Sudski tumač Klokot

Opština Klokot je jedna od novoformiranih opština, prema planu Martija Ahtisarija o decentralizaciji privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu i Metohiji. Opština je zvanično počela da funkcioniše u januaru 2010. godine, kada je konstituisana prva lokalna vlast, a zvanično ime ovog administrativnog područja je Klokot - Vrbovac. Prema prvobitnoj ideji međunarodne misije, opština je trebalo da obuhvati naseljena mesta opštine Vitina sa srpskom i hrvatskom etničkom većinom, ali je iseljavanjem 3500 katolika iz Letnice, ta ideja izgubila smisao. Opštinu Klokot čine 4 naselja: Vrbovac, Klokot, Mogila i Grnčar. Ona obuhvata teritoriju od oko 23 kvadratna kilometra i ima oko 2500 stanovnika. Na nivou opštine većinsko stanovništvo je albanske nacionalnosti, sa 53 odsto ukupne populacije, dok srpskog stanovništva ima nešto više od hiljadu ili oko 45 procenata. Ipak, u tri opštinska naselja, osim Mogile, Srbi čine većinu.

Opština Klokot zauzima položaj u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, u Kosovskom pomoravlju. Područje je, zapravo, locirano u dolini Biničke Morave, na magistralnom putu Gnjilane - Uroševac. Privreda opštine bazira se na prirodnim resursima, tačnije na izvoru mineralne vode koji se nalazi u banji Klokot. Izvor daje vodu temperature od 38 Celzijusovih stepeni, koja se flašira i deluje lekovito na reumatska oboljenja, išijas i bolesti nervnog sistema. Izgrađena su i dva privatna banjska centra, takozvana spa - centra, koje posećuju turisti. U opštini postoji i tridesetak prijavljenih privatnih firmi ili trgovačkih radnji. Privredni potencijal leži i u oblasti prerade drveta, za šta postoje potrebne sirovine. Otoreno je i nekoliko radionica za izradu nameštaja, ali tržište je, na žalost, premalo.

Na potručju opštine Klokot rade 3 osnovne škole, 2 na srpskom i jedna na albanskom, a pohađa ih ukupno oko 600 učenika. U naselju Vrbovac postoji i srednja škola u kojoj se nastava izvodi na srpskom jeziku. Od istorijskih spomenika na ovoj administrativnoj teritoriji se nalaze ostaci spaljene i minirane crkve Svete Petke u Klokotu, minirane i uništene, ali rekonstruisane crkve Svetog Nikole u Grnčaru, zatim arheološko nalazište iz rimskog perioda, koje je locirano pored puta Grnčar - Letnica, nedavno obnovljena crkva Svetog Dimitrija u Vrbovcu i đžamija u mestu Mogila koja nije oštećena tokom ratnih sukoba.Primarni cilj Akademije Oxford je da kontinuirano poboljšava kvalitet svojih usluga, ali i da dobije mogućnost da ih ponudi potencijalnim klijentima na što većoj teritoriji. Stoga sa velikim zadovoljstvom i žiteljima Klokota i ostala 3 naselja u ovoj opštini možemo da omogućimo prevođenje svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru gotovo svih jezika koji su na tom polju aktuelni, ali i overu prevoda na zakonom definisan način, koju sprovode ovlašćeni stručnjaci. Sve ove usluge možete dobiti u okviru našeg prevodilačkog centra. Za sve zainteresovane osobe iz ovih krajeva organizujemo i kurseve stranih jezika koje vode visoko kvalifikovani i iskusni predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Takođe, možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima, koja se sprovodi prema najnovijim svetskim trendovima u ovoj oblasti, profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za razne vrste polsova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita koju mogu da pohađaju svi budući gimnazijalci, srednjoškolci i studenti.

Prevodioci i sudski tumači Klokot u svom radu koriste sledeće jezike

U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford rade se prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 evropskih i svetskih jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Prevodioci i sudski tumači Klokot, osim uobičajenog i uvek traženog francuskog, engleskog, ruskog, nemačkog, portugalskog i španskog jezika, u svom profesionalnom delovanju koriste i italijanski, grčki, turski, arapski, ali i kineski i japanski jezik. Službeni materijali mogu da budu obrađeni i u jezičkoj kombinaciji koja na jednoj strani uključuje slovenački, ukrajinski, holandski, slovački, poljski, češki, kao i jezike koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, odnosno, norveški, danski, finski i švedski. Prevodioci i sudski tumači Klokot poseduju potrebne stručne kvalifikacije i za prevode u domenu jezika koji se govore u nama teritorijalno bliskim državama, kao što su, na primer, rumunski, mađarski, albanski, bugarski, hrvatski, makedonski i bosanski. Imajući u vidu činjenicu da su na našim prostorima vrlo retki poznavaoci korejskog, estonskog, romskog, pakistanskog, persijskog ili hebrejskog, sa ponosom ističemo da su i stručnjaci ovog profila deo našeg profesionalnog tima, pa smo u mogućnosti da klijentima ponudimo i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od pomenutih jezika. Uprkos tome što se latinski već stotinama godina nigde ne govori, pa se smatra mrtvim jezikom, još uvek je prisutan u stručnim pisanim materijalima koji se odnose na prava, medicinu, veterinu ili farmaciju, te se u našem prevodilačkom centru rade i prevodi koju obuhvataju ovaj jezik. Poštujući savremena nastojanja da se osobe sa slušnim i govornim ograničenjima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju stručnu ekipu smo uključili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenih prevoda materijala koji su im potrebni.

Ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija iz iste branše, pored visokog kvaliteta usluga koje pruža i pristupačnih cena, sasvim sigurno je mogućnost direktnog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da se u većini ostalih prevodilačkih agencija zahtev klijenata za prebacivanjem sadržaja službenih materijala u okviru dva jezika koji se govore u inostranstvu ispunjava posredno, prema principu „korak po korak“, tačnije, sadržaji se najpre sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Klokot, pored neosporne stručnosti, poseduje i izuzetno široko opšte obrazovanje, iskustvo, prevodilačku veštinu i brojna i raznovrsna interesovanja i sklonosti, da je kadar da opisani posao obavi neposredno, odmah prevodeći sa primarnog stranog na novi, takođe strani, jezik. Takvim metodom rada, znatno se skraćuje vreme potrebno za završetak prevoda, ali se smanjuju i troškovi, s obzirom na to da za ispunjenje vaših zahteva nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila, već se sve radi direktno i efikasno, ali jednako kvalitetno i pouzdano.

Kako izuzetno poštujemo vreme svojih klijenata, uvek nastojimo da odredimo najpovoljniji termin za završetak prevođenja, no, ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje vam prevodioci i sudski tumači Klokot nude, budući da vam je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, možete dobiti uslugu takozvanog „hitnog prevoda“, koja podrazumeva ispunjavanje vaših zahteva za kraće vreme od uobičajenog i to u terminu koji ćete sami precizirati. Svi članovi naše stručne ekipe će učiniti sve što je do njih da ispune ono što se traži i ispoštuju zadate rokove, ali će, uprkos pritisku i težim uslovima, kvalitet njihovog rada ostati na uobičajeno visokom nivou. Ono što će se, međutim, tada razlikovati u odnosu na regularnu situaciju jeste cena opisane prevodilačke usluge, koja će se obračunavati na sledeći način: osnovni troškovi plus „taksa za hitnost“, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u kome klijent očekuje da dobije tražene materijale prebačene na novi jezik.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Klokot?

Kako bi kvalitetno i stručno mogli da obavljaju svoj posao, prevodioci i sudski tumači Klokot su morali, pre angažovanja u prevodilačkom centru Akademije Oxford, da ispune sve predviđene uslove. Svi su, naime, diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i dobili licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od naših stručnjaka su upravo izvorni govornici svojih radnih jezika, što i te kako doprinosi kvalitetu i preciznosti njihovog prevođenja. Vrhunske pisane i govorne sposobnosti koje poseduju, kao i vanredno poznavanje svih gramatičkih, pravopisnih i ostalih pravila jezika za koje su specijalizovani, čini ih sposobnim da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima. Tome u prilog ide i njihovo dugogodišnje iskustvo, umešnost u prevođenju i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji im se, gotovo uvek, nakon prve uspešne saradnje, i kasnije uvek obraćaju kad god imaju potrebe za prevodom i overom nekih službenih materijala. S obzirom na to da se bave i zvaničnom legalizacijom prevedenih dokumenata, u cilju njihovog uključivanja u međunarodni pravni saobraćaj, prevodioci i sudski tumači Klokot poseduju i potrebna znanja koja se tiču aktuelnih propisa i zakona, ali i stručne pravne treminologije koja se koristi u dokumentima koja im se dostavljaju na obradu.

Možete biti sasvim sigurni da će svi službeni materijali koje želite da prevedemo i overimo biti potpuno bezbedni, budući da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford bezuslovna zaštita privatnosti klijenata, kao i dokumenata koji nam se dostavljaju na obradu. Podaci koji se nalaze u vašim spisima biće tretirani kao poslovna tajna, a vama će, kao korisnicima naših usluga, biti obezbeđena maksimalna diskrecija. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Klokot, pre imenovanja na odgovornu funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako ozbiljnim poslom i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonskim regulativama, kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima, materijalima i podacima koji im se u poslu otkrivaju. Oni će, budite uvereni, učiniti sve da vas i celokupnu dokumentaciju zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe.

Prevodilac i sudski tumač Klokot može, na vaš zahtev, da prevede i overi sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast duštvenog ili privatnog života odnose njihovi sadržaji i kakva je njihova buduća namena.

Tako, u domenu ličnih isprava profesionalno obrađuju pasoš i ličnu kartu, ali i ostala dokumenta koja važe samo za jednu osobu. Ovde, između ostalog, spada vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i uverenj eo državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).

Prevodioci i sudski tumači Klokot prevode i overavaju sva pravna akta, tačnije rečeno, pisane materijale koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Ovde se, na primer, misli na sve tipove sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, recimo, često obrađivana, presuda o razvodu braka, ali i na različite pravilnike, izveštaje, sertifikate, ovlašćenja, licence, punomoćja i pravno utemeljene sporazume, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Ukoliko je potrebno, naši stručnjaci rade prevode i overu dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju, nasledničke i ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, zahteva za dobijanje vize i mnogih drugih dokumenta iz pomenute oblasti. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Klokot može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Budući da u današnje vreme uspešan biznis uglavnom prevazilazi granice jedne države, čest predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija, koja ponekad može biti vrlo zahtevna i komplikovana. Tu, na primer, spadaju različite vrste poslovnih ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni, zatim ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, kao i bilansi stanja, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a) i rešenje o osnivanju privrednog lica. Prevodilac i sudski tumač Klokot profesionalno obrađuje i potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse uspeha, ali i različite vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnje izveštaje i mnoga druga slična dokumenta. Kako se u savremenom poslovanju vrlo često praktikuje organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, prevodilac i sudski tumač Klokot osposobljen je i za rad sa svim dokumentima koja mogu biti potrebna za učešće na nekom takvom tenderu. Tu, recimo, spadaju predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Mnoge firme i pojedinci obavljaju poslove koji su na neki način vezani za oblast tehnike, nauke i građevine, te imaju potrebe za overenim prevodima različitih stručnih pisanih dokumenata. Tako prevodioci i sudski tumači Klokot rade i sa deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka, građeviskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnogim drugim sličnim materijalima.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću, prevodioci i sudski tumači Klokot prevode i overavaju lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostale pisane materijale iz domena medicine i farmacije koji se direktno odnose na zdravlje i dobrobit klijenata, budući da se uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima.

Ukoliko želite da konkurišete za posao, školujete se ili usavršavate van granica svoje države, biće vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata povezanih sa obrazovnim sistemom, kojima ćete moće da potvrdite stepen svoje školske spreme ili koja se odnose na način rada u obrazovnim institucijama koje ste pohađali. Tako, prevodilac i sudski tumač Klokot može za vas stručno da obradi diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, a uz to i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta sličnog tipa.

Da biste u inostranstvu podneli neki zahtev ili, pak, ostvarili određena lična prava, nadležnoj instituciji morate predati overene prevode potrebnih uverenja ili potvrda, a sve to možete, naravno, dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Klokot će precizno i kvalitetno prebaciti na traženi jezik i overiti potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavnju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti, o mestu boravka i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće zasnovati bračnu zajednicu u inostranstvu.

Kako tačno funkcioniše prevodilac i sudski tumač Klokot?

Da biste, nakon završetka posla naših stručnjaka, dobili pravno važeća dokumenta na jeziku koji ste tražili, morate biti dobro upoznati i sa samim procesom njihove obrade, te na vreme ispuniti obaveze koje, prema nama, u tom smislu imate. Kako bi vam bilo jasno zašto je, između ostalog, potrebno da na adresu našeg prevodilačkog centra, na neki od predviđenih načina, dostavite originalne materijale, u kratkim crtama ćemo opisati etape obrade kroz koje će proći vaša zvanična dokumenta.

Spisi koji treba da se obrade se, dakle, na početku iščitavaju i vrlo pažljivo prevode na ciljani jezik, s tim što se posebna pažnja poklanja jasnom i nedvosmislenom izražavanju stručnih pravnih termina i izraza, budući da predstavljaju osnovu jednog zvaničnog dokumenta. Podrazumeva se da sve pojedinosti iz primarnog materijala moraju da budu adekvatno prebačene na traženi jezik, kao i da u tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih, pravopisnih, slovnih niti bilo kakvih drugih jezičkih grešaka. Novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, zastupljenim u zvaničnom tipu pisanih materijala i u svemu prilagođava duhu ciljanog jezika. Kada je prebacivanje teksta završeno, prevodilac i sudski tumač Klokot pregleda materijal, ispravlja eventualne greške i nepravilnosti i stilski doteruje prevod. Pre same overe, prevod će proći još jednu kontrolu. Za nju su, naime, zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje možda do tada nisu uočene.

Ovako upakovan dokument sudski tumač licenciran za jezik prevoda vrlo sistematično i studiozno poredi sa originalom, koji se, našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Osnovna obaveza ovlašćenog lica je da svojom stručnošću garantuje da su prevedena i izvorna verzija datog dokumenta potpuno jednake. Kada se uveri da je to zaista tako, to jest, da novi materijal, u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade, potpuno odgovara tekstu izvornika, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Nakon toga, dotični materijal postaje prihvatljiv za sve nadležne institucije jedne države i može se, bez ikakvih smetnji, uključiti u međunarodni pravni promet, sa istom zakonskom snagom koju ima i svaki drugi original.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Klokot?

Kako je paket usluga naših stručnjaka, koji podrazumeva prevod materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, najpovoljniji i, u finansijskom pogledu, najisplativiji za vas, kao korisnike, najčešće upravo i radimo ovakvu punu obradu zvanične dokumentacije. Ipak, možete nam se obratiti i u slučaju da vam nije potrebna kompletna obrada službenih materijala, već, recimo, samo njihova overa, pošto ste ih na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, već preveli na novi jezik. Prevodilac i sudski tumač Klokot će tada, kao i u svakoj drugoj prilici, morati da detaljno pregleda vaš prevod i u svim predviđenim pojedinostima ga uporedi sa originalom, koji nam, iz tog razloga, takođe, morate dostaviti na uvid. Da ne bude zabune, ovaj postupak ne sprovodimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koje nisu uradili naši stručnjaci, već je to, prosto, zakonom određena procedura, koju smo obavezni uvek da poštujemo. Ako se, dakle, potvrdi identičnost prevoda i originala, prevodilac i sudski tumač Klokot će na dokument na novom jeziku staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Overeni prevod postaje u svakom smislu jedvak originalnom dokumentu i može se odmah upotrebljavati u praksi.

U slučaju da se, međutim, pokaže da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno kako valja, to jest da postoje izvesna odstupanja od osnovnog dokumenta ili neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Klokot neće moći da ga overi svojim pečatom. Tada će, međutim, naši profesionalni lektori i korektori rešiti vaš problem tako što će za tili čas obaviti redakturu celog spornog teksta. Najpre će uraditi jezički pregled i prevoda i originala, u svemu izjednačiti ova dva spisa, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, ispraviti ih i, takođe, korigovati eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške. Tako će popraviti sve što je potrebno, poštujući pravila obrade zvanične dokumentacije i dati vam prevod u kome su i najmanji detalji dovedeni do savršenstva.

Na koji način ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom?

Ukoliko se, dakle, odlučite da angažujete naše stručnjake za prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ne smete zaboraviti da ste u obavezi da nam, na odgovarajući način, dostavite na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj instituciji, budući da, u suprotnom, nećemo moći da vam pružimo kompletnu uslugu, tačnije da uradimo overu prevoda. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti ovlašćeni koordinatori, koji će vam pojasniti i druge važne detalje naše buduće saradnje. Imate mogućnost i da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino u slučaju kada treba da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, pošto je ovo posao koja se mora obaviti za znatno kraće vreme od uobičajenog i vrlo je važno da prevodioci što pre počnu prebacivanje sadržaja na traženi jezik. Međutim, ukoliko želite da se prevod i overi pečatom licenciranog sudskog tumača, moraćete naknadno, a imajući u vidu rok koji ste odredili za završetak obrade, da nam donesete ili, na neki od gore pomenutih načina, pošaljete i originale.

Kada prevodioci i sudski tumači Klokot do kraja završe svoj posao, overene prevode, zajedno sa originalima, vam može uručiti ovlašćeni službenik u našoj poslovnici ili vam ih možemo poslati na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju koju budete naveli u posebnom zahtevu. Za dostavu ćemo angažovati kurirsku službu sa kojom najčešće sarađujemo ili će vam materijali biti dostavljeni u vidu preporučene poštanske pošiljke. Bitno je da napomenemo da troškovi slanja dokumenata nisu uračunati u cenu koja se tiče overe, prevoda i ostalih poslova koje su za vas, u konkretnoj situaciji, obavili naši stručnjaci, već je plaćate odvojeno, uglavnom prilikom preuzimanja dokumenata, kuriru na ruke. Cena dostave materijala se, naravno, obračunava prema važećem cenovniku službe koja je tu uslugu obavila.

Cene svih naših usluga možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našoj filijali. Cena prevoda se, inače, određuje prema broju obrađenih strana, dok se na veće količine materijala uvek odobrava i neki popust. Na osnovu prevodilačkog standarda, koga se i sami pridržavamo, utvrđeno je da se na jednoj strani prevoda bilo kog materijala, pa i službenih dokumenata, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, pa se na osnovu toga formira i cena prevodilačkih usluga.

Još neke pojedinosti postupka overe zvanične dokumentacije

Osim overe prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, moguće je izvršiti njegovu legalizaciju i takozvanim haškim Apostille pečetom. Ova formalnost je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je da se apostilirani materijali mogu slobodno koristiti u pravnim sistemima država potpisnica i ne prolaze nikakve naknadne provere niti overe.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan, pre svega po tome što nije isti za sva dokumenta. Tako se ponekad radi prvo apostiliranje, a zatim prevodioci i sudski tumači prevode tekst dokumenta i overevaju ga. U drugim prilikama, međutim, potrebno je da prvo licencirani jezički stručnjaci obave svoj deo posla, pa se onda radi overa Apostille-om. Kako je ovaj pečat urađen u obliku štambilja i u njega su, na odgovarajući način, uneti podaci koji se traže, ponekad je potrebno i sadržaj samog Aostille-a prevesti na novi jezik, a ne samo tekst dokumenta. Uglavnom je dovoljno na ovaj način overiti samo prevod, no, ponekad se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Valja napomenuti da se apostiliranje ne sprovodi kod svih tipova zvaničnih dokumenata, te su od ovog postupka uvek izizete administrativne isprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinki posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koje je prihvatila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi pri Ministrastvu Unutrašnjih Poslova. Izdavanje Apostille pečata vrši se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, koji može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će tom prilikom srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili, pak, neko treće lice koje je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Ukoliko je potrebno apostilirati materijale koji se koriste za lečenje u inostranstvu, postupak se obavlja za znatno kraće vreme, tačnije rečeno, završava se u roku od 24 sata od trenutka podnošenja zahteva, a stranka je u tom slučaju oslobođena plaćanja svih taksi. Valja napomenuti i da Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.


Kategorije prevoda za Klokot

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Klokot


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Klokot

Spisak sudskih tumača za grad KlokotSudski tumači za grad KlokotSpisak sudskih tumača za grad Klokot

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Klokot

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KlokotSudski tumači za grad KlokotCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Klokot

Sudski tumači i prevodioci u Klokotu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!