Prevod sa ruskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na italijanski jezik

Za online prevod sa ruskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Kada su u pitanju prevodi sa ruskog jezika na italijanski možemo da se pohvalimo činjenicom da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno sve vrste dokumenata i ostalih sadržaja ma kako oni bili kompleksni. A uzevši u obzir da prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika spadaju u najtraženije usluge njima ćemo i posvetiti posebnu pažnju. Radi se o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford ima veliku prednost u obavljanju ovih usluga, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da klijenti dobijaju sve ono što je potrebno da bi jedan dokument mogli da koriste kao i bilo koji drugi pravno validan dokument. Samim tim što dobijaju dokument koji je overen od strane zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača oni su u velikoj prednosti, jer ne moraju da gube vreme u potrazi za overom. Ali, iako je u mnogim situacijama sasvim dovoljno da se dokument koji je preveden i overi pečatom sudskog tumača, postoje i ona dokumenta za koja zakona nalaže dodatnu vrstu overe, poznatu kao haški Apos pečat. A za overu haškim pečatom su zaduženi osnovni sudovi u mnogim gradovima širom naše zemlje, tako da prevodilac i sudski tumač ne mogu da vam daju ove informacije, već morate da ih samostalno potražite u nadležnim institucijama. To znači da morate prvo da pitate da li se za određeni dokument zahteva overa haškim pečatom, jer ona nije neophodna baš za sva dokumenta, pa ako dobijete informaciju da je potrebna trebalo bi da pitate i u kom trenutku se ovaj pečat stavlja. Reč je o tome da se overa haškim pečatom može izvršiti na dva načina, odnosno po završetku prevoda i overe sudskog tumača nosite dokument u sud kako bi se stavio Apostille pečat ili, pak prvo dokument nosite u sud, a onda donosite nama gde se prvo prevodi i dokument i haški pečat, a onda i overava od strane ovlašćenog lica. Upravo iz tog razloga što postoje dva tipa overe važno je da na vreme saznate koja se primenjuje za vaša dokumenta, jer ćete sebe poštedeti nepotrebnog gubljenja novca i vremena. Inače postupak overe dokumenata od strane sudskog tumača se vrši na zakonom određen način koji podrazumeva da sudski tumač proverava da li se informacije iz originalnog dokumenta podudaraju sa prevodom, kako bi mogao da stavi svoj pečat i time zapravo potvrdi da je reč o dokumentu koji je potpuno isti kao i originalan. A da bi to mogao da uradi, potrebno je da nam dostavite na uvid originalna dokumenta šta možete da učinite ili slanjem preko “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno putem kurirske službe, te da ih donesete u jednu od naših poslovnica.

Hitan prevod podrazumeva da su klijentima prevedena dokumenta i overena potrebna u naročito kratkom periodu, pa se iz tog razloga dozvoljava slanje skeniranih materijala na mail, ali i dalje imate obavezu da dostavite originale na uvid i to u najkraćem mogućem roku, kako bismo u potpunosti ispoštovali vaš zahtev. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih dokumenata možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili da vam budu dostavljena na adresu, ali se ova usluga naplaćuje kao dodatna, jer se za dostavu dokumenata angažuje kurirska služba. Plaćanje se vrši direktno kuriru prilikom preuzimanja, a prema ceni koju formira kurirska služba.

Sa ruskog jezika na italijanski prevodimo medicinsku dokumentaciju, odnosno tendersku, građevinsku i tehničku, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i lekarske nalaze, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u pomenute tipove dokumentacije. Takođe prevodimo i lična odnosno poslovna dokumenta, tako da na vaš zahtev obrađujemo: potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, pasoš i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih , odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, revizorske izveštaje, bilanse uspeha, godišnje izveštaje, bilanse stanja, fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i ugovore, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u lična, odnosno poslovna.Prevođenje sa ruskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na ruski

Na zahtev klijenata prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a tiču se oblasti obrazovanja odnosno, nauke kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja položenim ispitima, svedočanstva o završenom razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, seminarski i diplomski radovi, te naučni patenti. Sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, tako da u relativno kratkom roku dobijate prevedenu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga slična dokumenta.

Tekovine Evropske Unije ćemo takođe prevesti sa ruskog jezika na italijanski, kao i sve vrste ugovora, punomoćja, sudskih presuda, tužbi, žalb, odluka i rešenja, odnosno sva pravna akta.

A osim dokumenata prevodimo i ostale materijale, te vršimo uslugu redakture svih sadržaja koji su već prevedeni sa ruskog jezika na italijanski. Kako su u našem timu i lektor i korektor, možete biti sigurni da će na maksimalno profesionalan način obraditi donete materijale kojima ćete biti u potpunosti zadovoljni. Takođe prevodimo i one materijale koji se tiču oblasti marketinga, kao što su PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, brošure, te vizit kartice. Sem njih prevodimo i književna dela, ali i udžbenike, tako da po najpovoljnijim uslovima obrađujemo dela poezije i proze, odnosno romane i beletristiku, ali i sadržinu različitih časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani), te članke iz novina.Uz to na zahtev klijenata prevodimo i audio, odnosno video materijale, pa vršimo njihovo titlovanje ili sinhronizaciju, a u skladu sa vašim zahtevima. Pod tim mislimo najpre na filmove svih žanrova, odnosno animirane, dokumentarne, crtane i igrane, te reklamne poruke, serije i emisije različitih vrsta, kako informativne, tako i dečije, obrazovne, zabavne i mnoge druge.

Web sajtove, softvere (programi i aplikacije), online prodavnice i kataloge, takođe prevodimo sa ruskog jezika na italijanski i to uz maksimalno pridržavanje svih postojećih pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj da prevedene materijale internet pretraživači što pre prepoznaju kao originalne, što će se u velikoj meri odraziti na poboljšanje njihove pozicije na globalnoj mreži.

Tekstualne sadržaje bilo koje tematike, dužine, složenosti i namene će prevodilac i sudski tumač takođe obraditi prema vašim zahtevima. Ekonomija, politika, pravo, finansije i komunikologija, marketing, bankarstvo, medicina, nauka, filozofija, obrazovanje, farmacija, sociologija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, te marketing, građevinska industrija, komunikologija, informacione tehnologije, menadžment i sve nenavedene grane društvenih i prirodnih nauka, samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema ovakvih tekstova.

Uslugu usmenog prevođenja sa ruskog na italijanski jezik će naši prevodilac i sudski tumač izvršiti maksimalno kvalitetno i profesionalno, a osim za simultano koje se i najčešće traži u praksi, oni su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje. Takođe nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji se smatraju najpovoljnim na tržištu.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa ruskog na italijanski jezik

Sa ruskog jezika na italijanski prevodimo i saglasnost za zastupanje, ali i sve ostale vrste dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, poput potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju), ali i ostale vrste sličnih dokumenata točka. Uz to, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, te rešenja, odluka, žalbi i tužbi, odnosno punomoćja za zastupanje, sertifikate, licence, kao i tekovine Evropske Unije.

Takođe, sa ruskog jezika na italijanski prevodimo i dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, građevinsku, kao i medicinsku dokumentaciju. U skladu sa vašim zahtevima obrađujemo: lekarske nalaze, građevinske projekte, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda različitih vrsta, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva nepomenuta dokumenta koja čine pomenute vrste dokumentacija.

Sva lična, ali i poslovna dokumenta takođe prevodimo sa ruskog jezika na italijanski. A sem izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, lične karte i potvrde o prebivalištu, prevodimo i: uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, saobraćajnu i vozačku, te dozvolu za boravak, kao i izvode iz matičnih knjiga, umrlih odnosno venčanih (umrlica i venčani list). Takođe, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi i dokumenta koja su vezana za poslovanje, bilo firme bilo preduzetnika, a po tim mislimo najpre na: osnivački akt i statut preduzeća, bilanse uspeha i stanja, finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, fakture i ostala dokumenta iz ove oblasti.

Kako je prevođenje dokumenata u najmanju ruku specifično, jer se zahteva i njihova overa od strane sudskog tumača, to je vrlo važno da nam na vreme dostavite i originalna dokumenta na uvid. Razlog za ovaj postupak jeste što sudski tumač pre overe mora da ih uporedi kako bi utvrdio da li postoje odstupanja između prevoda i originala. Jer, ukoliko ona postoje on takav dokument ne može da overi, a klijenta mora da obavesti o svojim zapažanjima i predloži mu uslugu redakture prevedenog dokumenta. I tu uslugu klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama, a nakon ispravke koju izvrše profesionalni korektor i lektor, vrši se overa dokumenata, koja se potom na dogovoren način i dostavljaju klijentu. To podrazumeva da ih mogu preuzeti i lično u našoj poslovnici ili ih mogu dobiti putem kurirske službe na adresu. Ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenta, pa se naplaćuje prema važećem cenovniku službe zadužene za dostavu i to prilikom preuzimanja direktno kuriru.

Materijale za koje vam je potrebno prevođenje sa ruskog jezika na italijanski možete dostaviti na nekoliko načina stim što se za dokumente isključivo zahteva dostava putem kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično donošenje u našu poslovnicu, a one materijale za koje se ne vrši overa možete da pošaljete i skenirane na mejl.

Iako se za većinu dokumenata zahteva samo prevod i overa pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača činjenica je da postoje i ona dokumenta za koja je potrebna dodatna overa. I ako ona spada u takozvanu nad overu, jer ne isključuje overu od strane sudskog tumača, već je zahteva, za nju su zaduženi osnovni sudovi u gradovima Srbije, klijenti su u obavezi da potraže validnu informaciju, odnosno da li se za konkretna dokumenta zahteva overa haškim pečatom. A ako dobiju potvrdan odgovor moraju da se raspitaju i da li se Apostille pečat stavlja pre obrade naših stručnjaka ili nakon nje. Reč je o tome da se haški pečat najčešće stavlja na početku, kada klijent prvo nosi dokument u sud, a onda ga donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford, stim što morate da znate i to da se u ovakvim situacijama ne prevodi samo dokument već i haški pečat tako da postupak traje neznatno duže. A nakon toga se dokument overava i spreman je za upotrebu. Ukoliko se haški pečat stavlja na kraju obrade to znači da dokument prvo donosite nama, a onda nosite u nadležni sud kako bi bio overen i ovim pečatom.

Prevođenje serija sa ruskog jezika na italijanski

Prevodi serija sa ruskog na italijanski jezik su čest zahtev koji nam upućuju brojni klijenti. Možda je razlog za to što Akademija Oxford svojim klijentima ne nudi samo prevođenje audio i video materijala, već i njihovo sinhronizaciju i titlovanje. Upravo tako klijenti vrlo brzo dobijaju kvalitetno i profesionalno obrađene serije, igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove, te informativne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke koje mogu da prikazuju i na televiziji i na internetu, ali i u bioskopu, odnosno da puštaju na radiju i bilo gde gde žele.

Takođe prevodilac i sudski tumač će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog na italijanski jezik, što podrazumeva prevođenje uz pomoć šapata, simultano i konsekutivno. Ne treba zaboraviti da su sve navedene vrste usmenog prevoda primenljive na tačno određene tipove događaja, pa je vrlo važno da ponudu prilagodimo zahtevima onog događaja koji organizuje. Da bi naš stručni tim to mogao da uradi, neophodno je da nam klijenti dostave sve validne podatke o samom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, što podrazumeva informacije o broju učesnika, trajanju i prostoru u kome će događaj biti održan. Ukoliko se dogodi da se za određeni događaj predviđa baš takav način prevođenja. klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi tekstova iz oblasti finansija sa ruskog na italijanski jezik

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova iz oblasti finansija sa ruskog jezika na italijanski, sada mogu da odahnu jer su to sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, koji će ovakve materijale obraditi u najkraćem mogućem roku i po sasvim sigurno najpristupačnijim cenama. Pored tekstova iz ove oblasti obrađujemo i one koji se odnose na ekologiju i zaštitu životne sredine, prava, psihologiju, turizam, ali i finansije, ekonomiju i filozofiju, kao i turizam, informacione tehnologije, građevinsku industriju, farmaciju, medicinu, komunikologiju, menadžment i još mnogo drugih oblasti. Vrlo je važno napomenuti da se za prevođenje tekstova ne zahteva overa sudskog tumača, pa je sasvim dovoljno da materijale pošaljete putem mejla kako biste uštedeli svoje vreme, ali i značajna novčana sredstva. Takođe, nakon što prevodilac i sudski tumač obrade dostavljene materijale, možemo vam ih poslati na isti način.

Uz to sa ruskog jezika na italijanski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, diplomske, seminarske i naučne radove, nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, te potvrde o redovnom školovanju, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a tiču se oblasti nauke, to jest obrazovanje. Posebno naglašavamo da se postupak slanja dokumenata na prevod razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne zahteva overa, jer ste u obavezi da nam dostavite originale na uvid, što je neophodno da ispoštujete uzevši u obzir da je to zakonom određena procedura. Takođe poželjno je i da se na vreme raspitate o potrebi za overom haškim Apostille pečatom za konkretna dokumenta kako biste izbegli potpuno nepotrebno gubljenje vremena.

Profesionalno prevođenje web prodavnica sa ruskog jezika na italijanski

Kada kažemo da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti profesionalno prevođenje web prodavnica sa ruskog na italijanski jezik, pod tim mislimo da će se maksimalno pridržavati svih pravila optimizacije sadržaja za pretraživače, odnosno da će primenjivati pravila SEO (Search Engine Optimisation). U suštini, to znači da će tako preveden internet sadržaj vrlo brzo imati znatno bolju poziciju u okviru polja pretrage što će sigurno imati pozitivan efekat i na poslovanje vaše firme.

Takođe na vaš zahtev prevodimo i sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja. A kako se radi o posebnoj vrsti sadržaja, prevodilac i sudski tumač će voditi računa da pravilno oblikuju reklamnu poruku koju oni sadrže, a koja najčešće nije vidljiva oku posmatrača, uzevši u obzir da ona ima za cilj da određenu uslugu ili proizvod koji se reklamira što bolje približi potencijalnim klijentima. Upravo iz tog razloga naši stručnjaci sa posebnom pažnjom pristupaju obradi reklamnih materijala, kao što su: katalozi, brošure. Plakati, PR tekstovi, reklamni flajeri, pa čak i vizit kartice. Baš to je ono što Prevodilački centar Akademije Oxford razlikuje od drugih, jer će efekat koji prevodi reklamnih materijala sa ruskog na italijanski jezik imaju sigurno biti od koristi kompaniji koja se reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje