Prevođenje sa ruskog na holandski jezik

Prevodi sa ruskog na holandski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa ruskog jezika na holandski bez obzira koje vrste materijala su pitanju sada mogu da odahnu, jer su tu sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Važnost prisustva sudskog tumača u našem timu će posebno primetiti oni klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumentacije ili različitih vrsta dokumenata u ovoj kombinaciji jezika. Naime, radi se o tome da bilo koji dokument koji se prevodi sa ruskog jezika na holandski ne može da se koristi ni u jednoj situaciji ukoliko ne poseduje i pečat ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Baš iz tog razloga, sa ponosom navodimo da naši klijenti maksimalno štede svoje vreme, jer na jednom mestu dobijaju kompletnu uslugu obrade poslovnih i ličnih dokumenata, to jest dokumenata iz oblasti obrazovanja, ali i različitih pravnih akata i dokumentacije.

Sa ruskog jezika na holandski prevodimo i presude o razvodu braka, sve vrste ugovora, odnosno sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, odnosno licence i druga dokumenta ovog tipa. Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi različitih vrsta izjava, uverenja, te saglasnosti i potvrda, to jest svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste pomenutih dokumenata.

Lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje, takođe ćemo obraditi u skladu sa vašim zahtevima, ali i sva nepomenute dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu ćemo takođe obraditi i prevesti sa na ruskog jezika na holandski, a zatim i overiti. Uz njih, prevodimo i venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole, odnosno dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, rezultati naučnog istraživanja, seminarski i diplomski radovi, nauči patenti i mnoga druga).Prevođenje sa ruskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na ruski

Kada su u pitanju prevodi sa ruskog jezika na holandski za poslovna dokumenta slobodno možemo da kažemo da obrađujemo apsolutno sva dokumenta koja se tiču poslovanja kompanije ili preduzetnika, a što se najpre odnosi na statut i osnivački akt preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski, godišnji), te poslovne odluke i mnoga druga slična dokumenta.

Sva dokumenta na prevod je moguće doneti lično u našu poslovnicu i to u bilo koju od njih preko dvadeset, kao i slanjem preko kurirske službe, te preporučene poštanske pošiljke. A uzevši u obzir da ste u obavezi da dostavite originalna dokumenta na uvid, to i jeste razlog zbog čega nije dozvoljeno slanje skeniranih dokumenata na mejl. Jedino ukoliko su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na holandski potrebni u jako kratkom roku. Ipak, čak i u toj situaciji klijenti moraju da dostave originale na uvid, ali je neophodno da to bude na onaj način koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač ispoštovali zahtev za hitnim prevodom. Pošto naši stručnjaci završe sa obradom dokumenata, klijenti mogu da ih preuzmu lično u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford ili da zahtevaju da im budu poslata na određenu adresu. Ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a plaćanje se vrši prema cenovniku kurirske službe i to direktno ovlašćenom licu koje i dostavlja pošiljku.

Uz to što bi trebalo da ispoštuju proces dostave dokumenata, klijenti bi trebalo i da se blagovremeno raspitaju o tome da li se za njihova dokumenta zahteva overa haškim pečatom. Apostille ili haški pečat se isključivo stavlja u okviru službi koje se nalaze u osnovnim sudovima širom naše zemlje, a koje su za ovu overu i nadležne. Morate da znate i da se ova vrsta overe ne traži za sva dokumenta, ali za ona za koja se traži može da bude stavljena pre ili posle obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača.Naši stručnjaci obrađuju i književna dela svih vrsta, kako beletristiku, tako i prozu i poeziju, te romane, odnosno udžbenike. Takođe u slučaju potrebe, vršimo prevod sa ruskog jezika na holandski za tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, turizma, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, ali i građevinske industrije, obrazovanja, medicine, nauke, te komunikologije, farmacije, kao i marketinga, filozofije, psihologije, zatim menadžmenta, sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodimo i članke iz novina, odnosno stručne, ilustrovane i dečije časopise, kao i sve vrste materijala iz oblasti marketinga (PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri, vizit kartice, katalozi i druge).

Kod nas vas očekuje i usluga usmenog prevođenja sa ruskog jezika na holandski, odnosno simultanog, prevođenja uz pomoć šapata i konsekutivnog prevoda, a na zahtev klijenata vršimo i po najboljim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sva ona dokumenta i druge sadržaje koje je neko već prevodio, ali ne dovoljno stručno, obradće naši lektori i korektori, a po završetku redakture sadržaja, čak i najzahtevniji klijenti će biti zadovoljni.

Prevodimo i filmska ostvarenja sa ruskog na holandski jezik, odnosno igrane i dokumentarne, kao i animirane i crtane filmove, ali i sve vrste emisija, počev od dečijih, preko orazovnih, pa do informativnih, kao i reklamne poruke i serije. A uz njihov prevod kod nas možete dobiti i titlovanje, odnosno sinhronizaciju, tako da obrađeni sadržaji mogu biti plasirani praktično istog trenutka i na radiju i na televiziji, te internetu, kao i u bioskopima. Sa ruskog jezika na holandski prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, poput sajtova, odnosno web prodavnica i kataloga, kao i softvere (programi i aplikacije). Zahvaljujući činjenici da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford imaju iskustva u obradi ovakvih sadržaja, klijenti mogu biti sigurni da će se oni vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, a sve zahvaljujući primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), kojih se pridržavaju naši stručnjaci.

Takođe napominjemo da sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, možete jednostavno da nam pošaljete putem mejla i na isti način da ih dobijete nakon obrade od strane naših stručnjaka.

Prevodi dokumenata sa ruskog jezika na holandski i njihova overa

Prevođenje dokumenata sa ruskog na holandski jezik u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i njihovu overu, jer su uz prevodioce, u našem timu i sudski tumači za oba jezika. Ova usluga uključuje i obradu poslovnih, ali i ličnih dokumenata, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, pravnih akata, te različitih vrsta dokumentacije (građevinska, tenderska, medicinska, tehnička i ostale). Sem toga prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih odluka, presuda, tužbi, rešenja i žalbi, kao i licence, tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i sertifikate.

Sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja isto obrađujemo prema vašim zahtevima, a kod nas možete dobiti prevod sa ruskog jezika na holandski za potvrdu o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, kao i za potvrdu o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te za suglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Takođe, prevodimo i uverenje o državljanstvu, pasoš, radnu i dozvolu za boravak, te potvrdu o prebivalištu, odnosno saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, odnosno venčani list). Prevodimo i ona dokumenta koja spadaju u segment poslovanja kompanije ili preduzetnika, to jest rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, ugovore, kao i statute preduzeća, fakture, te bilanse stanja, osnivački akt preduzeća, zatim poslovne odluke, bilanse uspeha i druga.

Pored prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumači će izvršiti i prevod sa ruskog jezika na holandski za uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, te medicinske, tenderske i tehničke dokumentacije. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču te oblasti obrazovanja i nauke, kao što su uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti su takođe predmet obrade naših stručnjaka. A kod nas vas očekuju i prevodi sa ruskog na holandski jezik za diplomske, seminarske, ali i naučne radove.

Prevođenje reklamnih materijala sa ruskog na holandski jezik

Da bi prevodi reklamnih materijala sa ruskog jezika na holandski bili profesionalno urađeni i maksimalno uspešni, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će poruku koju oni nose prilagoditi holandskom jeziku. Time će ne samo ispuniti osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, već i omogućiti klijentima koji se služe holandskim jezikom da se na adekvatan način upoznaju sa reklamnim materijalima, odnosno uslugama ili proizvodima koji se tim putem prezentuju. Pored prevoda brošura i kataloga, nudimo vam i prevođenje plakata, vizit kartica, te PR tekstova, odnosno reklamnih letaka i flajera.

Prevodimo i književna dela svih vrsta, kako prozna, tako i dela beletristike, pa i romane, odnosno dela poezije, ali i udžbenike, bez obzira koliko su kompleksni i obimni. Sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev obraditi i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa (sručni, ilustrovani, dečiji i drugi). Tekstualne sadržaje čija tema se tiče oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno komunikologije, građevinske industrije, te marketinga i menadžmenta, takođe prevodimo sa ruskog jezika na holandski, ali i one koji obrađuju temu vezanu za oblast farmacije, medicine, obrazovanja, nauke, odnosno ekonomije, bankarstva, politike, i prava, kao i finansija, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina, kako onih koje su vezane za društvene nauke, tako i one koje su vezane za domen prirodnih nauka. Kod ovakvih materijala je posebno važno da znate da se ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, pa samim tim možete i da nam ih pošaljete na mejl. A na isti način i mi vama možemo da pošaljemo obrađene sadržaje.

Prevod filmova sa ruskog jezika na holandski

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vršimo prevod filmova sa ruskog na holandski jezik, a dobijate i uslugu sinhronizacije ili titlovanja ako tako želite. Pored igranih filmova, prevodimo i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i zabavne, obrazovne, informativne i dečije emisije, odnosno reklamne poruke i serije.

A prevodioci sudski tumači koji su članovi našeg tima će na zahtev klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog na holandski jezik, to jest simultano i konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od potreba klijenata možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu redakture svih onih materijala koji su već privedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno stručno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje