Sudski tumač Vitina

Opština Vitina, koja se na albanskom jeziku naziva Viti, se nalazi u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, u regionu pod imenom Kosovsko pomoravlje, ili, na albanskom jeziku, Anamorava. Samo opštinsko središte, mesto Vitina, udaljeno je 15 kilometara od Gnjilana, centra upravnog okruga. Kosovsko pomoravlje, dužine 50 km i širine oko 15 km, je rečna dolina kroz koju protiče Binačka Morava i prostire se između Preševske doline na istoku, južnog dela Kosovog polja na zapadu, Skopske Crne Gore na jugu i planine Goljak na severu. Region se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 410 metara i ima umereno kontinentalnu klimu, ali je u Vitini, u januaru 1963. godine, zabeležena najniža temperatura na Kosovu i Metohiji od -33,6 Celzijusovih stepeni.

Broj stanovnika opštine Vitina se procenjuje na oko 47 hiljada, od kojih je njih preko 99 odsto albanske nacionalne pripadnosti, nekoliko stotina lica je srpske, nekoliko desetina hrvatske i dvadesetak lica romske nacionalnosti. Pre rata koji je na Kosovu i Metohiji vođen 1999. godine, broj Srba je prelazio 14 hiljada, a posle ulaska KFOR-a većina multietničkih sela na ovom administrativnom području, kao što su Požernje, Žitinje, Drobeš i Grmovo, ostala su bez Srba. Selo Letnica, koje se nalazi na obroncima skopske Crne Gore i teritorijalno pripada opštini Vitina, od koje je udaljeno 9 km, dok je udaljenost od Skoplja oko 30 km, bilo je pre rata nastanjeno potomcima srednjevekovnih trgovaca i rudara koji su iz Dalmacije došli u srednjevekovnu srpsku državu u potrazi za poslom. Reč je o katolicima koji su se nacionalno izjašnjavali kao Hrvati. Njihov broj je sa preko 4 hiljade, spao na šezdesetak lica prosečne starosti od 70 godina. Ostali su se u nekoliko migracionih talasa, tokom poslednjih dvadesetak godina, preselili, uglavnom, u Slavoniju ili u Zagreb. U selu Letnici je jedna od lepših građevina na Kosovu i Metohiji i poznato mesto katoličkih hodočasnika, katedrala Majke Božije Letničke, podignuta 1934. godine na temelju stare katoličke crkve iz 1584.

Kada je reč o kulturno - istorijskim spomenicima i verskim objektima koji se nalaze na teritoriji opštine Vitina, svakako bi trebalo pomenuti i manastir Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, koji je osnovan u 14. veku i nalazi se u selu Buzovik, zatim crkvu brvnaru iz 18. veka, crkvu od kamena iz 19. veka i novoizgrađenu crkvu Svete Petke u Vitini, pored Binačke Morave. Postoji još nekoliko arheoloških nalazišta iz rimskog i srednjevekovnog perioda, u okolini sela Grnčar, sa ostacima objekata koji su služili kao radionice za topljenje rude i pripadali kompleksu rudarskog basena iz kasnoantičkog perioda.Kosovsko pomoravlje je posebno pogodno za uzgajanje voća i povrća, tako da je glavno zanimanje stanovništva oduvek bila poljoprivreda. Mali deo stanovnika radi u državnim službama ili u banji Klokot, poznatoj po izvorima lekovite mineralne vode, a nekada velika i uspešna ovdašnja fabrika šrafovske robe „Vinex-Vitina“ je privatizovana i likvidirana. Osim nezaposlenosti, dodatni problemi stanovnika opštine Vitina su nekvalitetni lokalni putevi, koji, uz izuzetak glavne saobraćajnice, nisu asfaltirani, kao i problem vodosnabdevanja jer više od 70 odsto stanovništva nema obezbeđen pristup kvalitetnoj vodi za piće.

U novijoj, posleratnoj istoriji nakon 1999. godine, Vitina je širom sveta postala poznata po skandalu kada je narednik iz 505. padobranske čete, 82.vazduhoplovne divizije američke vojske, silovao i ubio albansku devojčicu.

Stanovnici Vitine i ostalih naselja u ovoj kosovskoj opštini mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da naša kompanija kontinuirano usavršava svoje usluge i proširuje područke svog delovanja. Pored toga, u mogućnosti smo da ponudimo i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, a nakon kojih polaznici imaju mogućnost da, ako pokažu zadovoljavauće znanje, dobiju međunarodno priznati sertifikat, a tu je i profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikacija ili dokvalifikacija za obavljanje raznih poslova za koje je predviđen III ili IV stepen stručne spreme, što može znatno doprineti lakšem pronalaženju posla u ovim kriznim vremenima. Kod nas se možete obučiti i za rad na računarima, bez kojih je, praktično, nemoguće snalaženje u savremenom svetu, ali i pohađati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita u srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji koju želite da upišete.

Prevodioci i sudski tumači Vitina

Svi članovi naše profesionalne ekipe su vrhunski jezički stručnjaci koji su, poved diploma odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, stekli i licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Oni imaju izuzetne govorne i pisane sposobnosti kada su u pitanju jezici u okviru kojih prevode, a uz to su i izvanredni poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike, semantike i svih ostalih segmenata svojih radnih jezika. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitet usluga koje pružaju podiže na još viši nivo, a klijentima uliva sigurnost da će dobiti verodostojan, tačan i profesionalno urađen prevod traženih dokumenata. S obzirom na to da se bave i legalizacijom materijala na novom jeziku koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Vitina veoma dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljeni u dokumentima ovakve vrste. Bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnja praksa u poslovima obrade službenih materijala dovela je do toga da veliki broj zadovoljnih klijenata može da posvedoči o kvalitetu rada naših stručnjaka, tako da su oni zaista pravi izbor za prevod i overu bilo kog tipa zvaničnih dokumenata ili javnih isprava.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford, osim o kvalitetu rada, posebno vodimo računa o bezbednosti vaših dokumenata. Naime, svi materijali koji nam se dostavljaju na obradu će biti zaštićeni od bilo kakvog vida nepoželjne upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze biće čuvani kao poslovna tajna. Jedan od primarnih principa našeg rada jeste upravo poštovanje privatnosti klijenata, a tome u prilog govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Vitina, pre imenovanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na radu u skladu sa važećim zakonima i adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Oni su, osim toga, prošli sve potrebne provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom, tako da možete biti sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru, osim preciznog prevoda i legalizacije materijala na novom jeziku prema zakonom utvrđenoj proceduri, dobiti i svu potrebnu diskreciju, bezbednost i sigurnost.

Prevodilac i sudski tumač Vitina može da prevede i overi sledeća dokumenta

Prevodioci i sudski tumači Vitina su dovoljno stručni, obrazovani, iskusni i umešni da mogu da odole i najtežim profesionalnim izazovima, pa će, na vaš zahtev, prevesti i overiti bilo koji tip zvaničnih dokumenata i javnih isprava u ma kojoj kombinaciji jezika.

Osim uobičajenih ličnih dokumenata, odnosno lične karte i pasoša, profesionalno obrađujemo i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu ali i sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja, izjava, dozvola i zahteva koje pojedinac, ukoliko u nekoj stranoj zemlji želi da podnese odgovarajući zahtev ili ostvari neka lična prava, mora predati nadležnim institucijama. Tako prevodilac i sudski tumač Vitina prevodi i overava potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnom zaposlenju, zahtev za dobijanje vize, a uz to i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koju klijenti vrlo često traže, budući da se bez nje ne može ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Firme i pojedinci koji se bave poslovima vezanim za tehniku, nauku i građevinu ili pak imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima imaju potrebu za overenim prevodima različitih stručnih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Vitina profesionalno obrađuje laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, naučne i tehničke patente i mnoge druge slične pisane materijale. Pored toga, u našem prevodilačkom centru izdaju se i overeni prevodi svih dokumenata potrebnih za vođenje poslova na nivou više država, što je u današnj vreme gotovo uobičajeno. U ove materijale, na primer, spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi stanja i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a). Prevodioci i sudski tumači Vitina u sferi poslovnih dokumenata profesionalno obrađuju i sve vrste biznis ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse uspeha, različite poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnje izveštaje, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju, tačnije rečeno, službene materijale koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, koje se često praktikuju u modernom biznisu. Ovde, na primer, spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate. Stoga se javlja potreba za prevođenjem i legalizacijom različitih medicinskih i farmaceutskih dokumenata, pa prevodilac i sudski tumač Vitina radi i sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i mnogim drugim materijalima iz ovih oblasti.

Pored različitih vrsta sudskih odluka, rešenja i presude, kao što je, na primer, često obrađivana presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Vitina prevode i overavaju i ostala pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i pravnim poslovima. To su, recimo, svi tipovi pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci, sertifikata, ali i pravno zasnovanih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o životnom izdržavanju i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove državne zajednice.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo školovanje, zapošljavanje ili usavršavanje u inostranstvu, međutim, u tu svrhu potrebno je posedovati i korektno prevedena i overena dokumenta kojima ćete dokazati nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim institucijama koje ste pohađali. Tako prevodilac i sudski tumač Vitina prevodi i overava potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i, podrazumeva se, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Vitina?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti uslugu prebacivanja sadržaja zvaničnih materijala u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni u celom svetu, a za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Osim onih koji spadaju u grupu najtraženijih i svuda zastupljenih, kao što su engleski, francuski, ruski i nemački, u domen rada naših stručnjaka spada i prevođenje na arapski, turski, grčki, italijanski, portugalski i španski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Vitina mogu da ponude i prevode koji na jednoj strani uključuju neki od jezika naših suseda, odnosno, albanski, makedonski, bugarski, rumunski, mađarski, hrvatski ili bosanski, a klijentima obezbeđujemo i prebacivanje sadržaja u domenu skandinavskih jezika - finskog, danskog, švedskog i norveškog, kao i mnogih drugih koji se govore na tlu evropskog kontinenta, poput slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, poljskog, češkog ili slovačkog jezika. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našim redovima nalaze i vanredno dobri poznavaoci estonskog, persijskog, korejskog, hebrejskog, pakistanskog i romskog jezika, budući da su ovi stručnjaci vrlo retki na našim prostorima, te smo tako u mogućnosti da strankama ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Dokumenta u našem centru mogu biti prevedena i na kineski i japanski jezik, kao i sa ova dva na neke druge jezike koji su vam potrebni, a prevodilac i sudski tumač Vitina radi i sa latinskim jezikom, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali je i danas zastupljeni u stručnim pisanim dokumentima iz oblasti pravnih nauka, veterine, farmacije i medicine.

U sklopu redovnih prevodilačkih usluga koje nudimo nalazi se i ona po kojoj smo u svom poslu poznati, budući da ćete je retko naći u ostalim prevodilačkim agencijama. Radi se o direktnom prevodu koji obuhvata dva strana jezika, preciznije rečeno neposrednom prebacivanju sadržaja sa jednog stranog jezika na drugi. Naime, prevodioci i sudski tumači Vitina su izuzetnog stručni i opšte obrazovani, vešti u prevođenju, iskusni i sa širokim dijapazonom različitih interesovanja i sklonosti, te svojim klijentima mogu da ponude jednopotezno prevođenje materijala izdatih, na primer, na turskom jeziku na bilo koji drugi strani jezik koji im je potreban. Da bismo pojasnili prednosti koji ovakav metod rada nudi, reći ćemo da se opisani posao u ostalim prevodilačkim centrima najčešće obavlja posredno, u skladu sa sistemom „korak po korak“, odnosno da se osnovni dokument prvo prevodi na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Jasno je da ovakav postupak duže traje, a povećava i cenu usluge, s obzirom na to da na njenoj realizaciji moraju da učestvuju dva ili više stručnjaka različitih profila. Stoga prevodioci i sudski tumači Vitina rade u korist svojih klijenata, te vas pozivamo da nam se obratite ukoliko imate potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga.

Sve što je potrebno da za vas uradimo trudimo se da završimo za što kraće vreme, s obzirom na to da je u današnjem svetu sve užurbano i da mora biti obavljeno što pre. Međutim, ukoliko iz nekog razloga ne možete da prihvatite rokove koje nudimo, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod“ dokumenata koji će biti, naravno, završen u kraćem roku od uobičajenog i kada ćete sami imati priliku da odredite termin koji vam najviše odgovara za završetak posla. Budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Vitina i u ovakvoj situaciji, kada rade u otežanim okolnostima i pod pritiskom, ispoštovati sve vaše zahteve i omogućiti vam dobijanje tačnog i kvalitetnog prevoda koji ćete moći regularno da overite. Cena ove prevodilačke usluge će se, međutim, razlikovati od uobičajene, zato što se tada plaća i takozvana „taksa za hitnost“, pored osnovnih troškova. Iznos ovog dodatka zavisiće kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine roka koji ste nam ostavili za kompletiranje obrade.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Vitina?

Ponekad nam se klijenti obraćaju sa pitanjem da li kod nas mogu da izvrše samo overu materijala koje su ne traženi jezik već preveli stručnjaci izvan prevodilačkog centra Akademije Oxford. Odgovor je, naravno, potvrdan, s obzirom na to da želimo uvek da izađemo u susret zahtevima svojih stranaka. Međutim, moramo da naglasimo da ćemo i u ovakvoj situaciji maksimalno ispoštovati zakonom utvrđen postupak legalizacije zvaničnih dokumenata, to jest da će vas prevod morati da bude podvrgnut strogoj kontroli u smislu upoređivanja sa osnovnim dokumentom. Opisani postupak, naravno, ne sprovodimo zato što smatramo da su prevodi uređeni van našeg centra manje kvalitetni, već je to procedura koju sledimo u svakoj situaciji. Naime, neophodno je da prevodilac i sudski tumači Vitina utvrdi da prevod koji imate u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno odgovara tekstu izvornika i, ukoliko je to zaista tako, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Na taj način postaje zvanični garant da je dokument na novom jeziku identičan originalnom, te da, kao takav, može zauzeti njegovo mesto u zvaničnom pravnom prometu i biti prihvaćen u svim nadležnim ustanovama.

Ako se, međutim, ispostavi da vaš prevod u nečemu odudara od izvornog dokumenta ili da nešto u njemu nije urađeno u skladu sa strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije, prevodilac i sudski tumač Vitina neće moći da ga overi svojim pečatom. Tada će, najverovatnije, predložiti da se uradi redaktura spornog teksta za koji su zaduženi lektori i korektori, važni članovi naše profesionalne ekipe i vrhunski jezički stručnjaci. Oni će, pre svega, pažljivo pregledati i prevod i original, u svim pređenim aspektima izjednačiti ova dva materijala, proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne stilske, slovne, pravopisne i jezičke greške. Na taj način ćete brzo i lako dobiti dokument na traženom jeziku koji ćete, bez problema, moći da overite, a bićete pošteđeni dodatnih većih troškova i gubljenja vremena koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Vitina?

Glavna svrha rada naših jezičkih stručnjaka jeste izdavanje overenog prevoda traženog dokumenata koji će moći da se koristi u administraciji i pravnim poslovima. Da bi to postigli, prevodioci i sudski tumači Vitina, pre svega, moraju da pažljivo prebace sadržaj osnovnog materijala na traženi jezik i da sve izraze na odgovarajući način. Prevod stručnih izraza i termina zahteva naročitu pažnju, pošto mora da bude jasan i nedvosmislen, jer su ove reči upravo nosioci smisla zvaničnog dokumenta. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, pravopsnih, gramatičkih niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka i da on mora biti prilagođen duhu ciljanog jezika. Novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim materijalima i vrlo je specifičan i prepoznatljiv. Gotov prevod kontrolišu prvo prevodioci, pa zatim lektori, te on, očišćen od svih grešaka i nepravilnosti, ulazi u proces overe. Tada će ga prevodilac i sudski tumač Vitina temeljno uporediti sa originalom i, ako utvrdi da su ova dva dokumenta u svemu identična, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Sada je ovaj materijal validan sa stanovišta zakona i može se odmah koristiti u praksi.

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Vitina prevedu i overe vaše službene materijale, imate obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, makar, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u nadležnoj instituciji. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da nam ih pošaljete na adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Ako treba da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, dozvoljeno je da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena ukoliko želimo da ispunimo vaše zahteve. Ipak, imaćete obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, donesete ili, na neki od gore pomenutih načina, pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Vitina mogao da kompletira obradu. U svim ostalim situacijama dostava materijala elektronskom poštom nije moguća, budući da se na ovaj način ne mogu slati originali.

Gotovi prevodi se, nakon overe, spajaju sa originalima i vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u nasoj filijali ili, pak, navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Dostava materijala tretira se kao dodatna usluga u odnosu na poslove koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci, pa ćete svoja dugovanja prema angažovanoj dostavnoj službi izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući kuriru na ruke. Cena dostave se, naravno, obračunava u skladu sa važećim cenovnikom firme koja je ovu uslugu izvršila.

Visine novčanih nadoknada koje se odnose na usluge koje nudimo možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se, pak, o tome raspitati kod naših ovlašćenih službenika. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena praksa je da se na veće količine odobrava određeni popust. Prevodioci i sudski tumači Vitina pridržavaju se standarda svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, za sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata Apostille pečatom predstavlja neku vrstu potvrde višeg nivoa u odnosu na overu koju sprovodi licencirani sudski tumač. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Apostilirani materijali ne prolaze nikakve naknadne provere niti overe i mogu se slobodno upotrebljavati u pravnim i ostalim poslovima u državama koje su potpisale pomenutu Konvenciju.

Postupak Apostille overe nije isti za sva dokumenta, te se tako kod nekih traži da sadržaj prvu bude preveden na ciljani jezik i overen pečatom licenciranog stručnjaka, pa tek onda apostiliran, dok je kod drugih postupak obrnut, odnosno, prvo se radi overa Apostille-om, pa tek onda prevodioci i sudski tumači završavaju svoj deo posla. Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose potrebni podaci, te se ponekad traži da i sadržaj ovog pečata bude preveden na novi jezik. Uglavnom je dovoljno da se apostilira samo prevod, no ponekad se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Još jedna specifičnost postupka apustiliranja jeste to što on ne važi za sve vrste službenih materijala, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao ili, pak, kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je prihvatila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata na teritoriji Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za ovaj postupak može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom ili neka treća osoba koju je stranka za taj posao lično ovlastila. Apostiliranje dokumenata završava se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak predstavlja overa materijala koji će se koristiti za lečenje u inostranstvu kada ovaj postupak traje znatno kraće, odnosno završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu pojasnili sve bitno u vezi sa postupkom obrade službenih materijala i našim načinom rada, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja ukoliko nas kontaktirate mejlom, telefonom ili dođete lično u predstavništvo. Ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Vitina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Goru


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vitina

Spisak sudskih tumača za grad VitinaSudski tumači za grad VitinaSpisak sudskih tumača za grad Vitina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vitina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VitinaSudski tumači za grad VitinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vitina

Sudski tumači i prevodioci u Vitini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!