Prevod sa ruskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na bugarski jezik

Za online prevod sa ruskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na bugarski jezik

U bogatoj ponudi usluga koje vršimo, nalazi se i prevođenje sa ruskog jezika na bugarski. Iako ova vrsta prevoda ne spada u naročito česte u praksi, postoje i oni klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumenata upravo u ovoj kombinaciji jezika, mada prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve ostale materijale, kako tekstualne sadržaje, tako i knjige i udžbenike, ali i web sajtove, reklamne materijale i mnoge druge.

Ukoliko i vi spadate u grupu onih kojima su potrebni prevodi dokumenata bilo koje vrste sa ruskog jezika na bugarski, tu su prevodioci i sudski tumači koji će osim prevoda da izvrše i uslugu njihove overe, kako biste dobili dokument koji možete da koristite u praksi. Takođe bi trebalo da znate i to postoje određena dokumenta za koja se osim prevoda i overe sudskog tumača zahteva i overa haški ili Apostille pečatom. A haški pečat može da stavi samo služba u okviru osnovnog suda koja je za ovu vrstu oovere zadužena, tako da sudski tumači i prevodioci nemaju obavezu da vam o njoj daju informacije, te je neophodno da sami potražite sve potrebne podatke i to najpre da li se uopšte zahteva haški pečat i za vaš dokument, a zatim i u kom trenutku se stavlja. Pod tim mislimo najpre na činjenicu da se Apostille pečat stavlja ili nakon obrade od strane naših stručnjaka, dakle nakon prevoda i overe dokumenta pečatom sudskog tumača, ali postoji i druga opcija koja podrazumeva da se prvo stavlja haški pečat, a onda se donosi nama, ali se ne prevodi samo dokument, već i haški pečat i na kraju se i overava pečatom sudskog tumača. Baš zato je dobro da na vreme dobijete informacije kako bi ste znali odakle proces počinje i u kom smeru treba da ide.

Materijale koje želite da prevedemo sa ruskog jezika na bugarski možete da nam dostavite na nekoliko načina. One sadržaje za koje se ne zahteva overa šaljete na mejl i na isti način ih dobijate prevedene, dok dokumenta možete da donesete lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. Naravno čak i materijale za koje se ne zahteva overa možete da šaljete na ove načine, a dokumenta na mejl možete da pošaljete samo onda kada se radi o takozvanom hitnom prevodu, to jest prevođenju dokumenata u vrlo kratkom roku. Tada imate priliku da nam ih pošaljete najpre na mejl, a originale da nam dostavite naknadno, ali uz obavezu da ispoštujete rok koji ste u ovom slučaju vi zadali.

Osim ličnih dokumenata, poput pasoša i lične karte, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list) sa ruskog jezika na bugarski prevodimo i: potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i vozačku, radnu dozvolu, dozvolu za boravak, ali i sva dokumenta koja se tiču vašeg poslovanja, kao što su: rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, bilansi stanja i uspeha, fakture, zatim poslovne odluke i sve vrste poslovnih ugovora, ali i izveštaja (finansijski, revizorski, godišnji i drugi).

Takođe sa ruskog jezika na bugarski vršimo prevod i onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, poput različitih vrsta izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoge druge).Prevođenje sa ruskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na ruski

A prevodimo i građevinsku, tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, to jest laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta. Tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste punomoćja za zastupanje, sudskih rešenja, žalbi, presuda, tužbi i odluka takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i različite vrste sertifikata i licenci. Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a imaju veze sa oblašću oblasti obrazovanja i nauke takođe prevodimo, a osim na svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i diplome i dodatke diplomi, to se odnosi i na prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i na uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te seminarske i diplomske, odnosno naučne radove, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.

Uz pomenuta dokumenta sa ruskog jezika na bugarski prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike, složenosti i dužine, kao i namene, tako da ćemo u relativno kratkom roku prevesti one tekstove koji će biti prezentovani javnosti, ali one koji su namenjeni za uži krug stručnjaka u okviru pojedinih oblasti. Uzevši u obzir da je broj oblasti za koje su specijalizovani prevodilac i sudski tumač zaista veliki, navešćemo samo one zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju: politika, pravo, filozofija, ekonomija, sociologija, nauka, medicina, farmacija, građevinska industrija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, marketing, menadžment, bankarstvo, informacione tehnologije, ali i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka.

Takođe, sa ruskog jezika na bugarski prevodimo i internet sajtove, ali i sve druge sadržaje koji se tiču oblasti interneta, odnosno informacionih tehnologija, kao što su softveri, to jest programi i aplikacije, odnosno web prodavnice i online katalozi usluga ili proizvoda. Prilikom prevođenja ovakvih sadržaja se strogo držimo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi određeni sadržaj stekao još bolju poziciju u okviru internet pretraživača.PR tekstove, brošure, kataloge, plakate, vizit kartice, ali i reklamne flajere i letke, takođe prevodimo sa ruskog jezika na bugarski, a vršimo i uslugu usmenog prevođenja u istoj jezičkoj kombinaciji. Pored konsekutivnog, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za simultano, kao i za specijalnu vrstu usmenog prevoda - šapatno prevođenje. A na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po izuzetno pristupačnim cenama. Takođe vam nudimo i uslugu redakture sadržaja, koji su već prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno.

Prevođenje video i audio materijala je još jedna usluga koju pružamo našim klijentima širom Srbije, a vršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Sem reklamnih poruka, serija informativnih, zabavnih, dečijih i ostalih vrsta emisija, sa ruskog jezika na bugarski prevodimo i dokumentarne, ali i animirane, igrane i crtane filmove. Ukoliko je potrebno prevesti udžbenike, ali i književna dela (proza, poezija, romani, beletristika), kao i ilustrovane, te dečije, ali i stručne časopise, odnosno članke iz novina, budite sigurni da će sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford u potpunosti ispuniti vaša očekivanja, kako po pitanju kvaliteta prevoda i brzine izrade, tako i po cenama koje su među najpristupačnijim na tržištu.

Prevođenje naučnih radova sa ruskog jezika na bugarski

Klijenti kojima su potrebni prevodi naučnih radova sa ruskog na bugarski jezik mogu dobiti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. Takođe prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske i diplomske radove, i kao i naučne patente, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke ili, pak obrazovanja. Prevodimo i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplome i dodatak diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, pasoš, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, to jest krštenicu, umrlicu i venčani list. Poslovna dokumenta kao što su osnivači akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, različite poslovne odluke i ugovore, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih i revizorski, zatim fakture i ostala dokumenta ove vrste prevodimo u ovo jezičkoj kombinaciji i overavamo pečatom sudskog tumača.

A prevodimo i dtekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, tužbi, rešenja i žalbi, odnosno punomoćja za zastupanje, licence, različite vrste ugovora, kao i sertifikate i druga pravna akta. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostale).

Ukoliko su vam potrebni prevodi lekarskih nalaza sa ruskog na bugarski jezik možete ovaj zadatak da poverite našim stručnjacima, koji takođe prevode i: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku, to jest u tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju.

Od klijenata se zahtevaju dve stvari, ukoliko žele da dobiju profesionalno urađen prevod dokumenata sa ruskog na bugarski jezik, a to znači da prvo moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva da nam na uvid dostave i originalna dokumenta, a drugo da moraju da poseduju informaciju da li se i za njihova dokumenta zahteva overa haškim ili takozvanim Apostille pečatom. Što se tiče dostave dokumenata možete da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno, putem „Pošte Srbije“, kao i da ih donesete lično u prostorije bilo koje od preko 20 naših poslovnica u zemlji.

Da biste bili u prilici da imate dozvolu da nam pošaljete skenirana dokumenta na mejl, trebalo bi da su vam njihovi prevodi potrebni u vrlo kratkom roku. Na taj način će prevodilac i sudski tumač uspeti da ispoštuju rok koji ste zadali, mada svakako morate naknadno dostaviti originale na uvid, ali vodite računa o brzini dostave. Upravo zato se i savetuje da izaberete onaj način koji podrazumeva brzu dostavu. A po završetku prevođenja i overe dokumenata koje dostavite imate mogućnost da ih dobijete na određenu adresu ili da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Ako se odlučite za prvu varijantu morate znati da se ta usluga dodatno naplaćuje i to po cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

Što se tiče overe haškim pečatom, znajte da se ona zahteva samo za određena dokumenta, pa samim tim što se vrši u okviru nadležnih, to jest osnovnih sudova u Srbiji, jedino u okviru njih možete dobiti sve potrebne informacije. A pod tim podrazumevamo informaciju o tome da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku procesa obrade, jer se u praksi sreću obe situacije. U principu, kada se Apostille pečat stavlja na početku, onda se prevode i on i dokumenti, a na kraju sledi i overavanje pečatom sudskog tumača, tako da taj proces može da traje duže nego kada se dokument prvo prevodi sa ruskog na bugarski jezik, a onda ga overava sudski tumač i na kraju ga nosite u sud, kako bi bila izvršena overa haškim pečatom.

Prevodi sajtova sa ruskog na bugarski jezik

Profesionalno prevođenje web sajtova sa ruskog jezika na bugarski je usluga na koju smo posebno ponosni, a zahvaljujući činjenici da su svi sajtovi koje su preveli sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford i dalje u samom vrhu u okviru pretraživača. Osnovni razlog za to leži u činjenici da naši stručnjaci implementiraju sva SEO pravila (Search Engine Optimisation) tokom procesa njihove obrade i na taj način se u vrlo kratkom roku oni nađu među prvim rezultatima pretrage.

Takođe prevodimo i sve vrste video i audio materijala, odnosno reklamne poruke, serije filmove i televizijske i radio emisije. Pored prevoda dokumentarnih i igranih filmova, možemo da izvršimo i prevod crtanih i animiranih filmova, ali i zabavnih, obrazovnih, informativnih i drugih tipova emisija. Uz njihov prevod sa ruskog jezika na bugarski vršimo i sinhronizaciju obrađenih sadržaja, odnosno titlovanje i na taj način klijentima pružamo mogućnost da u optimalnom roku dobiju pomenute materijale, koje mogu da plasiraju gde god žele.

Sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, poput vizit kartica kataloga, PR tekstova, odnosno flajera, brošura i reklamnih letaka, takođe će sudski tumači i prevodioci obraditi u ovoj jezičkoj kombinacija. Podrazumeva se da će reklamnu poruku koja se u njima nalazi na maksimalno primeren način prilagoditi duhu bugarskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima na ovom tržištu pružili priliku da se na adekvatan način upoznaju sa uslugama ili proizvoda koji se reklamiraju.

Simultano i konsekutivno prevođenje sa ruskog jezika na bugarski

Usmeno prevođenje sa ruskog na bugarski jezik je još jedna u nizu usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači. A pored simultanog i konsekutivnog, oni su specijalizovani i za posebnu vrstu prevoda, poznato kao šapatno. Izrada ponude omogućuje klijentima da se odluče za jednu od pomenutih vrsta prevoda, a da bi ponuda bila maksimalno prilagođena zahtevima događaja morate da nam dostavite podatke o samom događaju, u smislu broja učesnika i podataka o prostoru u kome će biti održan, zatim trajanja i samog njegovog koncepta. Uz to možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

A sa ruskog na bugarski jezik prevodimo i književna dela svih vrsta (proza, beletristika, romani, poezija i drugi), kao i udžbenike, ali i stručne, ilustrovane, informativne i druge vrste časopisa. Vršimo i uslugu redakture koja podrazumeva lekturu i korekturu svih onih materijala koji su već prevedeni, kako bi se prilagodili duhu bugarskog jezika. Pored svega što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi i tekstualne sadržaje svih vrsta. Pod tim najpre mislimo na tekstove čija je tema vezana za oblast turizma i politike, odnosno ekonomije i prava, mada prevodimo i one koji obrađuju bilo koju medicinsku, filozofsku, psihološku ili sociološku temu, odnosno tekstove čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, komunikologije, te informacionih tehnologija, finansija, marketinga, bankarstva, nauke, menadžmenta, obrazovanja i mnogih drugih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje