Prevodi sa ruskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na estonski jezik

Za online prevod sa ruskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa ruskog na estonski jezik

Svi klijenti kojima je potrebno prevođenje sa ruskog jezika na engleski mogu da se oslone na Prevodilački centar Akademije Oxford. Uz prevodioce, u našem timu su i sudski tumači tako da dobijate kompletnu uslugu obrade svih vrsta dokumenata, to jest i prevedena i overena dokumenta, a obrađujemo na vaš zahtev i ostale sadržaje.

Uz obradu ličnih dokumenata nudimo vam i obradu onih dokumenata koja se tiču poslovanja, odnosno različitih vrsta dokumentacija, ali i tekovina Evropske Unije, te svih vrsta pravnih akata, počev od sertifikata i licenci, preko sudskih tužbi, presuda, žalbi i odluka, pa do punomoćja za zastupanje i drugih dokumenata ove vrste. Takođe sa ruskog jezika na estonski prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Prevodioci sudski tumači obrađuju i medicinsku, tehničku, tendersku, građevinsku i ostale vrste dokumentacija, a sa ruskog jezika na estonski između ostalog prevode i: deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze i ostala dokumenta koja se svrstavaju u pomenute vrste dokumentacija. Na zahtev klijenata obrađujemo i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski, naučni i seminarski radovi, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, ali i naučne patente, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i druga.Prevođenje sa ruskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na ruski

Kod nas možete dobiti i prevod apsolutno svih ličnih i poslovnih dokumenata, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte. Osim njih, prevodimo i potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, kao i izvode iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), te radne dozvole i dozvole za boravak, odnosno vozačke dozvole. Takođe, prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, osnivačke akte i statute preduzeća, različite vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski, revizorski i drugi), te fakture i ostala dokumenta bez obzira da li su pitanja lična ili poslovna.

Za prevod dokumenata sa ruskog jezika na estonski je vrlo važno da znate i to da ste obavezni da ispoštujete u potpunosti pravila slanja originala na uvid, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da nema među njima nikakve razlike. Ako i utvrdi da se javila neka razlika on će predložiti uslugu redakture sadržaja, posle čega može da se izvrši overa prevoda na propisan način. A pored toga, svaki klijent je obavezan da izvrši proveru u sudu koji je nadležan, da li se i za njegova dokumenta zahteva overa haškim Apostille pečatom, koja se svrstava u takozvane nadovere. Uzevši u obzir da se haški pečat stavlja samo na tačno određena dokumenta, ali u različitim trenucima tokom obrade, odnosno i na početku i na kraju obrade dokumenata, to je pribavljanje i ove informacije vrlo važno, jer od nje zavisi sam tok čitavog procesa. Takođe treba da znate da ukoliko se Apostille pečat stavlja na početku, onda prevodilac i sudski tumač vrše obradu i dokumenta i pečata, to jest prvo se prevode pečat i dokument, a onda se vrši i overa pečatom sudskog tumača, pa samim tim ovaj proces može do određene mere duže da traje, u odnosu na onaj kada se haški pečat stavlja nakon obrade prevodilaca i sudskih tumača.

Dokumenta možete da nam dostavite na više načina, odnosno ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, kao i da nam ih donese lično u bilo koju od poslovnica. A nakon završetka obrade dokumenata, možete da ih preuzmete u našoj poslovnici lično ili da tražite da vam budu dostavljena na određenu adresu, ali je to usluga koje se tretira kao dodatna, pa se iz tog razloga i naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja, a po cenovniku kurirske službe.U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vas očekuju usluge prevoda sa ruskog jezika na estonski i to za mnoge druge vrste sadržaja, a osim web sajtova i softvera (programa i aplikacija), odnosno online prodavnica i kataloga, na vaš zahtev obrađujemo i sve vrste audio i video sadržaja. A to znači da ćemo u relativno kratkom roku obraditi dokumentarne, igrane, crtane i animirane filmove, ali i reklamne poruke, kao i serije i različite vrste emisija (zabavne, informativne, dečije, obrazovne i druge). Pored usluge prevoda nudimo vam i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da ćete vrlo brzo imati materijale koje možete da prikazujete kako u bioskopu, tako i na televiziji i internetu, odnosno da puštate na radiju.

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i književna dela svih vrsta, počev od beletristike, preko romana i proze, pa do dela poezije, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, odnosno članke iz novina i udžbenike. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a pored prevoda vizit kartica, plakata i flajera, nudimo vam i prevođenje sa ruskog jezika na estonski za kataloge, brošure, reklamne letke i PR tekstove. Naravno prevodimo i tekstove različite tematike, složenosti i obimnosti, a pored onih čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, nauke, turizma, obrazovanja, prava ekonomije i ekologije i zaštite životne sredine, obrađujemo i one čije teme su vezane za medicinu, psihologiju i filozofiju, odnosno komunikologiju, informacione tehnologije, marketing, sociologiju i menadžment, ali i ostale grane društvenih, odnosa prirodnih nauka. Vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na estonski, i to simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje. A na zahtev klijenata možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po najpristupačnijim cena.

Pored svega što smo pomenuli, kod nas možete dobiti i uslugu lekture i korekture sadržaja, a njihovu redakturu će izvršiti upravo profesionalni lektor i korektor koji su u našem timu. Sve sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu nam možete dostaviti na najjednostavniji mogući način, to jest putem mejla, a isto tako i mi možemo vam poslati prevedene materijale.

Prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na estonski

Kada je reč o prevodima dokumenata sa ruskog na engleski jezik najpre moramo pomenuti lična dokumenta, jer je to ujedno i jedan od osnovnih razloga zbog koga nam se obraćaju mnogi klijenti. A pod tim mislimo najpre na prevod i overu lične karte, odnosno pasoša, kao i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, kao i dozvole za boravak i radne dozvole. Prevodilac i sudski tumač će naravno obraditi i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, odnosno krštenicu, tako i umrlih i venčanih, to jest umrlicu i venčani list. A u skladu sa vašim zahtevima obrađujemo i sva poslovna dokumenta, odnosno bilanse uspeha, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i osnivačke akte i statute preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, poput revizorskih, finansijskih, godišnjih i drugih, zatim poslovne odluke i tekovine Evropske Unije, različite vrste licenci i sertifikata, te punomoćja za zastupanje i sve vrste sudskih odluka, žalbi, rešenja, tužbi i presuda, to jest sva pravna akta.

Sa ruskog na estonski jezik prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste potvrda i uverenja, te saglasnosti i izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga slična dokumenta). Tehničku, građevinsku, medicinsku i dokumentaciju za tendere, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a naš prevodilac i sudski tumač će obraditi između ostalog i: građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa navedenim tipovima dokumentacija.

Ne treba zaboraviti da su svi klijenti u obavezi da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bi u potpunosti bili poštovana procedura prevođenja sa ruskog jezika na estonski i overe pečatom sudskog tumača. Kada sudski tumač utvrdi da su u pitanju isti sadržaji, on će overiti prevod i na taj način mu dati validnost u pravnom i zakonskom smislu. Naravno, ako se i dogodi da primeti neka odstupanja između prevoda i originala, on će predložiti klijentima izvršenje usluge redakture, koju takođe mogu dobiti u bilo kojoj od naših poslovnica, nakon čega će bez ikakvih poteškoća overiti dokument. A uz to, klijenti su dužni da se na vreme raspitaju o overi haškim Apostille pečatom, što se svrstava u posebnu vrstu overe koje se vrši u skladu sa pravilima zakona i nije namenjena baš za sva dokumenta. Iz tog razloga je vrlo važno da klijent najpre sazna da li se zahteva za određeni dokument i ako se zahteva na koji način se vrši, to jest da li se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda dokument nosi u Prevodilački centar Akademije Oxford ili se prvo dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a na kraju se stavlja haški pečat. Napominjemo i to da za ovu overu nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač, već određeni organi u okviru osnovnih sudova u Ssrbiji gde i možete dobiti sve potrebne informacije.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa ruskog na estonski jezik

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast turizma, a sa ruskog jezika na estonski prevodimo i tekstove čija tema je vezana za mnoge druge oblasti. Uz filozofske, sociološke i psihološke teme, obrađujemo i one sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, politike, menadžmenta, prava, komunikologije, ekonomije, odnosno bankarstva, medicine, nauke, marketinga, farmacije, obrazovanja i drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Na zahtev klijenata prevodimo i književna dela, bez obzira da li se radi o poeziji i prozi ili romanima, odnosno beletristici. U našem timu su i prevodilac i sudski tumač koji su specijalizovani za obradu udžbenika, ma koliko da su oni kompleksni i bez obzira na koju oblast se odnose, ali i različitih vrsta časopisa, poput ilustrovanih, dečijih i stručnih, kao i članke iz novina. Takođe, obrađujemo i web sajtove, a sa ruskog jezika na estonski prevodimo i online kataloge i prodavnice, odnosno software to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate tačka. Ne treba zaboraviti da su naši stručnjaci posebno upućeni u prevođenje sa ruskog jezika na estonski svih ovih sadržaja koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, tako da će u potpunosti primeniti sva važna SEO pravila (Search Engine Optimisation) i tako prevedenim sadržajima dati šansu da ih internet pretraživači prepoznaju kao originalnee, čime će im obezbediti bolju poziciju u okviru njih.

Prevod serija sa ruskog na estonski jezik

Kada je u pitanju prevođenje serija sa ruskog jezika na estonski, ono što vas očekuje u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford jeste njihova kompletna obrada. Zapravo, to znači da ćete osim prevoda dobiti i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, a sve u skladu sa vašim zahtevima, Sem serija, prevodimo i filmska ostvarenja, bez obzira da li je reč o igranim, dokumentarnim, animiranim, crtanim ili drugim vrstama filmova, odnosno reklamne poruke, kao i različite tipove emisija (obrazovne, dečije, informativne i druge).

Prevodioci sudski tumači u skladu sa vašim zahtevima mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na estonski. A budući da su oni specijalizovani i za šapatno, ali i za simultano i konsekutivno prevođenje, koji se primenjuju za različite vrste događaja, vrlo je važno da nam blagovremeno dostavite sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju događaja, odnosno broj učesnika, trajanje, kao i detalje o prostoru u kome će biti održan i slično. Upravo na osnovu njih, mi ćemo pripremiti ponudu, a u skladu sa zahtevima događaja možemo da vam ponudimo i po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe prevodimo i reklamne materijale, odnosno kataloge, PR tekstove, plakate, reklamne letke, flajere i brošure, pa čak možemo na vaš zahtev da prevedemo i vizit karte sa ruskog jezika na estonski. Imajte na umu da su sudski tumač i prevodilac maksimalno iskusni i da iza sebe imaju sasvim dovoljno prevedenih ovakvih sadržaja, tako da će u potpunosti oblikovati reklamnu poruku koja su u njima nalazi prema pravilima estonskog jezika. A na taj način će određeni proizvod ili uslugu približiti klijentima kojima je ovo maternji jezik i time ispuniti osnovnu svrhu koju prevođenje reklamnih materijala sa ruskog jezika na estonski ima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje