Sudski tumač Junik

Metohijsko selo Junik je, novom administrativnom podelom lokalnih zajednica, prema ideji predstavnika Privremene Kosovske Misije Ujedinjenih Nacija – UNMIK-a, Marti Ahtisarija, dobilo status sedišta novoformirane opštine Junik 2005. godine. To je bila probna, takozvana, pilot opština, a status punopravne administrativne teritorije dobila je 2009. godine. Prema srpskoj administratinoj podeli, Junik je naselje u opštini Dečani.

Opština Junik se nalazi u zapadnom delu Metohije, 5 kilometara zapadno od magistralnog puta Peć - Dečane - Đakovica, kao uska traka smeštena između administrativnih teritorija Dečana i Đakovice. Locirana na prostoru od 83 kvadratna kilometra, sa 55 odsto poljoprivrednog i 35 odsto šumskog zemljišta od ukupme površine, opština se sastoji od 3 naseljena mesta: Junik, Jasić i Đocaj. U selu Jasić od poslednjeg rata nema više ni jednog stanovnika, a u naselju Đocaj je 2011. godine popisano tridesetak stanovnika, koji su svi albanske nacionalnosti. U mestu Junik živi 6053 stanovnika. Srba nema. Zanimljivo je da po narodnom predanju sve albanske porodice u Juniku potiču od porodice Stefanovića. Iz te srednjevekovne porodice je i Danilo, drugi iguman manastira Dečani koji je sagrađen 1335. godine. Po porodici Stefanović je dobila ime i jedna mahala, deo sela, Stepan- mahala. U tom seoskom području su do skoro postojali ostaci temelja pravoslavne crkve i srpskog groblja. Posle Balkanskih ratova, oblast Junika je pripadala Kraljevini Crnoj Gori, a u Kraljevini Jugoslaviji je bila deo Banovine Zetske, tako da je između dva svetska rata u Juniku živelo oko 200 porodica crnogorskog porekla. U naselju sada rade 2 osnovne škole sa preko hiljadu i jedna srednja škola sa oko 250 učenika.

Opština Junik se nalazi u planinskom kraju, u podnožju i na obroncima Juničke planine, koja je deo planinskog masiva Prokletija. Juničke planine predstavljaju prirodnu granicu Kosova i Metohije sa Albanijom, a najviši vrh Đeravica je, sa 2656 metara nadmorske visine, ujedno i najviši vrh Srbije. Ispod Đeravice se nalazi ledničko jezero iz koga ističe reka Ribnik, poznata i pod nazivom Erenik, koja protiče kroz Junik na svom putu ka Belom Drimu i Jadranskom moru. Prokletije se smatraju za jedan od najbogatijih planinskih masiva u Evropi po broju i raznovrsnosti divljih životinja i ptica, kao i po nekoliko stotina retkih i lekovitih biljnih vrsta. Jedan od vrhova Juničke planine, koji dostiže visinu od 2280 metara, postao je poznat po istoimenoj graničnoj karauli - Košare.Ekonomija opštine Junik se bazira na poljoprivredi. Skoro svaki stanovnik je uključen u poljoprivredne aktivnosti. Nezaposlenost je veliki problem, kao i u svim drugim opštinama na Kosovu i Metohiji, a najveći poslodavci su opštinske administrativne službe i državne ustanove. U gradu je registrovano više od 50 privatnih preduzeća, ali skoro sva se bave trgovinom i zapošljavaju članove porodice vlasnika. Planinske šume i druge prirodne lepote mogle bi ovom kraju da omoguće i prihode od turizma.

Žitelji mesta Junik, kao i ostala dva naselja u ovoj opštini, mogu, ukoliko im je to potrebno, da, kao i stanovnici ostalih krajeva na području Kosova i Metohije, postanu korisnici kvalitetnih usluga koje može da ponudi Akademija Oxford. U našem prevodilačkom centru, naime, možete dobiti prevod svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava u jezičkoj kombinaciji koja vam odgovara, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe vam možemo olakšati potragu za odgovarajućim zaposlenjem tako što ćemo vas dokvalifikovati ili prekvalifikovati, to jest, profesionalno osposobiti za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, zatim obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, ali i kurseve stranih jezika koje vode iskusni, umešni i nadasve kvalifikovani predavači, te ćete lako i brzo savladati govorne i pisane veštine jezika koji odaberete.

Prevodioci i sudski tumači Junik

Ekipu pažljivo selektovanih jezičkih stručnjaka koja se, u okviru Akademije Oxford, bavi obradom vaše zvanične dokumentacije, čine diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih segmenata jezika za koje su specijalizovani. Svi prevodioci i sudski tumači Junik poseduju bogato profesionalno iskustvo i neospornu umešnost u prebacivanju sadržaja na novi jezik, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet rada, bez sumnje, podiže na još viši nivo, a klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan prevod, veran tekstu izvornika, koji će, nesmetano, moći da bude legalizovan i svrstan u pravno validne materijale. Budući da oblast delovanja naših stručnjaka pokriva i postupak overavanja prevedenih dokumenata koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, oni su vrlo dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se, u ovoj vrsti pisanih materijala, pojavljuje. Zahvaljujući stručnim kvalifikacijama, profesionalizmu, iskustvu i posvećenosti, prevodioci i sudski tumači Junik predstavljaju najbolji izbor kada je reč o obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, s obzirom na to da klijentima nude mogućnost da na istom mestu, uz minimalno angažovanje, za relativno kratko vreme i po veoma povoljnoj ceni, dobiju prevod potrebnih službenih materijala, ali i njihovu overu pečatom licenciranog stručnog lica i da odmah nakon obrade mogu da ih koriste u praksi.

Valjalo bi napomenuti da su svi prevodioci i sudski tumači Junik, pre stupanja na odgovornu dužnost koju obavljaju, prošli neophodne provere podobnosti za bavljenje ovim ni malo lakim poslom i dobili licencu odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Osim toga, položili su i predviđenu profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na apsolutno poštovanje privatnost svojih klijenata i čuvanje tajnosti svih podataka do kojih u svom poslu dolaze. Naši stručnjaci imaju obavezu da u svakoj situaciji bezuslovno štite vaša dokumenta od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, te možete biti uvereni da ćete, angažovanjem našeg profesionalnog tima, dobiti prevedeni materijal koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim međunarodnim poslovima, ali i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Primarni zadatak stručnjaka kojima poveravate obradu svojih službenih materijala jeste da vam omoguće da u kratkom vremenskom periodu dobijete precizan prevod dokumenata na traženi jezik, ali i overu prevoda u skladu sa odgovarajućom procedurom, kako biste, odmah nakon obrade, mogli da ih koristite u praksi. Pomenutom procedurom se, zapravo, na materijale na novom jeziku stavlja pečat ovlašćenog sudskog tumača, čime se daje zvanična potvrda o vernosti prevoda tekstu izvornika i mogućnost da prevedeni materijal u pravnom saobraćaju zameni original. Prevod koji nije na ovakav način prekontrolisan i odobren ne može da bude uključen u legalne tokove, ma koliko da je kvalitetno i precizno urađen.

Proces obrade službenih spisa, logično, počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik, što predstavlja jedan složen i zahtevan posao, imajući u vidu da se očekuje da sve pojedinosti primarnog dokumenta budu na odgovarajući način prevedene. Pri tom se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji i predstavljaju bazu zvaničnih dokumenata, te moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi na novom jeziku. Podrazumeva se da prevod mora biti napisan u duhu traženog jezika, u skladu sa njegovim pravopisnim i gramatičkim normativima i u takozvanom administrativnom stilu, vrlo specifičnom i prepoznatljivom, kojim se odlikuju službeni materijali. Gotov dokument pregledaće najpre sami prevodioci, a posle toga on će proći još jednu, čak strožiju, kontrolu za koju su zaduženi lektori, jezički stručnjaci bez premca. Na taj način će se obezbediti otklanjanje svih nedoslednosti originalu i ispravljanje eventualnih grešaka i nepravilnosti.

Na ovom mestu počinje proces overe prevedenog materijala, te je prvi zadatak naših stručnjaka u tom smislu da detaljno uporede dobijeni prevod sa osnovnim dokumentom, kako bi se ustanovilo da li između njih postoje neke nepodudarnosti, kako u pogledu sadržaja, tako i prema upotrebljenim terminima i stilu izrade. Ako prevodilac i sudski tumač Junik ustanovi da su prevod i original u svim pomenutim aspektima identični, te da se razlikuju jedino u jeziku kojim su pisani, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Na taj način svojim kredibilitetom pred zakonom garantuje da je prevedeni spis jednak tekstu izvornika i omogućava mu plasman na međunarodnu pravnu scenu.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Junik?

Prevodioci i sudski tumači Junik profesionalno su osposobljeni za prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Pored prevođenja dokumenata koje na jednoj strani uključuje srpski jezik, naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije i za rad sa večinom ostalih slovenskih jezika: ruskim, ukrajinskim, češkim, poljskim, slovačkim, bugarskim, makedonskim, bosanskim, hrvatskim i slovenačkim. Prevodilac i sudski tumač Junik svojim klijentima može da ponudi i prevod koji obuhvata uvek traženi i široko rasprostranjeni engleski, nemački, francuski, španski i portugalski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski, holandski ili neki od jezika koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, norveški, finski, švedski i danski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa albanskim, mađarskim, rumunskim, japanskim i kineskim, ali i sa onim jezicima u okviru kojih se, u retko kom drugom centru, prevodi zvanična dokumentacija, a to su pakistanski, estonski, romski, korejski, persijski i hebrejski. Uprkos činjenici da se već vekovima ne smatra živim jezikom, s obzirom na to da se nigde ne govori, latinski je i u naše doba zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz oblasti medicine, prava, farmacije i veterine , pa prevodilac i sudski tumač Junik klijentima može da ponudi i prevode koji obuhvataju ovaj jezik. Uvažavajući savremena nastojanja da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući lakše snalaženje u svim oblastima društvenog života, u svoju stručnu ekipu smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će korisnicima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti nesmetano dobijanje overenih prevoda potrebnih dokumenata.

Jasno je da Akademija Oxford kontinuirano ulaže napore da sve novosti iz prevodilačkog sveta implementira u svoje poslovanje, te je jedna od usluga po kojoj smo prepoznatljivi i takozvani direktan prevod koji se tiče dva strana jezika. Da bi sve bilo jasnije, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate neku potvrdu, izvorno napisanu na portugalskom jeziku koju, u cilju obavljanja određenog posla, morate da prevedete na, neka bude, turski jezik. Ovakvu vrstu prevodilačkih usluga prevodilac i sudski tumač Junik obavlja u jednom potezu i odmah prebacuje tekst sa izvornog na traženi strani jezik, a ne radi na način koji se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija, a koji podrazumeva postupno prevođenje, to jest prebacivanje sadržaja konkretnog dokumenta sa osnovnog portualskog jezika prvo na srpski, pa tek onda, sa srpskog na ciljani turski jezik. Dakle, zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama, opštoj informisanosti, vrhunskim prevodilačkim veštinama, iskustvu i velikom broju raznovrsnih interesovanja i afiniteta, prevodioci i sudski tumači Junik mogu klijentima da omoguće dobijanje prevoda traženih materijala za kraće vreme, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da kod nas za pomenutu uslugu neće biti potrebno angažovanje dva prevodioca - jednog specijalizovanog za osnovni, a drugog za traženi jezik.

Za koja sve dokumenta prevodilac i sudski tumač Junik može da izda overene prevode?

Jezički stručnjaci koji su angažovani u našem prevodilačkom centru sposobni su da obrade bilo koju vrstu zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na njihovu složenost i svrhu naknadnog korišćenja.

Čest predmet prevoda i overe jesu poslovna dokumenta, odnosno, službeni materijali koji se koriste u biznisu na nivou više država, pa prevodioci i sudski tumači Junik obrađuju statut preduzeća, revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, a uz to i sve tipove poslovnih ugovora, od kojih se naročito često traže kupoprodajni, kao i ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi, zatim godišnje izveštaje, osnivački akt preduzeća, izvode iz Agencije za civilne registre (APR-a), kao i bilanse uspeha, različite vrste poslovnih odluka, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda i sve pisane materijale potrebne za učešće na nekom međunarodnom tenderu, to jest javnom prikupljanju poslovnih ponuda, u koje, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U oblasti ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Junik prevodi i overava pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i sve ostale zvanične materijale koji se odnose samo na jednu osobu.

Kako danas mnogi žele da se zaposle, školuju ili usavršavaju van granica svoje zemlje, često dobijamo zahteve da izdamo overene prevode dokumenata koji su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucaijama. Tako prevodioci i sudski tumači Junik u domenu svoje profesije obrađuju prepise ocena, diplomu i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i ostala dokumenta kojima se može potvrditi nivo obrazovanja jedne osobe ili način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama.

Za sudske procese i ostale pravne poslove koji se vode na nivou više država često je potrebno precizno prevesti i na zakonom propisan način overiti različite pisane materijale, pa prevodilac i sudski tumač Junik radi i sa svim vrstama sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, kao i sa saglasnošću o zastupanju, raznim tipovima pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu napokretnosti i slični, ali i sa sertifikatima, licencama, zvaničnim izjavama pojedinaca, dozvolama za boravak, zahtevima za dobijanje vize i ostalim pravnim aktima. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije tečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Pojedinci ili firme koji obavljaju poslove vezane za oblast tehnike, nauke ili građevine imaju potrebe za prevodom i overom različitih stručnih dokumenata, te prevodioci i sudski tumači Junik profesionalno obrađuju naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i mnoge druge slične materijale.

Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, prevodimo i overavamo i druge potvrde i uverenja, koja je potrebno, u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanj aodgovarajućih ličnih prava, predati nadležnim instutucijama. To su, pored ostalih, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, te potvrda o neosuđivanosti, ona o mestu boravka i slične.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Junik pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali neposredno odnose na zdravlje i živote ljudi, budući da se mahom traže radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tako izdajemo overene prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza i sve ostale dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Junik?

Iako je mahom angažovan za kompletnu obradu zvanične dokumentacije, koja podrazumeva prevod na traženi jezik i overu pečatom licenciranog stručnjaka, prevodilac i sudski tumač Junik će, na vaš zahtev, uraditi legalizaciju i onih materijala koji nisu prevedeni u našem centru, jer je za taj posao angažovan stručnjak koji ne pripada našoj profesionalnoj ekipi. Prethodno će, svakako, morati da ih pažljivo uporedi sa originalnim dokumentima, koja nam se, iz tog razloga, takođe dostavljaju na uvid. Ovo je, naime, zakonom predviđena procedura, koja ima za cilj potvrđivanje jednakosti prevoda i originala, budući da jedino materijal na novom jeziku koji je u svemu, osim, razume se, u jeziku, identičan tekstu izvornika može biti overen jedinstvenim pečatom sudskog tumača. Nakon overe, ovaj dokument postaje validan u pravnom i zakonskom smislu i može se, sa snagom originala, uključiti u međunarodni pravni promet.

Nemojte brinuti ni ako se pokaže da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa vrlo strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili da, pak, neki njegovi delovi odstupaju od originalnog dokumenta. Lektori i korektori, koji su nezamenljiv deo naše stručne ekipe, uradiće, u tom slučaju, redakturu spornog teksta, pregledati pažljivo i prevod i original, sve što je potrebno doraditi u novom spisu i prilagoditi ga osnovnom materijalu, kao i duhu, pravopisu i gramatici traženog jezika. Nakon njihove profesionalne intervencije, dobićete kvalitetan materijal na jeziku koji ste tražili i moći ćete, bez ikakvih problema, da ga legalizujete.

Znajući da nam svima u ovom užurbanom dobu uvek nedostaje vremena, prevodioci i sudski tumači Junik daju sve od sebe da svaki posao koji im je poveren završe u što kraćem roku. No, ako klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, jer mu je potrebno da što pre dobije prevod materijala, može zatražiti takozvani “hitan prevod” i sam odrediti termin za završetak posla. Naši stručnjaci će učiniti sve da postavljene zahteve ispune, a uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, kvalitet prevođenja će ostati vrhunski, kao i u svim drugim situacijama. Ono što će, međutim, u slučaju ove usluge razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena prevoda, koja će biti uvećana za iznos takozvane “takse za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji nam je klijent ostavio za završetak prevoda.

Dostava i preuzimanje materijala

U slučaju da odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, morate ispoštovati određene obaveze, kako bi prevodilac i sudski tumač Junik mogao da uradi sve što od njega očekujete. Reč je o tome da, ako želite da vaši materijali, nakon prevoda, budu i overeni i uključeni u međunerodni pravni promet, morate nam, na neki od predviđenih načina, na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. To možete da učinite dolaskom u naše predstavništvo i predavanjem materijala ovlašćenom službeniku ili, pak, slanjem istih na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja posluje na području vašeg mesta. Postoji i mogućnost dostave dokumentacije elektronskom poštom, ali se to isključivo praktikuje u slučaju „hitnog prevoda“, budući da će na ovaj način dokumenta najbrže stići do naših prevodilaca, a u slučaju pomenute usluge ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena ukoliko želimo da ispunimo vaše zahteve. Napominjemo, međutim, da ste i tada u obavezi da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili, na neki od pomenutih načina, pošaljete i originale, jer, u suprotnom, postupak overe neće moći da se ispoštuje.

Bilo bi poželjno da nam na početku saradnje naglasite i na koji način biste želeli da preuzmete obrađena dokumenta, tačnije, overene prevode, ali i originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo u vidu preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Treba da znate da će troškovi dostave ići na vaš račun, s obzirom na to da se smatrete naručiocem ove dodatne usluge, a platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, kuriru na ruke. Ova cena se obračunava prema važećem cenovniku angažovane službe, potpuno nezavisno od one koja se odnosi na overu, prevod i ostale usluge koje su za vas u datoj situaciji izvršili naši stručnjaci.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo je, inače, dostupan na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o cenama možete zatražiti i od ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Cena prevoda se formira shodno broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Na jednoj strani prevedenog teksta se, kako propisuje opšteprihvaćeno pravilo prevodilačke profesije, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično ne sadrži toliko dugačak tekst.

Šta je to Apostille potvrda?

Apostille potvrda je postupak koji se, na osnovu odredaba Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sprovodi da bi zvanična dokumenta izdata na teritoriji jedne države potpisnice pomenute Konvencije mogla da se upotrebljavaju i na područjima ostalih zemalja koje su se saglasile sa ovim dokumentom u Hagu 1961. godine. Dotična vrsta overe, međutim, nije predviđena za sve službene spise, pa se, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Osim toga, Apostille potvrda nikada ne isključuje overu koji vrši licencirani sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih vrsta dokumenata. Ima, recimo, onih gde je na novi jezik potrebno prevesti i sadržaj samog pečata, budući da on ima oblik štambilja u koji se unose potrebni podaci, te se tada prvo vrši apostiliranje, a zatim prebacivanje sadržaja dokumenta i Apostille-a na ciljani jezik, kao i overa pečatom sudskog tumača. U drugim slučajevima se prvo prevodi sam službeni materijal i overava pečatom sudskog tumača, a onda se vrši Apostille overa, ponekad samo na prevodu, a ponekad i na prevodu i na originalu.

U skladu sa Administrativnim uputstvom o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille pečatom može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom ili, pak, osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostille potvrda izdaje se u roku od 3 dana od podnošenja zahteva za sva dokumenta osim za ona koja se legalizuju radi lečenja u inostranstvu, kada se ovaj postupak sprovodi znatno brže, to jest, završava se u roku od 24 sata, a stranka kojoj je ova overa potrebna oslobođena je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

U slučaju da postoji išta što u ovom podužem tekstu nije dovoljno razjašnjeno, a odnosi se na naš načina rada ili proces obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mejlom ili dođete lično u našu poslovnicu. Zaista ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Junik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Junik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Junik

Spisak sudskih tumača za grad JunikSudski tumači za grad JunikSpisak sudskih tumača za grad Junik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Junik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad JunikSudski tumači za grad JunikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Junik

Sudski tumači i prevodioci u Juniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!