Sudski tumač Ovča

Ovča je beogradsko prigradsko naselje koje se nalazi u banatskom delu opštine Palilula, u kraju poznatom pod imenom Pančevački rit, na 13 kilometara sevoroistočno od centra glavnog grada. Broj stanovnika Ovče je oko 3 hiljade, od kojih su dve trećine srpske, a trećina rumunske nacionalnosti. Iako se naselje tretira kao urbano, osnovno zanimanje većine stanovnika još uvek je poljoprivreda. Ovča se, kao mesto za stanovanje, smešteno u sremskom okrugu Kraljevine Mađarske, prvi put spominje u dokumentima iz 15. veka. Prvobitni stanovnici bili su stočari, naročito su se bavili uzgajanjem ovaca i naselje je po tome i dobilo ime. Nakon turskih osvajanja u 16. veku, Ovča postaje deo Temišvarskog sandžaka, a zatim vakuf - imanje islamske verske zajednice, pod upravom beogradske džamije sa Dorćola. U 17. veku stanovništvo Ovče je zbog epidemije kuge raseljeno i naselje nije postojalo stotinak godina, sve do novog naseljavanja rumunskog stanovništva u vreme austrijske uprave. U doba postojanja Jugoslavije, Ovča je administrativno bila i samostalna opština, ali i deo Borče, pa deo Krnjače, da bi, konačno, 1965. godine bila podeljena na Ovču i Padinsku skelu i uključena u područje opštine Palilula.

Na teritoriji Ovče se nalazi izvor zemnog gasa i panoramom vojvođanske ravnice dominiraju rezervoari za gas. Prilikom jednog od geoloških ispitivanja, osamdesetih godina prošlog veka, pronađen je geotermalni izvor i na površinu je izbila topla mineralna voda. Mada ni do danas mesto na kome se nalazi jezerce sa lekovitim blatom, površine od oko 2 ara i dubine 1metar, nije uređeno za javnu upotrebu, lokalno stanovništvo ga naziva Ovčanska banja i koristi blato za lečenje reumetizma i proširenih vena, a mineralnu vodu za lečenje očnih bolesti.Saobraćajna povezanost Ovče sa drugim delovima grada je odlična, naročito posle otvaranja auto - puta, obilaznice oko Beograda, Zemun - Pančevo i novog mosta „Mihajlo Pupin“ na Dunavu. Kroz Ovču prolazi i železnička pruga kojom saobraća gradska linija Beovoza. Osnovna škola u naselju, koja je ranije radila kao izdvojeno odeljenje škole iz Koteža, pre nekoliko godina je renovirana, dograđena i opremljena savremenim kabinetima za nastavu, tako da sada Ovča ima svoju osnovnu školu, sa dvojezičnom nastavom, za oko 450 učenika. Škola nosi ime po nekadašnjoj rumunskoj princezi, potom jugoslovenskoj kraljici, „Kraljica Marija“. Zanimljivost Ovče je i pravoslavna crkva, izgrađena između dva svetska rata, koja je, po arhitekturi, jedina u Banatu izgrađena u srpsko - vizantijskom stilu. Crkva Svetih Konstantina i Jelene u Ovči, sa višebojnom fasadom od cigala u moravskom stilu i ikonostasom iz 19. veka, nalazi se na listi zaštićenih spomenika kulture grada Beograda.

Akademija Oxford ima mogućnost da i stanovnicima Ovče koji imaju potrebe za prevodom i overom službenih spisa ponudi usluge svojih vrhunskih jezičkih stručnjaka, ali i sertifikovane kurseve stranih jezika, na kojima se brzo i lako stiču potrebna znanja, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, zatim profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima u skladu sa savremenim standardima.

Prevodilac i sudski tumač Ovča kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih materijala ne prevode se samo u standardnoj kombinaciji - sa srpskog na neki drugi jezik ili, obrnuto, sa stranog jezika na naš maternji, već je materijale moguće, ukoliko je to potrebno klijentu, prebaciti sa nekog stranog jezika na drugi, takođe strani, jezik i to direktno, bez međuprevoda na srpski. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Ovča u toj meri stručan, iskusan, opšte obrazovan i informisan ali i da ima mnogobrojna i raznovrsna interesovanja i afinitete, te opisanu prevodilačku uslugu može da obavi neposredno, bez korišćenja srpskog jezika, preciznije rečeno, naši stručnjaci su sposobni da sadržaj materijala sa osnovnog jezika odmah prevedu na traženi strani jezik, a ne da rade posredno, u dve faze, to jest da sa izvornog jezika prvo prevode na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se inače radi u većini ostalih prevodilačkih agencija. Na taj način brže i jeftinije obave sav potreban posao, budući da prevod mogu da urade za vrlo kratko vreme i nije potrebno da za to budu angažovani jedan stručnjak za osnovni, drugi za traženi jezik, pa samim tim cena usluge postaje niža.

Prevodioci i sudski tumači Ovča osposobljeni su za rad sa više od 40, kako evropskih, tako i svetskih jezika, pa osim pomenutog prevoda koji uključuje srpski jezik, rade i one vezane za ostale slovenske jezike, kao što su ruski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, bugarski, makedonski, hrvatski, bosanski i slovenački. Takođe možemo da uradimo i prevode koji se odnose na jezike retko zastupljene u prevodilačkim centrima na ovim prostorima, jer se njihovi poznavaoci zaista teško pronalaze, a to su, na primer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Prevodilac i sudski tumač Ovča, naravno, prevodi i u okviru jezika koji su najrasprostranjeniji po broju govornika i traženi u svim delatnostima, poput, recimo, engleskog, francuskog, nemačkog, portugalskog, španskog, ali i italijanskog, grčkog, turskog, arapskog, mađarskog, rumunskog i albanskog. Klijentima možemo da omogućimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala na holandski, kineski, japanski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, to jest, danski, švedski, finski i norveški i, podrazumeva se, u obrnutom smeru - sa pomenutih na neke druge jezike koji se u datoj prilici traže. Uprkos tome što se latinski već vekovima tretira kao mrtav jezik, pošto se nigde ne govori, i u naše vreme se koristi u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Ovča može da ponudi i prevodilačke usluge ovakve vrste. U zelji da podržimo nastojanja da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju materijal na jeziku koji im je potreban.

Prevodioci i sudski tumači Ovča nastoje da svaki posao koji treba da obave završe u što kraćem roku, međutim, ukoliko je klijentu prevod potreban zaista brzo, te nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, spremni smo da uradimo i takozvani „hitan prevod“, koji će biti završen onda kada sam korisnik to bude tražio. Prevodioci i sudski tumači Ovča će i u opisanoj situaciji zadržati uobičajeni kvalitet svog rada, uprkos tome što rade pod pritiskom i u otežanim okolnostima. Jedino što će se razlikovati jeste cena ove prevodilačke usluge, budući da tada korisnik, osim ovih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost“. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, naime, taj rok kraći, iznos takse će biti veći.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ovča?

Proces obrade zvaničnih dokumenata sastoji se iz postupka prebacivanja sadržaja na novi jezik i overe prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Bez kvalitetno uređenog prevoda, materijal ne može da prođe legalizaciju i, obrnuto, dokument na novom jeziku koji nije zvanično overen, potpuno je bezvredan sa stanovišta prava i zakona. Stoga, dakle, oba segmenta obrade moraju biti sprovedena prema strogo definisanim pravilima. Prevodioci i sudski tumači Ovča vrlo pažljivo prevode sadržaje datih službenih spisa na jezik koji se traži, pri tom posebno vodeći računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasno i precizno izraženi, budući da utiču na tumačenje samog zvaničnog dokumenta. U postupku prevođenja poštuju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prebacuju tekst, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima i odlikuje se ustaljenim izrazima, rečenicama bez elemenata naracije ili emotivnosti, okamenjenim konstrukcijama i potenciranjem jednoznačnost i nedvosmislenosti, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje onoga što je napisano. Urađen prevod pregledaju najpre njegovi autori, a posle toga i lektori, prekaljeni jezički profesionalci, čijem iskusnom oku neće promaći čak ni najsitnije greške, nepravilnosti i odudaranja od teksta izvornika. Na taj način, prevod u savršenom obliku dospeva u postupak overe. Tada prevodilac i sudski tumač Ovča vrlo pažljivo i prema svim predviđenim pojedinostima vrši upoređivanje materijala na novom jeziku sa njegovim originalom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga, takođe, dostavlja na uvid. Ovaj postupak se sprovodi da bi se ustanovilo da li se prevedena i izvorna verzija istog spisa podudaraju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i u stilu izrade, to jest, da li su to zapravo dva ista materijala samo napisana različitim jezicima. Jedino materijal na novom jeziku sa ovakvim karakteristikama može biti zvanično overen, te prevodilac i sudski tumač Ovča, ukoliko je to zaista tako, prevod legalizuje svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj potpisuje ga. Tim činom će dati materijal uvrstiti u pravno validne spise, koji se mogu koristiti u zvaničnom pravnom prometu sa jednakom snagom koju poseduje i ma koji drugi original.

Prevodioci i sudski tumači Ovča prevode i overavaju sledeća dokumenta

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi i izuzetni poznavaoci svojih radnih jezika, koji takođe imaju i licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što i te kako utiče na kvalitet pruženih usluga, a klijentima daje garancije da će u našem prevodilačkom centru dobiti kvalitetne, precizne prevode koji su uređeni potpuno u skladu sa originalnim spisima. Prevodioci i sudski tumači Ovča vrlo dobro poznaju gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika za koji su specijalizovani, a, takođe, i odlično znaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju, što je neophodno pošto se, pored prevoda, bave i legalizacijom novih materijala u skladu sa predviđenom procedurom. Svi naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo u obradi službenih spisa, izuzetne organizacione veštine i vrhunske stručne kvalifikacije, te zaista predstavljaju pravi izbor kada su ovakvi poslovi u pitanju, jer svojim klijentima omogućuju da, bez lutanja od službe do službe, na jednom mestu, za kratko vreme i po vrlo povoljnim cenama, dobiju i prevod i overu svojih službenih spisa, te da, nakon toga, odmah mogu da ih koriste u praksi.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na to koliko su kompleksni njihovi sadržaji i na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnose.

Osim standardnih ličnih isprava, to jest, lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Ovča prevodi i overava i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), ali i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i ostale službene materijale koji se tiču samo jedne osobe.

Predmet rada naših stručnjaka često je i opsežna poslovna dokumentacija, odnosno, službeni spisi koji se koriste u biznis transakcijama i ostalim poslovima koji obuhvataju više država. Tako prevodioci i sudski tumači Ovča rade sa svim tipovima poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, godišnjim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), svim vrstama poslovnih odluka, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima uspeha, potvrdom o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), finansijskim izveštajima i drugim srodnim materijalima. Prevodilac i sudski tumač Ovča kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, to jest, materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, a to je, na primer, grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i obrasci.

Pored svih tipova sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je, recimo, često tražena presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Ovča prevodi i overava i različite vrste pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, a uz to i raznovrsne izveštaje, sertifikate, punomoćja, dozvole za boravak, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i pravilnike, ovlašćenja, licence, saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i druga pravna akta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Ovča uradiće i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Ovča izdaju i overene prevode stručnih pisanih materijala iz oblasti tehnike, nauke i građevine, pa, između ostalog, obrađuju naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Posebno pažljivo i posvećeno obrađujemo pisane materijale koje se odnose na farmaciju i medicinu, budući da su klijentima uglavnom potrebni radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili, pak, tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Ovča radi sa lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim srodnim materijalima.

U slučaju da želite da konkurišete za neki posao u inostranstvu ili se, pak, školujete i usavršavate u nekoj stranoj zemlji biće vam potrebni overeni prevodi različitih obrazovnih dokumenata kojima ćete moći da dokažete nivo svoje školske spreme ili koja su u vezi sa konkretnim obrazovnim institucijama. Prevodilac i sudski tumač Ovča može za vas da kompletno obradi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, diplome i dodatke diplomama, nastavne planove i programe fakulteta i druga slična dokumenta.

U oblast rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde i uverenja, bez čijih overenih prevoda nije moguće obaviti neki posao u inostranstvu, podneti zahtev ili ostvariti konkretna lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Ovča profesionalno obrađuje potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, a uz to i potvrdu o mestu boravka, onu o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, kao i o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo aktuelna i tražena, jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biće u našem centru apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida neželjnih upotreba. Takav tretman garantuje i činjenica da su prevodioci i sudski tumači Ovča, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni su, takođe, prošli i propisane provere podobnosti, te možete biti sigurni da će bezuslovno poštovati vašu privatnost i, kao najstrože čuvana poslovnu tajnu, tretirati podatke do kojih tokom rada dolaze. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i poštovanje svih vaših zahteva i apsolutnu diskreciju i bezbednost.

Šta još mogu za vas da učine prevodioci i sudski tumači Ovča?

Uprkos tome što odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih na ovim prostorima, prihvatićemo i vašu odluku da ovaj posao poverite nekom drugom stručnjaku, a ne prevodilačkom timu Akademije Oxford, a da od nas tražite samo da overimo materijali na novom jeziku. I tada ćemo, međutim, do kraja poštovati proceduru koju zakon predviđa za legalizaciju prevoda, pa ćemo morati da ih u svim segmentima uporedimo sa originalnim spisima, koja nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ovaj postupak se primenjuje kod legalizacije svih vrsta prevoda i nije namenjen samo onima koje nisu uradili naši stručnjaci, zbog toga što sumnjamo u njihov kvalitet. To je, zapravo, procedura koju smo dužni uvek da poštujemo kako bismo utvrdili potpuno poklapanje prevedenog i izvornog dokumenta, ne samo u pogledu sadržaja, već i prema stilu izrade i korišćenim stručnim terminima i izrazima. Ako, dakle, prevodilac i sudski tumač Ovča ustanovi da se prevodi i originali poklapaju u svim pomenutim aspektima, overiće materijal na novom jeziku svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon toga, dati dokument možete koristiti u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da on ima istu snagu kao i bilo koji drugi originalni spis i kao takvog će ga prihvatiti svaka nadležna institucija.

Ako se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Ovča utvrdi da prevod koji ste doneli u nečemu odstupa od teksta izvornika ili da sadrži druge greške i nepravilnosti, neće moći da ga zvanično overi, već će najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrlo važni članovi našeg profesionalnog tima, izvrše redakturu spornog teksta i pripreme ga za postupak overe. Oni će, pre svega, uraditi detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim propisanim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ali i korigovati eventualne slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti izrečeni na nedvosmislen i vrlo precizan način, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje celog zvaničnog materijala. Zahvaljujući ovakvoj stručnoj intervenciji, brže i za manje novca nego što bi to iziskivalo naknadno prevođenje istog dokumenta, doći ćete do spisa na traženom jeziku, uređenog u skladu sa svim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, koji će, bez ikakvih problema, proći strogu kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača.

Kako započeti saradnju sa našim jezičkim stručnjacima?

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Ovča u potpunosti obrade vaše službene spise, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da nam, ako vam tako više odgovara, dokumenta pošaljete na adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna na području glavnog grada. Dostava materijala elektronskim putem moguća je jedino u slučaju kada vam je potreban „hitan prevod“, jer je tada naročito važno da spisi što pre stignu do naših prevodilaca kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. Dakle, jedino u tom slučaju dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati svako obavezu da nam naknadno, pazeći na rok koji ste tražili za završetak prevoda, na neki od gore spomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Ovča neće moći da kompletira obradu, odnosno, da overi prevode na zvaničan način.

Gotovi prevodi se, nakon overe, spajaju sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u Beogradu ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu ćemo poveriti Pošti Srbije, koja će materijale isporučiti u vidu preporučene pošiljke ili kurirskoj službi sa kojom već godinama uspešno sarađujemo na tom planu. Valja da napomenemo i da troškovi dostave idu na vaš račun, budući da se smatrati naručiocem ove usluge, a njihova visina obračunava se prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i to potpuno odvojeno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge našeg prevodilačkog centra koje ste koristili. Cenu dostave platićete najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevoda se, inače, određuje na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je i da se na veće količine materijala daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Ovča pridržavaju se pravila svoje profesije koje predviđa da se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da, u ovom slučaju, jedna strana uglavnom obuhvata znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata?

Prevodi službenih materijala overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, sa stanovišta prava i zakona, nalaze se u istom rangu kao i originali i mogu se uključiti u zvanični pravni promet. Međutim postoje i oni koji, da bi dostigli ovaj status, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je posle potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti legalizovati.

Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se i na različite načine sprovodi kod pojedinih tipova dokumenata. Tako je ponekad potrebno prvo sadržaje materijala prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa tek onda izvršiti apostiliranje, dok je kod drugih dokumenata postupak obrnut, odnosno, prvo se radi Apostille overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Budući da je Apostille pečat u obliku štambilja, u koji su, na propisan način, upisani odgovarajući podaci, ponekad se traži da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti prevod konkretnog materijala, ali se ponekad zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Valjalo bi, takođe, naglasiti da apostiliranje nije predviđeno za sve tipove službenih spisa, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao.

U Republici Srbiji overu Apostille-om vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci i sudski tumači Ovča nisu zaduženi za ovaj postupak, nemaju ni profesionalnu obavezu da poznaju sve njegove detalje. Stoga će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta u budućnosti planirate da koristite dati overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih obaveštenja. Ukoliko ustanovite da je za vaš konkretni materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se apostilira, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije o postupku Apostille overe?

Sva potrebna obaveštenja u vezi sa apostiliranjem dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog 3 beogradska osnovna suda, ali budući da naselje Ovča pripada opštini Palilula, za koju je nadležan Prvi osnovni sud, biće najbolje da se u ovoj pravosudnoj ustanovi o svemu raspitate. Pomenuti sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a o postupku Apostille overe možete se informisati i u Višem sudu u Beogradu, koji je lociran na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 5, gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade službenih spisa i način rada naših stručnjaka, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja ukoliko nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili, pak, dođete lično u neku od naših beogradskih filijala i tamo porazgovarate sa nadležnim službenikom. Učinićemo sve da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.


Kategorije prevoda za Ovča

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ovču


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ovča

Spisak sudskih tumača za grad OvčaSudski tumači za grad OvčaSpisak sudskih tumača za grad Ovča

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ovča

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OvčaSudski tumači za grad OvčaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ovča

Sudski tumači i prevodioci u Ovči

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!