Sudski tumač Pinosava

Pinosava je prigradsko seosko naselje u Beogradu, koje pripada opštini Voždovac. Nalazi se u podnožju planine Avale, u dolini i na padini kojom se Avalski potok spušta prema Topčiderskoj reci i jedno je od tri podavalska sela u niskoj Šumadiji, petnaestak kilometara južno od centra Beograda. Idući od Avale, samo 511 metara visoke planine, dalje ka jugu dolazi se do viših planina: Kosmaja, Bukulje, Venčaca i, najviše u Šumadiji, Rudnika.

Pinosava je, dakle, smeštena između Avalskog puta, koji se još naziva i stari Kragujevački drum i Ibarske magistrale, tako da je do centra grada moguće doći na nekoliko načina. Ipak, najkraći put, od 17,5 kilometara, vodi kroz najbliže susedno naselje Resnik, pa preko Miljakovca i Topčidera do Senjaka i Savskog venca. Do grada iz Pinosave je moguće doći i linijom gradske železnice koja ide iz Mladenovca do železničke stanice Prokop, u centru Beograda.

Istorijski podaci kažu da je Pinosava još u srednjem veku bila poznato naselje i da je mnogo starija od urbanog dela opštine Voždovac, ali je njeno najstarije poznato ime bilo Kolari. Vreme promene imena i poreklo današnjeg naziva naselja nisu poznati, ali postoje tri teorije o tome. Moguće je da je Pinosava dobila ime po srednjevekovnom feudalcu Pinu Savoi, koji je u nekom trenutku posedovao selo kao svoj feud ili je ime sela nastalo od latinske reči Pinos, drvo bora, ili je, najverovatnije, nastanak toponima vezan za ime nekog predmeta koji su nekadašnji stanovnici pravili i koristili.Današnji žitelji Pinosave ne bave se prvenstveno poljoprivredom, nekadašnja velika imanja su isparcelisana i na njima su izgrađene savremene kuće, a većina novoformiranih ulica još uvek nema imena, nego se privremeno nazivaju Nova ulica i razlikuju po rednim brojevima (Druga nova, Sedma nova, itd). U naselju Pinosava više od 100 godina radi osnovna škola, a nova parohijska crkva je sagrađena pre desetak godina od priloga meštana. Posvećena je Svetom apostolu i jevanđelisti Marku.

Stanovnici Pinosave koji imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu se obratiti stručnjacima Akademije Oxford koji će ove usluge obaviti vrlo kvalitetno, profesionalno, u dogovorenom roku i po više nego povoljnim cenama. Kod nas se žitelji ovog dela grada, takođe, mogu profesionalno osposobiti, tačnije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za različite poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što bi moglo da olakša potragu za odgovarajućim zaposlenjem. Takođe nudimo obuku za rad na računarima u skladu sa savremenim standardima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.

Prevodioci i sudski tumači Pinosava

Osobe koje se, u okviru Akademije Oxford, bave profesionalnom obradom vaših službenih materijala stekli su za to sve potrebne kvalifikacije. Prevodioci i sudski tumači Pinosava su, naime, se najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za obavljanje ovog posla. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevoda koje izrađuju podiže na još viši nivo, a vama nudi garancije da ćete kod nas dobiti precizno prebacivanje sadržaja na traženi jezik, sasvim u skladu sa originalnim materijalom. Prevodioci i sudski tumači Pinosava izuzetno dobro poznaju gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika za koji su specijalizovani, a takođe su vrlo dobro upućeni u sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, budući da u opis njihovog posla, pored prevođenja, spada i overa novog materijala u skladu sa zakonski definisanom procedurom. Bogato profesionalno iskustvo naših stručnjaka, odlične organizacione sposobnosti, visoke stručne kvalifikacije i neosporne prevodilačke veštine omogućavaju klijentima da kod nas dobiju overene prevode za zaista kratko vreme i po cenama koje su više nego povoljne, te da odmah nakon toga odgovarajuća dokumenta mogu da koriste u praksi.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Pinosava su, pre imenovanja, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa aktuelnim propisima, već i na adekvatan odnos prema materijalima koji im se dostavljaju na prevod i overu i korisnicima svojih usluga. Oni će, budite sigurni, maksimalno poštovati vašu privatnost, podatke koji im se u radu otkrivaju tretirati kao poslovne tajne, a sva vaša dokumenta zaštititi od bilo kakve eventualne zloupotrebe. Tako ćete, ako nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, osim vrlo preciznog prevoda i overe u skladu sa predviđenim pravilima, dobiti i maksimalnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Pinosava?

Proces obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava se, grubo rečeno, može podeliti na prevođenje sadržaja na traženi jezik i, nakon toga, overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ova dva segmenta obrade su, međutim, veoma međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da, bez kvalitetnog prevoda, novi dokument ne može da bude zvanično legalizovan i, obrnuto, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno uređen, sa stanovišta prava i zakona nema nikakvu vrednost, ukoliko se na njemu ne nalazi pečat ovlašćenog stručnog lica. Kako je osnovni zadatak naših stručnjaka da klijentima omoguće dobijanje prevedenog dokumenta, dovedenog u formu koja je prihvatljiva u međunarodnom pravnom saobraćaju, prevodioci i sudski tumači Pinosava sam postupak prebacivanja teksta na ciljani jezik sprovode vrlo pažljivo i koncentrisano, budući da se od njih očekuje da kompletan sadržaj izvornog spisa bude tačno izražen na novom jeziku i da se posebna pažnja posvećuje prevodu stručnih izraza i termina, koji zapravo i čine osnovu jednog službenog materijala. Oni, stoga, moraju biti sasvim jasno i jednoznačno prevedeni i tu ne sme biti prostora ni za kakve subjektivne improvizacije ili dvostruka tumačenja. Tokom rada poštuju se sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji se prevodi, kao i njegov duh uopšte, a prevodilac i sudski tumač Pinosava novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se upotrebljava u zvaničnoj dokumentaciji i vrlo je specifičan, budući da u njemu ne postoji nikakva naracija ili elementi emotivnosti, da se insistira na preciznosti, tačnosti i nedvosmislenosti, jer je vrlo bitno da se obezbedi potpuno tačno razumevanje prevedenih sadržaja. Kada se prevod uradi, biće dva puta prekontrolisan pre postupka overe. Prvu proveru će da izvrše sami prevodioci, a drugu lektori, te će se tako postići ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od osnovnog dokumenta.

Postupak overe počinje detaljnim upoređivanjem prevedenog teksta sa osnovnim dokumentom, koji nam se, u tu svrhu, takođe mora staviti na raspolaganje. Ovo se radi da bi se potvrdila identičnost prevedenog i osnovnog teksta, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Naime, to je uslov koji mora biti ispunjen kako bi materijal na novom jeziku bio regularno overen i da bi zauzeo mesto originalnog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Pinosava utvrdi da materijal koji je prebačen na ciljani jezik ispunjava pomenute karakteristike, staviće na njega svoj pečat sa jedinsvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i na taj način će zvanično potvrditi identičnost ovog dokumenta sa originalnom kao i njegovu mogućnost da zameni izvorni materijal u zvaničnom pravnom saobraćaju. Nakon toga, prevedeni spis postaje pravno validan i možete ga koristiti u svim legalnim pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Pinosava?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti kvalitetno prevedeni i overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica.

Od ličnih materijala prevodilac i sudski tumač Pinosava profesionalno obrađuje pasoš, ličnu kartu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Kako se u današnje vreme većina poslova obavlja u širim razmerama nego što su granice jedne zemlje, čest predmet rada naših stručnjaka je i takozvana poslovna dokumentacija, to jest, službeni materijali koji se koriste u vođenju firme, poslovnim transakcijama i uopšte, u biznisu koji obuhvata više država. Tako prevodioci i sudski tumači Pinosava prevode i overavaju različite vrste poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, revizorske izveštaje i sve vrste poslovnih odluka. Kod nas, takođe, možete dobiti i overene prevode ulaznih i izlaznih faktura, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, osnivačkog akta preduzeća, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansa uspeha, finansijskih izveštaja i ostalih srodnih spisa. Budući da savremeno poslovanje podrazumeva često organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, prevodilac i sudski tumač Pinosava kvalifikovan je i za rad sa takozvanom tenderskom dokumentacijom, koju, između ostalog, čine obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Pinosava mogu da prevedu i overe i sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i sva ostala pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se sprovode na međunarodnom nivou. Tu, na primer, spadaju različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, ovlašćenja, punomoćja, ali i pravno utemeljeni sporazumi, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač Pinosava uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U oblast rada naše profesionalne ekipe spadaju i stručni pisani materijali vezani za nauku, tehniku i građevinu, te tako prevodilac i sudski tumač Pinosava prevodi i overava naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodioci i sudski tumači Pinosava pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da su ovi pisani materijali direktno vezani za zdravlje i živote ljudi, jer se uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Iz ove oblasti profesionalno obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i mnoga druga slična dokumenta.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže posao van granica svoje zemlje ili da se školuju i usvršavaju u inostranstvu, prisutna je i potreba za prevodom i overom različitih dokumenata koja se tiču obrazovanja, a kojima pojedinac može da dokaže nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Prevodioci i sudski tumači Pinosava će tako moći da urade overene prevode nastavnih planova i programa fakulteta, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrazumeva se, diploma i svih dodataka koji uz njih idu.

Ukoliko je potrebno da u inostranstvu podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava, morate imati overene prevode traženih potvrda, saglasnosti, uverenja, izjava, dozvola ili zahteva, pa će tako prevodilac i sudski tumač Pinosava za vas da prevede i overi potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se posebno često traži, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Prevodioci i sudski tumači Pinosava rade sa sledećim jezicima

Naši stručnjaci kvalifikovani su za prevođenje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u ostalim delovima sveta. Osim jezika koji su uvek traženi i u svim delatnostima aktuelni, kao što su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Pinosava prevodi i na španski, portugalski, italijanski, grčki ,turski i arapski, ali, naravno, i sa ovih na neke druge jezike koji su klijentima u konkretnim slučajevima potrebni. Možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski ili mađarski, ali i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, poput, recimo, danskog, norveškog, finskog i švedskog, kao i onih koji se retko nude u prevodilačkim agencijama na našim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primer, persijski, estonski, hebrejski, korejski, romski i pakistanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Pinosava kvalifikovani je i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i kineskim i japanskim jezikom, a takođe, sadržaje pisanih materijala, uglavnom iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, može da prebaci i sa ili na latinski jezik. Nastojeći da zadovoljimo potrebe svih svojih klijenata, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će osobama sa specifičnim zahtevima, usled slušnih i govornih ograničenja, omogućiti da dobiju overene prevode traženih materijala.

Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Pinosava najčešće imaju zadatak da zvaničnu dokumentaciju prevedu sa nekog stranog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, no usluga po kojoj je naš prevodilački centar poznat jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Reč je o tome da je prevodilac i sudski tumač Pinosava u toj meri stručan, kvalifikovan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i vešt u prevođenju, da dokument izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku može direktno, u jednom potezu da prebaci na drugi ciljani strani jezik. Prednost ovakve metode postaje očigledna ako se zna da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak“, tačnije rečeno, sadržaji dokumentacije se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Ovakav dvofazni način rada, zapravo, duže traje, a više i košta, jer na njemu mora biti angažovano više stručnjaka različitih specijalnosti. S druge strane, naši prevodioci i sudski tumači klijentima omogućavaju da, za kraće vreme i po nižoj ceni nego na drugim mestima, dođu do materijala na jeziku koji im je potreban, pa im se stranke vrlo često obraćaju za prevodilačke usluge ovakve vrste.

Prevodioci i sudski tumači Pinosava svaki posao koji im je poveren trude se da završe za što kraće vreme, no ako se dogodi da klijent ne može da prihvati ponuđene rokove, jer mu je materijal na novom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani „hitan prevod“ materijala, koji je poseban ne samo po brzoj izradi, već i po tome što tada stranka ima mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će i tada zadržati uobičajeno visok kvalitet rada i učiniće sve da zahteve svojih klijenata ispune u predviđenom roku. Ipak, činjenica da u opisanoj situaciji rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, uticaće na cenu ove prevodilačke usluge, koja će, stoga, biti više od regularne, jer tada stranka, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost“, čija se visina određuje shodno broju prevedenih strana, ali i na osnovu vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, naime, taj rok duži, iznos takse će biti niži.

Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači Pinosava?

S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava najpovoljnija za naše korisnike, budući da na taj način, na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama, dobijaju overene prevode svojih materijala, te nakon toga odmah mogu da ih koriste u zvaničnom pravnom prometu, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvom vrstom usluga. No, kako prevodioci i sudski tumači Pinosava uvek nastoje da izađu u susret zahtevima svojih klijenata, prihvatićemo i da samo overimo materijal koji je na traženi jezik prebacio stručnjak van prevodilačkog tima Akademije Oxford. I u takvoj situaciji smo, međutim, dužni da do kraja ispoštujemo predviđenu proceduru overe, to jest, da prevod koji imate, detaljno i u svim predviđenim segmentima, uporedimo sa osnovnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, morate dostaviti takođe na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da se utvrdi potpuno poklapanje prevedenog i originalnog spisa, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu kojim su napisani i, naravno, nije rezervisan samo za dokumenta koja nisu preveli naši stručnjaci, već se na jednak način sprovodi kod svih prevoda koje je potrebno zvanično overiti. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Pinosava utvrdi potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije istog spisa, na prevod će sastaviti svoj jedinstveni pečat i potpis i na taj način uvrstiti ovaj dokument u pravno validne materijale, koji se, sa jednakom snagom originala, mogu koristiti u pravnom prometu.

Ukoliko se, međutim, dogodi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa predviđenim pravilima, to jest, da u nečemu odstupa od izvornog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Pinosava neće moći da sprovede zvaničnu overu. Ipak, i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Svakako da nećemo nuditi da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo ga prepustiti lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima, koji će uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, zapravo, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, slovne, stilske i druge jezičke greške i, takođe, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, izvršiti određene korekcije. Tako ćete, brzo i lako, doći do korektnog prevoda svog dokumenta, koji će, bez ikakvih problema, proći strogu kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti regularno overen.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Pinosava urade kompletnu obradu vašeg materijala, morate nam na uvid dostaviti originalne spise ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti lično, tako što ćete doneti materijale u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam objasniti i ostale pojedinosti naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne u Beogradu. Jedino u slučaju da tražite „hitan prevod“, potrebne spise možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je tada vrlo važno da dokumenta što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i u predviđenom roku ispunili vaši zahtevi. Ipak, i u opisanoj situaciji ćete morati da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Pinosava mogao da ih, u procesu overe, sravni sa prevodima. Dostava materijala elektronskim putem u svim drugim situacijama nije moguća, budući da se na ovaj način ne mogu slati originali.

Kada se prevodi overe, oni se zajedno sa originalima vraćaju klijentima, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom od naših beogradskih predstavništava ili, pak, da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju ćemo vam ih mi poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom već dugo uspešno sarađujemo na ovom polju. Ukoliko vam mi šaljemo dokumenta, ovu uslugu plaćate nezavisno od troškova koji su vezani za prevod, overu, redakturu i ostale poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci. Cena dostave formira se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete da dobijete i od ovlašćenih službenika u našim filijalama u glavnom gradu. Treba da znate da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prema prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevedenog teksta nalazi se sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst.

Još nešto o overi zvanične dokumentacije

Prevedeni materijali overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica postaju validni sa stanovišta zakona i mogu se koristiti u zvaničnom pravnom prometu. Međutim, postoje i dokumenta koja u tu svrhu moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. To je, zapravo, formalnost koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da dokumenta overena Apostille-om mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan, pre svega, zbog toga što se ne primenjuje na isti način kod svih zvaničnih materijala, te je tako ponekad potrebno prvo uraditi apostiliranje, a zatim dokument prepustiti prevodiocu i sudskom tumaču, koji će sadržaje prevesti na traženi jezik i izvršiti overu svojim pečatom. U drugim situacijama se prvo tekst dokumenta prevodi na traženi jezik i prevodilac i sudski tumač sprovodi overu, a zatim se radi apostiliranje. Legalizacija Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se, međutim, ni ne primenjuje kod svih tipova zvaničnih dokumenata. Iz ovog postupka su, tako, uvek isključene administrativne isprave direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao i one koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Budući da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno propisan način, upisuju odgovarajući podaci, ponekad se traži da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

S obzirom na to da je jedna od država potpisnica pomenute Konvencije bila i nekadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, Apostille overa se sprovodi i u našoj zemlji, a za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Pinosava ne sprovode ovu vrstu legalizacije, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, te će vam, u vezi sa tim, dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenim sudskom službeniku tačno navedete koji dokument treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti konkretne overene prevode, jer ćete na taj način sigurno dobiti prave i upotrebljive informacije. Ako utvrdite da je za vaš dokument potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev i podnosite original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do obaveštenja o Apostille overi?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, kao stanovnik Pinosave, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za teritoriju opštine Voždovac, na koji se ovo naselje i nalazi. Dotični sud je smešten na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada nalazi se i Viši sud, tačnije u Timočkoj broj 15, gde takođe možete dobiti potrebna obaveštenja o Apostille overi. Viši sud, osim službe overe, obuhvata i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje.

Nadamo se da smo uspeli da detaljno objasnimo sve segmente obrade zvanične dokumentacije, kao i način rada naših stručnjaka, no ovlašćeni koordinatori u našim poslovnicama će rado odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nas lično posetite ili kontaktirajte mejlom ili telefonom. Nastojaćemo da vam damo što potpunija obaveštenja, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Pinosava

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Pinosavu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Pinosava

Spisak sudskih tumača za grad PinosavaSudski tumači za grad PinosavaSpisak sudskih tumača za grad Pinosava

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pinosava

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PinosavaSudski tumači za grad PinosavaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pinosava

Sudski tumači i prevodioci u Pinosavi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!