Sudski tumač Višnjička Banja

Višnjička Banja je novo naselje koje administrativno pripada beogradskoj opštini Palilula. Građeno je u nekoliko faza, tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, na padini Višnjičkog brda, pa skoro do same obale Dunava. Stariji deo naselja, koji čine neugledne trospratne zgrade, izgrađen je u podnožju brda, duž Višnjičke ulice, paralelno sa rekom. Ova ulica povezuje Karaburmu i Staru Višnjicu i dugačka je oko 4 kilometra, od kojih 1 kilometar pripada Višnjičkoj Banji. Na prostoru, širine stotinak metara, između obale Dunavca, prljavog i zagađenog rukavca koji je nastao nasipanjem građevinskog otpada i spajanjem ostrva Ade Huje sa dunavskom obalom na Karaburmi i Višnjičke ulice, nalaze se: dve marine za čamce i male brodove, teniski tereni, teren nižerazrednog fudbalskog kluba „Banja“, nekoliko industrijskih hala, magacina i kafana i jedna benzinska pumpa. Noviji deo Višnjičke Banje, projektovan kao luksuzno, svojevremeno i najmodernije naselje u bivšoj SFRJ, čine četvorospratnice i porodične kuće u nizu, takozvane „Karingtonke“. Projekat je obuhvatao kvalitetno i lepo urbanističko rešenje rasporeda objekata, ulica i zelenih površina, lep spoljni izgled objekata sa fasadama od crvene cigle i prostrane, konformne stanove sa velikim terasama i pogledom na Dunav i stari deo grada. Po nadmorskoj visini od 264 metra, Višnjička Banja je jedna od najviših tačaka u Beogradu. Na tom prostoru su još stari Rimljani gradili letnjikovce i vinograde, a tu su odlično rađala i stabla višnje po kojima je, verovatno, ceo kraj dobio ime. Druga verzija porekla imena kaže da je knjaz Miloš naseljao dunavsko priobalje stanovništvom sa teritorija koje su tada još bile pod turskom okupaciom i da je ceo kraj dobio ime u čast Višnje Obrenović, majke Miloša Velikog. Na nenaseljenom mestu, nedaleko od sela, nalazio se izvor sumporne lekovite vode i to mesto je nazvano Višnjička Banja.

Iako zamišljena i realizovana kao elitno naselje, koje danas ima preko 20 hiljada stanovnika, Višnjička Banja je tek pre nekoliko godina dobila svoju osnovnu školu. Problem transporta još uvek nije rešen, jer do naselja praktično vode samo jedna ulica i Slanački put, koji se na Karaburmi spaja sa Višnjičkom ulicom. On povezuje novi deo Višnjičke Banje sa Slancima i Velikim selom, seoskim naseljima koja su od centra grada udaljena samo desetak kilometara, ali su najzabačenije lokacije u Beogradu jer nemaju nijednu drugu saobraćajnicu niti vezu sa bilo kojim drugim naseljem. Uz to, nedaleko od Višnjičke Banje se nalazi i groblje Lešće, tako da je u dane verskih praznika, recimo Zadušnica, saobraćaj Slanačkim putem izuzetno otežan. Udaljenost Višnjičke Banje od Terazija i Knez Mihailove je 7 kilometara.Akademija Oxford svim stanovnicima Višnjičke Banje može da ponudi prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, ali i overu novog spisa pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika na kojima, posle položenog završnog ispita, dobijate međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju, profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za mnoge poslove III ili IV stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima u skladu sa svim savremenim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za sve gimnazije, srednje i više škole i, naravno, fakultete.

Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja obrađuju sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i na legalan način overavaju sve vrste službenih spisa, bez obzira na njihovu tematiku ili složenost teksta koji sadrže.

Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja iz oblasti ličnih dokumenata profesionalno obrađuju standardne lične isprave, poput pasoša, lične karte i vozačke dozvole, ali i druge službene materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. To su, na primer, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i ostala lična dokumenta.

Oblast ličnog tipa službenih materijala pokriva i različite vrste saglasnosti, potvrda, uverenja, dozvola, zahteva ili izjava koje je potrebno predati nadležnim ustanovama u inostranstvu, ukoliko se podnosi nekih zahtev, ostvaruju odgovarajuća lična prava ili obavlja drugi konkretni posao. Tako prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja prevodi i overava potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se najčešće traži, s obzirom na to da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

U širem smislu, lična dokumenta odnose se i na materijale vezane za oblast obrazovanja, to jest, u spise koje, prevedene i overene, morate posedovati ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u inostranstvu, jer ćete, na taj način, moći da dokumentujete nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Tako prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima, prepisima ocena, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrazumeva se, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima ili drugim pravnim poslovima koji se vrše na područjima više država, te prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja prevode i overavaju sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, recimo, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, ali i različite pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate i zakonski zasnovane sporazume, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Vrlo često, predmet rada naših stručnjaka predstavljaju službeni materijali koji se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest, vođenju firme, poslovnim transakcijama i drugim vrstama biznisa koji obuhvata više država. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja profesionalno obrađuju statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilansa stanja, revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a) i sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. Kod nas, takođe, možete dobiti i overene prevode poreskog identifikacionog broja (PIB-a), godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, različitih vrsta poslovnih odluka, kao i bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i ostalih srodnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja kvalifikovan je i za obradu kompletne tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koje je potrebno posedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. U ovu grupu spisa spadaju predmeri, uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama, obrasci i opšti uslovi.

Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja bave se i obradom dokumenata koja se tiču tehničke, nauke i građevine, te tako prevode i overavaju naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se ovaj tip službenih materijala uglavnom traži radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, te se tako neposredno odnosi na zdravlje i živote ljudi. Iz ove oblasti najčešće prevodimo i overavamo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Stručne kvalifikacije članova našeg tima

Jezički stručnjaci koji su u Akademiji Oxford zaduženi za prevod i overu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava su diplomirani filolozi, koji su, sa najvišim ocenama, stekli potrebna zvanja na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako utiče na kvalitet pruženih usluga i našim korisnicima garantuje da će dobiti precizne i tačne prevode, urađene sasvim u skladu sa originalnim dokumentom. Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja vrlo dobro znaju sve gramatičke, pravopisne i ostale jezičke normative i izuzetno su dobro upoznati i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u materijalima koje obrađuju, kao i sa aktuelnim zakonima i propisima, budući da se, pored prebacivanje datih sadržaja na traženi jezik, bave i legalizacijom prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, neospornim stručnim kvalifikacijama, dobrim organizacionim sposobnostima i prevodilačkoj veštini, prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja su zaista dostojni preporuke za prevod i overu zvanične dokumentacije, budući da klijentima na jednom mestu nude kompletnu obradu materijala u dogovorenom roku i po cenama koje se mogu smatrati više nego povoljnim.

Da bi mogli kvalitetno da obavljaju opisani posao, prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja su, pre stupanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, već i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, budite uvereni ,učiniti sve da vas i vaše materijale zaštite od bilo kakve vrste zloupotrebe, podatke koji im se u poslu otkrivaju tretirati kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu i vašu privatnost iznad svega poštovati. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za rad na vašim službenim spisima, osim vrlo preciznog prevoda i overe novog dokumenta u skladu sa predviđenom procedurom, dobiti i svu sigurnost koja je u ovom poslu potrebna i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja radi sa sledećim jezicima

Stručnjaci Akademije Oxford svojim klijentima mogu da obezbede prevođenje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore u Evropi, ali i u drugim delovima sveta. Osim engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, koji spadaju u red jezika najčešće traženih i aktuelnih u svim delatnostima, radimo i sa onima koji se vrlo retko javljaju u ponudi prevodilačkih agencija na našim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki. To su, na primer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava u domenu španskog, arapskog, portugalskog, turskog, italijanskog, grčkog, slovenačkog, ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog i slovačkog, ali i jezika koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, danskog, norveškog, švedskog i finskog. Uzevši u obzir teritorijalnu bliskosti i migracije stanovništva, vrlo često dobijamo zahteve da službene spise prevedemo na neki od jezika naših suseda, kao što su, na primer, mađarski, bosanski, rumunski, hrvatski, bugarski, makedonski ili albanski, a, podrazumeva se, da radimo i prevod u obrnutom smeru, to jest, sa pomenutih jezika na neke druge koji su, u datoj situaciji, potrebni. Prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja kvalifikovan je i za rad sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaje stručnih pisanih materijala, posebno iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka, može da prevede i na latinski jezik, kao i sa njega na neki drugi koji se traži. Želeći da izađemo u susret potrebama klijenata koji imaju specifične zahteve usled govornih ograničenja ili oštećenja sluha, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će, u ovom slučaju, biti dragocena pomoć u obavljanju potrebnog posla.

Pored prevoda sa ili na srpski jezik, koji se, podrazumeva se, najčešće i radi, prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja klijentima mogu da ponude i prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Jednom rečju, ukoliko korisnik ima potrebu da dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski prevede na neki drugi, takođe strani, jezik, u našem prevodilačkom centru će ovaj posao obaviti najbrže i pod najpovoljnijim uslovima, budući da su prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja vrlo stručni, opšte informisani i obrzovani, iskusni i umešni u prevođenju, da će pomenutu uslugu obaviti direktno, odmah prebacujući sadržaje sa osnovnog na ciljani jezik. Prednost ovakvog metoda rada postaje očigledna ako kažemo da će se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija obaviti postupno, u skladu sa sistemom „korak po korak“, to jest, tekst će se sa osnovnog jezika prevesti prvo na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Dakle, naši stručnjaci klijentima nude mogućnost da sve završe za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, budući da kod nas u tu svrhu nije potrebno angažovati dva stručnjaka različitih specijalnosti ,već se sve obavlja efikasno, neposredno, ali na visokom nivou kvaliteta i u skladu sa svim vašim zahtevima.

Koje još usluge može da ponudi prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja?

S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava najpogodnija za klijente, budući da im obezbeđuje dobijanje overenih prevoda na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnoj ceni, najčešće upravo dobijemo zahteve za obavljanjem ovakvog posla. Ipak, kako Akademija Oxford u svakoj situaciji nastoji da izađe u susret zahtevima svojih klijenata, spremni smo i da uradimo samo overu materijala koje su na traženi jezik preveli stručnjaci van profesionalne ekipe Akademije Oxford. U toj situaciji ćemo, takođe, u potpunosti ispoštovati zakonom definisanu proceduru overe i u svim predviđenim pojedinostima uporediti vaš prevod sa originalnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, morate dostaviti na uvid. Postupak upoređivanja prevedene i originalne verzije konkretnog spisa sprovodi se sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja, pre samog čina legalizacije, utvrdi njihovo potpuno poklapanje u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade. Ovo je, zapravo, uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bilo regularno overen, pa će, ako su svi kriterijumi ispoštovani, prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja na materijal na novom jeziku staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i na taj način prevod uvrstiti u pravno validne materijale, koji su, sa stanovišta zakona, u istom rangu kao i bilo koji drugi original.

Ako se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije urađen u skladu sa predviđenim pravilima, tačnije rečeno, da u nečemu odstupa od originalnog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja neće moći da sprovede regularnu overu. No, nemojte se brinuti, jer i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Svakako da nećemo nuditi da naši stručnjaci ponovo prevode vaš spis, nego ćemo ga ustupiti lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima, koji će, za tili čas, uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, detaljno pregledati prevod zajedno sa originalom, izdvojiti i ispraviti sve eventualne slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške, u svim predviđenim segmentima izjednačiti ova dva dokumenta i, takođe, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, uraditi neke korekcije, budući da ove reči moraju biti vrlo jasne i nedvosmislene, jer od njih zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Kada se ova stručna intervencija završi, dobićete dokument na jeziku koji ste tražili, potpuno spreman za postupak overe, te ćete tako brzo i na jednostavan način doći do overenog prevoda potrebnog materijala.

Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja u svakoj situaciji nastoje da posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, no ponekad se dešava da klijenti nisu u prilici da prihvate ponuđene rokove, jer im je dokument na novom jeziku potreban što pre. Tada se radi takozvani „hitan prevod“, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što korisnik tada dobija mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će svakako učiniti sve da ono što se od njih traži ostvare u predviđenom roku, zadržavajući uobičajeno visok kvalitet rada. Ipak, činjenica da u opisanoj situaciji prevode pod većim pritiskom i u izmenjenim, otežanim okolnostima, uticaće na cenu ove prevodilačke usluge, koja će stoga biti viša od uobičajne, budući da se, osim regularnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja završe dati prevod. Što je, naime, ovaj rok duži, iznos takse će biti niži.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja?

Postupak obrade službenih materijala sastoji se od prevođenja sadržaja na traženi jezik i legalizacije prevoda prema proceduri koju definiše zakon. Prevođenje zvaničnih materijala vrši se strogo u skladu sa pravilima, to jest, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta se mora tačno i precizno izraziti na novom jeziku. To posebno važi za stručne izraze i termine, pa im prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja poklanjaju posebnu pažnju, budući da od ovih reči zavisi i samo tumačenje zvaničnog spisa. Tokom prevođenja naši stručnjaci strogo se pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prebacuju konkretni tekst, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim spisima i vrlo je prepoznatljiv po ustaljenim izrazima, šturim rečenicama, lišenim bilo kakve emotivnosti ili naracije i potenciranjem nedvosmislenosti i jednoznačnosti, budući da je vrlo važno da se obezbedi pravilno razumevanje napisanih sadržaja. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lekturi i korektori, te se, na taj način, obezbeđuje ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i nepodudarnosti sa originalom, pa prevod u savršenom obliku ulazi u postupak legalizacije.

Sam proces overe počinje detaljnim upoređivanjem prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, koji se našim stručnjacima, shodno tome, takođe mora staviti na raspolaganje. Važno je, dakle, utvrditi da su prevedeni i izvorni tekst samo napisani različitim jezicima, a da se poklapaju u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina, stila pisanja i, naravno, u kompletnom sadržaju. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja će na materijal na novom jeziku staviti i svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojim i svojeručni potpis. Na taj način ovaj dokument se svrstava u isti rang sa svim drugim originalima i može se koristiti u svim pravnim, administrativni i drugim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje materijala

Da bi prevodioci sudski tumači Višnjička Banja u potpunosti ispunili vaše zahteve, te, nakon prevoda, i overili novi materijal u skladu sa predviđenom procedurom, morate nam na uvid dostaviti originalne spise ili, makar, njihove fotokopije, koji ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale koji želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neko od naših predstavništava u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko drugih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da dokumenta pošaljete na našu adresu preporučenom poštom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na teritoriji glavnog grada. Jedino ukoliko tražite „hitan prevod“ zvaničnih spisa, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, jer je ovaj elektronski način dostave najbrži, te će tako dokumenta na vreme stići do naših stručnjaka i vaši zahtevi će biti ispunjeni u predviđenom terminu. Ipak, i tada ste u obavezi da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljite originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Višnjička Banja mogao da ih, u procesu overe, uporedi sa prevodima.

Kada se prevodi dokumenata overe, zajedno sa originalima se vraćaju klijentima. Mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da, u posebnom zahtevu, navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju ćemo vam ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već duže vreme uspešno na ovom polju sarađujemo. Ako vam mi dostavljamo dokumenta, tu uslugu ćete platiti nezavisno od troškova prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Cena dostave se, naravno, obračunava prema važećem cenovniku angažovanje službe i najverovatnije ćete je izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja mogu da vam ponude nalazie se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Inače, cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja slede pravilo svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna strana, u ovom slučaju, obuhvata znatno kraći tekst.

Overa dokumenata Apostille pečatom

Osim overe prevedenih materijala koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da apostilirani službeni materijali mogu nesmetano da se upotrebljavaju u pravnim sistemima država potpisnica i ne moraju se naknadno proveravati ili overavati. Kako je među zemljama koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, overa dokumenata Apostille pečatom sprovodi se i u našoj zemlji, a za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Overa Apostille-om je vrlo posebna, budući da ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćenih stručnjak, ali se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako, recimo, ima onih gde je potrebno prvo uraditi apostiliranje, a zatim materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na prevod i overu, dok se kod drugih materijala postupak sprovodi na obrnuti način, to jest, prvo prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju konkretni tekst, a zatim se u osnovnom sudu radi overa Apostille-om. Budući da ovaj pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određeni način, unose odgovarajući podaci, ponekad se traži da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na traženi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevedene materijale, no, ipak, ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostille overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Budući da prevodioci i sudski tumači Višnjička Banja nemaju obavezu da sprovode ovu vrstu legalizacije, nisu ni dužni da do detalja poznaju ovaj proces, te će vam oni u vezi sa tim dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudni instituciju, gde ćete se o svemu podrobno obavestiti. Vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da koristite overene prevode, jer ćete na taj način osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako se ispostavi da je za vaš dokument potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do obaveštenja o Apostille-u?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 beogradska osnovna suda, no kao stanovnik Višnjičke Banje, koja pripada beogradskoj opštini Palilula, najbolje će biti da se obratite nadležnoj službi Prvog osnovnog suda, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. Sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu, smeštenom na području opštine Vračar, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja su u vezi sa našim načinom rada ili postupkom obrade zvaničnih materijala, molimo vas da nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili da lično dođete u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarate sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo se svakako truditi da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Višnjička Banja

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Višnjičku Banju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Višnjička Banja

Spisak sudskih tumača za grad Višnjička BanjaSudski tumači za grad Višnjička BanjaSpisak sudskih tumača za grad Višnjička Banja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Višnjička Banja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Višnjička BanjaSudski tumači za grad Višnjička BanjaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Višnjička Banja

Sudski tumači i prevodioci u Višnjičkoj Banji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!