Sudski tumač Đeneral Janković

Opština i naselje Đeneral Janković ili, na albanskom jeziku, Elez Han (Hani i Elezit), nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, na granici sa Republikom Makedonijom. Smeštena u upravnom okrugu Uroševac, na albanskom jeziku Rejon Ferizaj, jedna je od novoformiranih opština. Osnovala ju je, naime, administracija Ujedinjenih nacija, u septembru 2005. godine, sa statutom takozvane „pilot – opštine“, dok je pre toga naselje Đeneral Janković bilo deo opštine Kačanik. Pun status opštine, ova administrativna teritorija stekla je u avgustu 2008. godine. Opština Đeneral Janković zauzima površinu od 82,9 km2 i graniči se sa severa sa pomenutom opštinom Kačanik, a na jugu sa glavnim gradom Republike Makedonije, Skopljem.

Mesto Đeneral Janković je naseljeno od početka 16. veka. U periodu vlasti Otomanske imperije prvobitno se nazivalo Šar, a u 19. veku dobilo je ime Elez Han. Posle Balkanskih ratova, 1914. godine, naselje je u čast generala vojske Kraljevine Srbije, Božidara Jankovića, preimenovano u Đeneral Janković. Ovaj proslavljeni junak je komandovao Trećom srpskom armijom, koja je oslobodila Kosovo i Metohiju u Prvom balkanskom ratu u jesen 1912. godine. U Prvom svetskom ratu bio je načelnik štaba crnogorske Vrhovne komande, od juna 1915, kao i tamošnji delegat srpske Vrhovne komande. Revoltiran zauzimanjem Skadra, iste godine napustio je Crnu Goru. U novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca imao je čin generala i bio zapovednik Savske divizijske oblasti i Četvrte armijske oblasti. Posle duge i teške bolesti, preminuo je u Novom Sadu 1920. godine. Naziv ovog naselja su, međutim, septembra 2012, lokalne vlasti promenile u Elez Han.

U sastav opštine Đeneral Janković, osim istoimene varošice, ulaze i sela: Vrtomica, Nikovce, Gorance, Palivodenica, Dimce, Pustenik, Drobnjak, Režance, Sečište, Krivenik i Nećavce, od kojih su dva napuštena i ostala potpuno bez stanovnika nakon sukoba 1999. godine. U svim opštinskim naseljima živi oko 10 000 kosovskih Albanaca i tridesetak Bošnjaka, dok samo naselje Đeneral Janković broji više od 2 hiljade stanovnika. Na ovom području nalazi se ukupno 250 trgovačkih i zanatskih radnji, koje zapošljavaju oko 300 ljudi i članove njihovih porodica, a ekonomija se ponajviše bazira na tri veće fabrike: cementari „Šar“, fabrici plastičnih proizvoda „Kosovoplast“ i fabrici krovnih pokrivača „Salonit“. Te tri firme imaju ukupno oko 1150 zaposlenih. Preostali stanovnici opštine se bave poljoprivredom ili se vode kao nezaposleni.U mestu postoji jedna zdravstvena stanica, sa dva doktora, jednim stomatologom, jednim laborantom i devet medicinskih sestara i pruža osnovne medicinske usluge u dve radne smene. Hitni i ozbiljniji slučajevi se šalju u bolnicu u Kačanik. U naselju Đeneral Janković rade i tri osnovne i jedna srednja škola sa ukupno oko 2000 učenika, a u opštini postoje četiri džamije i dve katoličke crkve. Kačaničkom klisurom protiče reka Lepenac, između Šar planine i Skopske Crne Gore, a kroz tu klisuru prolaze i magistralni put i železnička pruga, koji, preko graničnog prelaza i mesta Đeneral Janković, povezuju Zapadnomoravsku sa Vardarskom dolinom. Taj evropski putni koridor ima oznaku E65.

Kao „južna kapija“ Kosova, opština Đeneral Janković ima perspektivu u razvoju prekogranične saradnje, sa akcentom na unapređenju industrijske proizvodnje. Valjalo bi osnažiti i tranzitni turizam, obrazovanje, zdravstvo i kulturu, unaprediti životnu sredinu i, naravno, smanjiti broj nezaposlenog stanovništva. Tako bi se poboljšao i životni standard, kao i uslovi za kvalitetan život u ovom području, u kome za sve pomenuto postoje potrebni uslovi.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da proširuje mrežu korisnika svojih usluga, žitelji naselja Đeneral Janković, kao i ostalih mesta u ovoj opštini, imaju mogućnost da u našem prevodilačkom centru dobiju prevode svojih službenih materijala u okviru više od 40 jezika, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Pored toga, možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika koje vode izuzetno stručni i iskusni predavači, obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, kao i pripremu za polaganje prijmenih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetima i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima može u mnogome olakšati potragu za adekvatnim zaposlenjem.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković?

Stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših službenih materijala moraju da zadovolje sve uslove koji su za to potrebni, u pogledu stručnosti, iskustva i podobnosti. Posedovanje pomenuthi karakteristika proverava se pred nadležnim organima, u toku zakonom propisane procedure. Dakle, svi prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković imaju diplome odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, kao i licence za rad koje su validne i odobrene. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što proces obrade dokumenata podiže na još viši nivo kvaliteta i strankama daje potrebnu sigurnost. Svi naši stručnjaci izrađuju prevode u skladu sa gramatičkim, pravopisnim, leksičkim i svim ostalim pravilima jezika za koje su specijalizovani. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo, dugogodišnja praksa i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji, uglavnom, nakon prve saradnje i kasnije traže naše usluge kad god imaju potrebu za overenim prevodima nekih službenih materijala. S obzirom da u domen njihovog rada spada i legalizacija prevedenih dokumenata koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković izvanredno dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovakvom tipu pisanih materijala.

Svako kome je potrebna usluga prevoda i overe zvaničnih dokumenata ili javnih isprava bilo koje vrste mora da bude upoznat sa konkretnom procedurom, kako bi mu bilo jasno koje obaveze u tom smislu mora da ispuni. Naime, postupak obrade službenih materijala sastoji se od prevođenja na ciljani jezik i legalizacije prevoda koju vrši ovlašćeno stručno lice. Predviđeno je da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora da bude prebačen na novi jezik i adekvatno na njemu izražen, a to posebno važi za prevod stručnih izraza i termina koji predstavljaju bazu jednog zvaničnog dokumenta, pa moraju biti precizni i nedvosmisleni. U tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih, pravopisnih, slovnih niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka, te prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković prilikom procesa prebacivanja sadržaja izrazito vodi računa o svim normativima jezika u okviru koga radi. Novi dokument prilagođava duhu ciljanog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom koji je karakterističan za zvanična dokumenta i po mnogo čemu prepoznatljiv. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške i nepravilnosti koje su pri prvom pregledu, eventualno, ostale neuočene. Sada počinje proces overe koji se sastoji od temeljnog upoređivanje dobijenog prevoda sa originalnim dokumentom, koji se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Radi se o tome da materijal na novom jeziku može biti legalizovan isključivo ukoliko ni u čemu ne odstupa od originala i ako je urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije. Ako dotični prevodi zadovoljava sve pomenute uslove, prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Sada je ovaj materijal spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj, budući da je, sa stanovišta prava i zakona, jednak ma kom drugom originalu.

Prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković profesionalno obrađuje sledeća dokumenta

Bez obzira na to koji dokument želite da prevedete na novi jezik možete biti sigurni da će apsolutno svi vaši zahtevi biti ispunjeni i da će prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković maksimalno profesionalno, uz poštovanje svih pravila i rokova, visok stepen kvaliteta i pristupačne cene, prebaciti sadržaje vašeg službenog materijala na ciljani jezik u skladu sa vašim željama i potrebama.

U oblasti takozvanih ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta koja se tiču isključivo ličnosti jedne osobe.

Vrlo često dobijemo zahteve da prevedemo i overimo službene materijale koji se koriste u poslovanju na nivou više država, te prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković profesionalno obrađuju finansijske izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), kao i različite vrste biznis ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, mnogobrojne poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, revizorske izveštaje, te izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, godišnje izveštaje i mnoga druga slična dokumenta. U modernom biznisu nezaobilazno je učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, za šta su potrebni overeni prevodi odgovarajućih dokumenata ukoliko se postupak obavlja na nivou više zemalja. Tako prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković klijentima može da ponudi obradu obrazaca, predmera, opštih uslova, uputstva za ponuđače i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama.

Pored različitih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković može da prevede i overi i sva ostala pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Ovde, između ostalog, spadaju svi tipovi izveštaja, pravilnika, licenci, punomoćja, ovlašćenja, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i stručni materijali koji se odnose na oblasti tehnike, nauke i građevine, među kojima se, recimo, nalaze naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković obrađuju medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, to jest dokumenta koja su klijentima potrebna radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Ovde, pored ostalog, spadaju lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

U mnogim situacijama biće vam potrebni overeni prevodi traženih uverenja, potvrda, saglasnosti, izjava, zahteva ili dozvola ukoliko budete želeli da podnesete neki zahtev ili potvrdite odgovarajuća lična prava. Prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković vam može omogućiti prevod na ciljani jezik i overu potvrde o neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnom zaposlenju, dozvole za boravak, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o mestu boravka, zahteva za dobijanje vize, te potvrde o redovnim primanjima, nasledničke i svih ostalih tipova zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u inostranstvu moraju imati overene prevode diplome i dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih spisa kojima će potvrditi svoju školsku spremu ili, pak, način rada u obrazovnim institucijama koje su do tada pohađali. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford budući da su prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković kvalifikovani za obradu ovakvih dokumenata.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford posebna pažnja se poklanja bezbednosti klijenata i dokumentacije koja se dostavlja na obradu. Naime, vaša privatnost će biti iznad svega poštovana, a podaci koji se nalaze u službenim materijalima koje prevodimo i overavamo biće tretirani kao najveća poslovna tajna. Prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na radu u skladu sa važećim zakonima, kao i na adekvatan odnos prema klijentima i dokumentima koja su im poverena. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju, a vaša dokumenta će biti bezuslovno zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe.

Prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod svih zvaničnih dokumenata u ma kojoj jezičkoj kombinaciji koje obuhvataju neki od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored engleskog, francuskog, ruskog i nemačkog, koji spadaju u red jezika za koje se najčešće traže usluge overe i prevoda, prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković sadržaje službenih materijala mogu da prebace i na španski, arapski, portugalski, turski, italijanski i grčki, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. U okviru naše profesionalne ekipe nalaze se i vrhunski poznavaoci persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog jezika, te klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje uključuju neki od njih, a koje ćete teško dobiti u ostalim prevodilačkim centrima budući da su pomenuti stručnjaci vrlo retkih na našim prostorima. Osim uobičajenog prevoda sa i na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković materijale može da prebaci i u okviru jezika naših suseda, odnosno bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog. Obučeni smo i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe - danskim, finskim, švedskmi i norveškim. U našem prevodilačkom centru službene materijale možete prevoditi i u domenu kineskog i japanskog jezika, a ukoliko je to potrebno naši stručnjaci će materijale prevesti i sa ili na latinski jezik koji se više ne smatra živim, ali je i danas zastupljen u službenoj dokumentaciji iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Nastojeći da podržimo savremena nastojanja da se osobe oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti aktivno uključe u sve segmente društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenih prevoda traženih materijala.

Ukoliko je strankama potrebno prevođenje materijala izdatih na nekom stranom jeziku na neki drugi, takođe strani, jezik, možemo da omogućimo brzu, kvalitetnu i finansijksi povoljnu uslugu. Naime, prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković ima visoko stručno i opšte obrazovanje, vešt je u prevođenju, iskusan i dobro insformisan, te može opisani posao da obavi direktno, u jednom potezu, a ne u skladu sa sistemom „korak po korak“, odnosno, da sadržaje prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se inače praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima. Time znatno štedi vreme i novac svojih korisnika i za svaku je preporuku kada su ovakvi prevodi u pitanju.

Sve što prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković treba za vas za obave biće završeno u što kraćem vremenskom periodu, budući da naši stručnjaci uvek vodi računa o vremenu i potrebama svojih klijenata. Ipak, ukoliko vam ponuđeni termini iz nekog razloga ne odgovaraju, jer vam je potrebno da overene prevode dobijete što pre, možete zatražiti takozvanih „hitan prevod“ dokumenata i sami odrediti termin za završetak posla. Naši profesionalci će tačno, kvalitetno i precizno prevesti tražene materijale, iako će raditi pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih. Cena ove prevodilačke usluge razlikovaće se od redovne zato što tada plaćate i takozvanu „taksu za hitnos“. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, ali i dužinom roka koji ste našim stručnjacima ostavili za kompletiranje obrade.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković?

Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo potpunu obradu službenih materijala, to jest da ih, nakon prevoda na željeni jezik, i overimo pečatom licenciranog stručnjaka, prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković prihvatiće da, ukoliko vi to od njih tražite, samo overe prevod koji nije urađen u prevodilačkom centru Akademije Oksford, pošto ste za ovaj posao angažovali nekog drugog stručnjaka. Postupak legalizacije će tada biti isti kao i kada se overavaju prevodi koje su uradili prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković, to jest moraćemo da prevod detaljno uporedimo sa originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe dostavljate na uvid. Jedino materijali na novom jeziku koji ni u čemu ne odstupaju od teksta izvornika mogu, naime, da budu legalizovani i uvršćeni u pravno validna dokumenta, te ako vaš prevod ispunjava sve pomenute uslove, prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj spis možete podnositi svim nadležnim institucijama jednog sistema, budući da je, sa stanovišta zakona, on potpuno isto što i ma koji drugi original.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom ili da u njemu postoje neka odstupanja od originalnog dokumenta, pa u tom slučaju prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković neće moći da izvrši legalizaciju, već će predložiti da lektori i korektori urede redakturu spornog teksta, kako bi ga doveli u formu podobnu za overavanje. Oni će, dakle, detaljno pregledati i prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, korigovati eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške, ali i proveriti i, u slučaju potrebe, ispraviti prevod stručnih izraza i termina. Tako ćete biti pošteđeni dodatnih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i za kraće vreme i manje novca doći do dokumenta na jeziku koji vam je potreban koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u praksi.

Dostava i preuzimanje materijala

Ako procenite da su prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, moraćete nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste prethodno uverili u nadležnoj službi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da nam ih na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odaberete. Ukoliko vam radimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali je vaša obaveza u ovoj situaciji da naknadno dostavite i originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Đeneral Janković mogao da do kraja završi posao. Dostava materijala elektronskom poštom omogućena je u slučaju „hitnog prevoda“ samo zbog toga što se tada ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovakav način dostave je svakako najbrži i najefikasniji.

Overeni prevodi se, zajedno sa originalima, nakon obrade vraćaju klijentima i možete ih lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koje je naš dugogodišnji saradnik u ovim poslovima. Usluga dostave materijala naplaćuje se u skladu sa zvaničnim cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od prevoda, overe i drugih poslova koji su za vas u konkretnoj situaciji obavili prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena praksa je da se na veće količine materijala daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Đeneral Janković se pridržavaju pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Overa Apostille pečatom

Overa pečatom licenciranog sudskog tumača u najvećem broju slučajeva je dovoljna da se prevodi zvaničnih dokumenata uključe u pravni promet, međutim, u nekim situacijama potrebno je uraditi i neku vrstu overe višeg nivoa. To je, zapravo, Apostille potvrda, koja je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Dokumenta overena Apostille-om ne podležu daljim proverama niti overama i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica.

Postupak overe Apostille pečatom ima brojne specifičnosti, budući da se on ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Naime, redosled radnji se razlikuje od jednog do drugog materijala, pa je kod nekih potrebno prvo uraditi prevod i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, a potom apostiliranje, dok je kod drugih postupak obrnut, odnosno prvo se radi overa Apostile-om, pa tek onda prevodioci i sudski tumači završavaju svoj deo posla. Ponekad se traži da i sam sadržaj Apostile pečata bude prebačen na ciljani jezik, budući da je on uređen u formi štambilja u koji su, na propisan način, uneti traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, međutim, dešava se da se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostiliranje se ne sprovodi kod svih tipova službenih materijala, te, recimo, ovaj postupak nikada ne važi za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije spada u domen rada Agencije za Civilnu Registraciju (ARC-a), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille pečatom može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili, pak, osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostille pečat se izdaje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak overavanja dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se postupak sprovodi znatno brže, tačnije, završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih predviđenih taksi. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja.


Kategorije prevoda za Đeneral Janković

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Đeneral Janković


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Đeneral Janković

Spisak sudskih tumača za grad Đeneral JankovićSudski tumači za grad Đeneral JankovićSpisak sudskih tumača za grad Đeneral Janković

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Đeneral Janković

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Đeneral JankovićSudski tumači za grad Đeneral JankovićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Đeneral Janković

Sudski tumači i prevodioci u Đeneral Jankoviću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!