Sudski tumači i prevodioci Lapovo

Lapovo je gradsko naselje u centralnom delu Srbije i pripada Šumadijskom upravnom okrugu. Predstavlja administrativno, privredno, kulturno, obrazovno i zdravstveno sedište istoimene opštine, koju, zapravo, čine samo dva naselja - Lapovo varošica i Lapovo selo. Mesto se prostire pravcem sever - jug i sa tri strane je okruženo rekama - na severu Račom, na jugu Lepenicom, koje se obe ulivaju u Veliku Moravu. Na istoku je Lapovo omeđano poslednjim obroncima planine Rudnik. Ono predstavlja značajno mesto na saobraćajnoj mapi Srbije jer tuda prolazi auto - put E75 koji spaja Srednju Evropu i Bliski istok, kao i međunarodna železnička pruga Beograd - Niš - Skoplje - Atina.

Na području današnjeg Lapova postojala je ljudska naseobina još u bronzano doba, a u periodu antike ovde se nalazilo malo rimsko naselje na lokalitetu Šavac. U ranom srednjem veku na potezu Klenovac i Samarna osnovana je srpska srednjevekovna naseobina. Naime, u povelji kneginja Milice iz 1395. godine govori se o posedu vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani, što je, zapravo, sadašnje Lapovo. Neki izvori ukazuju i na to da se ovo mesto u turskom katastarskom popisu Smederevskog sanđžaka iz 1476. spominje pod imenom Žabari ili Žabarci. Ono se, zapravo, nalazilo u Donjem kraju današnje opštine Lapovo, na delu Carigradskog druma između Markovca i Batočine. Kasnije se u turskim spisima iz 1516. godine javlja toponim Lipova, za ovdašnje naselje u kome su živeli stočari. Za vreme austrijske okupacije severne Srbije Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu, na potezu pod imenom Ključ, ali se odatle stanovništvo polovinom 18. veka, zbog poplave, iselilo na deo koji se naziva Kace, a potom u sadašnji Donji kraj. U tim migracijama su se žitelji krajeva oko Miljkovog manastira preselili u Gornji kraj, te je spajanjem Gornjeg i Donjeg kraja nastalo naselje Lapovo u današnjim okvirima. Ono je 17. marta 1896. godine, Ukazom kralja Aleksandra Obrenovića, proglašeno za varošicu, a decembra 1991. dobilo je status opštine.

U gradskom naselju Lapovo, kako pokazuju rezultati popisa iz 2011. godine, živi više od 7 hiljada ljudi, dok cela opština broji preko 10 hiljada stanovnika. Većina žitelja je srpske nacionalnosti, a od nacionalnih manjina ima Roma, Albanaca, Bošnjaka, Bugara, Mađara, Makedonaca, Hrvata i Crnogoraca. U privrednom smislu najznačajnija je poljoprivredna proizvodnja, ali i industrija, zanatstvo, trgovina, saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam. U okviru poljoprivrede najzastupljeniji su stočarstvo i ratarstvo, a u industriji je najznačajnija fabrika za preradu drveta. Obrazovanje se u Lapovu odvija u okviru predškolske ustanove, osnovne škole sa dva isturena odeljenja i srednje stručne škole sa nekoliko obrazovnih profila.Organizator kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je mesni Dom kulture „Stefan Nemanja“, u okviru koga postoji i bioskop, radi kulturno - umetničko društvo i organizuju se mnoge predstave, izložbe, književne večeri i slično. U naselju postoji i biblioteka „Slovo“, koja ima fond od 22 hiljade knjige iz različitih oblasti.

Stanovnici varošice i sela Lapova mogu, ukoliko im je to potrebno, postati i korisnici usluga koje nudi Akademija Oxford, a koje se tiču prevoda i overe službenih materijala. Nudimo, naime, prebacivanje sadržaja svih vrsta dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 svetskih jezika, kao i njihovu overu pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, to jest, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Lapovo?

Službena dokumenta bilo kog tipa mogu u našem centru da budu prevedena sa ili na gotovo sve jezike koji su u tom domenu traženi, te tako, pored uobičajenog engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, nudimo i estonski, pakistanski, persijski, romski, korejski i hebrejski jezik, koji nisu baš često zastupljeni u institucijama koje se bave ovim poslom. Prevodioci i sudski tumači Lapovo kvalifikovani su i za rad sa španskim, portugalski, grčkim, italijanskim, turskim i arapskim, a sadržaje zvanične dokumentacije prebacuju i u okviru jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju: makedonskog, mađarskog, albanskog, hrvatskog, bugarskog, bosanskog i rumunskog. Možemo da uradimo i prevode na čijoj se jednoj strani nalazi tekst na slovenačkom, poljskom, češkom, slovačkom, holandskom, ukrajinskom ili nekom od jezika iz skandinavske grupe - finskom, danskom, švedskom ili norveškom. Prevodilac i sudski tumač Lapovo u prevođenju koristi i kineski i japanski jezik, a sadržaje medicinske, farmaceutske, pravne ili veterinarske dokumentacije može da prevede i sa ili na latinski jezik. Uvažavajući specifične potrebe potencijalnih klijenata sa slušnim i govornim poteškoćama, u svoju profesionalnu ekipu smo uvrstili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Budući da Akademija Oxford pažljivo prati zahteve svojih klijenata i nastoji da u svoj rad implementira sve inovacije sa svetske prevodilačke scene, predstavljamo jednu od retkih institucija na našim prostorima u kojoj možete dobiti direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate neki sertifikat izdat u Nemačkoj, koji je potrebno prebaciti na, neka bude, francuski jezik. Tada će prevodilac i sudski tumač Lapovo neposredno i u jednom potezu prevesti dokument sa izvornog nemačkog na ciljani francuski jezik, a neće raditi postupno, kao što se to praktikuje u većini drugih prevodilačkih agencija, odnosno, neće prevoditi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani jezik. To je upravo i razlog zbog koga nam se klijenti redovno obraćaju kad god imaju potrebu za ovakvom vrstom prevoda, budući da naši stručnjaci posao obavljaju efikasnije i jeftinije nego njihove kloege iz drugih centara, jer kod nas nije potrebno za opisanu uslugu angažovati više prevodilaca.

Kako gotovo svi oko nas pate od hroničnog nedostatka vremena i opšte užurbanosti, prevodioci i sudski tumači Lapovo nastoje da svaki posao koji im je poveren završe u što kraćem roku. No, dešava se da je klijentima neophodno da se obrada dokumenata obavi što pre, te traže takozvani „hitan prevod“ i sami određuju termin kada materijali treba da budu gotovi, odnosno, prevedeni i overeni. U takvoj situaciji naši stručnjaci se maksimalno angažuju kako bi ispunili ono što se traži, ali, bez obzira na izmenjene uslove rada, kvalitet njihovog prevođenja ostaje, kao i uvek, na zavidnom nivou. Cena ove usluge će se, međutim, razlikovati od uobičajene, budući da se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvani „dodatak za hitnost“. Njegova visina je uslovljena brojem prevedenih strana, kao i dužinom vremenskog perioda koji nam je ostavljen za završetak obrade.

Iako je paket naših usluga, koji obuhvata prevod i overu materijala, najpovoljniji za vas, kao klijente, jer na istom mestu, po vrlo povoljnoj ceni i u relativno kratkom roku, dobijate kompletno obrađen dokument koji odmah možete da koristite u praksi. No, prevodilac i sudski tumač Lapovo može, na vaš zahtev, i samo da overi prevod vašeg mazerijala koji je urađen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Tada će, kao i u slučaju spisa koje su na traženi jezik prebacili naši stručnjaci, sprovesti kompletnu proceduru overe, koja je određena zakonom. To znači da će, pre svega, prekontrolisati vaš prevod, detaljno ga poredeći sa originalom, koji mu se u tu svrhu, takođe, dostavlja na uvid. Ovo je, naime, postupak koji moramo da sprovedemo, jer samo prevodi koji u sadržaju, upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno odgovaraju svom izvoru mogu da budu regularno overeni. Ukoliko je, dakle, to slučaj i sa vašim dokumentom na novom jeziku, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Tek tada može postati deo zvaničnog pravnog prometa, budući da na sebi nosi potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji imate ne može da bude overen, jer ne ispunjava tražene uslove, to jest, nije jednak originalu ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. U tom slučaju problem rešavaju naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci koji će, za tili čas podići kvalitet prevoda na svim nivoima, tako što će uraditi kompletnu redakturu teksta. Prvo će pregledati prevod i original, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako treba, popraviti prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne gramatičke, stilske i pravopisne greške. Tako ćete, za mnogo kraće vreme i manje novca nego što bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobiti dokument na jeziku koji vam je potreban, urađen prema svim pravilima obrade službenih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Lapovo mogu da obrade sledeća dokumenta

Jezički stručnjaci koji su angažovani u našem prevodilačkom centru predstavljaju ekipu pažljivo selektovanih profesionalaca koji poseduju sve potrebne kvalifikacije za bavljenje ovim odgovornim i nimalo lakim poslom. Svi prevodioci i sudski tumači Lapovo su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Oni imaju vrlo bogato profesionalno iskustvo, a perfektno vladaju svim segmentima jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici, što, takođe, ide u prilog kvalitetu njihovog rada. Budući da se bave obradom materijala koji će biti uključeni u zvanični pravni saobraćaj, veoma dobro su upoznati i sa svim važećim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u ovakvom tipu dokumenata. Osim toga, bitno je da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači Lapovo, pre stupanja na dužnost, položili obaveznu profesionalnu zakletvu, koja ih obavezuje na rad u skladu sa aktuelnim regulativama, kao i na odgovarajući odnos prema klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Radi se o tome da naši stručnjaci podatke iz vaših službenih materijala koje treba da prevedu i overe tretiraju kao poslovnu tajnu, te da će učiniti sve da ih zaštite od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Pored toga, vaša privatnost će biti apsolutno zagarantovana, te ćete, tako, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, pored kvalitetne i stručne obrade materijala, dobiti i bezuslovnu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Lapovo radi sa svim vrstama zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast duštvenog ili privatnog života odnose njihovi sadržaji. Tako od ličnih isprava prevode i overavaju ličnu kartu, pasoš, ali i ostala dokumenta koja važe samo za jednu osobu. To su, između ostalog, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).

Čest predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija koja može biti vrlo zahtevna i komplikovana. Tu, recimo, spadaju različite vrste biznis ugovora, poput kupoprodajnih, zatim ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi stanja i rešenje o osnivanju pravnog lica. Prevodilac i sudski tumač Lapovo profesionalno obrađuje i ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha, ali i poreski identifikacioni broj (PIB), različite poslovne odluke, godišnje izveštaje i celokupnu dokumentaciju potrebnu za prijavu i učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu. Tu spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Lapovo prevode i overavaju i sva pravna akta, odnosno, pisane materijale koji se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. Ovde se misli na sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i na različite izveštaje, pravilnike, ovlašćenja, sertifikate, punomoćja, licence i pravno zasnovane sporazume, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Prevodimo i overavamo i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i ostale zvanične izjave pojedinaca i mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Lapovo može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice država.

Pored tehničke, naučne i građevinske dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građeviski projekti sa propratnom građevinskom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Lapovo prevode i overavaju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostale pisane materijale iz domena medicine i farmacije koje klijenti, uglavnom, traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata.

Ukoliko želite da konkurišete za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata iz oblasti obrazovanja, kojima se potvrđuje stepen vaše školske spreme ili koja se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. Tako, prevodilac i sudski tumač Lapovo može za vas da obradi diplomu i sve dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, a uz to i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta.

U cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava, nadležnoj instituciji morate predati overene prevode traženih uverenja ili potvrda, a sve to možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Lapovo će precizno prevesti i overiti potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavnju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti, o mestu boravka i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Lapovo?

Postupak obrade službenih materijala sastoji se iz procesa prebacivanja dokumenata na traženi jezik i procesa overe. Prevođenje dokumentacije mora da se obavlja strogo prema pravilima i ne sme se ništa raditi otprilike ni prema subjektivnom osećaju. Celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora se naći u prevodu, tačno i precizno izražen na traženom jeziku, a posebno se vodi računa o prevođenju stručnih izraza i termina koji i predstavljaju osnovu jednog ovakvog materijala. Prevodilac i sudski tumač Lapovo radi prema gramatičkim i pravopisnim pravilima, koje perfektno poznaje, a prevod piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale i ima svoje specifičnosti. Kada se prebacivanje na ciljani jezik završi, novi dokument prolazi dve kontrole - za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori, te se na taj način osigurava otklanjanje i najsitnijih grešaka, pa prevod u savršenom obliku ulazi u proces overe.

Prvi deo pomenutog postupka čini detaljno upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji nam se, u tu svrhu, mora dostaviti na uvid. Čin overe je od ključne važnosti za dobijanje pravno validnih dokumenata, budući da prevod službenih materijala, ma koliko bio dobro urađen, predstavlja bezvredan spis dok ne bude legalizovan i odobren od strane stručnog lica. Uslov za to je da u svim pojedinostima odgovara tekstu izvornika i bude očišćen od eventualnih nepravilnosti. Dakle, ukoliko materijal na novom jeziku ispunjava ove kriterijume, prevodilac i sudski tumač Lapovo ga overava svojim pečatom sa jedinsvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Sada je on, sa stanovišta prava i zakona, isto što i ma koji drugi original i, kao takav, se može uključiti u zvanični pravni promet.

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Lapovo do kraja obrade vaša dokumenta, morate nam na predviđene načine dostaviti originalne spise ili, makar, njihove regularno overene fotokopije. Nudimo vam mogućnost da ih lično donesete u našu poslovnicu i tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru ili da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali je to jedina situacija kada je omogućena dostava elektronskom poštom. Naime, budući da se na ovaj način ne mogu slati originalna dokumenta, imaćete obavezu da nam ih naknadno, na neki od gore pomenutih načina, dostavite, kako bi prevodioci i sudski tumači Lapovo mogli da ih uporede sa prevodima.

Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete overene prevode i izvorna dokumenta. Možete ih lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju. Dostava materijala biće izvršena preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već dugo, na tom polju, sarađujemo. Cena ove usluge naplacuje se odvojeno od troškova vezanih za prevod, overu i ostale poslove koje su, u konkretnoj situaciji, za vas obavili naši stručnjaci. Platićete je, najverovatnije, prilikom preuzimanja dokumenata i to u visini koju, u skladu sa svojim cenovnikom, odredi angažovana dostavna služba.

Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj od njih se nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmakom između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Inače, sve cene usluga koje imamo da vam ponudimo možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici.

Šta još treba da znate o overi dokumentacije?

Nakon što se overe pečatom licenciranog sudskog tumača, prevedeni materijali mogu postati deo zvaničnog pravnog prometa. Međutim, postoje i oni kod kojih ova vrsta legalizacije nije dovoljna, već moraju proći i overu takozvanim Apostille pečatom. Pomenuti postupak se sprovodi od 1961. godine, kada se stotinak država u Hagu saglasilo sa odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirana dokumenta ne treba dalje proveravati ni overavati i ona se mogu, bez ikakvih problema, koristiti u pravnim sistemima svih država koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom.

Apostille pečat je urađen u formi štambilja i u njega se, na tačno propisan način, unose traženi podaci. Postupak apostiliranja je vrlo specifičan i nije isti za sva dokumenta. On ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi kod svih službenih materijala. Nikada se, na primer, ne radi za administrativne isprave koje se neposredno odnose na neki carinski ili trgovinski posao niti za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Pored toga, u nekim situacijama, Apostille pečatom se overava samo prevod, a u nekim drugim prilikama potrebno je da se ovaj pečat stavi i na prevod i na original. Takođe, kod pojedinih dokumenata potrebno je da se i sadržaj pečata prebaci na ciljani jezik, te se tada prvo radi overa Apostille-om, a onda prevodioci i sudski tumači Lapovo prevode i overavaju dotični materijal.

U Republici Srbiji za overu Apostille pečatom zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novom zakonu, nalaze u svakom većem mestu. Kako prevodilac i sudski tumač Lapovo ne sprovodi apostiliranje, nema ni profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam on dati samo osnovne informacije o toj vrsti overe i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate. Veoma je važno da nadležnom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da ga u budućnosti koristite, jer ćete tako dobiti validne i upotrebljive informacije.

Ako je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original materijala koji legalizujete, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde i kako dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Za područje opštine Lapovo, kao i za grad Kragujevac i opštinu Batočina nadležan je Osnovni sud u Kragujevcu, te se u ovoj pravosudnoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi na Trgu Vojvode Radomira Putnika 4, a broj telefona je 034-307-600.

Molimo vas da nas na neki način kontaktirate i pitate sve šta vas interesuje u vezi sa postupkom prevoda i overe dokumenata ili sa našim načinom rada. Potrudićemo se da vam pružimo što potpunija obaveštenja, a, ako bude potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Lapovo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lapovo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Lapovo

Spisak sudskih tumača za grad LapovoSudski tumači za grad LapovoSpisak sudskih tumača za grad Lapovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lapovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LapovoSudski tumači za grad LapovoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lapovo

Sudski tumači i prevodioci u Lapovu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!