Sudski tumač Miljakovac

Miljakovac je jedno od novoformiranih beogradskih stambenih naselja i pripada opštini Rakovica. Građen je oko dela Borske ulice, koja povezuje Kanarevo brdo i Rakovicu. Čine ga dva soliterska naselja, Miljakovac 1, koji je sagrađen 1970. godine i Miljakovac 2, iz 1973. godine. Najnoviji deo naselja, Miljakovac 3, do kojeg se dolazi putem pored Manastirske ili Miljakovačke šume, je ispunjen porodičnim kućama, izgrađenim na padini koja se spušta prema Jajincima, prigradskom naselju sa kojim će Miljakovac uskoro da se spoji. Osim pomenutih, Miljakovac još okružuju i Resnik i Stari Košutnjak. Nekada je ovaj deo Beograda bio poznat po izvorima koji su važili za najčistije u prestonici. Čak i danas, kada većina njih ima vodu koja je fizičko - hemijski ili bakteriološki zagađena, izvor u naselju Miljakovac 2 je i dalje, uz onaj u selu Pinosava na Avali i izvor Svete Petke u Rakovici, najbolji na širem gradskom području.

Jedna verzija o poreklu imena Miljakovac je da je to zbog vode sa lekovitog izvora zvanog “Mili izvor”. Druga, verovatnija, kaže da se u Manastirskoj šumi u tursko vreme krio neki hajduk Miljko, pa je ceo kraj dobio ime po njemu. Miljakovac danas ima oko 20 hiljada stanovnika, vrtiće, osnovnu školu, toplanu, veliki broj trgovinskih i uslužnih objekata i odlično je linijama gradskog prevoza povezan sa susednim naseljima i 10 kilometara udaljenim centrom grada.Miljakovačka šuma je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Pre Drugog svetskog rata je zahvatala mnogo veću površinu od današnjih 86 hektara, ali je zbog izgradnje raznih naselja veći njen deo nacionalizovan. No, iako nevelika Miljakovačka šuma, okružena naseljima i ulicama, i te kako povoljno utiče na smanjenje zagađenosti vazduha i poboljšanje uslova mikroklime u opštini Rakovica, nekada najvećoj industrijskoj zoni Beograda i uopšte svojom lepotom unapređuje izgled urbanog modernističkog naselja. Osim hrasta sladuna, šuma je stanište još 105 biljnih i 284 životinjske vrste i proglašena je za zaštićeno područje spomenika prirode. U blizini šume je Manastir Rakovica, sa objektima građenim u 16. veku i mnogo puta obnavljanim posle rušenja i spaljivanja od strane Turaka, posvećen arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. U porti manastira su sahranjeni vojvoda Vasa Čarapić, nekoliko članova porodice Obrenović, patrijarh Dimitrije i patrijarh Pavle.

Stanovnici Miljakovca imaju mogućnost da, ukoliko im je to potrebno, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, dobiju overene prevode svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, u ma kojoj kombinaciji jezika. Pored toga, žiteljima ovog dela glavnog grada možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, ali i obuku za rad na računarima, usklađenu sa najnovijim svetskim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Miljakovac?

Svi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford su vrhunski jezički stručnjaci koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što takođe svedoči o kvalitetu njihovog rada. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac su izvanredni poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike, semantike i ostalih segmenata jezika za koji su se opredelili. Takođe, vrlo dobro znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju, s obzirom na to da u domen njihovog posla, osim prevođenja, spada i overa materijala na novom jeziku u cilju uključivanja istih u zvanični pravni promet. Svi naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo, a on njihovom radu svedoče i mnogi klijenti, koji, po pravilu, nastavljaju saradnju sa našim prevodilačkim centrom kad god imaju potrebu za obradom zvaničnih materijala, budući da su više nego zadovoljni uslugom koju ovde dobijaju. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac svojim strankama nude mogućnost da, bez lutanja od službe do službe i problema koje posao obrade službenih materijala može da izazove, na istom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnoj ceni, dobiju overene prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava i da ih odmah, nakon toga, bez ikakvih problema upotrebljavaju u praksi za obavljanje konkretnih poslova.

Da bi se obavio postupak legalizacije dokumenata u skladu sa predviđenim pravilima, neophodno je da materijali budu adekvatno prebačeni na ciljni jezik, što znači da prevodilac i sudski tumač Miljakovac mora, vrlo pažljivo, kompletan sadržaj osnovnog spisa da prebaci na novi jezik, vodeći pri tom računa o preciznost izražavanja i potpuno izbegavajući dvosmislene i stilski oblikovane reči i izraze. Naročito pazi da stručni termini budu jasno i jednoznačno prevedeni, budući da od njih zavisi i smisao samog zvaničnog spisa. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Miljakovac poštuje sva gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika u okviru koga radi i njegov duh, u opštem smislu. Novi dokument piše takozvani administrativnim stilom, zastupljenim u službenim materijalima, koji se odlikuje ustaljenom sintaksom i leksikom, suvim i hladnim izražavanjem, kao i jednoobraznošću i bezličnošću u izražavanju. Kada je prevod završen, prekontrolisaće ga prvo sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, te će se na taj način obezbediti ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka ili nepodudarnosti sa originalom.

Tako doteran prevod ulazi u proces overe, kada će biti detaljno i vrlo pažljivo upoređen sa izvornim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Upoređivanje prevedene i primarne verzije konkretnog materijala obavlja se sa ciljem da se utvrdi njihovo potpuno poklapanje, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. To je, naime, uslov koji mora biti ispunjen kako bi dokument na novom jeziku postao pravno validan. Ako, dakle, prevod poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Miljakovac ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tim činom svrstava prevedeni materijal u isti rang sa ostalim originalnim dokumentima i obezbeđuje mu mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodioci i sudski tumači Miljakovac prebacuju sadržaje zvaničnih dokumenata u okviru sledećih jezika

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta. Pored najrasprostranjenijih i, u svim oblastima, traženih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, prevodilac i sudski tumač Miljakovac prebacuje sadržaje zvanične dokumentacije i na španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, poljski, češki i slovački, ali i sa navedenih na neke druge jezike koji su, u konkretnoj situaciji, potrebni klijentu. Radimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike koji se govore u našem okruženju, poput mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog, bosanskog i slovenačkog, ali i ostalih evropskih jezika, kao što su ukrajinski, holandski i jezici koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, finski, danski, norveški i švedski. Prevodilac i sudski tumač Miljakovac kvalifikovan je i za rad sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaje stručnih medicinskih, farmaceutskih, veterinarskih i pravnih materijala može da prebaci na latinski ili sa njega na neki drugi jezik, iako je u pitanju jeziku koji se tretira kao mrtav, budući da se nigde vekovima ne govori. Posebno smo ponosni na činjenicu što se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara na ovim prostorima, a to su, recimo, estonski, korejski, persijski, hebrejski, pakistanski i romski. Uslugu overe i prevoda službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da smo angažovali i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako obave potreban posao.

Ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford svakako izdvaja od ostalih institucija iz iste branše jeste usluga direktnog prevoda koja obuhvata dva strana jezika. Naime, prevodilac i sudski tumač Miljakovac poseduje toliko znanje, opšte obrazovanje, iskustvo i prevodilačku veštinu, kao i brojna interesovanja i afinitete, da je kadar da svojim klijentima omogući neposredan prevod dokumenata izvorno objavljenih na nekom jeziku koji nije srpski na drugi, takođe strani, jezik, a da pritom ne primenjuje posebnu metodu koja se uglavnom praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima i podrazumeva rad u dve etape, odnosno, prvo prevođenje sa osnovnog jezika na srpski, a potom sa srpskog na ciljani strani jezik. Svojim načinom rada naši stručnjaci svakako deluju u korist klijenata, s obzirom na to da u našem prevodilačkom centru nije, za pomenuti posao, neophodno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, te će ova usluga biti jeftinija nego na drugim mestima, a dotični posao će se zasigurno obaviti u najkraćem mogućem roku.

Prevodioci i sudski tumači Miljakovac izuzetnog cene vreme svojih klijenata, budući da su vrlo svesni činjenice da živimo u jednom urbanom i užurbanom vremenu. Zato će svaki potreban posao nastojati da obave u optimalnom roku, no svojim strankama mogu da ponude i „hitan prevod” materijala, ukoliko im ne pogoduju fiksirani termini. Ova usluga je specifična ne samo po brzini prebacivanja datog materijala na novi jezik, već i po tome što tada klijenti imaju mogućnost da sami odrede rok u kome će prevod biti završen, a naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da sve postavljene uslove ispune na najbolji mogući način. Ipak, činjenica da sada rade pod pritiskom i pod znatno težim okolnostima od uobičajenih uticaće i na cenu ovakvog prevoda, pa će opisana usluga biti skuplja, s obzirom na to da se, pored osnovnih troškova, obračunava i takozvani „dodatak za hitnost”. Njegova visina zavisi kako od broja prevedenih strana dokumenta, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga stranka očekuje da prevodioci i sudski tumači Miljakovac završe prevod datog materijala.

Koja sve dokumenta profesionalno obrađuje prevodilac i sudski tumač Miljakovac?

Naši jezički stručnjaci, shodno vašim zahtevima, mogu profesionalno da obrade zaista sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da su u toj meri stručni, iskusni i vešti, da su kadri da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima.

Osim karakterističnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Miljakovac prevodi i overava i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ali i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se tiču isključivo jedne osobe. U oblast ličnih službenih materijala mogu se svrstati i različite vrste uverenja, potvrda, izjava, zahteva, dozvola i saglasnosti koje je, kvalitetno prevedene i regularno overene, potrebno predati nadležnim službama u nekoj stranoj zemlji u slučaju potrebe da se podnese određeni zahtev ili ostvare neka lična prava. Tako će prevodilac i sudski tumač Miljakovac za vas moći da uradi overene prevode potvrde o redovnim primanjima, zahteva za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, dozvole za boravak, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju i, vrlo često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. U širem smislu oblast ličnih dokumenata prostire se i na spise koji su na neki način povezani sa obrazovanjem, a koje je, u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, potrebno, prevedene i overene, predati nadležnim institucijama, kako bi se dokumentovao nivo školske spreme pojedinca ili, pak, način rada u odgovarajućim obrazovnim ustanovama. Tako prevodioci i sudski tumači Miljakovac rade sa prepisima ocena, uverenjima o položenim ispitima, nastavnim planovima i programima fakulteta, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose.

Prevodioci i sudski tumači Miljakovac kvalifikovani su i za obradu raznolike farmaceutske i medicinske dokumentacije, koju klijenti mahom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Tu, na primer, spadaju lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostali slični pisani materijali.

Svi koji obavljaju poslove u vezi sa građevinom ili tehnikom ili se bave nečim vezanim za nauku imaju potrebu za prevodom i overom stručnih pisanih materijala, te prevodioci i sudski tumači Miljakovac obrađuju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje i građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Osim različitih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Miljakovac prevode i overavaju i druga pravna akta, odnosno, pisane materijale koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tu, na primer, mogu da se ubroje različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja i pravno zasnovani sporazumi, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Miljakovac uradiće kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Budite sigurni da će svi materijali koje nam dostavljate na obradu biti na svaki način zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe, a da će vaša privatnost biti bezuslovno poštovana. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Miljakovac, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa zakonom, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni će podatke do kojih u poslu dolaze tretirati kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu, pa će vam, ukoliko odlučite da ih angažujete, osim kvalitetnog prevoda i legalizacije novog dokumenta u skladu sa zakonski utvrđenom procedurom, obezbediti i apsolutnu diskreciju i svu sigurnost koja vam je potrebna.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Miljakovac?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urede naši jezički stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo vašu odluku da ovaj posao poverite prevodiocima koji nisu članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. Tada možemo, prema vašoj želji, da uradimo samo overu dotičnog materijala, ali ćemo, međutim, imati obavezu da u potpunosti poštujemo zakonom propisanu proceduru overe i da materijal na novom jeziku koji donesete detaljno uporedimo sa originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate staviti na raspolaganje. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ovakva rigorozna kontrola nije namenjena samo prevodima koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Miljakovac, već je to, jednostavno, postupak koji se primenjuje u legalizaciji svih prevedenih dokumenata, bez obzira na to ko je na njima radio. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Miljakovac utvrdi da je prevod koji imate potpuno identičan tekstu izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i prema upotrebljenim stručnim izrazima i terminima, kao i stilu izrade, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj dokument možete koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, sa istom zakonskom snagom koju poseduje i bilo koji drugi original.

Ako se, međutim, ispostavi da vaš prevod ne odgovara sasvim originalu ili se u njemu uoče neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Miljakovac neće moći da ga zvanično overi. Tada vam u pomoć priskaču naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će uraditi redakturu spornog teksta, tako što će prvo detaljno prekontrolisati i prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva materijala, proveriti i, ukoliko je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti vrlo precizno izraženi, budući da određuju smisao samog dokumenta i, takođe, korigovati eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške. Na taj način ćete biti pošteđeni nepotrebnog gubljenja novca i vremena, do čega bi dovelo ponovno prevođenje istog dokumenta, te ćete brzo i po povoljnoj ceni dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa svim strogim pravilima obrade zvaničnih dokumenata.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Miljakovac prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, imaćete samo obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u neko od naših beogradskih predstavništava i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru ili ih, pak, na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju odaberete. Isključivo ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod”, dozvoljavamo dostavu skeniranih materijala na naš mejl, budući da je ovo najbrži način dostave, a za obavljanje pomenutog posla neophodno je da iskoristimo svaki raspoloživi trenutak, kako bismo ispunili vaše zahteve u predviđenom roku. Međutim i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a imajući u vidu termin koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili, na neki od gore pomenutih načina, pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Miljakovac mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima. Dostava materijala elektronskom poštom u svim drugim situacijama nije moguća, imajući u vidu da se na ovaj način ne mogu slati izvorna dokumenta.

Kada se materijali prevedu i overe, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koji je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Troškove dostave ćete sami izmiriti i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, potpuno nezavisno od cena overe, prevoda i drugih usluga koji su naši stručnjaci za vas obavili u konkretnoj situaciji. Ovu cenu ćete najverovatnije platiti prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim poslovnicama u Beogradu. Važno je da znate da se cena prevoda određuje na osnovu broja obrađenih strana i da se na veće količine materijala uglavnom odobrava neki popust. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac slede pravilo svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči i to važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata koji će se koristiti u inostranstvu Apostille pečatom predstavlja neku vrstu overe višeg nivoa od one koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Ova formalnost uvedena je na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici. Predviđeno je da apostilirani materijali mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Overa Apostille pečatom ima brojne posebnosti koje se, pre svega, ogledaju u tome što se ovaj postupak ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, već se, na primer, negde radi prvo prevod i overa materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača, pa tek onda apostiliranje, dok je u drugim slučajevima postupak obrnut, to jest, prvo se sprovodi Apostille overa, pa nakon toga prevodioci i sudski tumači nastavljaju svoj deo posla. Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na odgovarajući način, unose traženi podaci, te se ponekad zahteva da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, međutim, dešava se da je potrebno da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Važno je napomenuti da overa Apostille-om ni u jednom slučaju ne isključuje onu za koji je zadužen ovlašćeni sudski tumač, no ona se ne primenjuje kod svih vrsta zvaničnih dokumenata, pa tako nikada nije predviđena za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa tako prevodioci i sudski tumači Miljakovac nisu dužni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka. Oni će vas, stoga, samo obavestiti o osnovnim stvarima i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete moći o svemu da se raspitate. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da overite Apostille-om, kao i za šta planirate da koristite overeni prevod, jer ćete tako sigurno dobiti validne i upotrebljive informacije. Ukoliko je potrebno da se za vaš konkretni materijal uradi Apostille overa, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde dobiti informacije o Apostille-u?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda na području Beograda. Važno je da znate da je za teritoriju opštine Rakovica, kojoj Miljakovac pripada, nadležan Drugi osnovni sud, koji se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Informacije ovog tipa možete dobiti i Višem sudu, takođe smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja koja se tiču procesa obrade zvanične dokumentacije ili načina rada našeg prevodilačkog centra, slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim koordinatorom. U svakom slučaju ćemo nastojati da vam damo što potpunija objašnjenja, a ukoliko je potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Miljakovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Miljakovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Miljakovac

Spisak sudskih tumača za opštinu Miljakovac Sudski tumači za opštinu Miljakovac Spisak sudskih tumača za opštinu Miljakovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Miljakovac

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Miljakovac Sudski tumači za opštinu Miljakovac Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Miljakovac

Sudski tumači i prevodioci u Miljakovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!