Sudski tumač Kumodraž

Naselje Kumodraž je deo beoradske opštine Voždovac, smešteno ispod brda Torlak i u dolini Kumodraškog polja. Od centra glavnog grada udaljeno je 9 kilometara, omeđano naseljima Jajinci, Stepin Lug, Veliki Mokri Lug, Mitrovo Brdo i Kumodraž 2.

Iako ne postoje validni istorijski podaci, postoji verovatnoća da je Kumodraž, kao ljudska naseobina, nastao još u srednjem veku. U pisanim izvorma, naselje se prvi put javlja u turskom popisu iz 1528. godine, a kasnije se, tokom 17. i 18. veka u turskim spisima spominje kao selo sa desetak kuća.

Danas Kumodraž gotovo da nema osobine seoskog naselja, jer se ovaj deo Beograda u poslenjim decenijama dosta urbanizovao. Naselje je podeljeno na 3 dela: Kumodraž staro selo, Kumodraž 1 i Kumodraž 2 i u svima njima živi oko 9 hiljada ljudi.

U selu Kumodraž nalazi se rodna kuća Stepe Stepanovića, proslavljanog srpskog i jugoslovenskog vojvode, učesnika oslobodilačkih ratova od 1876. do 1918. U naselju postoji i osnovna škola “Vojvoda Stepa”, crkva Svete Trojice, fudbalski i košarkaški klub “Torlak”, a tu je smešten i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za imunologiju i virusologiju “Torlak” i Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Stanovnici ovog dela Beograda, koji postaje sve primamljiviji za život, zbog dobrih saobraćajnih veza i još uvek očuvane prirode, imaju priliku da u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ukoliko im je to potrebno, dobiju prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 svetskih jezika. Takođe se kod nas mogu obučiti za rad na računarima, profesionalno se osposobiti za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kumodraž?

Stručnjaci koji su, kao članovi Akademije Oxford, zaduženi za prevod i overu vaših službenih materijala, stekli su za ovaj odgovorni posao sve potrebne kvalifikacije. Sa najvišim ocenama diplomirali su na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i dobili licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što preciznost i kvalitet prevoda svakako podiže na još viši nivo i korisnicima garantuje da će dobiti materijal na novom jeziku potpuno veran tekstu izvornika. Svi prevodioci i sudski tumači Kumodraž veoma dobro poznaju pravopis, gramatiku, leksiku, sintaksu i ostale segmente jezika za koji su se specijalizovali, a pošto, pored prevoda, rade i overu novog dokumenta na zakonom propisan način, veoma dobro su upoznati i sa svim aktuelnim propisima i regulativama, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u pisanim materijalima koje obrađuju. U prilog kvalitetu rada naših stručnjaka govori i veliki broj zadovoljnih korisnika, koji se, gotovo uvek, nakon prve saradnje, i kasnije obraćaju našim prevodiocima i sudskim tumačima za obradu materijala, budući da su svi vrlo zadovoljni pruženim uslugama. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, neospornim stručnim kvalifikacijama, prevodilačkoji veštini, kao i trudu da uvek udovolje svojim klijentima, prevodioci i sudski tumači Kumodraž su vrlo traženi stručnjaci za obradu zvanične dokumentacije, budući da omogućavaju strankama da na istom mestu, uz minimalno angažovanje, bez lutanja od službe za službe i po vrlo povoljnoj ceni, dobiju overene prevode svojih dokumenata i da ih odmah, nakon obrade, upotrebljavaju u praksi.

Postupak obrade zvanične dokumentacije sastoji se iz prebacivanja sadržaja materijala na traženi jezik i procesa overe prevedenog dokumenta. Ova dva segmenta obrade su, međutim, vrlo međusobno povezana, s obzirom na to da materijali na novom jeziku mogu biti legalizovani jedino ukoliko su adekvatno prevedeni, a sam prevod, ma koliko da je kvalitetno i profesionalno urađen, sa stanovišta zakona potpuno je bezvredan ukoliko nije overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, prvi zadatak koji naši stručnjaci moraju da ispune jeste prebacivanje sadržaja materijala na jezik koji je klijent tražio. To je vrlo zahtevan i kompleksan posao, budući da se očekuje da prevodilac i sudski tumač Kumodraž kompletan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izrazi na novom jeziku, a posebno se vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni, s obzirom na to da od njih zavisi i smisao jednog zvaničnog dokumenta. Celokupan tekst prevoda mora biti precizan, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i dvosmislenosti u tumačenju onoga što je u njemu napisano. Veoma se vodi računa i o gramatičkim, pravopisnim i drugim pravilima jezika na koji se prevodi. Prevodilac i sudski tumač Kumodraž čitav tekst prevoda prilagođava duhu traženog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom, koji karakteriše formalno izražavanje, šablonsko pisanje i potpuno izbegavanje dvosmislenih i stilski uobličenih reči i izraza, a koji se uvek koristi u zvaničnim materijalima. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a posle toga i lektori, pa će tako, zahvaljujući ovoj dvostrukoj kontroli, u tekstu novog dokumenta biti ispravljene sve greške, nepravilnosti i nepoklapanja sa originalnim materijalom.

Zatim počinje postupak overe prevoda, kada će prevodilac i sudski tumač Kumodraž u svim traženim segmentima uporediti ovaj dokument sa njegovom izvornom varijantom. To je, ujedno, i razlog zbog koga uvek podsećamo naše klijente da su obavezni da nam dostave originalna dokumenta, pošto, bez njih, nije moguće izvršiti legalizaciju prevoda. Postupak upoređivanja se, zapravo, sprovodi kako bi se potvrdilo apsolutno poklapanje prevoda i originala, kako u sadržaju, tako i u stilu izrade, korišćenim stručnim izrazima i terminima u ostalim predviđenim pojedinostima. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Kumodraž overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako daje zvaničnu potvrdu da je prevedeni dokument pregledala i odobrila stručna osoba, te da on, u takvom obliku, može biti korišćen u međunarodnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Kumodraž rade sa sledećim jezicima

Prevodilački centar Akademije Oxford vam obezbeđuje mogućnost prevoda zvanične dokumentacije u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni na području Evrope, ali i u drugim delovima sveta. Osim engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, koji su često traženi u svim poslovima, prevodioci i sudski tumači Kumodraž neretko imaju zadatak da sadržaje službenih materijala prebace na neki od jezika koji se govori u našem okruženju, kao što su mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski, bosanski ili slovenački, a svakako da može da ponudi i prevode sa pomenutih na neki drugi jezik koji je klijentu u konkretnoj situaciji potreban. Kod nas možete dobiti i prevode koji na jednoj strani podrazumevaju španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, poljski, češki ili slovački. Prevodioci i sudski tumači Kumodraž kvalifikovani su i za rad sa jezicima iz skandinavske grupe, to jest, finskim, švedskim, norveškim i danskim, kao i sa holandskim, ukrajinskim, japanskim, kineskim, ali i nekolicinom jezika koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara u našoj zemlji, budući da su njihovi poznavaoci na ovim prostorima izuzetno retki. To su, na primer, estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski. Ukoliko vam je to potrebno, možemo obezbediti i prevode sa ili na latinski jezik, kojim su danas uglavnom pisana stručna dokumenta iz oblasti farmacije, veterine, medicine ili pravnih nauka. Želeći da damo svoj doprinos savremenim tendencijama da se osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti ravnopravno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, dođu do overenih prevoda zvaničnih dokumenata koja su im potrebna.

Podrazumeva se da najčešće dobijemo zahteve da uradimo prevod sa nekog stranog jezika na srpski ili, pak, u obrnutom smeru, sa srpskog na neki strani jezik, međutim prevodilac i sudski tumač Kumodraž je u toj meri stručan, opšte obrazovan, širokih interesovanja i afiniteta, kao i iskusan i umešan u prevođenju, da svojim klijentima može da ponudi i prevod sa jednog stranog jezika na drugi. On će, dakle, materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, direktno, u jednom potezu, prebaciti na drugi traženi strani jezik, a da pri tom neće primenjivati postupak koji se uglavnom koristi u ostalim prevodilačkim agencijama za obavljanje ovakvog posla, odnosno neće sadržaje konkretnog dokumenta prvo sa osnovnog jezika prevoditi na srpski, pa onda sa srpskog na novi strani jezik. Takvim načinom rada svakako ide na ruku svojim klijentima, budući da im pruža mogućnost da brže i za manje novca dođu do prevoda koji im je potreban, s obzirom na to da posao obavlja vrlo efikasno i da za njegovu realizaciju u našem prevodilačkom centru nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, što, svakako, snižava cenu pomenute usluge.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Kumodraž?

Naši jezički stručnjaci kvalifikovani su za obradu bilo kakvog tipa zvanične dokumentacije i mogu se uhvatiti u koštac i sa najkompleksnijim sadržajima i zahtevima svojih stranaka.

Na polju ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Kumodraž prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih dokumenta, dokumenta poznata kao krštenica, venčani list i umrlica, ali i sve vrste dozvola, kao što su vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge. U službene materijale koji se isključivo odnose na ličnost jedne osobe mogu se svrstati i različite vrste uverenje i potvrda koje je, u slučaju potrebe da se podnese neki zahtev ili ostvare odgovarajuća lična prava u inostranstvu, potrebno, overene i prevedene, predati nadležnoj službi. Tako prevodilac i sudski tumač Kumodraž radi sa potvrdom o prebivalištu, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, ali i sa onom o neosuđivanosti i, vrlo često traženom, potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. U ličnu dokumentaciju možemo svrstati u raznovrsna obrazovna dokumenta koja pojedinac mora da poseduje ukoliko želi da se školuje, usavršava ili zaposli u nekoj stranoj zemlji, budući da će tako moći da potvrdi nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim institucijama koje je do tada pohađao. Ovde, na primer, spadaju diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta. Obradu svih ovih spisa, naravno, možete dobiti u našem prevodilačkom centru.

Prevodilac i sudski tumač Kumodraž profesionalno obrađuje i sve vrste ugovora, bilo da se oni odnose na posao ili na neke druge tipove sporazuma, pa prevode i overavaju ugovore o saradnji, kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, ali i one o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnoge druge. Čest predmet rada naših stručnjaka je opsežna poslovna dokumentacija potrebna za biznis koji prevazilazi granice jedne države. Tu spadaju, na primer, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, kao i poreski identifikacioni broj (PIB), različite poslovne odluke, svi tipovi izveštaja, poput, recimo, finansijskih, godišnjih, revizorskih i ostalih, te izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi stanja i druga slična dokumenta.

Budući da su javna prikupljanja poslovnih ponuda postala neizostavna u savremenom poslovanju, prevodioci i sudski tumači Kumodraž prevode i overavaju sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom od ovih tendera, što su, na primer, uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Firme ili pojedinci koji posluju u okviru tehnike i građevine ili imaju nekih dodirnih tačaka sa naukom, često traže prevod i overu stručnih pisanih materijala iz pomenutih oblasti, te tako prevodilac i sudski tumač Kumodraž radi sa uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, deklaracijama proizvoda, kao i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima i mnogim drugim materijalima ovog tipa.

Pored uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, prevodioci i sudski tumači Kumodraž mogu da prevedu i overe specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja su vezana za farmaciju i medicinu, a koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata.

Predmet rada naših stručnjaka često je i dokumentacija koja se koristi u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država, te tako prevodilac i sudski tumač Kumodraž profesionalno obrađuje sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, rešenje o razvodu braka, ali i izveštaja, pravilnika, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata, kao i nasledničku i drugi vrste zvaničnih izjava pojedinaca, saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i ostale slične spise. Na vaš zahtev, uradićemo i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U Akademiji Oxford posebna pažnja poklanja se bezbednosti materijala koji su nam povereni na obradu, kao i vašoj privatnosti, uopšte. Prevodioci i sudski tumači Kumodraž su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom, ali i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zaklatvu, kojom su se obavezali ne samo da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa važećim zakonima, već i da će se na adekvatan način odnositi prema svojim klijentima i spisima koji im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, dakle, učiniti sve da vas i vaša dokumenta zaštite od bilo kakve vrste potencijalnih zloupotreba i obezbede vam apsolutnu diskreciju i sigurnost koja vam je potrebna, tako da ćete, angažujući naše stručnjake, dobiti kvalitetan prevod materijala na jezik koji ste tražili, overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka i ostvarivanje svih vaših zahteva i potreba.

Koje još usluge može da ponudi prevodilac i sudski tumač Kumodraž?

Mada je kompletna obrada materijala najpovoljnija i finansijski najisplativija za naše klijente, jer na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po veoma povoljnoj ceni, dobijaju i prevod i overu svojih službenih materijala, prevodilac i sudski tumač Kumodraž će prihvatiti i da samo overi prevod koji su uradili stručnjaci van prevodilačkog centra Akademije Oxford, ukoliko je to ono što je korisniku potrebno u datoj situaciji. No, valja da napomenemo da ćemo i tada sprovesti punu proceduru legalizacije koja je definisana zakonom, što znači da ćemo prevedeni dokument u svim predviđenim pojedinostima vrlo pažljiv uporediti sa originalom, koji nam se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Opisani postupak vršimo i u slučaju legalizacije prevoda koje su radili prevodioci i sudski tumači Kumodraž, a ne samo kada overavamo prevod koji je uređen u nekom drugom prevodilačkom centru, dakle, nije u pitanju kritika rada nekog naše kolege, već postupak koji smo obavezni da sledimo u svakoj situaciji. Cilj ove kontrole materijala na novom jeziku jeste da se potvrdi njegovo bezuslovno poklapanje sa osnovnim dokumentom u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade, jer će jedino pod tim uslovom prevodilac i sudski tumač Kumodraž moći da overi prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega stavi svojeručni potpis. Nakon toga ovaj dokument ćete moći da koristite u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da je, sa stanovišta zakona, u istom rangu kao i ma koji drugi original.

Ukoliko se, međutim, dogodi da prevod koji imate ne ispunjava navedene uslove, to jest, da nešto u njemu ne odgovara izvornom dokumentu ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodioci i sudski tumači Kumodraž neće moći da izvrše overu, te će, najverovatnije, naložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako bi poboljšali njegov kvalitet na svim nivoima. Redaktura je, zapravo, postupak ispravljanje pravopisnih i gramatičkih grešaka, doterivanje stila i ispravnosti navoda u tekstu, kao i prilagođavanja duhu ciljanog jezika. Tako vaš novi dokument postoje stilski besprekoran i u njemu se otklanja svaka nepodudarnost sa originalom ili pak dvosmislenost prevoda stručnih izraza i termina. Nakon ovakve stručne intervencije, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, savršeno upakovan i urađen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvaničnih dokumenata, pa ćete moći, bez problema, da ga prepustite našim stručnjacima na zvanični overu.

Prevodilac i sudski tumači Kumodraž u svakoj situaciji nastoji da zahteve svojih klijenata ispuni za što kraće vreme, no, ponekad se dogodi da korisnik nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, jer mu je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod” dokumenata koji će biti završen u terminu koji sam klijent odredi. Naši stručnjaci će iskoristiti svoje znanje, veštinu i organizacione sposobnosti kako bi i u ovoj situaciji na najkvalitetniji najefikasniji način ispunili ono što stranka od njih očekuje, ali, budući da sada rade pod pritiskom i u izmenjenim i otežanim okolnostima, cena ove prevodilačke usluge biće viša od uobičajene, pošto se, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost”. Visina pomenutog dodatka uslovljena je kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda u okviru koga korisnik očekuje da prevodioci i sudski tumači Kumodraž završe prevod konkretnog dokumenta.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodioci i sudski tumači Kumodraž mogli da ispune vaše zahteve, odnosno da, nakon prebacivanja službenih materijala na novi jezik, i overe prevode na legalan način, molimo vas da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste pre toga overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala ili ih na našu adresu poslati preporučenom pošiljkom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe u koju imate najviše poverenja. U slučaju „hitnog prevoda”, postoji mogućnost slanja dokumenata koja će se obrađivati na naš mejl, međutim i tada ćete imati obavezu da naknadno, a uvažavajući termin koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Kumodraž neće moći da sprovede postupak legalizacije. Dostava spisa elektronskim putem je onemogućena u svakoj drugoj situaciji, s obzirom na to da na ovaj način ne mogu slati izvorna dokumenta, a u slučaju „hitnog prevoda” je od presudne važnosti da spisi što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi na vreme završili obradu, te jedino tada dozvoljavamo slanje skeniranih materijala elektronskom poštom.

Gotove prevode koji su regularno overeni, kao i originalna dokumenta, možete lično podići u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu ili, pak, u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe sa kojom inače na tom polju sarađujemo. Ukoliko vam mi šaljemo materijale, ovu uslugu ćete platiti u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste, u konkretnoj situaciji, koristili. Troškove dostave izmirićete najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje vam nudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete potražiti i kod ovlašćenih koordinatora u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Kumodraž pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovi strani uglavnom nalazi znatno kraći tekst.

Još nešto o overi dokumenata

Prevedeni materijali moraju biti overeni pečatom licenciranog sudskog tumača kako bi postali deo zvaničnog pravnog prometa, međutim, neka dokumenta moraju, nakon prebacivanja na novi jezik, pored pomenute overe, proći i još jednu koja se, uslovno rečeno, može tretirati kao overa višeg nivoa. To je takozvana Apostille potvrda, formalnost koja se sprovodi nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Među njima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici, pa se tako apostiliranje službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u Republici Srbiji. Za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Kumodraž ne vrše ovu overu, nemaju obavezu da poznaju sve njene pojedinosti, pa će vam dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete se o svemu raspitati. Tom prilikom je vrlo važno da sudskom službeniku tačno navedete koji dokumenti želite da overite, kao i u koju svrhu ćete ga kasnije koristiti, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Bitno je da saznate da li se Apostille overa uopšte vrši za vas konkretni dokument, s obzirom na to da ovaj postupak nije obavezan za sve vrste službenih materijala. Tako se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata. U nekim slučajevima se prvo radi prevod i overa pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa se zatim dokument nosi u sud na apostiliranje, dok je u drugim situacijama postupak obrnut, to jest, prvo se radi Apostille overa, pa onda prevodioci i sudski tumači nastavljaju svoj deo posla. Neretko se traži da i sadržaj Apostille pečata bude prebačen na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta, budući da on ima oblik štambilja u koji su, na tačno određen način, uneti odgovarajući podaci. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevod, no ponekad se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

Gde dobiti obaveštenja o Apostille-u?

Sve informacije u vezi sa Apostille overom dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda, no, bitno je da znate da je za teritoriju opštine Voždovac, kojoj Kumodraž pripada, nadležan Drugi osnovni sud, koji se nalazi u Bulevaru Mihajla Pupina 16, na Novom Beogradu. Obaveštenja o Apostille pečatu možete dobiti u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom dovoljno detaljno pojasnili sve segmente obrade zvanične dokumentacije i način rada našeg prevodilačkog centra, no ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas slobodno kontaktirati mejlom ili telefonom ili doći lično u neku od naših beogradskih filijala i potražiti konkretne odgovore. Naši ovlašćeni službenici će učiniti sve da vam pruže što potpunije informacije, a ako bude potrebe, zakazaće vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Kumodraž

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kumodraž


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Kumodraž

Spisak sudskih tumača za opštinu Kumodraž Sudski tumači za opštinu Kumodraž Spisak sudskih tumača za opštinu Kumodraž

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Kumodraž

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kumodraž Sudski tumači za opštinu Kumodraž Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kumodraž

Sudski tumači i prevodioci u Kumodražu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!