Sudski tumač Mališevo

Opština Mališevo nalazi se u metohijskom delu Kosova i Metohije, u Prizrenskom okrugu. Središte opštine je naseljeno mesto Mališevo, sa oko 5 hiljada stanovnika, smešteno u dolini brdovitog reljefa koji odvaja metohijsku od kosovske ravnice. Na nekoliko kilometara od Mališeva prolazi novoizgrađeni auto - put Priština - Tirana. Planirano je da se u sledećih nekoliko godina gradnja nastavi i da se, u perspektivi, auto - putem povežu Niš i Drač, albanska luka na Jadranskom moru. Kroz varošicu protiče reka Miruša, koja je, u tom delu svog toka, široka manje od 5 metara. Teritorija opštine Mališevo obuhvata površinu od 306 kvadratnih kilometara na kojoj se nalazi 46 naseljenih mesta sa oko 8600 kuća. Broj stanovnika ovog administrativnog područja je oko 57 hiljada, među kojima živi i malobrojna zajednica od 65 Roma. Pre rata je u opštini Mališevo, uglavnom u selima Kijevo i Mlečane, živelo oko 450 Srba, ali su se iselili 1999. godine i nikada nisu ni pokazali želju da se vrate.

Povoljan geografski položaj, takoreći u centru pokrajine, čini Mališevo raskrsnicom puteva koji vode od Prištine ka Prizrenu i Peći, ili iz Đakovice ka Uroševcu. Zemljište na teritoriji opštine Mališevo i klimatski uslovi su pogodni za poljoprivredu, naročito za gajenje žitarica, kao i za voćnjake, poglavito za jabuke i šljive. Pre tridesetak godina je pod vinogradima bilo 1320 hektara, a lokalno poljoprivredno društveno preduzeće „Miruša“ je zapošljavalo preko 700 radnika. Danas društveni sektor ne postoji, tako da desetak vinogradara obrađuju 52 hektara pod vinovom lozom. Ipak, napredak je postignut u sektoru uzgoja mlečnih krava, pa je u Mališevu otvoreno tridesetak farmi koje zapošljavaju ukupno oko 200 ljudi. Postoje i farme za uzgoj koza i ovaca, a u opštini je registrovano čak 878 preduzeća od kojih se nekoliko većih bave proizvodnjom nameštaja, građevinske stolarije, betona i betonskih elemenata za gradnju. Uprkos svemu tome, opština Mališevo je i dalje jedna od najsiromašnijih i sa najvećim brojem nezaposlenih na Kosovu i Metohiji.

Po istorijskim spomenicima ili prirodnim lepotama Mališevo nije poznato, ali se na teritoriji opštine nalaze dve arheološke lokacije koje je UNMIK administracija stavila na listu kulturnih spomenika Kosova. U selu Ladrovac pronađeni su temelji utvrđenja koje je, pretpostavlja se, podignuto još u antičko doba. Tumul ili grobna humka od gomile kamenja, koja se još naziva i gromila, pronađena je u selu Miruša i veruje se da je ilirskog porekla. Zanimljivo je da se slične grobne humke - tumulusi nalaze širom sveta, u Americi, Koreji, Japanu, Skandinaviji i slovenskim zemljama, naročito Poljskoj i Češkoj, a da su o takvim pogrebnim običajima Srba u srednjem veku ostavili podatke i neki arapski naučnici.U želji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi na ovim prostorima, ma u kom mestu oni živeli, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da stanovnicima Mališeva i okolnih naselja ponudi prevod svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika, kao i legalizaciju prevoda, koju će, na zakonom definisan način, sprovesti ovlašćeni sudski tumači. Pored toga, zainteresovanim žiteljima ovih krajeva, može da omogući profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što može u velikoj meri smanjiti stopu nezaposlenosti i omogućiti pronalaženje adekvatnog posla. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika, nakon kojih osobe sa odgovarajućim nivoom znanja dobijaju međunarodno priznate sertifikate, kao i obuku za rad na računarima, bez kojih je, praktično, nemoguće snalaženje u savremenom društvu, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita namenjenu svim budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.

Prevodioci i sudski tumači Mališevo

Stručnu ekipu Akademije Oxford čine brižljivo odabrani profesionalci koji su diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i stekli licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Svi prevodioci i sudski tumači Mališevo perfektno poznaju sve aspekte jezika za koji su specijalizovani, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici jezika sa kojima rade, što veoma doprinosi kvalitetu i preciznosti prevoda koje mogu da ponude klijentima. Kako se naši stručnjaci, pored prebacivanja teksta dokumentacije na traženi jezik bave i overavanjem prevoda na zakonom definisan način, vrlo dobro su upoznati i sa svim potrebnim propisima i regulativama, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom koje je zastupljena u ovakvom tipu pisanih materijala. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnja praksa u obradi službenih materijala, te tako mogu strankama da omoguće da u relativno kratkom vremenskom periodu, na istom mestu, uz minimalno angažovanje i po jednoj od najnižih cena na tržištu, dobiju materijal na jeziku koji žele, proveren i odobren od strane stručnog lica, tako da odmah nakon toga mogu da ga upotrebljavaju u praksi. O kvalitetu rada našeg prevodilačkog centra svedoči i veliki broj zadovoljnih klijenata sa kojima ostvarujemo dugogodišnju saradnju, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih korisnika i uradimo ono što od nas očekuju.

Da bi prevodioci i sudski tumači Mališevo mogli da se bave jednim ovako odgovornim poslom morali su da prođu i sve predviđene provere podobnosti, kao i da polože profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Oni će, dakle, učiniti sve da dokumenta koja trebao da prevedu i overe zaštite od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju tretiraće kao poslovnu tajnu. U prevodilačkom centru Akademije Oxford vaša privatnost će biti iznad svega poštovana, te ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetne usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja vam je potrebna.

Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Mališevo?

Kako bi svojim klijentima mogli da omoguće dobijanje pravno validnih dokumenata na jeziku koji su tražili, prevodioci i sudski tumači Mališevo moraju punu pažnju da posvete prebacivanju sadržaja konkretnih dokumenata na novi jezik, budući da ovaj posao mora da bude obavljen vrlo precizno i tačno, bez ikakvih subjektivnih korekcija i improvizacija. Naime, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti jasno izražen u prevodu, što se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji predstavljaju bazu jednog zvaničnog dokumenta, te, kao takvi, moraju biti tačni i nedvosmisleni. Tokom postupka prevođenja, prevodilac i sudski tumač Mališevo poštuje sva pravopisna, gramatička, leksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i stil zastupljen u službenim materijalima, koji je vrlo karakterističan i prepoznatljiv. Novi dokument se maksimalno prilagođava duhu ciljanog jezika i dovodi u formu pogodnu za legalizaciju. Kada je prevod završen, prvo ga pregledaju sami njegovi autori, a potom i lektori, prekaljeni jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške i nepodudarnosti sa originalom koji su u prvoj kontroli, eventualno, ostali neuočeni.

Sada počinje proces overe koji je za obradu zvaničnih dokumenata od ključne važnosti, budući da, ovim činom, materijali na novom jeziku dobijaju status pravno validnih dokumenata koja mogu da se koriste u međunarodnom pravnom saobraćaju. Prevod koji nije overen, naime, ma koliko da je dobro i kvalitetno urađen, sa stanovišta zakona je potpuno bezvredan, pošto na sebi ne nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledala i odobrila stručna osoba. Da bi materijal na novom jeziku bio legalizovan potrebno je, pre svega, da se izvrši njegovo detaljno poređenje sa izvornim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Mališevo uvidi da je prevod u pogledu sadržaja, ali i prema upotrebljenim terminima i stilu izrade, identičan tekstu izvornika, overiće ga svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojim i svojeručnim potpisom. Nakon toga, ovaj spis dobija svoje mesto među pravno važeći dokumentima i, kao takvog, ga može prihvatiti bilo koja nadležna institucija jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Mališevo prevode u okviru sledećih jezika

Naši stručnjaci mogu da vam omogući prevođenje zvaničnih dokumenata i javnih isprava u domenu više od 40 jezika koji su zastupljeni u Evropi, ali i u drugim delovima sveta. Osim prevoda koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Mališevo radi i one koji se odnose na neki od jezika država u našem neposrednom okruženju, kao što su albanski, bosanski, mađarski, hrvatski, rumunski, makedonski i bugarski. Klijentima možemo da ponudimo prebacivanje sadržaja službenih materijala i na uvek aktuelni i široko rasprostranjeni engleski, francuski, ruski i nemački, kao i sa pomenutih na neke druge jezike koji su klijentu potrebni. Radimo i obradu zvaničnih dokumenata u jezičkoj kombinaciji koja podrazumeva španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, slovenački, kao i ukrajinski, holandski, poljski, češki i slovački. Prevodilac i sudski tumač Mališevo poseduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa nekim od jezika iz skandinavske grupe, kao što su finski, danski, švedski i norveški, ali i sa kineskim i japanskim jezikom. Kako su poznavaoci estonskog, korejskog, hebrejskog, persijskog, pakistanskog i romskog jezika prilično retki na ovim prostorima, sa zadovoljstvom ističemo da su neki od ovih stručnjaka članovi naše profesionalne ekipe, pa klijentima možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Zainteresovanim strankama omogućavamo I prebacivanje sadržaja sa ili na latinski jezik, koji se, istina, više ne smatra živim, ali je i dalje zastupljen u službenim pisanim dokumentima iz oblasti pravnih nauka, farmacije, medicine ili veterine. Usluge prevoda i overe službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da na zadovoljavajući način obave posao koji mi je potreban.

Osim visokih stručnih kvalifikacija, prevodioci i sudski tumači Mališevo imaju široko opšte obrazovanje, iskustvo, neospornu prevodilačku veštinu, kao i brojna interesovanja i afinitete, pa svojim strankama mogu da ponude i neposredan prevod koji uključuje dva strana jezika. Posebnost ovakvog metoda rada ogleda se u tome što naši stručnjaci u jednom potezu prebacuju sadržaje materijala sa osnovnog stranog jezika na ciljani, takođe strani, jezik, a ne postupaju kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, gde se opisani posao obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, to jest, dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Sasvim je očigledno da prevodioci i sudski tumači Mališevo ovakvim načinom rada skraćuju vreme koje je potrebno za dobijanje prevoda zvanične dokumentacije, ali i omogućavaju svojim klijentima da za ovu uslugu plate nižu cenu, budući da za obavljanje opisanog posla nije neophodno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Iz tog razloga nam se klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga vrlo često obraćaju i uvek su zadovoljni dobijenim prevodom i tretmanom koji u našem prevodilačkom centru imaju.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Mališevo?

I najkompleksniji sadržaji zvanične dokumentacije biće u našem prevodilačkom centru adekvatno prebačeni na traženi jezik i legalizovani u skladu sa zakonom, budući da su prevodioci i sudski tumači Mališevo vrhunski jezički stručnjaci, sposobni da se uhvate u koštac i sa najvećim profesionalnim izazovima i odgovore na sve zahteve svojih klijenata.

Vrlo često, recimo, imamo zadatak da prevedemo i overimo dokumenta koja se koriste za vođenje poslova u okviru više država, pa tako prevodilac i sudski tumač Mališevo radi sa finansijskim izveštajima, potvrda o kvalitetu proizvoda, bilansima stanja, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), statutom preduzeća, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), revizorskim izveštajima,, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ali i sa svim vrstama poslovnih odluka, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, godišnjim izveštajima i različitim tipovima poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode dokumenata koji su potrebni za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmer i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Mališevo profesionalno obrađuje pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se tiču isključivo jedne osobe.

Oblast rada naših stručnjaka prostire se i na dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, pa tako, pored svih tipova sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Mališevo prevodi i overava različite vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Ukoliko je potrebno, naši stručnjaci će za vas uraditi i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Iz domena tehnike, nauke i građevine prevodioci i sudski tumači Mališevo uglavnom dobijaju zahteve da prevedu i overe laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente i građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Osobe koje žele da se školuju, usavršavaju ili zasnuje radni odnos van granica svoje zemlje moraju imati overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih dokumenata kojima će nadležnim službama moći da dokažu nivo svog obrazovanja ili dokumentuju način rada u obrazovnim institucijama koje su do tada pohađali. Obradu svih pomenutih dokumenata klijenti, naravno, mogu dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

Kako se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili, pak, da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za prevođenjem i overavanjem svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije. Prevodioci i sudski tumači Mališevo tako rade sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i različitom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Ukoliko je potrebno da u nekoj stranoj zemlji podnesete odgovarajući zahtev ili potvrdite neka lična prava, morate nadležnoj službi podneti overene prevode traženih saglasnosti, dozvola zahteva, izjava, potvrda i uverenja, te će prevodilac i sudski tumač Mališevo za vas kompletno obraditi potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na bankovnom računu, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, te potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i, uvek aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Mališevo?

Info odgovorno tvrdimo da su prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje rade prevodioci i sudski tumači Mališevo jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima, prihvatićemo da, ukoliko vi to tražite, uradimo i samo overu službenog materijala koji je na novi jezik već prebacio neki drugi stručnjak, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo, međutim, da naglasimo da smo i u takvoj situaciji obavezni da sprovedemo zakonom propisanu proceduru overe, koja podrazumeva temeljno poređenje vaših prevoda sa originalnim dokumentima, koja nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Radi se o tome da prevod može biti legalizovan samo ukoliko potpuno u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terminima odgovara izvornom materijalu, pošto će u perspektivi zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Mališevo potvrdi potpuno poklapanje vaših prevoda sa tekstom izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Tako je dao zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku podoban za korišćenje u legalnim pravnim, administrativnim i drugim poslovima, budući da ima istu zakonsku težinu kao i ma koji drugi original.

Ukoliko se, pak, dogodi da vaš prevod ne odgovara originalnom dokumentu ili da u njemu postoje neke druge greške i nepravilnosti ,prevodilac i sudski tumač Mališevo neće moći da ga zvanično overi, te će tada najverovatnije predložiti redakturu spornog teksta prevoda, koju će, maksimalno profesionalno, obaviti naši lektori i korektori. Oni će, pre svega, uraditi detaljan jezički pregled prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne, slovne, stilske i ostale greške i, takođe, proveriti, ali i, u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji su od ključne važnosti za smisao samog dokumenta. Nakon njihove intervencije, dobićete materijal na novom jeziku, uređen u skladu sa svim pravilima obrade zvanične dokumentacije, koji će, bez ikakvih smetnji, proći rigoroznu kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen.

Prevodioci i sudski tumači Mališevo svojim klijentima mogu da ponude i usluge takozvanog „hitnog prevoda” materijala, ukoliko nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, budući da im je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo. „Hitan prevod” se razlikuje od uobičajenog ne samo po efikasnosti, već i po tome što sam klijent može da definiše termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da postavljene zahteve ispune i ispoštuju zadate rokove, a kvalitet njihovog rada će i u ovoj situaciji ostati na najvišem nivou. Budući da se, međutim, opisani posao radi pod pritiskom i u otežanim okolnostima, cena dotične prevodilačke usluge biće uvećana u odnosu na regularnu, pošto tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana tako i od vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevođenje.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači i prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, imaćete samo obavezu da nam na odgovarajuće načinne dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije kako bi obrada mogla da bude kompletirana. Dokumenta koja treba da se prevedu i overe možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Postoji i mogućnost slanja materijala elektronskom poštom, međutim, ona je rezervisana samo za slučaj „hitnog prevoda” dokumenata, budući da je tada od ključne važnosti da naši prevodioci što pre počnu da obrađuju materijale, a elektronska pošta nam upravo to omogućava. Međutim i tada ćete biti obavezni da naknadno, na neki od pomenutih načina, donesite ili pošaljite originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Mališevo mogao u postupku overe da ih uporedi sa prevodima. U svim drugim situacijama slanje materijala mejlom je onemogućeno, budući da se na ovaj način ne mogu dostavljati originali.

Kada se prevodi završe i kompletira proces overe, dokumenta se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našoj poslovnici ili, pak, u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo i to, ponovo, preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, našeg dugogodišnjeg saradnika na ovom planu. Valja da napomenemo da je dostava dokumenata usluga koje se tretira kao dodatna u odnosu na prevod, overu i druge poslove koje su u datoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci, te ćete ove troškove platiti u visini koja se odredi prema cenovniku angažovane dostavne službe, najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Treba da znate da se cena prevoda određuje na osnovu broja prevedenih strana, a na jednoj od njih se, shodno prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo je pravilo koje se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine. Bitno je da napomenemo i da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala koji se prevode odobrava i neki popust.

Overa Apostille pečatom

Prevedeni službeni materijali, overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu, bez ikakvih smetnji, da postanu deo zvaničnog pravnog prometa, međutim, postoje i dokumenta kod kojih ovakva vrsta legalizacije nije dovoljna, već moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država u Hagu 1961. godine. Predviđeno je da materijali overeni Apostille-om mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne prolaze naknadne provere niti overe.

Postupak apostiliranja specifičan je, pre svega, po tome što se ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, pa je, na primer, kod nekih potrebno prvo uraditi Apostille overu, a kasnije se dokument prepušta prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. Kod drugih materijala, međutim, prvo prevodioci i sudski tumači prebacuju tekst na ciljani jezik i overavaju prevod, a zatim se radi Apostille overa. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja i njega se, na tačno propisan način, unose odgovarajući podaci, ima situacija kada se traži da i sadržaj Apostille-a bude preveden na ciljani jezik, a ne samo tekst dotičnog dokumenta. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod materijala, međutim, dešava se da se traži da i prevod i original budu overeni Apostille-om.

Vlada Kosova je usvojila Administrativno uputstvo o Apostille pečatu, po kome je apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu na području Kosova i Metohije povereno Agenciji za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille overa se sprovodi u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak materijala koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se ovaj postupak obavlja znatno brže, tačnije rečeno, završava se u roku od 24 časa, a stranka kojoj je ovakva vrsta legalizacije potrebna oslobođena je plaćanja svih predviđenih taksi. Zahtev za overu Apostille-om može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će, tom prilikom, srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom ili, pak, neka osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Važno je da napomenemo da Apostille overa važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Molimo vas da nam se telefonom, mejlom ili lično u poslovnici obratite, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa postupkom obrade službenih materijala ili načinom rada u našem prevodilačkom centru. Daćemo sve od sebe da vam pružimo što podrobnija objašnjenja, a ako je potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Mališevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mališevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Mališevo

Spisak sudskih tumača za grad MališevoSudski tumači za grad MališevoSpisak sudskih tumača za grad Mališevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mališevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MališevoSudski tumači za grad MališevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mališevo

Sudski tumači i prevodioci u Mališevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!