Sudski tumač Leposavić

Leposavić, naselje gradskog tipa, nalazi se na severu Kosova i Metohije, sa desne strane reke Ibra, severno od Kosovske Mitrovice, te pripada Kosovskomitrovačkom upravnom okrugu. Opština Leposavić formirana je početkom sedamdesetih godina prošlog veka, od teritorija nekadašnjih opština Lešak, Ibarska Slatina i Leposavić. Obuhvata 72 naselja, raspoređena u 7 mesnih zajednica: Leposavić, Lešak, Belo Brdo, Sočanica, Bistrica, Vračevo i Šaljska Bistrica. Ovo administrativno područje ograničeno je padinama Kopaonika i Rogozne i graniči se sa Republikom Srbijom i kosovskim opštinama Zvečan, Kosovska Mitrovica i Podujevo.

Naziv mesta potiče od istoimenog naselja u Crnoj Gori, u blizini Andrijevice, odakle su se doselili prvi žitelji. Danas Leposavić ima oko 9 hiljada stanovnika, a na području cele opštine živi više od 14 hiljada ljudi. Većinu čine kosovski Srbi, a u manjem procentu ima i Albanaca, Roma, Muslimana i ostalih. Ekonomske prilike nisu baš povoljne, a stopa nezaposlenosti je visoka. U privrednom smislu značajna je drvna industrija, s obzirom na šume koje zauzimaju gotovo polovinu opštinske teritorije. U domenu metalske industrije radi preduzeće za izradu zglobnih ležajeva i fabrika „Ivo Lola Ribar“, koja proizvodi rezervne delove za Termoelektranu „Obilić“, ali i mnoštvo malih privrednika. Poljoprivreda je bila i ostala glavna delatnost stanovnika ovih krajeva, ali trenutno ne postoje uslovi za značajniji razvoj ove privredne grane. Na prostoru opštine postoje 4 osnovne škole, 3 na srpskom jeziku, u Leposaviću, Lešku i Sočanici i jedna na albanskom jeziku u selu Bistrica. Tu su i 2 srednje škole - Tehnička škola „Nikola Tesla“ u Leposaviću i Poljoprivredna škola „Priština“ u Lešku. U gradu funkcioniše i Visoka ekonomska škola strukovnih studija iz Peći, Učiteljski fakultet iz Prizrena, Fakultet za fizičku kulturu iz Prištine i Institut za srpsku kulturu Priština.

U kulturno - prosvetnom smislu značajna je Narodna biblioteka „Sveti Sava“, Centar za kulturu, Kulturno - umetničko društvo „Kopaonik“, Dom kulture „Sveti Sava“ iz Istoka, pozorište iz Gračanice i Sportski savez.Na brdu iznad Leposavića nalaze se ostaci stare grobljanske crkve koja je bila posvećena Uspenju Svete Bogorodice. Druga crkva u ovom mestu bila je posvećena prazniku Cveti, a na njenim ruševinama je tokom Drugog svetskog rata sagrađen bunker. Novija crkva u Leposaviću, poznata pod imenom Veliki petak, sazidana je 1935. godine, a u samom centru naselja nalazi se i hram posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom.

Jednom godišnje u Leposaviću se održava Festival folklornih ansambala Kosova i Metohije, u organizaciji Kulturno - umetničkog društva „Kopaonik“, zatim manifestacija „Spust bez granica“, koja obuhvata vožnju niz Ibar sve do Raške, ali i kampovanje, muzički program, pecanje, pripremanje riblje čorbe i slično, kao i Sabor lovaca Kosova i Metohije, koji se organizuje u selima opštine Leposavić.

Osim ovih zanimljivih manifestacija, opština bi imala još mnogo toga da ponudi posetiocima. Postoje, naime, odlični uslovi za razvoj zimskog i rekreativnog turizma, a pored reke Ibra u ovom smislu su značajni i termomineralni izvori Vučanske banje i još nekoliko njih koji su manje ispitani.

Žitelji Leposavića i oklnih naselja mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju kvalitetan prevod svojih dokumenata i javnih isprava, kao i njihovu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Pored toga, kod nas mogu naučiti neki strani jezik, na sertifikovanim kursevima, obučiti se za rad na računarima, profesionalno se osposobiti, odnosno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati se, za razne poslove za koje je predviđen III ili IV stepen stručne spreme, ali se i kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Leposavić?

Jezički stručnjaci koji, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, prevode i overavaju vaša zvanična dokumenta i javne isprave su diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih segmenata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u domenu kojih ispunjavaju vaše zahteve, što, bez sumnje, i te kako utiče na kvalitet njihovog rada. Osim vrhunskih stručnih kvalifikacija, prevodioci i sudski tumači Leposavić poseduju i licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi, a prošli su i sve predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom, te predstavljaju pravi izbor kada je u pitanju obrada službenih materijala, budući da zagarantovano rade onako kako zakoni i propisi nalažu. Naime, s obzirom na to da u opis njihovog posla ulazi i overavanje dokumenata koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, svi prevodioci i sudski tumači Leposavić savršeno dobro poznaju aktuelne zakone i propise i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u materijalima koje obrađuju.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali se prevode u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta. Svakako se najčešće traži prebacivanje sadržaja sa ili na najrasprostranjeniji engleski jezik, ali i ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, turski i arapski. Na našim prostorima vrlo su aktueli i prevodi zvanične dokumentacije u okviru italijanskog, grčkog, mađarskog, rumunskog, bugarskog, makedonskog, albanskog, bosanskog, hrvatskog i slovenačkog. Prevodilac i sudski tumač Leposavić kvalifikovan je i za rad sa poljskim, češkim, slovačkim, ukrajinskim, holandskim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi - švedskim, danskim, finskim i norveškim. Iako su stručnjaci za estonski, pakistanski, hebrejski, korejski, romski i persijski vrlo retki na našim prostorima, i oni predstavljaju deo naše profesionalne ekipe, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od pomenutih jezika. Nudimo i prebacivanje sadržaja na kineski i japanski, ali i sa ovih na druge potrebne jezike, a prevodilac i sudski tumač Leposavić radi i sa latinskim jezikom, koji se uglavnom traži radi prevoda stručne dokumentacije iz domena medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Želeći da i klijentima sa slušnim i govornim teškoćama omogućimo dobijanje kvalitetnih usluga, angažovali smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih prevodilačkih centara na našim prostorima svakako je neposredno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Reč je o tome da je prevodilac i sudski tumač Leposavić u toj meri stručan, opšte obrazovan, iskusan i umešan u prevođenju da može materijal izvorno sačinjen na bilo kom jeziku koji nije srpski da direktno, u jednom potezu, prebaci na traženi strani jezik. Blagodareći svojim raznovrsnim afinitetima i interesovanjima, neće morati da sadržaj dokumentacije prvo prebacuje na srpski, pa tek nakon toga na ciljani strani jezik. Na taj način omogućiće svojim klijentima da brže i jeftinije, nego na drugim mestima, dođu do konačnog oblika svojih dokumenata i da ih odmah koriste u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima koje treba da obave.

Budući da smo svesni činjenice da je vreme ono što nam u ovom modernom dobu najviše nedostaje, svaki posao koji nam se poveri obavljamo u najkraćem mogućem roku. No, ukoliko klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju ponuđeni termini, prevodilac i sudski tumač Leposavić spreman je i da uradi takozvani „hitan prevod“ materijala za kraće vreme od uobičajenog, kada se korisniku nudi mogućnost da sam odredi rok za završetak posla. Budite uvereni da će i u ovakvoj situaciji, uprkos otežanim uslovima i radu pod pritiskom, prevodioci i sudski tumači Leposavić vaša dokumenta obraditi na standardno visokom nivou kvaliteta i da ćete uslugom biti više nego zadovoljni. Treba, međutim, da znate da će cena ovakvog tipa prevođenja biti različita od regularne, s obzirom na to da će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u kome naši stručnjaci treba da završe obradu.

Prevodilac i sudski tumač Leposavić radi sa sledećim dokumentima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko bili kompleksni njihovi sadržaji i bilo na koju oblast privatnog ili društvenog života se odnosili.

Od takozvanih ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Leposavić obrađuju ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), kao i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za ličnost jedne osobe. Takvima se takođe mogu smatrati i dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovanjem, odnosno kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili način rada pojedinih obrazovnih institucija. Ovi spisi se uglavnom traže u cilju školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, pa tako prevodilac i sudski tumač Leposavić prevodi i overava diplomu i sve dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta. Na ličnost jedne osobe odnose se takođe i različite potvrde, uverenja, saglasnosti, izjave, dozvole i zahtevi koji se u različitim situacijama predaju nadležnim institucijama radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Leposavić rade sa potvrdom o redovnim primanjima, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, dozvolom za boravak, potvrdom o redovnom zaposlenju, kao i sa zahtevom za dobijanje vize, potvrdom o neosuđivanosti, nasledničkom i ostalim zvaničnim izjavama pojedinaca, potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju i, posebno često traženom, potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Leposavić profesionalno obrađuju i sva dokumenta potrebna za vođenje posla na nivou više država. Ovde, recimo, možemo da ubrojimo rešenje o osnivanju privrednog lica, sve vrste biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, bilanse uspeha, revizorski izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i različite poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje, bilans stanja, osnivački akt preduzeća i druga dokumenta ovog tipa. Prevodilac i sudski tumač Leposavić svojim klijentima nudi i overene prevode svih službenih materijala neophodnih za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu, gde, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta potrebna za sudske i pravne poslove koji prevazilaze granice jedne države, te tako prevodioci i sudski tumači Leposavić prevode i overavaju različita pravna akta, među kojima su sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i raznovrsni pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i sve vrste pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Leposavić kvalifikovan je da, na vaš zahtev, uradi i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Kako se danas mnogi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da za lečenje koriste uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za kvalitetnim prevodom i overom raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije. Tako prevodilac i sudski tumač Leposavić radi i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i različitom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Posebnu pažnju u prevodilačkom centru Akademije Oxford poklanjamo zaštiti dokumenata koje nam se poveravaju na obradu i činimo sve što je u našoj mogućnosti da ih zaštitimo od bilo kakvog vida zloupotrebe. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Leposavić, pre imenovanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i na taj način se obavezali da će u svom poslu neizostavno slediti i poštovati sve aktuelne zakone i propise i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Vaša privatnost će, dakle, biti iznad svega poštovana, a sadržaji koji nam se tokom rada otkrivaju tretirani kao najveća poslovna tajna. Na taj način ćete kod nas, pored kvalitetne i finansijski povoljne usluge, dobiti i neophodnu bezbednost i apsolutnu diskreciju.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Leposavić?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetniji, na ovim prostorima, prihvatićemo vašu odluku da promenuti posao poverite nekom drugom kolegi koji nije član naše profesionalne ekipe. Ukoliko od nas tražite da jedan takav prevod overimo, morate znati da ćemo i tada slediti zakonom definisanu proceduru, tačnije, da ćemo detaljno i u svim predviđenim aspektima, uporediti vaš dokument sa njegovim originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovo je regularni postupak koji se sprovodi u svim slučajevima prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije na neki drugi jezik i ne primenjuje se izuzetno u ovom slučaju zato što nemamo poverenja u kvalitet rada osoba koje nisu u stručnom timu Akademije Oxford. U slučaju da prevodilac i sudski tumač Leposavić utvrdi da prevod koji imate u sadržaju, stručnim terminima koji su korišćeni, kao i u stilu izrade potpuno odgovara tekstu izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku validan u pravnom i zakonskom pogledu i da, kao takav, može postati deo regularnog pravnog prometa.

U slučaju da se, međutim, dogodi da prevod koji imate ne može da se overi jer su u njemu detektovane neke neregularnosti ili nepodudaranje sa originalom, možemo da vam ponudimo redakturu spornog sadržaja koju će, maksimalno profesionalno i efikasno, uraditi naši lektori i korektori. Oni će, naime, detaljno pregledati i prevod i original, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Na taj način ćete biti pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi iziskivalo ponovno prevođenje istog dokumenta i brže i jeftinije ćete dobiti materijal na traženom jeziku, koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Leposavić?

Ukoliko se, dakle, odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih dokumenata, trebalo bi da budete upoznati i sa njihovim načinom rada. Proces obrade se, naime, sastoji iz postupka prebacivanje sadržaja na traženi jezik i postupka legalizacije prevoda. Ova dva segmenta su, međutim, međusobno povezana i uslovljena, budući da bez kvalitetnog prevoda ne može da se sprovede overa, a materijal na novom jeziku, ukoliko nije legalizovan, nema nikakvu pravnu i zakonsku vrednost.

Prebacivanje sadržaja na ciljani jezik se, dakle, obavlja prema strogo definisanim pravilima, budući da se očekuje da prevodilac i sudski tumač Leposavić celokupan sadržaj osnovnog dokumenta prevede na novi jezik i da pritom u potpunosti poštuje gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika sa kojima radi. U tekstu prevoda, podrazumeva se, ne sme biti slovnih grešaka, a on mora biti napisan takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Posebna se pažnja poklanja prevođenju stručnih izraza i termina koji moraju biti i jasni i nedvosmisleni i precizno i tačno izraženi, jer upravo na njima počiva smisao jednog dokumenta. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će izvršiti sami njegovi autori, a drugu lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške i nepravilnosti koje su prilikom prvog pregledanja, eventualno, ostale neuočene. Na taj način dokument na novom jeziku u savršenom obliku ulazi u postupak overe, kada se vrši detaljno upoređivanje prevoda i njegovog izvora, budući da se očekuje da su ova dva dokumenta po sadržaju, stilu i korišćenim terminima identična, a da se jedino razlikuju u jeziku kojim su napisana. Ako je to slučaj i sa konkretnim prevodom, prevodilac i sudski tumač Leposavić ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tim činom ga svrstava među pravno važeća dokumenta i postaje zvanični garant da je prevod jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete dostaviti lično u našu poslovnicu ili nam ih na adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Napominjemo da je neophodno da nam na uvid dostaviti originale ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije, kako bi prevodilac i sudski tumač Leposavić u postupku overe mogao da ih uporedi sa prevodima. Jedino u slučaju kada je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“, dokumenata možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ste u obavezi da naknadno donesite ili pošaljete i originale, kako bi obrada mogla da bude kompletna. Naravno, pri tom morate da vodite računa o roku koji ste sami odredili za završetak kompletnog posla. Službeni materijali koji koji treba da se obrade ne mogu se u drugim slučajevima dostavjati elektronskim putem, zato što jedino u slučaju pomenutog „hitnog prevoda“ moramo iskoristiti svo raspoloživo vreme i omogućiti našim stručnjacima da što pre počnu da prevode tražena dokumenta, a dostava elektronskim putem upravo to omogućava.

Obrađena dokumenta, tačnije, overene prevode i njihove originale, možete lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo ili ćete materijale dobiti u vidu preporučene poštanske pošiljke. Napominjemo da se slanje dokumenata tretira kao dodatna usluga u odnosu na prevod, overu i ostale poslove koji su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci, tako da ćete troškove koji se tiču dostave materijala na adresu izmiriti prilikom preuzimanja istih, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe.

Cena prevoda se, inače, obračunava na osnovu broja prevedenih strana i uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava izvesni popust. U skladu sa prevodilačkim standardom koga se i sami pridržavamo, jedna stranica prevoda podrazumeva tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije, iako jedna stranica u tom slučaju sadrži uglavnom znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete potražiti i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu.

Još nešto o overi službenih materijala

U slučaju većine dokumenata, za uključivanje u zvanični pravni promet dovoljna je overa koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Međutim, postoje i ona koja u tu svrhu moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom, koji, na neki način, predstavlja legalizaciju višeg nivoa. Ovaj postupak uveden je nakon što je stotinak država 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da se apostilirana dokumenta, bez ikakvih ograničenja, mogu koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije i ne zahtevaju bilo kakve naknadne potvrde niti overe.

Postupak apostiliranja ima brojne specifičnosti. Pre svega, on nije namenjen svim tipovima zvaničnih dokumenata, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao ili kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Pored toga, postupak apostiliranja se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Tako se u pojedinim slučajevima prvo radi prevod i overa od strane licenciranog sudskog tumača a potom se vrši Apostille overa, dok u drugim slučajevima postupak može biti obrnut, odnosno dokumenta se prvo apostiliraju, pa tek onda ustupaju prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. Takođe, ima situacija kada je potrebno Apostille-om overiti samo prevod, a u nekim drugim prilikama traži se da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Budući da je Apostille pečat izrađen u formi štambilja i da se u njega, na tačno propisan način, upisuju traženi podaci, ima situacija kada se traži da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, ovu vrstu legalizacije dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može da podnese stranka lično, zatim neko od članova njene porodice, koji će biti obavezan da sredstvo dokaže nekim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je u tu svrhu stranka lično ovlastila. Apostiliranje dokumenata vrši se u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, a izuzetak predstavlja situacija kada se na ovaj način overavaju materijali potrebni za lečenje van zemlje. Tada se pomenuti postupak sprovodi znatno brže, tačnije završava se za 24 sata i overa Apostill-om se ne naplaćuje. Valja napomenuti da Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom pojasnili postupak obrade zvaničnih dokumenata i način rada naših stručnjaka, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nas kontaktirate mejlom, telefonom ili dođite lično u naše predstavništvo. U slučaju da i to bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Leposavić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Leposavić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Leposavić

Spisak sudskih tumača za grad LeposavićSudski tumači za grad LeposavićSpisak sudskih tumača za grad Leposavić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Leposavić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LeposavićSudski tumači za grad LeposavićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Leposavić

Sudski tumači i prevodioci u Leposaviću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!