Prevod sa ruskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na mađarski jezik

Za online prevod sa ruskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodilački centar Akademije Oxford u nizu usluga koje su vezane za ruski jezik ima i prevođenje sa ruskog jezika na mađarski, za koje su zaduženi profesionalni sudski tumači i prevodioci u našem timu. Kod nas možete dobiti prevode najrazličitijih materijala, počev od filmova i serija, preko tekstova do web i reklamnih sadržaja, kao i obradu svih vrsta dokumenata, koja podrazumeva njihov prevod i overu pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača.

Sa ruskog jezika na mađarski prevodimo sve vrste video, ali i audio materijala, te klijentima nudimo mogućnost njihovog titlovanja i sinhronizacije, odnosno pružamo im priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu obrade serija, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, te reklamnih poruka i dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova, odnosno apsolutno svih vrsta i audio i video sadržaja.

Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi softvera (aplikacija i programa), te web prodavnica i online kataloga, a poseban segment u oblasti prevođenja materijala vezanih za informacione tehnologije predstavljaju prevodi internet sajtova sa ruskog jezika na mađarski, koji ujedno spadaju i u najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti. Jedan od najvažnijih razloga za uspešnost naših stručnjaka koji se bave prevođenjem ovih materijala je sasvim sigurno činjenica da se oni pridržavaju važećih pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja primenjuju tokom svog rada, te obrađene sadržaje kvalitetno optimizuju za internet pretraživače. Ne samo da se na taj način poboljšava njihovo rangiranje u polju pretrage, već se sve to itekako pozitivno odražava i na poslovanje kompanije ili pojedinca koji je vlasnik sajta, jer mnogo veći broj potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga može da dođe do željenih informacija.

Na zahtev klijenata prevodimo i knjige, to jest i udžbenike i književna dela (proza, beletristika, poezija, romani i ostala), te članke iz novina i sadržinu časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i druge vrste).

Sve one sadržaje čija je namena rekalmiranje određenih usluga ili proizvoda za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na mađarski ćete dobiti u okviru svake od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Pod tim mislimo i na kataloge, brošure i PR tekstove, ali i na plakate, reklamne letke i flajere, te vizit karte. Prevodilac i sudski tumač koji vrše ovu uslugu su maksimalno dobro upoznati sa svim pravilima marketinga, te znaju kako da reklamnu poruku koju mnogi od pomenutih materijala sadrže, a koja često nije tako lako uočljiva za običnog posmatrača, na najbolji način prilagode duhu mađarskog jezika. Upravo to i jeste primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer se mogućim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluge koja se tako reklamira, a kojima je mađarski jezik maternji pruža šansa da se upoznaju sa predmetom reklamiranja.Prevođenje sa ruskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na ruski

Tekstove koji su namenjeni za prezentovanje stručnjacima, kao i one koji će biti javno objavljeni, bez obzira koju temu da obrađuju, takođe prevodimo sa ruskog jezika na mađarski. Ma kako da su u pitanju obimni i složeni sadržaji, naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi maksimalno profesionalno. Menadžment, finansije, nauka, farmacija, komunikologija, pravo, marketing, obrazovanje, ekonomija, sociologija, medicina, informacione tehnologije, psihologija, bankarstvo, turizam, građevinska industrija, filozofija, politika, ekologija i zaštita životne sredine samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje sa ruskog jezika na mađarski.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nude i uslugu usmenog prevođenja, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje sa ruskog jezika na mađarski, a na vaš zahtev možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Osim ove usluge, kod nas možete dobiti i obradu onih sadržaja, koji su već prevedeni, ali od strane nestručnih lica, tako da je reč o nekvalitetnim prevodima. Uslugu redakture prevedenih materijala rade visokokvalifikovani stručnjaci, to jest lektori i korektori.

Vrlo važna oblast prevođenja u ovoj kombinaciji jezika se odnosi na obradu svih vrsta dokumentacije i dokumenata. Tako, osim građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere, sa ruskog jezika na mađarski prevodimo i medicinsku dokumentaciju, ali i sva lična i poslovna dokumenta, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja.Potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih (umrlica, krštenica, venčani list), saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, te dozvola za boravak i radna dozvola su lična dokumenta koja na vaš zahtev prevodimo sa ruskog jezika na mađarski i overavamo pečatom sudskog tumača. Takođe, obradićemo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje, bez obzira da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku. Sa ruskog jezika na mađarski, između ostalih, prevodimo i: rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, te statut preduzeća, kao i sve vrste poslovnih odluka i ugovora.

Tekovine Evropske Unije, sertifikate, presude o razvodu braka, sve vrste ugovora, licence, te sudske odluke, tužbe, presude i žalbe, odnosno sva pravna akta takođe prevodimo na vaš zahtev i overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju ćemo na zahtev klijenta da prevedemo sa ruskog jezika na mađarski i overimo pečatom sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, pored lekarskih nalaza i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevode i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, kao i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani za navedene oblasti.

Dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda (potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, te potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju) isto prevodimo na vaš zahtev.

Pored svega što smo pomenuli, radimo i prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ruskog jezika na mađarski. Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, naučni, diplomski i seminarski radovi, te diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i prepisi ocena, samo su pojedina dokumenta za koje možete dobiti prevod sa ruskog jezika na mađarski.

Kod prevođenja dokumenata je vrlo bitna overa pečatom sudskog tumača, jer se na taj način određenom dokumentu daje značaj u pravnom i zakonskom smislu. Reč je o tome da kada se bilo kojoj nadležnoj službi preda samo preveden dokument, sasvim sigurno će vam biti vraćen kao nevažeći, budući da ne sadrži pečat sudskog tumača kojim se potvrđuje da je prevod veran originalu. Upravo iz tog razloga je bitno da dokument poseduje ovu vrstu overe, mada se za neka dokumenta zahteva čak i overa haškim Apostille pečatom, koja se svrstava u dodatnu, ali obaveznu overu. Kako se Apostille pečat stavlja samo na neka dokumenta, a prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu za nju zaduženi, svaki klijent treba da se raspita u okviru sudske institucije koja je za nju nadležna. A kada kažemo raspita, pod tim mislimo ne samo da sazna da li se za određeni dokument zahteva i ova vrsta overe, već i na koji način je potrebno da bude izvršena. Najčešće se haški pečat stavlja nakon prevoda i overe dokumenta od strane sudskog tumača, iako postoje i ona dokumenta na koja se prvo stavlja Apostille pečat, a zatim se donosi našim stručnjacima na obradu, stim što se kod ovih dokumenata prevode i dokument i haški pečat, pa se on tek onda overava i pečatom sudskog tumača.

Sudski tumač prilikom overe, prvo vrši upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, jer je vrlo važno da ustanovi da između njih ne postoji apsolutno nikakva razlika. Osnovni razlog za ovaj postupak leži u činjenici da pečat sudskog tumača označava da je prevod sa ruskog jezika na mađarski isti kao i originalan dokument, pa je zato vrlo važno da na uvid dostavite i originalna dokumenta. Ako se i dogodi da se sadržaj ova dva dokumenta razlikuje, sudski tumač će klijenta informisati o tome, te mu predložiti izvršenje usluge redakture prevedenih sadržaja, a odmah nakon toga će biti izvršena i overa dokumenta. Uslugu redakture vam omogućuju lektori i korektori koji su isto u našem timu i koji će ovu uslugu izvršiti u relativno kratkom roku i na, sasvim sigurno najbolji mogući način.

Uzevši u obzir da ste u obavezi da nam dostavite i originale, možete da ih ili lično donesete u jednu od naših poslovnica ili da ih pošaljete putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača možete da pošaljete skenirane na naš mejl, a prevedene materijale možete da dobijete na isti način, te će tako čitav proces biti maksimalno uprošćen. Što se prevedenih i overenih dokumenata tiče, njih preuzimate ili lično u našoj poslovnici ili vam ih šaljemo preko kurirske službe na adresu koju želite. Kako se za dostavu prevedenih dokumenata na vašu adresu angažuje određena kurirska služba, to znači da se njena cena ne uračunava u cenu prevoda, već se naplaćuje direktno od klijenta, a plaćanje se vrši kuriru, prilikom preuzimanja pošiljke i to po ceni koja je navedena u važećem cenovniku te kurirske službe.

Ako se radi o prevodima dokumenata koje je potrebno uraditi vrlo brzo, klijentima je dozvoljeno najpre da ih pošalju skenirana na mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da započnu njihovu obradu u što kraćem roku, te ispoštuju zahtev za hitnim prevodom. Naravno, i u ovakvoj situaciji ste obavezni da nam na uvid dostavite originale, jer je to uobičajena procedura, ali morate posebno obratiti pažnju na brzinu, koja je u ovakvim situacijama ključan faktor za ispunjenje zahtevanog roka.

Prevodi zabavnih emisija sa ruskog jezika na mađarski

Ne samo zabavne, već i informativne i dečije, ali i obrazovne i sve druge vrste televizijskih i radio emisija prevodimo sa ruskog na mađarski jezik. Takođe, obrađujemo i reklamne poruke, serije, ali i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove. A sem prevoda svih pomenutih vrsta video i audio sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima i stručnjake za sinhronizaciju i titlovanje, svojim klijentima nudi i ove usluge, tako da u relativno kratkom roku dobijaju profesionalno i kvalitetno obrađene materijale, koji mogu da budu prikazani na svakom mediju ili u bioskopima.

A sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, poput poezije, proze, te romana, ali i beletristike. U skladu sa zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sadržinu različitih tipova časopisa, kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih, kao i novinske članke.

Osim stručnjaka zaduženih za obradu materijala u pisanoj formi, možemo da se pohvalimo i onim sudskim tumačima i prevodiocima koji se bave usmenim prevođenjem. A pored simultanog, koje je i najviše zastupljeno u praksi, uzevši u obzir da se lako prilagođava različitim vrstama događaja, vršimo i uslugu prevođenja uz pomoć šapata i konsekutivnog. Takođe, u skladu sa zahtevima događaja, odnosno vrstom prevoda koja se za njega primenjuje, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ako želite da izradimo adekvatnu ponudu vezano za usmeno prevođenje sa ruskog na mađarski jezik, u obavezi ste da nam date određene informacije i to najpre o samoj organizaciji, trajanju, broju učesnika i o prostoru u kome treba da bude održan.

Prevođenje web sajtova sa ruskog na mađarski jezik

Ukoliko ste se raspitivali ili ste upoznati sa postupkom prevođenja sajtova, verovatno vam je poznat termin SEO (Search Engine Optimisation). Naime, optimizacija sadržaja za pretraživače igra glavnu ulogu u postizanju dobre pozicije određenog sajta na pretraživačima. Jednostavnije rečeno, samo internet sajt čiji sadržaj je dobro optimizovan, može da se nađe na prvoj strani pretrage, pa se zato prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford čiji je ovo domen delovanja, pridržavaju pravila SEO, koja naravno primenjuju i u prevođenje sa ruskog na mađarski jezik.

Uz sajtove, prevodimo i sve ostale vrste online sadržaja, poput recimo web kataloga ili prodavnica, a sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i softvere, to jest svaku aplikaciju i program koji želite.

U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstova bilo koje sadržine, obimnosti i namene, ne oklevajte da kontaktirate našu najbližu poslovnicu kako biste se dogovorili oko svih detalja, Takođe, imajte na umu da se kod prevoda tekstova ne zahteva i overa sudskog tumača, pa niste dužni da nam dostavljate originale na uvid, već ih možete poslati skenirane na naš mejl, a i mi vama možemo uzvratiti isto tako, kada naši stručnjaci završe njihovo prevođenje. Time se čitav postupak obrade ovakvih sadržaja uprošćuje, a maksimalno se štedi ne samo vreme, već i novac. Ukoliko su u pitanju specijalizovani, stručni tekstovi budite sigurni da će ih naši prevodioci i sudski tumači obraditi na najbolji mogući način, a isto tako će izvršiti njihov prevod sa ruskog na mađarski jezik ako su u pitanju sadržaji namenjeni javnom plasiranju. Neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema su: građevinska industrija, obrazovanje, ekonomija, turizam, informacione tehnologije, farmacija, finansije, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, sociologija, bankarstvo, komunikologija, filozofija, politika, marketing, psihologija, sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka, te menadžment i pravo.

Sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i one materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su flajeri, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i katalozi, odnosno sve sadržaje čija je osnovna namena reklamiranje usluga, proizvoda ili same kompanije.

Prevodi ličnih dokumenata sa ruskog jezika na mađarski

Osim lične karte, krštenice, odnosno izvoda iz matične knige rođenih i uverenja o državljanstvu, za koje se ujedno i najčešće zahtevaju prevodi sa ruskog na mađarski jezik, naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, a pored ostalih i: dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), pasoš, radnu dozvolu, vozačku dozvolu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, te potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, ali i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, što spada u dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u skladu sa zahtevima (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, te uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta ovog tipa).

A sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i dokumenta iz poslovne sfere, bez obzira da li se tiču poslovanja neke firme ili preduzetnika. Sem rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, prevodimo i fakture, sve vrste poslovnih izveštaja, poput godišnjih, finansijskih i revizorskih, recimo, te bilanse stanja, odnosno uspeha, ali i poslovne odluke i ugovore. Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod specifičnih dokumenata sa ruskog na mađarski jezik, kao što su tekovine Evropske Unije, znajte da Akademija Oxford ima i prevodioca i sudskog tumača specijalizovanog upravo za obradu ove vrste materijala. Pored ostalog, na vaš zahtev obrađujemo u presude o razvodu braka, licence, sudske žalbe, tužbe, odluke i rešenja, punomoćja za zastupanje, sertifikate, ali i sva nenavedena pravna akta.

Dokumentaciju za tendere takođe prevodimo, kao i tehničku, građevinsku, odnosno medicinsku, tako da kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog na mađarski jezik lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumenata o medicinskim proizvodima, odnosno građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koja se svratavaju u navedene tipove dokumentacije.

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se isključivo na obrazovanje ili nauku, naši stručnjaci prevode sa ruskog na mađarski jezik kada vam je to potrebno. Uz prevode diplome i dodatka diplomi, te prepisa i ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, radimo i prevode diplomskih radova, ali i naučnih i seminarskih, te uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju, naučnih patenata, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih ostalih dokumenata koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja.

Prevođenje dokumenata sa ruskog na mađarski jezik svim klijentima koji ih povere nama maksimalno štedi vreme, trud, ali i novac, budući da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači, tako da vršimo kompletnu obradu, odnosno i prevod i overu prevoda pečatom sudskog tumača. Ipak, potrebno je i određeno angažovanje klijenata, najpre zato što su dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, a onda i zato što su u obavezi da u sudu koji je zadužen za nju, potraži informacije o overi dokumenata haškim Apostille pečatom. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju pravo da overavaju dokumenta ovim pečatom, jer nisu nadležni za ovaj tip overe, pa nisu u obavezi ni da daju klijentima informacije koje se na nju odnose, već ih upućuju na određene državne institucije u kojima dobijaju sve potrebne podatke. Kako se u praksi haški pečat stavlja ili na početku ili na samom kraju obrade sadržaja, te se ni ne zahteva za sva dokumenta, to su klijenti u obavezi da dobiju ove informacije, kako bi znali da li određeni dokument najpre donose u Prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi bio preveden i overen pečatom sudskog tumača ili ga prvo odnose u sud, da se stavi Apostille pečat. Vrlo je važno da znate i to da se dužina ova dva procesa može razlikovati, jer kada se haški pečat stavlja prvi, onda su naši stručnjaci u obavezi da prevedu i sadržinu tog pečata i samog dokumenta.

Slanje dokumenata na prevod sa ruskog na mađarski jezik može da bude izvršeno putem “Pošte Srbije” i to preporučeno, odnosno preko kurirske službe ili klijenti mogu da nam ih lično donesu u onu poslovnicu koja im je najbliža. Što se tiče preuzimanja prevedenih, odnosno overenih dokumenata, ono može da bude ili lično ili na kućnu adresu. Da bi klijenti mogli da dobiju obrađena dokumenta na adresu, angažuje se kurirska služba, te se to smatra dodatnom uslugom. Klijent je dužan da plati direktno kuriru kada bude preuzimao dokumenta, a cena isključivo zavisi od službe koja je zadužena za dostavu.

Isključivo u onim situacijama kada postoji potreba za takozvanim hitnim prevodom, postoji i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, ali su klijenti dužni da nakon toga, a u najkraćem mogućem roku dostave i originale na uvid i to na jedan od opisanih načina. Podrazumeva se da je najvažnije da odaberu onaj koji omogućuje da prevodilac i sudski tumač originale dobiju u što kraćem roku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje