Sudski tumači i prevodioci Tutin

Tutin je naselje gradskog tipa u jugozapadnom delu Srbije, u centralnoj zoni Raške oblasti. Pripada Raškom upravnom okrugu i predstavlja administrativno, kulturno, privredno, obrazovno i zdravstveno sedište opštine Tutin. Ovo područje se u Srbiji graniči sa Sjenicom, Novim Pazarom, Zubinim Potokom i Istokom, a u Crnoj Gori sa Beranama, Rožajama i Bijelim Poljem. Na području tutinske opštine ima 93 naselja, ali se ona mogu grupisati u 6 većih celina. To su: Tutin, gradsko naselje sa okolnim selima, Delimeđe i Melaje sa okolnim selima, Crkvine i obližnja seoska naselja, kao i Ribariće i sela u okruženju, Draga i Mojstir sa okolnim selima i Leskova i obližnja seoska naselja. Prosečna nadmorska visina ovog dela Srbije je iznad hiljadu metara, te opština Tutin spada u najviše u našoj zemlji. Najveći deo područja zauzima Pešterska visoravan, a tu su i planinske oblasti Mojstirsko - draške planine, kao i Gornja i Donja Pešter.

Mnogi naučnici i istraživači smatraju da su najstariji stanovnici Peštera, pa samim tim i Tutina, bili Dardanci, ilirsko pleme. Kada su ove krajeve osvojili Rimljani, tu su oformili svoju provinciju Dardaniju, a skoro čitavo starosedelačko ilirsko stanovništvo je bilo romanizovano. Srbi su naselili Rašku oblast početkom 7. veka, a na ovom području je stvoren jedan od prvih plemenskih saveza iz koga je u 12. veku nastala nezavisna srpska država Raška.

Prema narodnom predanju, Tutin je dobio ime 1831. godine kada je Husein - beg Gradaščević prolazio ovuda sa vojskom, a narod je, iznenađen njenom silinom i brojnošću, ostao zatečen tutnjavom koju je ovaj prolazak izazvao. Po tome je mesto Donja Mitrova dobilo današnji naziv, Tutin. Postoji, takođe, i legenda ga je na brdu iznad grada nekada stolovala poslednja ilirska kraljica Teuta, te je po njoj naselje nazvano Teutin grad, iz čega je, tokom vremena, proistekao današnji naziv. Na osnovu zapisa engleskih putnika, zna se da je u drugoj polovini 19. veka Tutin imao 7 kuća, od kojih je njih 6 pripadalo bošnjačkoj familiji Hamzagić, a jedna srpskoj Avram - aginoj. Nakon 1912. godine Tutin postaje sedište Štavičkog sreza, te počinje da se razvija u svakom pogledu.Podaci sa poslednjeg popisa iz 2011. pokazuju da u naselju Tutin živi oko 10 hiljada ljudi, dok na području cele opštine ima više od 31 hiljade stanovnika. Većinu čine Bošnjaci, a u manjem procentu ima Muslimana, Srba, Roma, Goranaca, Albanaca, Crnogoraca i ostalih. Dominantna privredna grane je poljoprivreda, ali značajan broj radno sposobnog stanovništva obavlja i poslove u prerađivačkoj industriji, trgovini, građevinarstvu, kao i u obrazovanju, državnoj upravi, zdravstvu i saobraćaju. U opštini Tutin registrovano je više od 500 radnji, preko sto malih i srednjih preduzeća, a značajna je i firma za preradu drveta „Jelak“. Osnovno obrazovanje odvija se u dve škole u Tutinu i po jednoj u Crkvinama, Ribariću, Leskovi, Delimeđu i Mojstiru. U Tutinu postoji i Srednja tehnička škola i Gimnazija.

Žitelji ovih krajeva, budući da se nalaze blizu državne granice, često imaju potrebu za overenim prevodima različitih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, te Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača. U okviru našeg prevodilačkog centra sadržaji službenih materijala mogu biti prebačeni sa ili na više od 40 svetskih jezika, a zatim i overeni pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe nudimo kurseve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepana stručnosti, kao i obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Tutin?

Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford kvalifikovani su za rad sa gotovo svim jezicima koji se na našim prostorima traže u procesu prevođenja zvanične dokumentacije. Najčešće se, naravno, radi prebacivanje sadržaja sa nekog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, ali prevodioci i sudski tumači Tutin prevode i u okviru najpopularnijih i svuda zastupljenih jezika kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, kao i grčki, turski, italijanski i arapski. Na ovim prostorima traže se i prevodi koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika naših suseda, poput, na primer, mađarskog, hrvatskog, rumunskog, bosanskog, bugarskog, albanskog ili makedonskog. Možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala na slovenački, holandski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, te na jezike iz skandinavske grupe - danski, finski, švedski i norveški, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Tutin imaju potrebne kvalifikacije za rad sa estonskim, pakistanskim, korejskim, hebrejskim, persijskim i romskim jezikom, koji nisu u ponudi mnogih prevodilačkih centara u našoj zemlji, te predstavljamo jednu od retkih ovdašnjih institucija koja može zadovoljiti potrebe stranaka za ovom vrstom prevodilačkih usluga. U okviru naše ponude su i kineski, japanski, kao i latinski jezik, a prevođenje i overu materijala možemo da pružimo i klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik.

Zahvaljujući svojoj stručnosti, opštoj informisanosti i brojnim i raznolikim afinitetima i interesovanjima, prevodioci i sudski tumači Tutin u prilici su da svojim klijentima ponude i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. U slučaju da imate, na primer, neku potvrdu originalno izdatu na stranom jeziku koju treba da prebacite na drugi jezik koji, takođe, nije srpski, možete računati na efikasnu i profesionalnu uslugu naših stručnjaka jer oni ne postupaju kao u većini ostalih prevodilačkih centara, rečju, ne prevode prvo materijal sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, već sve rade u jednom potezu i odmah prevode sa izvornog na traženi jezik. Na taj način posao koji im je poveren obavljaju brže, ali i znatno jeftinije, budući da na ispunjenju ovakvog zahteva kod nas ne radi više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja efikasno, ali precizno i kvalitetno.

Prevodilac i sudski tumač Tutin veoma poštuje vreme korisnika usluga koje pruža, te uvek nastoji da ono što se od njega traži obavi što brže, no, ukoliko klijentu ponuđeni rokovi ne odgovaraju, jer mu je dokument na novom jeziku potreban za još kraće vreme, može zatražiti „hitan prevod“ materijala i sam postaviti rok za njegov završetak. Tada se svi u našem prevodilačkom centru maksimalno angažuju kako bi zadovoljili potrebe stranke, te da u dogovorenom terminu kompletiraju prevod i, uprkos otežanim uslovima rada, ne odstupaju od svog uobičajenog kvaliteta. Cena ove prevodilačke usluge se, međutim, razlikuje od redovne, budući da tada klijent plaća i takozvani „dodatak za hitnost“, čija se visina obračunava shodno broju prevedenih strana, ali i prema tome koliko je kratak rok u kome se očekuje da prevodioci i sudski tumači Tutin završe predviđeni posao.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Tutin?

Jezički eksperti koji, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, obrađuju službene materijale imaju za to sve potrebne kvalifikacije. Oni su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, ali i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od naših stručnjaka su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što još više doprinosi kvalitetu njihovog rada. Godine profesionalnog iskustva, potvrđene prevodilačke veštine i brojni zadovoljni klijenti su najbolja preporuka za njihovo angažovanje. Budući da overavaju prevode dokumenata koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Tutin savršeno dobro poznaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovakvom tipu pisanih materijala. Pored odgovarajućih stručnih kvalifikacija, svi članovi našeg stručnog tima prošli su predviđene provere podobnosti za bavljenje ovim odgovornim poslom i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali da će uvek raditi prema aktuelnim zakonima i regulativama i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima, dokumentima koja obrađuju, ali i podacima koji im se u poslu otkrivaju. To znači da će svi vaši materijali, dok su kod nas na prevodu i overi, biti apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe. Vaša privatnost će biti zagarantovana, pa možete biti sigurni da ćete, ukoliko se odlučite da nam poverite obradu svojih dokumenata, pored kvalitetne i efikasne usluge, dobiti i potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se prevodi i overavaju se sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko bili složeni njihovi sadržaji i ma na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnosili.

Vrlo često klijenti traže da naši stručnjaci profesionalno obrade različite pisane materijale potrebne za vođenje poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tako prevodilac i sudski tumač Tutin izdaje overene prevode potvrda o kvalitetu proizvoda, finansijskih izveštaja, bilansa stanja, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), različitih poslovnih odluka, statuta preduzeća, kao i godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansa uspeha i osnivačkog akta preduzeća. Iz poslovne sfere prevodimo i overavamo i rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, ali i različite vrste biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi. Budući da se tenderi, tačnije, javna prikupljanja poslovnih ponuda, često praktikuju u savremenom poslovanju, prevodilac i sudski tumač Tutin radi i sa takozvanom tenderskom dokumentacijom u koju, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U širem smislu, u biznis dokumenta se mogu ubrojati i pisani materijali koji se tiču tehnike, nauke i građevine, te prevodioci i sudski tumači Tutin prevode i overavaju i građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i ostale srodne spise.

Od ličnih dokumenata u našem prevodilačkom centru obrađuje se pasoš, lična karta, vozačka dozvola, a uz to i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i mnogi drugi zvanični pisani materijali vezani samo za ličnost jedne osobe.

S obzirom na to da se danas mnogi ljudi odlučuju za lečenje van granica svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, prevodilac i sudski tumač Tutin često dobija zahteve da prevede i overi potrebna dokumenta iz oblasti farmacije ili medicine. To su, između ostalih, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je pružilo priliku da nastave školovanje, usavrše se ili pronađu odgovarajući posao u inostranstvu. U svim navedenim situacijama potrebno je nadležnim institucijama podneti overene prevode traženih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja i postignuti rezultati pojedinca ili koja pokazuju sistem rada odgovarajućih obrazovnih ustanova. Tako iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Tutin, pored ostalog, obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Ukoliko podnosite neki zahtev, venčavate se ili želite da ostvarite neka lična prava van svoje zemlje, biće vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja. Prevodioci i sudski tumači Tutin u domenu svoje profesije obrađuju potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, o mestu boravka ili, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u jednom slučaju ne može sklopiti brak u inostranstvu.

Pored presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Tutin može da prevede i overi i sve ostale sudske odluke, presude i rešenja, ali i druga pravna akta potrebna za obavljanje međunarodnih sudskih i pravnih poslova. Tu, recimo, spadaju svi tipovi pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Radimo overene prevode i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, kao i drugih materijala iz ove oblasti. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudksi tumači Tutin?

Kako je kompletna obrada službenih materijala, u koju je uključeno prebacivanje sadržaja na traženi jezik, kao i overa pečatom ovlašćenog lica, najpovoljnija i finansijski najisplativija za klijente, najčešće upravo dobijamo zahteve za ovakvom vrstom usluge. No, prevodioci i sudski tumači Tutin će prihvatiti i da samo overe prevode vaših dokumenata koje je uradio neko van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I u takvoj situaciji će se, međutim, držati utvrđene procedure overe, koja je propisana zakonom i mora se poštovati. Stoga će prevod koji donesete detaljno i vrlo pažljivo uporediti sa originalnim materijalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Da bi spis na novom jeziku bio regularno overen, mora se, dakle, u svim predviđenim aspektima poklapati sa tekstom izvornika, te će, ako je to slučaj i sa vašim prevodom, biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga će moći, bez ikakvih problema, da su uključi u međunarodni pravni saobraćaj i da bude prihvaćen u svim nadležnim ustanovama jednog sistema.

Ukoliko se, međutim, vaš prevod ne poklapa u potpunosti sa svojim izvorom ili u njemu postoje neke druge neregularnosti, prevodilac i sudski tumač Tutin neće moći da ga overi. Tada se pristupa takozvanoj redakturi spornog teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i uvaženi članovi našeg stručnog tima. Oni će prvo do tančina pregledati prevod i original, uporediti ih i uskladiti, kako u sadržaju, tako i u stručnim terminima i stilu izrade, ispraviti eventualne pravopisne i gramatičke greške i dokument prilagoditi duhu ciljanog jezika. Na taj način ćete biti pošteđeni gubljenja vremena i novca, koje bi uslovilo ponovno prevođenje, i dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima.

Prevodioci i sudski tumači Tutin funkcionišu na sledeći način

Proces obrade službenih materijala može grubo da se podeli na postupak prebacivanja na željeni jezik i overu pečatom licenciranog stručnog lica. Međutim, ova dva segmenta obrade nisu, niti mogu da budu potpuno nezavisni, budući da uslovljavaju jedan drugog i međusobno se prožimaju. Prevod nekog dokumenta, naime, ne može da bude regularno overen ukoliko nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvaničnih materijala. Preciznije rečeno, svaka pojedinost iz osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražena na novom jeziku, što posebno važi za prevod stručnih izraza i termina, budući da od njihovog značenja zavisi i smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Tutin je vrhunski poznavalac pravopisnih i gramatičkih pravila i svih ostalih normativa jezika za koje je kvalifikovan, te novi dokument izrađuje poštujući ove zakonitosti i rukovodeći se takozvanim administrativnim stilom, kojim se, inače, pišu službeni materijali. Kada se prevod završi, pre ulaska u proces overe, biće podvrgnut dvostrukoj kontroli - prvu će izvršiti sami prevodioci, a drugu lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje pri prvom pregledu, eventualno, nisu uočene i ispravljene.

Postupak overe počinje temeljnim upoređivanjem urađenog prevoda sa njegovim originalom. Ovaj posao se sprovodi sa ciljem da se utvrdi da li se pomenuta dva dokumenta apsolutno poklapaju u sadržaju, upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade, jer jedino pod tim uslovima prevod može biti regularno overen i uključen u međunarodni pravni promet. Ma koliko bio savršeno napisan, materijal na novom jeziku je, sa stanovišta prava i zakona, potpuno bezvredan bez legalizacije koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Dakle, ako se pokaže da prevod ne odudara od teksta izvornika ni u jednom od predviđenih segmenata, biće overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača licenciranog za jezik na koji se prevodi i njegovim svojeručnim potpisom. Sa ovom potvrdom dokument stiče pravo da se koristi u svim legalnim pravnim, administrativnim i drugim poslovima i da bude prihvaćen u nadležnim institucijama jednog sistema.

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim stručnjacima jedina vaša obaveza će biti da nam na predviđene načine na uvid dostavite originalna dokumenta, kako bi prevodioci i sudski tumači Tutin mogli da prevode overe na zakonom definisan način. To možete uraditi tako što ćete lično doći u našu poslovnicu i ovlašćenom koordinatoru predati dokumenta koja treba da se obrade, a možete ih na našu adresu poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino u slučaju da je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali ste u obavezi da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, dostavite i originalna dokumenta, bez kojih prevodilac i sudski tumač Tutin ne može da kompletira obradu. Slanje materijala elektronskom poštom je u svim drugim slučajevima onemogućeno iz prostog razloga što se na taj način ne mogu slati izvorni spisi.

Bilo bi poželjno da nam na početku saradnje napomenete i na koji način biste želeli da preuzmete gotova dokumenta, tačnije overene prevode, ali i originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj poslovnici ili da u zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo putem preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Troškovi dostave će ići na vaš račun, budući da se smatrete naručiocem ove dodatne usluge, a platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala. Obračunavaju se sasvim nezavisno od cena overe, prevoda i ostalih usluga koje su za vas izvršili naši stručnjaci, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Visina cena prevodilačkih usluga određuje se, inače, na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se, po pravilu, odobrava određeni popust. Prevodioci i sudski tumači Tutin pridržavaju se pravila svoje profesije po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve ubrojanim razmacima između reči. To pravilo važi za obradu svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, uprkos tome što se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći sadržaj.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Da bi prevod jednog dokumenta postao pravno validan i uključen u pravni promet mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, u nekim slučajevima ova vrsta legalizacije nije dovoljna, već se mora uraditi i overa takozvanim Apostille pečatom. Ovaj postupak se primenjje od kada je 1961. godine u Hagu stotinak država potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Među potpisnicama je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo pravni sledbenici, te se apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Za to su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, shodno novom zakonu, nalaze u gotovo svakom većem mestu.

Apostille overa se, dakle, ne sprovodi kod svih tipova zvaničnih materijala. Nikada se, recimo, ne primenjuje kod administrativnih isprava koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Osim toga, postupak apostiliranja nije isti kod svih dokumenata. Ponekad se ovim pečatom overava samo prevod, a nekada se on mora naći i na prevodu i na originalu. Takođe, ima situacija kada se traži da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljani jezik, budući da Apostille ima oblik štambilja i da se u njega, na propisan način, unose traženi podaci.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Tutin ne obavlja apostiliranje, nema ni obavezu da bude upoznat sa načinom njegovog sprovođenja za svaki konkretni dokument. Stoga će vas on samo obavestiti o osnovnim stvarima vezanim za ovu vrstu overe i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu gde ćete dobiti detaljne informacije. Za overu Apostille-om nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Sve potrebne informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata možete dobiti u Sudskoj jedinici u Tutinu, u Ulici Kulina Bana 20 ili na broj telefona 020-811-008. Ako bude potrebno, možete se obratiti i instituciji višeg nivoa, a to je Osnovni sud u Novom Pazaru, čija je adresa Žitni trg 16, a broj telefona 020-312-511.


Kategorije prevoda za Tutin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Tutin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Tutin

Spisak sudskih tumača za grad TutinSudski tumači za grad TutinSpisak sudskih tumača za grad Tutin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Tutin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TutinSudski tumači za grad TutinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Tutin

Sudski tumači i prevodioci u Tutinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!