš zahtev izvršiti redakturu svih onih materijala koje je već neko preveo sa ruskog jezika na nemački, ali ko nije poštovao pravila prevodilačke struke, tako da govorimo o nekvalitetno obrađenim materijalima. Nakon što naši stručnjaci izvrše uslugu redaktura ovakvih sadržaja dobićete kvalitetno i profesionalno obrađene materijale kojima ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni.

Prevođenje informativnih emisija sa ruskog na nemački jezik

Prevodi informativnih emisija sa ruskog jezika na nemački takođe spadaju u domen rada naših stručnjaka. Ono po čemu se usluga obrade ovakvih, ali i mnogih drugih audio i video materijala izdvaja u odnosu na druge jeste činjenica da uz njihov prevod kod nas možete dobiti i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije. Osim informativnih, prevodimo i obrazovne, ali i dečije i zabavne i druge vrste emisija, kao i serije, reklamne poruke, animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove. Nakon što prevodilac i sudski tumač, odnosno profesionalni titleri li umetnici zaduženi za sinhronizaciju završe svoj deo posla, klijenti mogu praktično odmah da tako obrađene materijale plasiraju gde god žele.

Osim toga Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev klijenata prevodi i sve vrste dokumenata koja su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja. Pod tim mislimo najpre na prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, mada sa ruskog jezika na nemački prevodimo i seminarske, diplomske i naučne radove, uverenja o položenim ispitima, naučne patente, potvrde o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a usko su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Kada su u pitanju prevodi ovakvih materijala, kod nas možete da dobijete i uslugu njihove overe, za koju su zadužena ovlašćena lica, to jest sudski tumači, koji su članovi našeg tima. Na taj način dobijate dokument koji možete bez ikakvih poteškoća da koristite u praksi, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača označava da je on veran originalu.

Da bi sudski tumač mogao da izvrši overu potrebno je da poseduje i original, koji ste dužni da dostavite na uvid kako bi se utvrdilo da li su originali i prevodi istovetni. U slučaju da ipak utvrdi da postoje određena odstupanja koje treba ispraviti, sudski tumač je u obavezi da vas obavesti o tome, kao i da vam predloži izvršenje usluge korekture, odnosno lekture prevedenih sadržaja. To je isto usluga koju možete dobiti u okviru bilo koje naše poslovnice, a nakon toga dokument može biti nesmetano overen.

Dostavu dokumenata koje želite da prevedemo sa ruskog jezika na nemački možete da izvršite na nekoliko načina: slanjem preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno ličnom dostavom u bilo koju našu poslovnicu. Samo onda kada su vam prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja potrebni naročito brzo možete da nam ih pošaljete na mail, ali ste takođe u obavezi da originale dostavite naknadno na uvid i to na onaj način koji je ujedno i najbrži, kako bismo uspeli da ispoštujemo vaš zahtev za hitnim prevodom.

Obrađena dokumenta možete da preuzmete lično u našoj poslovnici, odnosno da ih dobijete preko kurirske službe na adresu koju navedete.Ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata, pa se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe i to direktno od klijenta prilikom dostave.

Iako je veći deo usluga koje se odnose na prevođenje sadržaja sa ruskog jezika na nemački usmereno na prevod u pisanom obliku, nudimo vam i usmeno prevođenje u istoj jezičkoj kombinaciji. Vršimo i simultano, ali i šapatno i konsekutivno prevođenje, a na zahtev klijenata nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako je potrebno da pripremimo ponudu, jer se pomenute vrste prevoda primenjuju za različite tipove događaja, to moramo posedovati informacije o njegovom konceptu organizacije, broju učesnika, predviđenom trajanju i prostoru u kome će biti održan.

Prevodi softvera sa ruskog na nemački jezik

Bilo koju aplikaciju ili program da želite da prevedemo ruskog jezika na nemački možete biti sigurni da ćemo uraditi profesionalno i kvalitetno po vrlo pristupačnim uslovima. Osim softvera, u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i sadržinu online prodavnica i kataloga, bilo da su u pitanju proizvodi ili usluge, a sa ruskog jezika na nemački prevodmao i web sajtove. Tajna visokog kvaliteta našeg rada leži u činjenici da prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na izvršenju ovog zadatka primenjuju sva važeća pravila dobre optimizacije internet sadržaja za pretraživače, kako bi web sajtu ili bilo kom drugom sadržaju pružili mogućnost da se u optimalnom roku nađe u samom vrhu internet pretrage, što će sasvim sigurno imati izuzetno pozitivan efekat na poslovanje kompanije čiji se sajt prevodi. A koliko je SEO (Search Engine Optimisation) bitan u ovom slučaju biće vam mnogo jasnije ako znate da se internet sajtovi koje su prevodili naši stručnjaci i dalje nalazi među prvima na pretraživačima.

Osim materijala koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, a na vaš zahtev prevodimo i one materijale čija je namena reklamiranje, bilo usluga bilo proizvoda ili jednostavno poslovanja određene kompanije. Samim tim što je u pitanju posebna vrsta materijala, to prevodilac i sudski tumač vode računa o prilagođavanju reklamne poruke koju oni sadrže, a koja obično nije lako uočljiva, te na taj način ostvaruju primarni cilj prevođenja ovakvih materijala. To znači da će oni reklamnu poruku na adekvatan način prilagoditi nemačkom jeziku kako bi potencijalnim korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda približili ono što se tim putem reklamira.

Takođe vršimo i uslugu obrade svih onih sadržaja koje je neko pre nas već preveo sa ruskog jezika na nemački, ali nije vodio računa o pravilima koja nalaže prevodilacka struka. Za uslugu redakture materijala su zaduženi korektori i lektori, koji su u našem timu i koji će sasvim sigurno svoj zadatak izvršiti maksimalno profesionalno i kvalitetno, uzevši u obzir da osim visokih profesionalnih znanja imaju i sasvim dovoljno iskustva, te su se tokom dugog niza godina bavljenja ovim poslom i susreli sa najrazličitijim prevodima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje