Sudski tumač Cerak

Cerak je beogradsko stambeno naselje koje pripada opštini Čukarica. Nalazi se pored Ibarske magistrale, jedne od najvažnijih saobraćajnica u Srbiji koja kod Ceraka ulazi u Beograd sa jugo -zapadne strane. Naselje se sastoji iz 3 dela: Stari Cerak, Cerak 2 i Cerak - vinogradi. Cerak je magistralom odvojen od naselja Bele vode, a graniči se i sa Žarkovom, Filmskim gradom, Vidikovcem i Skojevskim naseljem, koje leži na padini prema Rakovici. Udaljenost od centra grada iznosi desetak kilometara.

Ovaj deo Beograda dobio je ime po cerovoj šumi koja se, pre gradnje naselja i železničke stanice Makiš, prostirala od obale Save do vrha Košutnjaka. Izgled naselja je dizajniran kasnih sedamdesetih godina prošlog veka i, za razliku od Novog Beograda, bio je to uspešan primer moderne arhitekture i najlepše novo naselje u prestonici. Arhitektonski tim autora naselja Cerak vinogradi dobio je mnoge nagrade za svoj projekat, a među njima i Oktobarsku nagradu 1981. godine. Pre početka gradnje na tom terenu su bili vinogradi, po kojima je naselje i dobilo ime, a za vreme raščišćavanja terena, pronađeni su i konzervirani arheološki ostaci Vinčanske kulture iz doba neolita. Naselje Cerak vinogradi je zamišljeno i realizovano kao spoj moderne arhitekture i prirode, sa mnogo zelenih površina i drveća. Ulice u naselju su dobile imena po vrsti drveta koje je posađeno tokom gradnje, recimo ulica Kestenova, Borova, Jasenova, Crvenih hrastova, Lipa, itd. Sadnice su već bile stare 15 godina, tako da je svaka ulica od prvog dana imala prepoznatljiv identitet. Da bi sve bilo po meri porodičnog stanovanja, saobraćajnice i prostori za parkiranje vozila su izgrađeni po obodima naselja i odvojeni zelenim površinama.Stari Cerak je, takođe, planski igrađeno naselje, sa svim ulicama pod pravim uglom, u kojem se razlikuju tri perioda gradnje. Sedamdesetih su izgrađene idividualne kuće, osamdesetih zgrade sa šest spratova i devedesetih su, pored magistrale, napravljeni osmospratni soliteri.

U naselju Cerak živi oko 20 hiljada stanovnika i na raspolaganju su im mnogobrojne prodavnice i zanatske radnje, zelena pijaca, nekoliko vrtića, medicinska ambulanta, pošta i osnovna škola „Ujedinjene nacije“. To je savremena škola, otvorena 1985. godine, sa dobro uređenim terenima i zelenim površinama na kojima je 200 sadnica drveća, a pohađa je oko 1500 učenika. Početkom 21. veka naselje Cerak je dobilo i svoj prvi verski objekat, pravoslavnu crkvu posvećenu Svetom apostolu i jevanđelisti Luki.

Stanovnici Ceraka, kao, uostalom, i drugih delova Beograda, imaju mogućnost da, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobiju prevod svih svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika, kao i overu materijala na novom jeziku pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz iskusne i visoko stručne predavače, brzo i lako savladati željena znanja, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim školama, gimnazijama, višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Cerak?

Jezički eksperti, koji čine ekipu Akademije Oxford su zaista vanredno dobri poznavaoci svojih radnih jezika. Svi prevodioci i sudski tumači Cerak su, pored diploma sa odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta, stekli i licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što nedvosmisleno utiče na kvalitet njihovog rada i klijentima daje garanciju da će dobiti precizan prevod, sasvim u skladu sa originalnim dokumentom. Naši stručnjaci savršeno poznaju sva gramatička, pravopisna, leksička, sintaksička i ostala pravila jezika sa kojima rade, a, kako se, pored prebacivanja sadržaja na traženi jezik, bave i overom prevoda prema zakonom utvrđenoj proceduri, veoma su dobro upoznati i sa svim važećim propisima i regulativama, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom koja se javlja u dokumentima koja obrađuju. Prevodioci i sudski tumači Cerak imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa zvaničnim materijalima, te omogućuju svojim klijentima da, bez iscrpljujućeg lutanja od jedne do druge službe, na istom mestu, u razumno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni, dobiju kompletnu obradu svojih dokumenata, odnosno legalizovane prevode, koje će, bez ikakvih problema, moći da koriste u pravnom prometu.

Postupak obrade službenih materijala, počinje, naravno, prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik. To je odgovoran i nimalo jednostavan posao, koji se mora obavljati uz striktno poštovanje predviđenih pravila i ne dozvoljava nikakve improvizacije niti subjektivna uplitanja. Kompletan sadržaj osnovnog spisa treba da bude tačno izražen na novom jeziku, a posebno je važno da stručni izrazi i termini budu jednoznačno i nedvosmisleno prevedeni, kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost nerazumevanja onoga što je napisano ili dvojakog tumačenja. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Cerak veoma vodi računa o pravopisnim, gramatičkim i ostalim normativima jezika na koji prevodi, a novi materijal piše administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnoj dokumentaciji i odlikuje se ustaljenim izrazima, šablonskim i formalnim izražavanjem i potpunim izbegavanjem dvosmislenih i stilski oblikovanih reči. Kada je prevod gotov, proći će dve stručne kontrole. Prvu će uraditi sami prevodioci, a za drugu su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjeci, koji će izdvojiti i ispraviti i one greške, nepravilnosti i nepoklapanja sa originalom, koje pri prvoj kontroli, eventualno, nisu uočene.

Sada počinje proces overe, kada će prevedeni dokument biti detaljno upoređen sa svojim originalom, koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe dostavlja na uvid. Prevodilac i sudski tumač Cerak mora, dakle, da utvrdi da se materijal na novom jeziku u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim terminima i izrazima sasvim poklapa sa originalom, to jest, da su u pitanju dva ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima. To je, naime, uslov koji prevod mora da ispuni, kako bi bio zvanično overen i svrstan u pravno validne materijale. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Cerak, overiće prevedeni dokument svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Tako je svojim kredibilitetom i stručnošću potvrdio da je ovaj dokument, sa stanovišta zakona, isto što i original, te da ga, u toj formi, mogu prihvatiti sve nadležne ustanove jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Cerak prevode i overavaju sledeća dokumenta

S obzirom na to da su veoma stručni, iskusni i opšte obrazovani, ali i vešti u obavljanju svog posla, prevodioci i sudski tumači Cerak mogu da se uhvate u koštac i sa najtežim profesionalnim izazovima i kvalitetno prevedu i overe svaki tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava.

Pored standardnih ličnih dokumenata, to jest, pasoša, vozačke dozvole i lične karte, prevodilac i sudski tumač Cerak obrađuje i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), kao i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i mnoge druge pisane materijale koji se odnose samo na jednu osobu.

Čest predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija, to jest, spisi koji se koriste u međunarodnom biznisu, te iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Cerak prevodi i overava sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i slični, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilanse uspeha, kao i godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), različite poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), te statut preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse stanja, revizorske izveštaje i ostala dokumenta ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači Cerak mogu da urade i overene prevode materijala potrebnih za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, koji se često praktikuju u savremenom biznisu. Tu, recimo, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci i predmeri.

Osim svih vrsta sudskih presuda, rešenja i odluka, prevodilac i sudski tumač Cerak profesionalno obrađuje i druga pravna akta, tačnije rečeno, dokumenta koja se upotrebljavaju u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. To su, između ostalog, različiti pravilnici, sertifikati, izveštaji, ovlašćenja, licence, punomoćja i pravno zasnovani sporazumi, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Ako vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije.

Klijenti koji se bave poslovima vezanim za nauku, tehniku ili građevinu nam se često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo različite stručne pisane materijale iz ovih oblasti, te tako, obrađujemo naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnoga druga srodna dokumenta.

Kako se danas mnogi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da, u lečenju, koriste uvozne lekove i preparate, često prevodimo i overavamo različite medicinske i farmaceutske materijale koji u tu svrhu mogu biti potrebni. Prevodilac i sudski tumač Cerak će za vas iz ove oblasti prevesti i overiti lekarske nalaze, specifikacje farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proivoda i ostale takve materijale.

Ukoliko želite da se zaposlite, školujete ili usavršavate u inostranstvu, morate imati overene prevode odgovarajućih obrazovnih dokumenata kojima možete da dokažete nivo svoje školske spreme ili potvrdite način rada u odgovarajućim obrazovnim istitucijama. Ovde, pre svega, mislimo na diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, kao i na prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i na potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastvane planove i programe fakulteta i druga dokumenta ovog tipa. Obradu svih pomenutih materijala možete, naravno, dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

Kada je potrebno da u inostranstvu podnesete neki zahtev, potvrdite ili ostavrite neka lična prava, morate nadležnoj službi podneti i overene prevode traženih potvrda, saglasnosti, uverenja, dozvola, zahteva ili izjava, kako biste mogli da obavite pomenuti posao. Tako će prevodilac i sudski tumač Cerak za vas profesionalno obraditi potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, pozvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, ali i potvrdu o redovnom zaposlenju, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, nasledničku i sve druge tipove zvaničnih izjava pojedinaca, te potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se naročito često traži, pošto bez nje nije moguće sklopiti brak u stranoj zemlji.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Cerak su, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima, već i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni će, budite uvereni, učiniti sve da vaša dokumenta budu zaštićena od bilo kakve moguće zloupotrebe. Podaci koji se našim stručnjacima u radu otkrivaju biće tretirani kao najstrože čuvana poslovna tajna, a vaša privatnost će biti, svakako, neprikosnovena. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih materijala, pored veoma kvalitetnog i preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Cerak u radu koristi sledeće jezike

Stručnjaci koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford kvalifikovani su za prevođenje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore, kako na području Evrope, tako i u drugim delovima sveta. Osim uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, kao što su ruski, engleski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Cerak u svom radu koristi i italijanski, španski, portugalski, grčki, ali i jezike koji se govore u susednim zemljama, odnosno, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. Zvanične spise prevodimo i na turski, arapski, slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki i slovački, kao i sa ovih na neke druge jezike koji su korisniku, u konkretnoj situaciji, potrebni. Sadržaje traženih materijala možemo da prebacimo i u domenu kineskog, japanskog, ali i skandinavskih jezika, to jest, danskog, norveškog, švedskog i finskog. Prevodilac i sudski tumač Cerak poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa latinskim, koji se više ne smatra živim jezikom, ali je i u savremeno doba zastupljen u stručnim spisima vezanim za oblast pravnih nauka, farmacije, medicine ili veterine. Iako su poznavaoci estonskog, pakistanskog, korejskog, persijskog, hebrejskog i romskog jezika vrlo retki na našim prostorima, jedni od njih su upravo članovi prevodilačke ekipe Akademije Oxford, te svojim klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje uključuju neki od pomenutih jezika. Prevod i overu službenih materijala možemo da uradimo i za osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposbnosti, budući da u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da lako i brzo dobiju zvanično overen materijal na jeziku koji su tražili.

Iako je sasvim očekivano da najčešće radimo prevode sa srpskog na neki strani jezik, ili u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji, klijentima možemo da ponudimo i uslugu direktnog prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Cerak je široko obrazovani profesionalac, iskusan i vešt u prevođenju, te je kadar da materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski odmah, u jednom potezu prebaci na drugi strani jezik. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja u dve faze, tačnije, dokumenta se prvo prevode sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nekon toga, sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno se, dakle, vidi da naši stručnjaci rade brže i efikasnije, a njihova usluga će, u ovom slučaju, biti i jeftinija nego na drugim mestima, budući da na njenoj realizaciji ne mora da radi više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja neposredno, ali maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Prevodioci i sudski tumači Cerak u svakoj situaciji čine sve što je u njihovoj moći da posao koji im je poveren završe u što kraćem roku, no ponekad klijenti žele da materijal na novom jeziku dobiju što pre, te traže takozvani „hitan prevod“. Ova usluga nije posebna samo po brzini, već i po tomo što tada korisnici imaju priliku da sami odrede termin koji im najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će se maksimalno angažovati da ono što se od njih traži i ispune u predviđenom roku. Ipak, s obzirom na to da tada rade pod pritiskom i otežanim okolnostima, cena opisane usluge će biti viša od uobičajene, pošto se, pored osnovnih troškova, obračunava i takozvani „dodatak za hitnost“, čija je visina uslovljena, kako dužinom vremenskog perioda koji je klijent ostavio našim stručnjacima za završetak prevoda, tako i na osnovu broja obrađenih strana.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Cerak?

Kako je za klijente najkomfornije, ali i, u finansijskom pogledu, najisplativije, da na jednom mestu dobiju i prevod i overu svojih službenih materijala, najčešće upravo i dobijamo zahteve da uradimo ovakvu punu obradu zvanične dokumentacije. Ipak, ponekad stranke žele da znaju da li kod nas mogu samo da overe materijal koji je na traženi jezik preveo neko van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Odgovor je, naravno, potvrdan, pošto je poznato da u svakoj situaciji činimo sve da ispunimo zahteve i potrebe svojih klijenata. No, moramo da napomenemo da i tada imamo obavezu da se pridržavamo zakonom propisane procedure legalizacije, odnosno da ćemo prevod koji imate prvo morati da u svim predviđenim pojedinostima uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, takođe dostavljate na uvid. Ovaj postupak nije rezervisan samo za prevode koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Cerak, već se on sprovodi kod svih materijala prebačenih na novi jezik u cilju njihove legalizacije i uključivanja u zvanični pravni promet. Dakle, ukoliko se ispostavi da je prevedeni dokument jednak tekstu izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim terminima i izrazima, biće overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga može, bez ikakvih ograničenja, da se koristi u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da ima zvaničnu potvrdu da je identičan originalu.

Ako se, pak, dogodi da vaš prevod nije urađen kako treba, to jest, da u nečemu odstupa od svog izvora ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Cerak neće moći da ga zvanično overi. No, ne brinite! I u ovakvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Svakako vam nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevedu vaš materijal, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo ga prepustiti naši lektorima i korektorima, koji će, za tili čas, uraditi redakturu spornog teksta i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Ovaj postupak obuhvata ispravljanje pravopisnih i gramatičkih grešaka, doterivanje stila i ispravnosti navoda u tekstu, kao i jezički pregled izvora i otklanjanje svake nepodudarnosti sa originalom. Naši jezički stručnjaci će proveriti i prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti odgovarajuće korekcije. Tako ćete, nakon njihove intervencije, imati spis na jeziku koji ste želeli, urađen prema svim pravilima obrade zvanične dokumentacije, koji će, bez ikakvih smetnji, proći overu pečatom sudskog tumača.

Dostava i preuzimanje materijala

U slučaju da odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih zvaničnih dokumenata, imaćete samo obavezu da nam, na predviđene načine, dostavite originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u za to nadležnoj ustanovi. Možete ih lično doneti u neku od naših poslovnica u glavnom gradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih ostalih detalja naše sardanje. Takođe imate mogućnost da spise na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi koje su aktivne na području Beograda. Isključivo kada tražite da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da je elektronska pošta najbrži način dostave, a u slučaju ove usluge ne smemo gubiti ni sekund dragocenog veremena, kako bismo u predviđenom terminu ispunili vaše zahteve. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Cerak mogao da ih, u procesu overe, uporedi sa prevodima.

Kada se materijali prevedu i overe, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekom od naših beogradskih predstavništava ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba, naš dugogodišnji sardanik u ovom poslu ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Važno je da znate da se cena ove usluge obračunava prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i to potpuno nezavisno od troškova koji su vezani za prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su, na vaš zahtev, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cena prevoda se, inače, formira shodno broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Cerak pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 slovnih metsa, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod službenih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo uvek nalazi znatno kraći tekst. Sve cene usluga koje nudimo dostupne su vam u našem cenovniku, na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u nekoj od naših filijala u Beogradu

Šta još treba da znate o overi zvaničnih materijala?

Kod većine prevedenih dokumenata dovoljno je uraditi overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kako bi se ona svrstala u međunarodni pravni promet, međutim, postoje i oni spisi koji, u tu svrhu, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. To je, u izvesnom smislu, legalizacija višeg nivoa i sprovodi se na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da se apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, upotrebljavati u pravnim sistemima država potpisnica, bez naknadnih kontrola i overa.

Među potpisnicima pomenute Konvencije nalazila se i nekadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, te se Apostille overa sprovodi i u našoj zemlji. Za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novoj mreži pravosudnih organa, nalaze u skoro svakom većem mestu. Overa dokumenata Apostille pečatom posebna je, najpre, po tome što se ne sprovodi kod svih tipova zvaničnih materijala, te su, recimo, od ovog postupka uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i administrativne isprave neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, apostiliranje nikada ne isključuje overu koju obavlja licencirani sudski tumač, ali se na sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Tako je u nekim slučajevima potrebno prvo uraditi Apostille overu, a potom materijale prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na prevod i legalizaciju, dok je u drugim situacijama postupak obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju materijal svojim pečatom, a zatim se nosi u sud na apostiliranje. Pošto Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na propisan način, unose odgovarajući podaci, dešava se da se zahteva da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, no ponekad se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi se dokument smatrao pravno važećim.

Kako prevodioci i sudski tumači Cerak nisu zaduženi za Apostille overu, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak. Stoga će vam dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instiuciju, gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate. Veoma je važno da ovlašćenom sudskom službeniku kažete koji tačno dokument želite da apostilirate, kao i za šta planirate u budućnosti da koristite overene prevode. Tako ćete sigurno dobiti prave informacije koje ćete moći da iskoristite u postupku legalizacije svojih službenih materijala. Ukoliko je, dakle, za vaš konkretni dokument predviđena overa Apostille-om, nadležnoj sudskoj službi podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sve što je potrebno o Apostille overi možete saznati u nekom od 3 beogradska osnovna suda, a za područje opštine Čukarica, kojoj naselje Cerak pripada, nadležan je Drugi osnovni sud koji se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je, takođe, smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. U okviru ove institucije, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nam se obratite mejlom ili telefonom, a možete doći i u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Cerak

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Cerak


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Cerak

Spisak sudskih tumača za opštinu Cerak Sudski tumači za opštinu Cerak Spisak sudskih tumača za opštinu Cerak

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Cerak

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Cerak Sudski tumači za opštinu Cerak Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Cerak

Sudski tumači i prevodioci u Ceraku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!